สร้างองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบการจัดการข้อมูล ม.5/2และม.5/4

รูปภาพของ bcskrumai

 ปัจจุบันได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร และการตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้อง การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยงานการจัดเตรียมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งานต่อไป

    ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการจัดการข้อมูล และสรุปเป็นองค์ควมรู้  ลักษณะของข้อมูลและสามารถจำแนกได้

ลักษณะของข้อมูล

  มนุษย์ได้ใช้ข้อมูลช่วยในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้ว โดยในสมัยโบราณ มนุษย์ได้อาศัยการสังเกตการณ์ การทดลงเกี่ยวกับพืชพรรณธัญญาหาร และพฤติกรรมของสัตว์ตลอดจนเรียนรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การเรียนรู้ การสังเกตการณ์ และการทดลองของมนุษย์นั้นเปียบเสมือนการเก็บข้อมูล ซึ่งได้มีการบันทึก ถ่ายทอดสสืบต่อกันมา ข้อมูลที่เราต้องการนำมาใช้นั้นอาจจำแนกตามรูปลักษณะของข้อมูลได้ดังนี้

         1.  ข้อมูลตัวเลข  ได้แก่ข้อมูลที่ใช้แทนจำนวนซึ่งจะนำไปใช้ในการคำนวณ เช่น ปริมาณนำฝน ณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็น 184 มิลลิเมตร อุณภูมิในห้องเรียนขณะนี้เป็น 28 องศาเซลลเซียส จำนวนนักเรียนในชั้นเรียน ม.5/1  29 คน ความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/1 เท่ากับ 160 เซนติเมตร

         2.  ข้อมูลอักขระ ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร  ตัวเลขที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณ หรือสัญลักษณ์ต่า ๆ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ผสมกัน เช่น  ชื่อโรงเรียนปิยะบุตร์   ซึ่งเป็นอักษรล้วน ทะเบียนรถ กง 8386  ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข หมายเลขโทรศัพท์ 036629175  เป็นตัวเลขล้วน เลขที่บ้าน 133/1 ซึ่งเป็นตัวเลขและสัญลักษณ์

        3.  ข้อมูลภาพ ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายหรือภาพลายเส้น เช่น ภาพถ่ายแบบก่อสร้างอาคาร ภาพลายเซ็น

       4.  ข้อมูลเสียง ได้แก่ เสียงที่บันทึกเอาไว้ด้วยแถบเสียง หรือบันทึกเป็นข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์และใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เช่น การบริการสารสนเทศผ่านทางโทรศัพท์ของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งการบริการนี้ได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผลและให้ผลลัพธ์เป็นเสียงตอบกลับมาทางโทรศัพท์

         เมื่อนักเรียนอ่านจบเรียบร้อยแล้ว พอจะบอกได้ไหมว่า ข้อมูลมีกี่ลักษณะอะไรบ้าง มีคุณสมบัติเป็นอย่างไร ลองยกตัวอย่างประกอบด้วยนะ  เสร็จแล้วเข้ามารายงานด้วยนะจ้ะ  แล้วอย่าลืม ศึกษาต่ออีกด้วยนะว่าเราจะมีขั้นตอนอย่างไรในการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

                                                                  

รูปภาพของ pbs7606

ส่งงานค่ะ

น.ส.เพ็ญนภา โรคน้อย 5/2 เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/56315

นายจิรวุฒิ แก่นแก้ว ม.5/4 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/54928

รูปภาพของ pbs7487

นาย ยงยุทธ ปัดสวน ม.5/2 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/54909

รูปภาพของ pbs7589

นาย วิษณุ จูแจ่ม 5/2

http://www.thaigoodview.com/node/54950

นาย โสภณ วิวัฒน์อุฬาร ม.5/2 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/54905

นาย พงศ์พัฒน์ แปลนนาค 5/2

http://www.thaigoodview.com/node/54933

รูปภาพของ pbs7589

นาย วิษณุ  จูแจ่ม 5/2 เลขที่4

http://www.thaigoodview.com/node/54934

ภัสภา คุ้มทรัพย์5/2

http://www.thaigoodview.com/node/54929

น.ส สุภาภรณ์  ภาวงศ์  5205

http://www.thaigoodview.com/node/54924

รูปภาพของ pbs7487

นาย ยงยุทธ ปัดสวน 5/2 เลขที่2

http://www.thaigoodview.com/node/54909

รูปภาพของ pbs8416

น ส จิตรลดา  เเสงทอง   ม 5/2 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/54906

รูปภาพของ pbs7574

น.ส.เยาวพา  นาน้ำเชี่ยว ม.5/2

http://www.thaigoodview.com/node/54908

นาย โสภณ วิวัฒน์อุฬาร ม.5/2 เลขที่3

http://www.thaigoodview.com/node/54905

รูปภาพของ lalita2727

ลลิตา 5/2รายงานตัวคร้าบ

 http://www.thaigoodview.com/node/54904

รูปภาพของ pbs7543

พิสมัย ม.5/2

http://www.thaigoodview.com/node/54912

 

รูปภาพของ pbs7468

นางสาว พรทิพย์ แย้มเรือง ม 5/2

http://www.thaigoodview.com/node/54907

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์