โครงงานนักเรียน "วงจรตรรกศาสตร์"

ชื่อโครงงาน :  วงจรตรรกศาสตร์


คณะผู้จัดทำ  :   นางสาวสุจินดา    คาคำ
                    นายพัฒน์พงษ์      ธิเสนา
                    นายวิรัตน์           แสนกัน
ครูที่ปรึกษา  :   นางสุจิวรรณ    ศิริคำวงศ์  
                    นายธวัชชัย    ศิริคำวงศ์


บทคัดย่อ


         การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “วงจรตรรกศาสตร์”   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถหาค่าความจริงของประพจน์ได้   มีความรู้ความเข้าใจเรื่องตรรกศาสตร์มากยิ่งขึ้น  และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนเรื่องตรรกศาสตร์  โดยมีวิธีการดำเนินการ   ดังนี้
1.  นำสื่อ  “วงจรตรรกศาสตร์”   ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  โดยให้นักเรียนฝึกหาค่าความจริงของประพจน์กับเพื่อนผลัดกันตั้งคำถามและผลัดกันตอบ จนสามารถตอบถูกทุกครั้ง  และมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
2.  ให้นักเรียนกลับไปทำแบบทดสอบเดิมกับครูผู้สอน อีกครั้งหนึ่งถ้านักเรียนคนไหนยังสอบไม่ผ่านก็ให้กลับมาฝึกหาค่าความจริงโดย ใช้สื่ออีกครั้งจนกว่านักเรียนจะสอบผ่าน
3.  นำคะแนนสอบก่อนฝึก และหลังฝึกโดยสื่อ  “วงจรตรรกศาสตร์”   ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  มาเปรียบเทียบกัน  โดยการคำนวณ   หาค่าเฉลี่ย  และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD.)
4.  ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สื่อ “วงจรตรรกศาสตร์”  
5.  สรุปความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อ  โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ย   
ผลการศึกษาพบว่า 
           1.   คะแนนของการสอบเรื่อง การหาค่าความจริงของประพจน์  ก่อนฝึกโดยใช้สื่อ  “วงจรตรรกศาสตร์”   ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.2  และหลังฝึกมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 13.9   ซึ่งมีค่ามากกว่าก่อนฝึก  แสดงให้เห็นว่านักเรียนมี    ความรู้ความเข้าใจในเรื่องตรรกศาสตร์มากยิ่งขึ้น  
           2. ผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละของระดับพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อ  “วงจรตรรกศาสตร์”  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก    ที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกรายการเท่ากับ  4.7   และเมื่อจำแนกตามรายการ  พบว่า  สื่อ  “วงจรตรรกศาสตร์ ”  ช่วยทำให้นักเรียน    มีความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น  และมีการสื่อความหมายได้ชัดเจน นำไปใช้ได้ง่าย  ไม่สับสน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.0       
           ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  สื่อ  “วงจรตรรกศาสตร์”   สามารถช่วยให้นักเรียนหาค่าความจริงของประพจน์ได้  มีความรู้ความเข้าใจ     ในเรื่องตรรกศาสตร์มากยิ่งขึ้น  และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนเรื่องตรรกศาสตร์ 

 

วิธีการใช้สื่อ “วงจรตรรกศาสตร์”
สื่อ “วงจรตรรกศาสตร์”   นี้ใช้สำหรับหาค่าความจริงของประพจน์  มีขั้นตอนการใช้สื่อดังนี้
1.  ให้ตั้งคำถาม โดยนำตัวเชื่อมของประพจน์  ตัวใดตัวหนึ่งใส่ลงในช่องสี่เหลี่ยม 
สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวเชื่อมของประพจน์  ได้แก่
-   ตัวเชื่อม  และ   “Λ ”     สัญลักษณ์เป็นสีเขียว
-   ตัวเชื่อม  หรือ  “ V”   สัญลักษณ์เป็นสีฟ้า
-   ตัวเชื่อม  ถ้า..แล้ว  “→   ”    สัญลักษณ์เป็นสีเขียว
-   ตัวเชื่อม  ก็ต่อเมื่อ “ ↔ ”    สัญลักษณ์เป็นสีฟ้า
2.   เมื่อตั้งคำถามแล้วให้หาค่าความจริงของประพจน์นั้น ว่ามีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จโดยกดเลือกคำตอบถ้ามีค่าความจริงเป็นจริง ให้กดแป้นตัว T   แต่ถ้าเป็นมีค่าความจริงเป็นเท็จ ให้กดแป้นตัว F
3.  ถ้าคำตอบที่เลือก  ถูกต้อง ไฟสีเขียวก็จะสว่าง   แต่ถ้าคำตอบที่เลือก  ผิด  ไฟสีแดงก็จะสว่างพร้อมทั้งมีเสียงออดดังขึ้น

 

อาจารย์คะ ดิฉันทำการแทรกรูปและกดปุ่ม Brows แล้ว แต่รูปนี้ไม่ขึ้นค่ะ


รูปที่ 3.8

ต้องทำยังไงคะ  แทรกรูปไม่ได้จริงๆ  ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวจะลองทดสอบใหม่

ทดสอบสร้างบล็อก  แต่แทรกรูปสื่อไม่ได้  ต้องทำยังไงคะ

ต้องลง java ก่อนรึป่าวคะ

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปภาพนามสกุล jpg หรือ gif แทรกได้ครับ แต่ขนาดต้องไม่เกิน 600*600 พิกเซล

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์