ใบงานม.6 (มัลติมีเดีย)

รูปภาพของ blmkrupaweena
บงานที่1   เรื่อง รู้จักวีดีโอ
1. ให้นักเรียนบอกถึงหลักการนำวีดีโอไปใช้งานพร้อมทั้งอธิบายลักษณะการทำงาน
2. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวีดีโอ
    ในปัจจุบัน
3. ให้นักเรียนอธิบายรูปแบบการบันทึกข้อมูล อย่างครบถ้วน
ใบงานที่2   เรื่อง หลักการเตรียมข้อมูล 
1. เขียนขั้นตอนการเตรียมข้อมูลในการทำโปรเจ็ค
2. ให้นักเรียนบอกถึงกระบวนการเก็บข้อมูลในการทำโปรเจ็ค
ใบงานที3 เรื่องการนำเสนอข้อมูล
1. หลักการเตรียมตัวก่อนนำเสนองงานมีอะไรบ้าง
2.ให้บอกแนวทางปฏิบัติในการนำเสนองานมา 10 ข้อ
3. ให้บอกรูปแบบของการนำเสนองานอย่างละเอียด
4. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ความพร้อม"
ใบงานที่ 4  เรื่อง โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอ
1.ให้นักเรียนอธิบายการใช้โปรแกรม Movie maker  อย่างละเอียด
2.ให้นักเรียนอธิบายการใช้โปรแกรม Ulead video studio อย่างละเอียด
 
ใบงานที่ 5  
1.ให้นักเรียนอธิบายการติดต่อสื่อสารโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (5 คะแนน)
2ให้นักเรียนบอกอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายพร้อมรูปภาพประกอบ (5 คะแนน)
 
ใบงานที่ 6   New
1. ให้นักเรียนบอกความหมายและประเภทของการค้นหา
2. ให้นักเรียนบอกเทคนิคในการค้นหาข้อมูล 
 3. ให้นักเรียนอธิบายวิธีการค้นหา โดยใช้ Web Directory
4. ให้นักเรียนอธิบายวิธีการค้นหา แบบทั่วไป
5. ให้นักเรียนอธิบายวิธีการค้นหา แบบ Metasearch  

 
 
ส่งงานม.6


รูปภาพของ blm18569
ใบงานที3 เรื่องการนำเสนอข้อมูล
1. หลักการเตรียมตัวก่อนนำเสนองงานมีอะไรบ้าง

ตอบ 

- มีการเตรียมความพร้อมในด้านเนื้อหา รายละเอียดของเนื้อหา
- มีการเตรียมความพร้อมในวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ
- มีความสามัคคี โดยการปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบวิธีในการนำเสนอ


2.ให้บอกแนวทางปฏิบัติในการนำเสนองานมา 10 ข้อ

 ตอบ

1.มีการจัดเตรียมความพร้อม

2.มีบุคลิกภาพที่ดี

3. สามารถอธิบาย และตอบคำถามได้

4.การควบคุมเวลาในการการนำเสนอ

5. จัดความพร้อมของงาน

6.จัดความพร้อมของเอกสาร

7.ปรับปรุงงานที่ผิดพลาด

8.จัดเก็บเอกสาร-เรียบเรียงเอกสาร

9.อ้างอิง

10.ส่งงานตามกำหนด

3. ให้บอกรูปแบบของการนำเสนองานอย่างละเอียด
ตอบ
        1.แนะนำตัว 
         2.บอกความเป็นมา (ทำไมสนใจ, การเตรียมความพร้อม)
       
3.บอกวัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน
        4.กล่าวถึงขั้นตอนการทำงาน ปัญหาอุปสรรค การแก้ไข  

        5. ปรับปรุง
        
         6.อธิบายผลงานสรุป         
         7.ประเมินตนเอง        
          8.บอกข้อเสนอแนะ (งาน ขั้นตอนการทำ) 
       9.ขอบคุณ
4. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ความพร้อม"
   ตอบ1.เตรียมนักแสดง
2.เตรียมการถ่ายทำ
3.เตรียมบท
4.ระยะเวลาการถ่ายทำ
5.On AIR
6.พร้อมส่ง

มัลติมีเดียมีการนำไปใช้ในด้านใด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์