โครงสร้างทางสังคม

 

 

 

แหล่งที่มาภาพ : http://www.yimwhan.com/board/data_user/makotojang/photo/cate_5/8.gif

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ 

  หมายถึง กลับมาหน้าแรกของโครงสร้างทางสังคม

 

แหล่งที่มาภาพ : http://www.milonic.com/templates/site/home.gif 

 

  หมายถึง การกลับมายังหน้าแรกของแต่ละเนื้อหา

 

แหล่งที่มาภาพ  :  นางสาว  กาญจน์มณี     จรุงพรสวัสดิ์

 

โครงสร้างทางสังคม

สังคมมนุษย์แม้ว่าจะมีขนาดของสังคมหรือลักษณะเฉพาะของสังคมแตกต่างกัน  แต่เมื่อกล่าวถึงโครงสร้างทางสังคมโดยทั่วไปหรือโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมเบื้องต้นแล้ว ทุกสังคมต่างมีองค์ประกอบสำคัญอยู่บนพื้นฐานสองประการที่สำคัญคือกลุ่มสังคมและสถาบันทางสังคม


การศึกษาในเรื่องโครงสร้างทางสังคมจะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับสังคมในแง่มุมต่าง ๆ  ได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งโครงสร้างทางสังคมมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้


ความหมายโครงสร้างทางสังคม

โครงสร้างทางสังคม 
หมายถึง  ส่วนต่าง ๆ  ที่ประกอบกันเป็นระบบความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์  ส่วนประกอบดังกล่าวจะต้องเป็นเค้าโครงที่ปรากฏในสังคมมนุษย์ทุก ๆ  สังคม  แม้ว่าจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมก็ตาม

โครงสร้างของสังคมไทย    แบ่งออกเป็น  2  ส่วนคือ

1. สังคมชนบท (กลุ่มปฐมภูมิ)

2. สังคมเมือง (กลุ่มทุติยภูมิ)


องค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม

มีองค์ประกอบ 2 ส่วนที่สำคัญ  ได้แก่ กลุ่มสังคม (Social Groups) และ สถาบันสังคม (Social Institutions)

สถาบันสังคมที่สำคัญ สถาบันสังคม แยกได้ 7 สถาบัน   ดังนี้                        

1.  สถาบันครอบครัว

2.  สถาบันการศึกษา

3.  สถาบันศาสนา

4.  สถาบันเศรษฐกิจ

5.  สถาบันทางการเมืองการปกครอง

6.  สถาบันนันทนาการ

7.  สถาบันสื่อสารมวลชน

สร้างโดย: 
คุณครู ธานินทร์ พร้อมสุข และ นางสาว กาญจน์มณี จรุงพรสวัสดิ์ (โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี