กรด เบส น่ารู้ ^___^

               การแตกตัวของกรดโพลิโปรติก

                                   กรดโพลิโปรติก หมายถึงกรดที่แตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนได้มากกว่า 1 ไอออน

                โดยมีขั้นตอนการแตกตัวมากกว่า 1 ขั้นตอน การแตกตัวแต่ละขั้นจะมีค่าคงที่สมดุลของการแตกตัว

                ซึ่งค่านี้จะลดลงเรื่อย ๆ ตามขั้นของการแตกตัว เช่น การแตกตัวของกรด H2CO3 ในน้ำ มีขั้นตอนดังนี้   

                                    ตัวอย่างกรดโพลิโปรติก เช่น H2SO4 , H3PO4 , H2S  ค่าคงที่การแตกตัวขั้นแรกจะมีค่าสูงกว่า

              การแตกตัวขั้นต่อไปตามลำดับ นั่นคือ   Ka1 > Ka2 > Ka3 เสมอ

(ที่มา : http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/602/616516/index.html)

             การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่การแตกตัวของกรด               

 

             การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ

                             น้ำบริสุทธิ์นำไฟฟ้าได้น้อยมากจนไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่องตรวจการนำไฟฟ้าธรรมดา

             แต่ถ้าใช้แอมมิเตอร์ช่วยในการตรวจสอบ เข็มของมิเตอร์ก็จะเบนเพียงเล็กน้อย แสดงว่าน้ำบริสุทธิ์นำไฟฟ้าได้เล็กน้อย

             จนอาจถือว่าไม่แตกตัว จึงจัดเป็นอิเล็กโทรไลต์ที่อ่อนมาก  นอกจากนี้น้ำยังมีสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของน้ำคือ

             มีสมบัติเป็นได้ทั้งกรดและเบสแม้ว่าไม่มีสารใดละลายอยู่ในน้ำก็ตาม การแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์ดังสมการ

                            นั่นคือ  น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 25°C มีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน(H3O+) เท่ากับความเข้มข้น

                                      ของไฮดรอกไซด์ไอออน (OH- )  =  1.0 x 10-7 mol/dm3

รูปแสดง การเปรียบเทียบความเข้มข้นของ  H3O และ OH กับความเป็นกรด - เบสของสารละลาย

                                (ที่มา : สุนทร พรจำเริญ เอกสารประกอบการสอนเรื่องกรด-เบส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)

               

 

 

 

 

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์