พันธุกรรม

  

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ.  (2546). การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.
                กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
เชิด  ปันแปง.  (2550)  ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม.  วันที่สืบค้น 15 กันยายน 2550,  จาก
               
http://www.krucherdpua.com/wp-content/uploads/2008/stuweb/434/disease.html
ถนัด ศรีบุญเรือง  กนิษฐา  อุ่นอนันต์  และ  ปิ่นศักดิ์  ชุมเกษียณ.  (2548).  สื่อการเรียนรู้  
                สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สัมฤทธิ์มาตรฐาน
                วิทยาศาสตร์ ม.3  เล่ม 1  ช่วงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.

บัญชา  แสนทวี.  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                เล่ม 5.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.
ประดับ  นาคแก้ว  วัชวัลย์  ครุฑไชยันต์  และดาวัลย์  เสริมบุญสุข.  (2548).  หนังสือเรียน
                สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์  ม.3.  กรุงเทพฯ :  แม็ค.
พเยาว์ ยินดีสุข  วิภา  เกียรติธนะบำรุง  และสายสวาท  สุวัณณกีฏะ.  (2546).  หนังสือเรียน
                สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  
                กรุงเทพฯ :  พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ.  (2546).  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยาพื้นฐาน.
                กรุงเทพฯ :  พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.  (2550). โครโมโซม.  วันที่สืบค้น 10 มกราคม 2550,
                จาก 
http://www.kru-rud.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=319522.
ยุภา  วรยศ  และคณะ.  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
                วิทยาศาสตร์ ม.3  ช่วงชั้นที่ 3.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.                                                                     
วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี.  (2550). โครโมโซม.  วันที่สืบค้น  24 ตุลาคม 2550,  
                จาก 
http://th.wikipedia.org/wiki.
วุฒิพงษ์    แพรกทอง.  (2550) . ชีววิทยาพื้นฐาน ว41101. วันที่สืบค้น 20 กันยายน 2550, จาก
               
http://www.bss.ac.th/~wuttipong/sci4/gene.html  
ศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ  รัตนาภรณ์  อิทธิไพสิฐพันธ์  และ  สุภาภรณ์  หรินทรนิตย์.  (ม.ป.ป.).  
               พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต.  กรุงเทพฯ : นิยมวิทยา.
ศิริพร  กิจจารึก.  (2550).  โครโมโซม.  วันที่สืบค้น 20 ตุลาคม 2550,  จาก  
http://www.snr.ac.th/ 
               elearning /siriporn/sec01p01.html.                                                                                              
ศูนย์วิเคราะห์โครโมโซมภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  
               (2550). การศึกษาโครโมโซมกับความผิดปกติ (Chromosome study and chromosome 
               disorders).  วันที่สืบค้น 20 กันยายน 2550, จาก
http://research.sci.ubu.ac.th/chromo/
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่.  (2550).  ความรู้เรื่องโรคพันธุกรรมและ
                โครโมโซม. วันที่สืบค้น  20  กันยายน  2550,  จาก
http://www.ricd.go.th/ 
                km/knowledge2.php?id=16.
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV).  รายการทบทวนความรู้.  วันที่สืบค้น 
               20  ตุลาคม  2548,   จาก 
http://www.nfe.go.th/etv/document.htm
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  สถาบัน.  (2535).  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 5 
               ว 305  ชั้น ม.3.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
               .  (2543).  หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ  มรกดทางพันธุกรรม.  
                กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
               . (2544).  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ว 015 พันธุกรรมกับการอยู่รอด.  กรุงเทพฯ :
 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
               .  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สิ่งมีชีวิตกับ
                กระบวนการดำรงชีวิต.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  
               . (2548).  หนังสือเรียนสาระ การเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 5.  กรุงเทพฯ :
                 ศิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์.
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่.  (2550).  ความรู้เรื่องโรคพันธุกรรมและ
               โครโมโซม. วันที่สืบค้น  20  กันยายน  2550,  จาก
http://www.ricd.go.th/ 
                km/knowledge2.php?id=16.
สุดารัตน์  รัตตนะ.  (2550).  พันธุศาสตร์เบื้องต้น.  วันที่สืบค้น 1 ตุลาคม 2550, จาก  
               
http://www.crschool.ac.th/e-learning/e-learn4/substance/Genetic2.htm.
อรัญญา  มงคลสิน.  (2550).  เรียนรู้เรื่องชีววิทยากับครูอรัญญา.  วันที่สืบค้น 14 ตุลาคม 2550,  
                จาก 
http://www.bioarunya.th.gs/web-b/ioarunya/bio042.htm.
อักษรเจริญทัศน์.  (2550).  พันธุกรรม. วันที่สืบค้น  25  มิถุนายน  2550,จาก
http://www.aksorn.com.
อุษา  สุทธินาค.  (2548).  เสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ม.3.  กรุงเทพฯ : บอสส์การพิมพ์.
BlogGang.com.  (2550).  Genetic Engineering-พันธุวิศวกรรม.  วันที่สืบค้น 20 กรกฎาคม 2550,  
                จาก  
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=merveillesxx&month=
                01-2005&date=23&group=4&gblog=39
                      

 

สร้างโดย: 
ดรุณี เสมอภาค /พลรารัตน์ ทวีชาติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์