บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ ssspoonsak

บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

เริ่ม 1 พฤษภาคม 2553 - 10 ตุลาคม 2553

  • ครูเครือข่าย สสวท. กิจกรรม "บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่"
  • คุณครูที่ต้องการใช้บล็อก (Blog) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วไม่รู้จะทำอย่างไร อ่านที่นี่ครับ
  • นักเรียน-ครู ที่ต้องการแก้ไข username ให้ถูกต้องตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กรุณาแจ้งที่นี่

 

              คุณครูที่ต้องการให้ลิ้งไปที่หน้าแรกของท่าน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 กรุณาแจ้งมาด้วยครับ หรือจะโพสต์ที่แสดงความคิดเห็นข้างล่างก็ได้ครับ แล้วผมจะทำให้ตามต้องการครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
กรุงเทพมหานคร
ครูปรีชา จันทร์เปล่ง
โรงเรียนพรหมานุสรณ์
จังหวัดเพชรบุรี
ครูปวีณา หรั่งมา
โรงเรียนบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

ครูพิสมัย ศุภพงษ์
โรงเรียนปิยะบุตร์
จังหวัดลพบุรี
ครูบลรัตน์ พิศดำขำ
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จ.นครนายก

 

ครูอุไรวรรณ ศรีสุระ
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
อ.เมือง จ.นครนายก
ครูวัชรี กมลเสรีรัตน์
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
กรุงเทพมหานคร
ครูสมโภชน์ ผ่องใส
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
ครูสุจินต์ เนาวเศรษฐ์
โรงเรียนอนุบาลปง
จังหวัดพะเยา
ครูวิรัช คุ้มโภคา
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
จังหวัดขอนแก่น
ครูสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
จังหวัดน่าน
ครูรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์
โรงเรียนสา
จังหวัดน่าน
ครูนภัสสร วงศรีคุณถาวร
โรงเรียนจักรคำคณาทร
จ.ลำพูน
ครูสมบูรณ์ อาจหาญ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
จังหวัดเพชรบูรณ์
ครูชลภิรัตน์
โรงเรียนจักรคำคณาทร
จ.ลำพูน
ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
จังหวัดลำปาง
ครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล
โรงเรียนสองแคววิทยาคม
จ.เชียงใหม่
ครูสุภาวรรณ เทพจันทึก
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก
โรงเรียนจักรคำคณาทร
จังหวัดลำพูน
ครูพยนต์ อ่อนเป็ง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
จังหวัดน่าน
ครูปาริชาติ เภสัชชา
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
จังหวัดอุทัยธานี
ครูโสภิณ อมรรัตน์
โรงเรียนสา
จังหวัดน่าน
ครูศิริเพ็ญ เนาวเศรษฐ์
โรงเรียนอนุบาลปง
จังหวัดพะเยา
ครูเกศริน ขจรคำ
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน (บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล)
จ.ลำพูน
ครูอนุศักดิ์ แร่มี
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูวารินทร์ ทองผามณีรัตน์
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูพจนีย์ ไทรชมภู
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
ครูวิมล อยู่พิพัฒน์
โรงเรียนไทรโยคมณี