พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ ๖

 

พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ ๖

ภาพจาก http://www.thepmitr.ac.th/tsimages/actpic/07_08_03.jpg

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินนโยบายการปกครองสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ

โดยได้โปรดให้ตราข้อบังคับลักษณะการปกครองหัวเมืองชั่วคราว เมื่อพุทธศักราช 2465 ขึ้นสำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

โดยมีการจัดแบ่งเป็นจังหวัดมณฑลและภาค และยังได้ทรงจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

 เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน


        ทรงริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าขึ้น เพื่อให้พลเรือนได้มีโอกาสรับการฝึกหัดวิชาทหารไว้สำหรับเป็นหน่วยสนับสนุนกองทัพ

เมื่อยามที่ประเทศมีภัยสงคราม ซึ่งเป็นต้นเค้าของการฝึกวิชารักษาดินแดนแก่เยาวชนไทยในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น เพื่อฝึกอบรมให้กุลบุตรของชาติเป็นผู้มีอุดมการณ์

และพร้อมที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น


        ด้านการศึกษา ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทั้งชายและหญิงมีความรู้ตามควรแก่อัตภาพ จึงโปรดเกล้าฯ

ให้ตรา “พระราชบัญญัติการประถมศึกษา พุทธศักราช 2464” ขึ้นบังคับให้เด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ได้เข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนจนอายุครบ 14 ปีบริบูรณ์ หรือจนจบหลักสูตรประถมศึกษา โดยไม่ต้องเสียเงินค่าเล่าเรียน


        นอกจากนี้ พระองค์ทรงเป็นนักพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งในเชิงอักษรศาสตร์ ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์

คำประพันธ์ทุกชนิดในทุกด้าน เช่น ปลุกใจเสือป่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร โคลงสยามานุสติ เป็นต้น

รวมเป็นพระราชนิพนธ์เกินกว่า 200 เรื่อง สมดังที่มหาชนชาวไทยถวายพระนามว่า “ พระมหาธีรราชเจ้า ”

สร้างโดย: 
นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ และ น.ส.กฤตินา จันทร์หวร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์