5 มีนาคม วันนักข่าว/วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ

 5 มี น า ค ม 

วั น นั ก ข่ า ว / วั น สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น แ ห่ ง ช า ติ  

  

 

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://www.pochnews.com/article/4537.htm


         วันนักข่าว  หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันสถาปนา สมาคมนัก

ข่าวแห่งประเทศไทย (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน)


ความสำคัญของนักข่าว

          อาชีพสื่อสารมวลชน เริ่มจากสื่อทางหนังสือพิมพ์และวิทยุมาก่อนที่จะมีสื่อทางโทรทัศน์  ในอดีตนั้นผู้ที่เป็นนักข่าวจะมีการ

ชุมนุมกันเพื่อสนทนาพูดคุยและเปลี่ยนความคิดกัน เมื่อการรวมตัวกันมากขึ้นก็มีความเป็นสมาคม และสมาคมของนักข่าวก็มีความชัดเจเป็น

รูปร่างขึ้นเมื่อ นักข่าวรุ่นบุกเบิกจำนวน 15 ท่าน คือ นายโชติ มณีน้อย, นายเท่ห์ จงคดีกิจ, นายประจวบ อัมพะเสวต, นายวิเชียร โรจน

วงศานนท์, นายถาวร มุ่งการดี, นายสนิท เอกชัย, นายเชาว์ รูปเทวินทร์, นายจรัญ โยบรรยงค์, นายกุศล ประสาร, นายชลอ อาภาสัตย์,

 นายอนงค์ เมษประสาท, นายวิสัย สุวรรณผาติ, นายนพพร ตุงคะรักษ์, นางวิภา สุขกิจ, และ นายเลิศ อัศเวศน์ นัดหมายกันที่ศาลา

นเรศวร ในสวนลุมพินี โดยมี นายชาญ สินศุข จากสยามนิกร เป็นประธานการประชุม ก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้นมา

           และถ้าหากใครมีอายุมากพอก็จะจำได้ว่าวันที่  6 มีนาคมของทุกปีจะไม่สามารถหาซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านได้ นั้นก็เพราะในวันที่

5 มีนาคมเป็นวันนักข่าว ซึ่งในวันนี้บรรดาเหยี่ยวขาวทั้งหลายจะถือกันว่าเป็นวันหยุด เมื่อนักข่าวไม่ทำงานดังนั้นในวันรุ่งขึ้นจึงเป็นที่รู้กันดี

ว่าจะไม่มีหนังสือพิมพ์ออกวางจำหน่าย แต่ในเวลาต่อมา เมื่อการแข่งขัน และเศรษฐกิจบีบรัดมากขึ้นจึงเริ่มมีสื่อบางฉบับแหวกธรรมเนียม

นี้ การตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 6 มีนาคมจึงเกิดขึ้น และหลังจากนั้นการเกิดขึ้นของหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 6 มีนาคมก็ได้กลืนวิถีเดิมไป

จนหมดสิ้น

กิจกรรมวันนักข่าว

    * กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์วันนักข่าว อาทิ การประกาศยกย่องหนังสือพิมพ์ หรือนักข่าว ช่างภาพ ที่มีผลงานยอดเยี่ยม

       สมควรได้รับรางวัล “อิศรา อมันตกุล”

    * กิจกรรมพบปะสังสรรค์ในระยะสั้นๆในห้วงเวลาเย็นๆ เพียงไม่กี่ชั่วโมง เพื่อให้นักข่าวจากทุกสำนักมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น

    * กิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พี่ป้าน้าอา หรือเพื่อนๆ นักข่าวผู้ล่วงลับ โดยมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัดชนะสงครามทุกๆปี

 

 

         

สร้างโดย: 
คุณครู ชาญชัย เปี่ยมชาคร และ นางสาว จิตราภรณ์ นันทุรัตน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์