การทำโลหะให้บริสุทธิ์

 

การทำโลหะให้บริสุทธิ์
    

             การทำโลหะให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส  ใช้หลักการเดียวกับกับการชุบด้วยไฟฟ้า 
    โดยใช้โลหะที่บริสุทธิ์เป็นแคโทด  โลหะที่ไม่บริสุทธิ์เป็นแอโนด และใช้สารละลายที่มีไอออนของโลหะ
    ดังกล่าวเป็นอิเล็กโทรไลต์  เช่นการทำทองแดงให้บริสุทธิ์
            สิ่งเจือปนที่มักจะมีอยู่ในทองแดง ได้แก่ เหล็ก เงิน ทอง แพลตินัม และสังกะสี
    เมื่อต้องการทำทองแดงให้บริสุทธิ์ (GRedCat) ต้องจัดให้แท่งทองแดงที่ไม่บริสุทธิ์เป็นขั้วแอโนด (LAnOX)
    และแผ่นทองแดงที่บริสุทธิ์เป็นแคโทดจุ่มอยู่ในสารละลายผสมของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตกับกรดซัลฟิวริก
    ครึ่งปฏิกิริยารีดักชันและค่า E๐ ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้
                   

                    Au3+(aq) + 3e- ----> Au(s)                          +1.50 V
                    Pt2+(aq) + 2e-  ----> Pt(s)                            +1.20 V
                    Ag+(aq) + e-  ---->  Ag(s)                            +0.80 V
                    Cu2+aq) + 2e- ---->  Cu(s)                           +0.34 V
                    Fe2+(aq) + 2e- ---->  Fe(s)                           -0.44 V
                    Zn2+(aq) + 2e-  ----> Zn(s)                          -0.76 V
               

           การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าตรงที่มีศักย์ไฟฟ้าที่เหมาะสมลง
ไปในสารละลาย ดังนั้นที่ขั้วแอโนด   สารที่จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็คือ Cu แต่ค่า E๐ ของ Fe
และ Zn มีค่าน้อยกว่า Cu จึงสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ดีกว่า Cu2+,  Fe2+ และ Zn2+
 จึงละลายลงไปในสารละลาย ส่วน Au  Pt และ Ag ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าไม่สามารถเกิด
ปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ เมื่อแท่งทองแดงที่ไม่บริสุทธิ์กร่อนไปเรื่อย ๆ Au  Pt และ Ag
 ก็จะตกเป็นตะกอนลงมาที่ก้นภาชนะ
         
              ส่วนที่ขั้วแคโทด ไอออนที่สามารถจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันได้คือ Cu2+,  Fe2+ และ Zn2+
แต่ค่า E๐ ของ Cu2+ สูงที่สุดจึงมาเกิดปฏิกิริยารีดักชันที่ขั้วแคโทดได้ จึงเกิดเป็นโลหะทองแดงเกาะ
ที่ขั้วซึ่งเป็นแผ่นทองแดงบริสุทธิ์ ทำให้ได้ทองแดงที่บริสุทธิ์ขึ้น ส่วน Fe2+ และ Zn2+ ก็จะอยู่ในสารละลาย
         

                ที่ขั้วแอโนด          Cu(s)  ---->   Cu2+aq) + 2e-
                                        Fe(s)  ----> Fe2+(aq) + 2e- 
                                        Zn(s)  ---->  Zn2+(aq) + 2e- 
         

                   ที่ขั้วแคโทด          Cu2+aq) + 2e-  ----> Cu(s)

 


 

สร้างโดย: 
อาจารย์กุลณี อารีมิตรและนางสาวพัชรีพร จันทร์ส่อง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 228 คน กำลังออนไลน์