สร้างองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบการจัดการข้อมูล

รูปภาพของ bcskrumai

   ปัจจุบันได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร และการตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้อง การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยงานการจัดเตรียมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งานต่อไป

  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการจัดการข้อมูล และสรุปเป็นองค์ควมรู้  ลักษณะของข้อมูลและสามารถจำแนกได้

ลักษณะของข้อมูล

  มนุษย์ได้ใช้ข้อมูลช่วยในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้ว โดยในสมัยโบราณ มนุษย์ได้อาศัยการสังเกตการณ์ การทดลงเกี่ยวกับพืชพรรณธัญญาหาร และพฤติกรรมของสัตว์ตลอดจนเรียนรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การเรียนรู้ การสังเกตการณ์ และการทดลองของมนุษย์นั้นเปียบเสมือนการเก็บข้อมูล ซึ่งได้มีการบันทึก ถ่ายทอดสสืบต่อกันมา ข้อมูลที่เราต้องการนำมาใช้นั้นอาจจำแนกตามรูปลักษณะของข้อมูลได้ดังนี้

         1.  ข้อมูลตัวเลข  ได้แก่ข้อมูลที่ใช้แทนจำนวนซึ่งจะนำไปใช้ในการคำนวณ เช่น ปริมาณนำฝน ณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็น 184 มิลลิเมตร อุณภูมิในห้องเรียนขณะนี้เป็น 28 องศาเซลลเซียส จำนวนนักเรียนในชั้นเรียน ม.5/1  29 คน ความสูงเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/1 เท่ากับ 160 เซนติเมตร

         2.  ข้อมูลอักขระ ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร  ตัวเลขที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณ หรือสัญลักษณ์ต่า ๆ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ผสมกัน เช่น  ชื่อโรงเรียนปิยะบุตร์   ซึ่งเป็นอักษรล้วน ทะเบียนรถ กง 8386  ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข หมายเลขโทรศัพท์ 036629175  เป็นตัวเลขล้วน เลขที่บ้าน 133/1 ซึ่งเป็นตัวเลขและสัญลักษณ์

        3.  ข้อมูลภาพ ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายหรือภาพลายเส้น เช่น ภาพถ่ายแบบก่อสร้างอาคาร ภาพลายเซ็น

       4.  ข้อมูลเสียง ได้แก่ เสียงที่บันทึกเอาไว้ด้วยแถบเสียง หรือบันทึกเป็นข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์และใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เช่น การบริการสารสนเทศผ่านทางโทรศัพท์ของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งการบริการนี้ได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผลและให้ผลลัพธ์เป็นเสียงตอบกลับมาทางโทรศัพท์

         เมื่อนักเรียนอ่านจบเรียบร้อยแล้ว พอจะบอกได้ไหมว่า ข้อมูลมีกี่ลักษณะอะไรบ้าง มีคุณสมบัติเป็นอย่างไร ลองยกตัวอย่างประกอบด้วยนะ  เสร็จแล้วเข้ามารายงานด้วยนะจ้ะ  แล้วอย่าลืม ศึกษาต่ออีกด้วยนะว่าเราจะมีขั้นตอนอย่างไรในการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

                                                                                               

รูปภาพของ pbs7643

http://www.thaigoodview.com/node/52226

 น.ส. สุจิตรา บุญดาษา ม.5/1 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/52226

น.ส. อริส เหลืองอร่าม ม.5/1 เลขที่ 28

รูปภาพของ pbs7597

http://www.thaigoodview.com/node/52264 

น.ส.จิตติมา 5/1 เลขที่ 18

รูปภาพของ pbs7578

http://www.thaigoodview.com/node/52263 ส่งงาน

น.ส.สำลี 5/1 เลขที่15

http://www.thaigoodview.com/node/52246

http://www.thaigoodview.com/node/52259 ส่งงานครับ

นาย  สุริยะ   ฉายพงษ์  ชั้น ม.5/1  เลขที่ 4

รูปภาพของ pbs7548

ส่งงานhttp://www.thaigoodview.com/node/52233

รูปภาพของ pbs8672

ส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/52253

รูปภาพของ pbs7604

ส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/52251

รูปภาพของ pbs7596

ส่งงานค่ะ

นางสาวกุลวดี แก้วประวัติ ม.5/1 เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/52257

รูปภาพของ pbs7556

นาย  นวพล  เขียววิลัย

http://www.thaigoodview.com/node/52256

รูปภาพของ pbs7573

ส่งงานค่ะ  น.ส. เพ็ญศรี  คงถือมั่น  ม.5/1  เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/52250

ส่งงาน

นายภาคภูมิ  เภาพาน ม.5/1 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/52252

รูปภาพของ pbs7603

ส่งงานค่ะ  น.ส. นฤทัย  สกุลตา  ม.5/1  เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/52248

รูปภาพของ pbs7588

http://www.thaigoodview.com/node/52245 เข้าดูงาน

นาย พิตตินันท์  ม.5/1 เลขที่ 5

รูปภาพของ pbs7548

ส่งงานhttp://www.thaigoodview.com/node/52233/edit

รูปภาพของ pbs7592

ส่งงาน

http://www.thaigoodview.com/node/52244

แหล่งข้อมูล

http://it.benchama.ac.th/ebook/files/lesson2_32.htm

รูปภาพของ pbs7614

ส่งงานค่ะ

นางสาว อรุณี   ปํญญาแหลม  ม. 5/1 เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/52239

รูปภาพของ pbs7619

ส่งงานครับ

 

นาย นัฐพล  มุนนี  ม5/1  เลขที่7

http://www.thaigoodview.com/node/52240

รูปภาพของ pbs7600

http://www.thaigoodview.com/node/52243

ส่งงานค่ะ นางสาว  ชลลดา  ทองดี 5/1ค่ะ

รูปภาพของ pbs7610

ส่งงานค่ะ   นางสาว วริญญา  แย้มสว่าง ม.5/1  เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/52237

ส่งงานค่ะ

รูปภาพของ pbs7637

ส่งงานคะ

http://www.thaigoodview.com/node/52232

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์