บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ ssspoonsak

บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

เริ่ม 1 พฤษภาคม 2553 - 10 ตุลาคม 2553

  • ครูเครือข่าย สสวท. กิจกรรม "บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่"
  • คุณครูที่ต้องการใช้บล็อก (Blog) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วไม่รู้จะทำอย่างไร อ่านที่นี่ครับ
  • นักเรียน-ครู ที่ต้องการแก้ไข username ให้ถูกต้องตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กรุณาแจ้งที่นี่

 

              คุณครูที่ต้องการให้ลิ้งไปที่หน้าแรกของท่าน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 กรุณาแจ้งมาด้วยครับ หรือจะโพสต์ที่แสดงความคิดเห็นข้างล่างก็ได้ครับ แล้วผมจะทำให้ตามต้องการครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
กรุงเทพมหานคร
ครูปรีชา จันทร์เปล่ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์
จังหวัดเพชรบุรี
ครูปวีณา หรั่งมา
โรงเรียนบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

ครูพิสมัย ศุภพงษ์
โรงเรียนปิยะบุตร์
จังหวัดลพบุรี
ครูบลรัตน์ พิศดำขำ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จ.นครนายก

 

ครูอุไรวรรณ ศรีสุระ
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
อ.เมือง จ.นครนายก
ครูวัชรี กมลเสรีรัตน์
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
กรุงเทพมหานคร
ครูสมโภชน์ ผ่องใส
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
ครูสุจินต์ เนาวเศรษฐ์
โรงเรียนอนุบาลปง
จังหวัดพะเยา
ครูวิรัช คุ้มโภคา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
จังหวัดขอนแก่น
ครูสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
จังหวัดน่าน
ครูรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์
โรงเรียนสา
จังหวัดน่าน
ครูนภัสสร วงศรีคุณถาวร
โรงเรียนจักรคำคณาทร
จ.ลำพูน
ครูสมบูรณ์ อาจหาญ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
จังหวัดเพชรบูรณ์
ครูชลภิรัตน์
โรงเรียนจักรคำคณาทร
จ.ลำพูน
ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
จังหวัดลำปาง
ครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล
โรงเรียนสองแคววิทยาคม
จ.เชียงใหม่
ครูสุภาวรรณ เทพจันทึก
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก
โรงเรียนจักรคำคณาทร
จังหวัดลำพูน
ครูพยนต์ อ่อนเป็ง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
จังหวัดน่าน
ครูปาริชาติ เภสัชชา
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
จังหวัดอุทัยธานี
ครูโสภิณ อมรรัตน์
โรงเรียนสา
จังหวัดน่าน
ครูศิริเพ็ญ เนาวเศรษฐ์
โรงเรียนอนุบาลปง
จังหวัดพะเยา
ครูเกศริน ขจรคำ
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน (บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล)
จ.ลำพูน
ครูอนุศักดิ์ แร่มี
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูวารินทร์ ทองผามณีรัตน์
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูพจนีย์ ไทรชมภู
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูวิมล อยู่พิพัฒน์
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูวราภรณ์ ปานดำรงค์
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูทินกร ชูช่วย
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูศรัญเรศ บัวสอน
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูภูษณะ ฮวดโสภา
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูพรหมมาตร์ ศรีนิล
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูพลอยกาญจน์ เพ็งเลา
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูภูมิศักดิ์ พิศูจน์
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูพัชรี มณเฑียรทอง
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูปาณิสรา ลัดดากุล
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูภาณี เพ็งเลา
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูพุฒิพงศ์ สังข์สวัสดิ์
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูทัศน์มิรา เกษสุวรรณ
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูเอกพงษ์ ภิรมย์รื่น
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูกาญจนา ทองโสภา
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูจิราภรณ์ ภาณุพินทุ
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูเบญญทิพย์ ธิกานนท์
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูศิริอร บุญมา
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูรัชนก นิ่มนวล
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูมุกดา พิมรอยแก้ว
โรงเรียนบ้านเสาหงษ์
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูอนุศรวง สวนสมบูรณ์
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูคำพี เสนา
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูวนิดา นุชนิยม
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูธันยพร สังขจันทร์
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูปรีชา พึ่งเจียม
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูกมลลักษณ์ คำปรีชา
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูพุฒิพงศ์ สังข์สวัสดิ์
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูอุดม สัมฤทธิ์
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
จังหวัดลำพูน
ครูมงคล มูลชีพ
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
จังหวัดลำพูน
ครูจุลี สร้อยญานะ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
จังหวัดลำพูน


bbsbampen

ครูบำเพ็ญ ดนตรี
โรงเรียนบางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา
ครูภทริตา ธารีสืบ
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
จ.พระนครศรีอยุธยา
ครูสรกมล เลาหไพบูลย์
โรงเรียนประตูชัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
ครูนิตยา เรือนมะกอก
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ผ.อ.สมบัติ สาคำ
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
จ.ลำพูน
ครูศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 
ครูนงลักษณ์ ปันดอนตอง
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูกรรณิกา รุจิรานุรักษ์
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูกันยารัตน์ งามหมู่
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูศิริลักษณ์ ประพันธ์ปรีชา
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูชำนาญ นำปูนสัก
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูสาธิต อภัยวาทิน
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูอุบล ปวนสุรินทร์
โรงเรียนบ้านหนองเกิด
อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
ครูชัยวัฒน์ สัตยาธนวัฒน์
โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
ครูมณฑวรรษ ถาวรพา
โรงเรียนวังน้ำเย็น
อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
ครูอธิษฐาน เชื้อโพน
โรงเรียนสระแก้ว
อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ครูทวีพร แจ้งสีสุก
โรงเรียนองครักษ์
อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ครูชลธิดา เวียงจันทร์
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก
ครูเฉลิม มูลขุนทด
โรงเรียนอรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ครูปภาดา  ชัยวัฒนโชติ
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
ครูปรีณารัชต์ ธัญญ์ปวีณ์
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ครูจิตราภรณ์  บัวจำรัส
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
ครูประสงค์ สกุลบัวบาง
โรงเรียนวัดราชบพิธ
กรุงเทพมหานคร
ครูอภิรมย์ สิงนาค
โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ครูศรัญญา กบิลรัมย์
โรงเรียนสนามชัยเขต
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ครูคณัสนันท์ กำพุธ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ครูมาลิสา แก้วบริสุทธิ์
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
จ.นนทบุรี
ครูวิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
ถ.เจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
ครูพรศิริ  เทียนอุดม
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ครูปราโมทย์ สัจจา
โรงเรียนนนทรีวิทยา
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ที่ว่างสำหรับครูหัวใจไอที

ที่ว่างสำหรับครูหัวใจไอที
ที่ว่างสำหรับครูหัวใจไอที

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
รูปภาพของ ngs3280

เรียน อาจารย์พูนศักดิ์แจ้งเปิดห้องเรียนใหม่ครับ ภาคเรียนที่ 1/2553                                                       

ห้องเรียนของ ส่งศักดิ์ ริยะป่า                                                                                                     

โรงเรียนบ้านหนองเกิด อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120                                                              

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 

http://www.thaigoodview.com/node/63862

รูปภาพของ ssspoonsak

บอกชื่อผู้ใช้งานของครูส่งศักดิ์ ริยะป่า  ให้ด้วยจ้า

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ngssombat

แจ้งการเปิดห้องเรียนออนไลน์ ผ.อ.สมบัติ  สาคำ  โรงเรียนบ้านหนองเกิด  สพท.ลำพูน เขต 1http://thaigoodview.com/node/64136

รูปภาพของ ngsnaittaya

แจ้งการเปิดห้องเรียนออนไลน์ครูนิตยา เรือนมะกอก โรงเรียนบ้านหนองเกิด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต1http://www.thaigoodview.com/node/64130

รูปภาพของ ablpnjulee2510

แจ้งการเปิดห้องเรียนออนไลน์ครูจุลี  สร้อยญานะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1

URL นี้คือ  http://www.thaigoodview.com/node/62862  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                หนูชื่อ ด.ญ.นรินทรา                             ป๊อกแก้ว                  เลขที่  18              ป 4/1                                                     

                                    

อีเมล       ablpnnarintrapokkaew

                Laughing

รูปภาพของ amlketsarin

แจ้งเปิดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ครูเกศริน  ขจรคำ  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 
 ที่ URL :  http://www.thaigoodview.com/node/62861

รูปภาพของ ngsmongkon

เรียน อาจารย์พูนศักดิ์แจ้งเปิดห้องเรียนใหม่ครับ ภาคเรียนที่ 1/2553
ห้องเรียน อาจารย์มงคล  มูลชีพ
โรงเรียนบ้านหนองเกิด อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  51120

http://www.thaigoodview.com/node/62709

รูปภาพของ nvspayon

 เรียน อาจารย์พูนศักดิ์แจ้งเปิดห้องเรียนใหม่ครับ ภาคเรียนที่ 1/2553
ห้องเรียน อาจารย์พยนต์  อ่อนเป็ง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

http://www.thaigoodview.com/node/62789

รูปภาพของ ssmnaowarat

กรุณาเปิดห้องเรียนครูเนาว์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร

http://thaigoodview.com/node/71063

ขอบตุณค่ะ

รูปภาพของ ablpnudom

โรงเรียนอนุบาลลำพูน ถนนสนามกีฬา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

ขอเปิดใช้ในภาคเรียน 1/2553 นี้ เป็นต้นไป  ขอทำลิวก์ให้ด้วย

ขอบคุณ

http://www.thaigoodview.com/node/62688 

รูปภาพของ bcskrumai

กรุณาทำลิงค์ด้วยนะคะ คุณครูพิสมัย  ศุภพงษ์  โรงเรียนปิยบะตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

http://www.thaigoodview.com/node/62654

 

รูปภาพของ skksrisakul

เรียน ครูพูนศักดิ์ ค่ะ  ต้องขอรบกวนฝากห้องเรียน 1/2553 ของครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/62623

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ virat

ครูวิรัช แม้ไม่อาจเทียบ 1 ใน ล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป ไม่มีวันท้อ

blog t1y2553 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/61684

ขอบคุณที่สร้างสิ่งดี ๆ ให้กับประเทศชาติครับ

รูปภาพของ askkps

ครูคำพี  เสนา โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

block ของผมครับ

http://www.thaigoodview.com/node/59263

รูปภาพของ asks_anusuang

ครูอนุศรวง  สวนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี

ใช้อันนี้เลยครับ

http://www.thaigoodview.com/node/59171

 

รูปภาพของ udsarea13

http://www.thaigoodview.com/node/59262 

ครูอนุศักดิ์ แร่มี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รูปภาพของ sss29181

http://www.thaigoodview.com/blog/31194

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์