แบกเป้เที่ยวอิตาลี

รูปภาพของ rooteeboy

1) หนังสือเดินทาง

      1.1 ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า  
            กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

2) รูปถ่าย

     2.1 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ใช้รูปสีพื้นหลังขาว
           ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน รูปโพลาลอยด์สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้ (เหมือนกันทั้ง 2 รูป)
           และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป

3) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบสูติบัตร 
    (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

4) หลักฐานการเงิน (ไม่ใช้บัญชีกระแสรายวัน)

     4.1 สำเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทาง ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน
           (ย้อนหลัง 6 เดือน และปรับยอดสมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา) และมี
           จำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานนะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุม
           กับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว
           หากใช้บัญชีใด บัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย
           ให้บุคคลในครอบครัวด้วย
           สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี
           หมายเหตุ กรณีท่านใดรับรองการเงินให้บุคคลในคณะ

 

 

 

 

สร้างโดย: 
น.ส.อริสรา ทองโตนด อาจารย์ สุปราณี ดำสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์