พระนารายณ์

พระราชประวัติ

          สมเด็จพระนารายณ์มหาราช   ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปราสาททอง   กับพระราชเทวี( พระราชธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรถ )   ประสูตรเมื่อวันจันทร์   เดือนยี่   ปีวอก  พุทธศักราช  2175พระองค์ทรงได้รับการศึกษาจากพระโหราธิบดีพระอาจารย์พรหมพระพิมลธรรม  และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์  ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  เมื่อวันพฤหัสบดี แรม 2 ค่ำเดือน 12 ปี วอก  พุทธศักราช2199   เมื่อพระชนมายุได้  25  พรรษา  พระองค์ประทับอยู่ ณ พระราชวังบวรสถานมงคล  ต่อมาเมื่อปีฉลู   พุทธศักราช   2204  หรือปีขาล  2205   พระองค์จึงได้เสด็จประทับ  ณ   พระราชวังหลวงในปีพุทธศักราช   2209    สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองลพบุรีเพื่อเป็นราชธานีสำรอง และทรงแปรพระราชฐานเสด็จประทับปีหนึ่งเป็นเวลาถึง 8-9 เดือน สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีปรีชาสามารถ   พระองค์ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองอย่างเร่งด่วน    ทรงช่วยเหลือพสกนิกรด้วยการงดเก็บภาษีอากร ทรงส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพทำนา ทรงส่งเสริมการค้าขายกับชาวต่างชาติหลายประเทศ โดยใช้เรือกำปั่นหลวง   และทรงโปรดที่จะคบค้าสมาคมกับชนทุกชนชาติด้วยประสงค์ที่จะเรียนรู้ความก้าวหน้าของประเทศต่าง ๆ   เพื่อนำมาปรับปรุงประเทศให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งยังเป็นการถ่วงดุลอำนาจของประเทศต่าง ๆ ด้วยพระองค์เป็นผู้รอบรู้ในวิชาการ ทรงนำเอาวิวัฒนาการทางด้านศิลปะกรรม   และสถาปัตยกรรมของชาวยุโรปมาเป็นต้นแบบในการสร้างพระราชวังใหม่
          การเจริญสัมพันธไมตรีกับอารยะประเทศเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญ ได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่ 14 แห่งฝรั่งเศส และองค์สังฆราชแห่งกรุงโรม นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวยุโรปเป็นครั้งแรกของไทยด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ชาวไทยทุกคนจึงพรอ้มใจกันถวายพระสมัญญานาม "มหาราช"แด่พระองค์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จดำรงราชสมบัติอยู่
32 ปี สิริรวมพระชนมายุได้ 56 พรรษา เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม 2231 ชาวจังหวัดลพบุรีได้ร่วมการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระนารายณ์มหาราชขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง  ประดิษฐานไว้กลางวงเวียนเทพสตรี ซึ่งในทุกปีจังหวัดลพบุรีได้จัดการแสดง แสง สี เสียง พร้อมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในงาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ที่บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์

สร้างโดย: 
Krutip

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์