สิ่งที่ทุกคนปรารถนา รวมทั้งตัวคุณ..

รางวัลที่ 3 ประเภทสื่อออนไลน์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทองระดับยอดเยี่ยม

สิ่งที่ทุกคนปรารถนา คือ การมีสุขภาพที่ดีนั่นเอง..

  

           ในโลกยุคปัจจุบัน "สุขภาพ" เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างให้ความสำคัญ และให้ความเอาใจใส่ ในการดูแลสุขภาพกันเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น สภาพแวดล้อม สภาพสังคม และการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ การดำรงชีวิตของผู้คนในเมือง เช่น การรีบไปเรียนหนังสือ หรือทำงาน โดยไม่รับประทานอาหารเช้า การนอนดึก ทำให้ขอบตาดำ และการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เอง ที่ทำให้เสียสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 

          ดังนั้น สื่อการเรียนรู้นี้ จึงได้รวบรวมบทความต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจ มานำเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆ มากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ อาทิเช่น อาหารอันตราย ขณะท้องว่าง, ขอบตาดำ.. ทำอย่างไรดี??, ข้อห้าม!! เมื่อเข้านอน, 10อย่าง ที่ทำให้สมองพัง, 10 วิธี คลายเครียด, หัวเราะ บำบัดโรค และ 20 ยามหัศจรรย์สำหรับคุณ โดยไม่ต้องพึ่งหมอ เป็นต้น

 ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ

 
ที่มาของภาพ : http://www-tc.pbs.org/
                         americanfamily/g/health.gif


 

  สัญลักษณ์ที่ใช้ :

                                         หมายถึง กลับมายังหน้าหลักของสื่อการเรียนรู้นี้ 
                                                                             (หน้าที่กำลังอยู่นี้)

                หมายถึง ไปยังหน้าหลักของ ความหมายของคำว่า "สุขภาพ"

                     หมายถึง ไปยังหน้าหลักของ ความสำคัญของ "สุขภาพ"

  หมายถึง ไปยังหน้าหลักของ ลักษณะผู้ที่มีสุขภาพกาย 
                                                                             และสุขภาพจิตที่ดี

                     หมายถึง ไปยังหน้าหลักของ บทความดีๆ เกี่ยวกับสุขภาพ 
                                                                             (หน้าที่รวบรวมบทความทั้งหมดไว้)

                                        หมายถึง ไปยังหน้าหลักของ แหล่งอ้างอิงของสื่อการเรียนรู้นี้

                                              หมายถึง ไปยังหน้าหลักของ ผู้จัดทำ

                                               หมายถึง กลับไปยังหน้าก่อนหน้าของบทความนั้นๆ

                                               หมายถึง ไปยังหน้าถัดไปของบทความนั้นๆ

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความที่นำมาเสนอนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ไม่มากก็น้อย

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย..

 

สร้างโดย: 
คุณครู กัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาว สุวิมล เตชะวีรพงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

หัวข้อการศึกษา           การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษา      ปีที่ 5 เรื่องข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ยาและสารเสพติด

ปีที่ศึกษา                     2554

ผู้ศึกษาค้นคว้า             นางสารีย์   ศิริ

............................................................................................................................................................

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกกิจกรรมการเขียนแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ยาและสารเสพติด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ยาและสารเสพติด กกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกกิจกรรมการเขียนแผนผังความคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ยาและสารเสพติด ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น

                3. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกกิจกรรมการเขียนแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ยาและสารเสพติด  

                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองจริง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านทุ่งมน (ริมราษฎร์นุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2554 จำนวน  31  คน

                 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมีดังต่อไปนี้  1)  แผนการจัดการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ยาและสารเสพติด  2) แบบฝึกกิจกรรมการเขียนแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ยาและสารเสพติด 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ยาและสารเสพติด  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกกิจกรรมการเขียนแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ยาและสารเสพติด  สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และt-test Dependent ผลการศึกษา  พบว่า

1. แบบฝึกกิจกรรมการเขียนแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ยาและสารเสพติด ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ยาและสารเสพติด    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาหลังเรียนด้วยแบบฝึกกิจกรรมการเขียนแผนผังความคิด สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบฝึกกิจกรรมการเขียนแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ยาและสารเสพติด ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์