แบกเป้เที่ยวอิตาลี

รูปภาพของ rooteeboy

     สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี
     **หมายเหตุ กรณีท่านใดรับรองการเงินให้บุคคลในคณะ

5) หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

     5.1 กรณีเป็นพนักงาน
           - หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนใน
             ปัจจุบัน วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ 
             หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
     5.2 กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
           - หนังสือรับรองจากหน่วยงาน ระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนนปัจจุบัน
             วันเริ่มทำงานและ ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ หลังจาก
             นั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
     5.3 กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
           - หนังสือรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และสำเนาบัตร
             นักศึกษา และสมุดพก หรือใบ รบ.
     5.4 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
           - หลักฐานประกอบการค้า เช่น สำเนาใบทะเบียนการค้า หนังสือรับรอง
             การจดทะเบียนการค้า หนังสือบริคณห์สนธิที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการ
             หรือหุ้นส่วนพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ 
             (อายุสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
     5.5 กรณีเป็นแม่บ้าน
           - ต้องเตรียมหลักฐานของสามีตามข้อ 3-5 พร้อมสำเนาทะเบียนสมรส
             (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้ทำหนังสือรับรองชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ)
             สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
     5.6 กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี
           - ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับ
             รองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึก
             การหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่นจะต้อง
             มีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังส่อรับรองบุตร
             บุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้
             การปกครองของผู้นั้น ตามข้อ 3-5

6) หมายเลขโทรศัพท์ ที่บ้าน ที่ทำงาน สถานศึกษา และโทรศัพท์เคลื่อนที่
    (เพื่อความสะดวกของสถานฑูต ในกรณี ที่ต้องการทราบข้อมูลส่วนตัวของท่าน
    เพิ่มเติมในการอนุมัติวีซ่า)

 

 

สร้างโดย: 
น.ส.อริสรา ทองโตนด อาจารย์ สุปราณี ดำสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak