แบบทดสอบ เรื่อง หลักธรรมสันโดษ

คำแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับผู้สอนหน่วยการเรียนรู้ : หลักธรรมนำชีวีเล่มที่ ๘ เรื่อง มรรค ธรรมที่ควรเจริญ (สันโดษ)                   ๑. บทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ ๘ เรื่อง มรรค ธรรมที่ควรเจริญ (สันโดษ) ใช้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา พระพุทธศาสนา รหัสวิชา ส๔๑๑๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                

๒. ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ หลักธรรมนำชีวี

๓. อธิบายวิธีการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ให้นักเรียนเข้าใจ๔. เน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์                                                                                                                                                         ๕. ดูแลให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ   

คุณครูขา หนูสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ ไม่แอบดูคำตอบในการทำแบบฝึกหัดค่ะ        คำแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับผู้เรียนหน่วยการเรียนรู้ : หลักธรรมนำชีวีเล่มที่ ๘ เรื่อง มรรค ธรรมที่ควรเจริญ (สันโดษ)   ๑. อ่านคำแนะนำ การใช้บทเรียนสำเร็จรูปและปฏิบัติตาม๒. อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ๓. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ ตรวจคำตอบและบันทึกผลคะแนน. ศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปทีละกรอบ ตามลำดับโดยไม่ข้ามกรอบ และทำแบบฝึกหัดท้ายกรอบ ตรวจสอบคำตอบจากคำตอบในหน้าต่อไป. ถ้าตอบคำถามผิดให้ย้อนกลับไปศึกษากรอบเดิม เพื่อทำความเข้าใจบทเรียนใหม่๖. ศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปด้วยความตั้งใจ และตอบคำถามอย่างรอบคอบ. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่เปิดดูคำตอบก่อนตอบ๘. ทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ ตรวจคำตอบและเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน      จุดประสงค์การเรียนรู้          รหัสวิชา ส๔๑๑๐๔ รายวิชา พระพุทธศาสนา                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔          หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำชีวี                 เรื่อง มรรค ธรรมที่ควรเจริญ (สันโดษ)          โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๒                     ๑. สามารถอธิบายความหมายมรรค ธรรมที่ควรเจริญได้               ๒. สามารถอธิบายความหมาย สันโดษได้                ๓. วิเคราะห์และเชื่อมโยงหลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนากับอริยสัจ ๔ ได้                ๔. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมายึดถือเป็นที่พึ่งของชีวิตได้          Cool   

การเรียนบทเรียนสำเร็จรูปนี้ นักเรียนต้องศึกษา แต่ละหัวข้อตามลำดับให้ต่อเนื่องกัน

    

สวัสดีนักเรียนหลังจากที่พวกเราได้มีโอกาสอ่านและศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป หลักธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้ามาทั้งหมด ๗ เล่มนักเรียนจำนวนมากของห้องเรียนเรามีผลการเรียนดีขึ้นมากและมีความสุขกับการได้เรียนวิชาพุทธศาสนา วันนี้เราจะเรียนกัน โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เล่มที่ ๘ เรื่อง มรรค ธรรมที่ควรเจริญ(สันโดษ) ซึ่งเป็นบทเรียนเล่มสุดท้ายของหน่วยการเรียนนี้ หวังว่านักเรียนคงตั้งใจศึกษา

  

กติกาการศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปดังนี้ คือ ข้อที่ ๑. ต้องตั้งใจอ่าน และทำความเข้าใจให้ดีข้อที่ ๒. เมื่อพบคำชี้แจง หรือคำถาม ต้องอ่านและตอบอย่างรอบคอบข้อที่ ๓. เตรียมกระดาษเปล่าเพื่อใช้สำหรับตอบคำถามแล้วตรวจกับคำตอบข้อที่ ๔. อย่าลืม ต้องมีความซื่อสัตย์ อย่าดูคำตอบก่อนตอบนะคะ 

  

                                   

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่จะศึกษาความรู้ในเนื้อเรื่องทั้งหมด และเมื่อศึกษาบทเรียนครบแล้วก็อย่าลืมทำแบบทดสอบหลังเรียน ขอให้นักเรียน ทุกคนได้รับความรู้และมีความสุขกับการเรียน

    แบบทดสอบก่อนเรียน          รหัสวิชา ส๔๑๑๐๔ รายวิชา พระพุทธศาสนา                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔          หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำชีวี                เรื่อง มรรค ธรรมที่ควรเจริญ (สันโดษ)          โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๒   คำสั่ง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วเขียนเครื่องหมาย Ï              ลงในกระดาษคำตอบของนักเรียน. ข้อใดคือลักษณะของความสันโดษ                . คนทอดแหไม่พอใจที่จับได้แต่ปลาตัวเล็ก ๆ                . ช่างซ่อมรองเท้าขยันทำงานเก็บเงินจนขยายกิจการใหญ่โต                . นักเรียน ม.๔ ไปทำงานหาเงินเพื่อมาซื้อโทรศัพท์มือถือ                . คนขายลูกชิ้นปิ้งต้องการเปิดโรงงานทำลูกชิ้นจึงขอกู้เงินจากธนาคาร. ข้อใดคือความหมายของ ยถาลาภสันโดษ                . ความยินดีตามที่ได้                . ความยินดีตามกำลังที่มีอยู่                . ความยินดีตามสมควร                . ความยินดีตามอายุ. พนักงานทำความสะอาดต้องผ่อนบ้านราคาเป็นล้าน ขาดหลักธรรมสันโดษประเภทใด                . ยถาลาภสันโดษ                . ยถาพลสันโดษ                . ยถาสารุปปสันโดษ                . ยถาทุกขังสันโดษ. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสันโดษ                . ความยินดีตามที่ได้                . ความยินดีตามกำลังที่มี                . ความยินดีตามสมควร                . ความยินดีตามใจปรารถนา . ข้อใดไม่อยู่ในหลักของ ยถาสารุปปสันโดษ                . สมควรแก่ศีลธรรม                . สมควรแก่ฐานะ                . สมควรตามความต้องการ                . สมควรแก่สมรรถภาพ. “นิรามิสสุขคือความสุขแบบใด                . ความสุขจากการได้ฟังเพลงเพราะ ๆ                . ความสุขจากการได้มองของสวยงาม                . ความสุขจากการมีใจที่สงบ                . ความสุขจากการได้กินของอร่อย. ข้อใดไม่ใช่แนวทางพัฒนาตนให้เกิด ความสันโดษ                . วิเคราะห์ตนเอง                . ความพยายามเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ                . ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง                . ฝึกให้เป็นคนมีเหตุผล. ข้อใดคือ คุณค่าของความสันโดษ                . ตัวเองมีความสุข ครอบครัวมีความเจริญ ประเทศชาติพัฒนา                . ทุกคนมีสิ่งของเป็นของตนเอง                . ครอบครัวร่ำรวย ประเทศชาติไม่มีหนี้                . ตัวเองมีความสำเร็จ ครอบครัวมีหนี้ ประเทศชาติเศรษฐกิจร่ำรวย. ข้อใดคือแนวทางของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง                . ประกอบอาชีพด้วยความเพียรตามความสามารถของตน                . พยายามทุกวิถีทางให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ                . หาความสุขจากสิ่งที่เป็นของตนหรือเป็นสิทธิ                . มีความอดทน สามารถรอคอยผลสำเร็จที่เกิดจากการกระทำของตน๑๐. แนวคิดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล         ปัจจุบัน มีความสอดคล้องอย่างเด่นชัดกับธรรมข้อใด                . เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่                                                 . วุฒิธรรม ๔                . ภาวนา ๔                                                         . สันโดษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน          รหัสวิชา ส๔๑๑๐๔ รายวิชา พระพุทธศาสนา                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔          หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำชีวี                เรื่อง มรรค ธรรมที่ควรเจริญ (สันโดษ)          โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต ๒   

ข้อ คำตอบ

๑๐

                         

ทำถูกกี่ข้อคะถ้าถูก ๘ ข้อขึ้นไปเก่งมากแต่อย่ารีบปิดบทเรียนสำเร็จรูปให้ศึกษาต่อไปจะได้เก่งและ มีความรู้เพิ่มขึ้นทุกคนพร้อมที่จะศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปแล้วใช่ไหม เปิดในหน้าต่อไปได้เลย 

  

สร้างโดย: 
ครูนัท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss30318