พันธุกรรม

  

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ,  กรมวิชาการ.  (2546). การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.
                กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
เชิด  ปันแปง.  (2550)  ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม.  วันที่สืบค้น 15 กันยายน 2550,  จาก
               
http://www.krucherdpua.com/wp-content/uploads/2008/stuweb/434/disease.html
ถนัด ศรีบุญเรือง  กนิษฐา  อุ่นอนันต์  และ  ปิ่นศักดิ์  ชุมเกษียณ.  (2548).  สื่อการเรียนรู้  
                สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สัมฤทธิ์มาตรฐาน
                วิทยาศาสตร์ ม.3  เล่ม 1  ช่วงชั้นที่ 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.  กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.

บัญชา  แสนทวี.  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                เล่ม 5.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.
ประดับ  นาคแก้ว  วัชวัลย์  ครุฑไชยันต์  และดาวัลย์  เสริมบุญสุข.  (2548).  หนังสือเรียน
                สาระการเรียนรู้พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์  ม.3.  กรุงเทพฯ :  แม็ค.
พเยาว์ ยินดีสุข  วิภา  เกียรติธนะบำรุง  และสายสวาท  สุวัณณกีฏะ.  (2546).  หนังสือเรียน
                สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  
                กรุงเทพฯ :  พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ.  (2546).  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ : ชีววิทยาพื้นฐาน.
                กรุงเทพฯ :  พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.  (2550). โครโมโซม.  วันที่สืบค้น 10 มกราคม 2550,
                จาก 
http://www.kru-rud.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=319522.
ยุภา  วรยศ  และคณะ.  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
                วิทยาศาสตร์ ม.3  ช่วงชั้นที่ 3.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.                                                                     
วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี.  (2550). โครโมโซม.  วันที่สืบค้น  24 ตุลาคม 2550,  
                จาก 
http://th.wikipedia.org/wiki.
วุฒิพงษ์    แพรกทอง.  (2550) . ชีววิทยาพื้นฐาน ว41101. วันที่สืบค้น 20 กันยายน 2550, จาก
               
http://www.bss.ac.th/~wuttipong/sci4/gene.html  
ศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ  รัตนาภรณ์  อิทธิไพสิฐพันธ์  และ  สุภาภรณ์  หรินทรนิตย์.  (ม.ป.ป.).  
               พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต.  กรุงเทพฯ : นิยมวิทยา.
ศิริพร  กิจจารึก.  (2550).  โครโมโซม.  วันที่สืบค้น 20 ตุลาคม 2550,  จาก  
http://www.snr.ac.th/ 
               elearning /siriporn/sec01p01.html.                                                                                              
ศูนย์วิเคราะห์โครโมโซมภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  
               (2550). การศึกษาโครโมโซมกับความผิดปกติ (Chromosome study and chromosome 
               disorders).  วันที่สืบค้น 20 กันยายน 2550, จาก
http://research.sci.ubu.ac.th/chromo/
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่.  (2550).  ความรู้เรื่องโรคพันธุกรรมและ
                โครโมโซม. วันที่สืบค้น  20  กันยายน  2550,  จาก
http://www.ricd.go.th/ 
                km/knowledge2.php?id=16.
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV).  รายการทบทวนความรู้.  วันที่สืบค้น 
               20  ตุลาคม  2548,   จาก 
http://www.nfe.go.th/etv/document.htm
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  สถาบัน.  (2535).  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 5 
               ว 305  ชั้น ม.3.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
               .  (2543).  หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ  มรกดทางพันธุกรรม.  
                กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
               . (2544).  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ว 015 พันธุกรรมกับการอยู่รอด.  กรุงเทพฯ :
 โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
               .  (2548).  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สิ่งมีชีวิตกับ
                กระบวนการดำรงชีวิต.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  
               . (2548).  หนังสือเรียนสาระ การเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 5.  กรุงเทพฯ :
                 ศิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์.
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่.  (2550).  ความรู้เรื่องโรคพันธุกรรมและ
               โครโมโซม. วันที่สืบค้น  20  กันยายน  2550,  จาก
http://www.ricd.go.th/ 
                km/knowledge2.php?id=16.
สุดารัตน์  รัตตนะ.  (2550).  พันธุศาสตร์เบื้องต้น.  วันที่สืบค้น 1 ตุลาคม 2550, จาก  
               
http://www.crschool.ac.th/e-learning/e-learn4/substance/Genetic2.htm.
อรัญญา  มงคลสิน.  (2550).  เรียนรู้เรื่องชีววิทยากับครูอรัญญา.  วันที่สืบค้น 14 ตุลาคม 2550,  
                จาก 
http://www.bioarunya.th.gs/web-b/ioarunya/bio042.htm.
อักษรเจริญทัศน์.  (2550).  พันธุกรรม. วันที่สืบค้น  25  มิถุนายน  2550,จาก
http://www.aksorn.com.
อุษา  สุทธินาค.  (2548).  เสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ม.3.  กรุงเทพฯ : บอสส์การพิมพ์.
BlogGang.com.  (2550).  Genetic Engineering-พันธุวิศวกรรม.  วันที่สืบค้น 20 กรกฎาคม 2550,  
                จาก  
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=merveillesxx&month=
                01-2005&date=23&group=4&gblog=39
                      

 

สร้างโดย: 
ดรุณี เสมอภาค /พลรารัตน์ ทวีชาติ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 130 คน กำลังออนไลน์