รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อเว็บเพจ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

รูปภาพของ ssspoonsak

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อเว็บเพจ ระดับประถม-ม.ต้น

 

  • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

1. หมายเลขการสมัคร 2575
     โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
     1. นายอดุลย์ อินยัง
     2. เด็กชายวรรณรัตน์ อุดมสุข
     3. เด็กหญิงพฤษภา อารมย์เจริญ
     4. เด็กหญิงณัฐริกา อินทพงษ์
     เรื่อง เพลงพื้นบ้าน http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/thai03/10/index.htm

2. หมายเลขการสมัคร 2122
     โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ เลขที่ 1/92 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
     1. นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย
     2. เด็กหญิงณีรนุช หวังรุ่งโรจน์
     3. เด็กชายกษิดิศ กิติกังสดาร
     4. เด็กหญิงณัฐญา ภูษาธร
     เรื่อง ไฟฟ้าเพื่อชีวิต
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/11/Electricity-web/index.html

3. หมายเลขการสมัคร 2725
     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี เลขที่ 1 หมู่ 14 ต. นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 
     1. นางกลิ่นสุคนธ์ จอมไพรศรี
     2. เด็กชายนัฐพล ตุงคุณะ
     3. เด็กชายอนรักษ์ อาจสี
     4. เด็กชายอัษฏายุทธ แทนไธสง
     เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/19/biodiversity/web/index.html

  • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70-79

1. หมายเลขการสมัคร 2568
     โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 62110 
     1. นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
     2. เด็กชายอนันต์  ขอนทอง
     3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันแดง
     4. เด็กหญิงกนกพร  เริงสูงเนิน
     เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/16/index.html

2. หมายเลขการสมัคร 2660
     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เลขที่ 50/11 ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
     1. นายธนกฤต ขันธวัฒน์
     2. เด็กชายสุมนัส นัดที
     3. เด็กชายพีรวัฒน์ ไชยสมศรี
     4. เด็กหญิงไพลิน ชาญชำนิ
     เรื่อง แสง http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/science03/18/index.htm

3. หมายเลขการสมัคร 2533
     โรงเรียนบ้านขามเปี้ย เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล.จังหวัด อุบลราชธานี 34130 
     1. นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์
     2. เด็กหญิงหญิง อินทนัย
     3. เด็กหญิงชฎาภรณ์ ทวีธง
     4. เด็กหญิงกาญจนา แก้วทน
     เรื่อง ฮีตสิบสองของดีอีสาน http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/social02/06/kp2/index.html

4. หมายเลขการสมัคร 2017
     โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว เลขที่ 435 หมู่ 19 บ้านนางาม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
     1. ด.ต.สุขุม พลตื้อ
     2. เด็กชายธีระวัฒน์ มูลสาร
     3. เด็กหญิงศศิธร มูลสาร
     4. เด็กชายภูริพัฒน์ ธนะพันธุ์
     เรื่อง Nayao สื่อ ดีๆ ของคนรักสุขภาพ
     http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/health02/01/home.html

5. หมายเลขการสมัคร 2547
     โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 
     1. นางสาวทรรศนกร อินทร์เพ็ญ
     2. เด็กชายวีรยุทธ วารี
     3. เด็กชายสุธิศักดิ์ ข่ายทอง
     4. เด็กชายทักษิณ ขันชะลี
     เรื่อง สุขภาพทางเพศในวัยรุ่น http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/health03/04/index.html

6. หมายเลขการสมัคร 2625
     โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ เลขที่ 146  ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
     1. นายธีรเดช ปรียานนท์ 
     2. เด็กหญิงปิยภรณ์ เต็งชัยภูมิ 
     3. เด็กชายเมธาวีร์ งาหัตถี
     4. เด็กหญิงธัญญา ธัญญวัฒน์ 
     เรื่อง งานเกษตรน่ารู้ http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/tech02/09/index.html

7. หมายเลขการสมัคร 1685
     โรงเรียนสายปัญญารังสิต เลขที่ 101 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
     1. นางสาวยุพิน สิงหพงษ์
     2. เด็กชายกายเสน่ห์ เกื้อกูลพิพัฒน์
     3. เด็กหญิงปฏิญญา บุญเพ็ง
     4. เด็กหญิงพิมพ์เพชร ศิรินครานนท์
     เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ http://www.thaigoodview.com/library/contest