รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมประกวด

รูปภาพของ ssspoonsak

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์


 

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภทสื่อออนไลน์

  • ประกาศนียบัตรเข้าร่วมประกวด ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60

1. หมายเลขการสมัคร 2770
     โรงเรียนวัดหนองลำเจียก หมู่ 7 ต.บ้านแถว อ.เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 
     1. นายนิพนธ์ เทศวงศ์
     2. เด็กชายธนกฤต สร้อยสน
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/50188

2. หมายเลขการสมัคร 2072
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 
     1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์
     2. นางสาววนิดา เผดิมศักดิ์พิทยา 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44447

3. หมายเลขการสมัคร 2074
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์
     2. นางสาวณัฐชยา ตันพัฒนธนากร 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/44445

4. หมายเลขการสมัคร 2261
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข        
     2. นางสาววัชราภรณ์ เรืองประชา 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43174 

5. หมายเลขการสมัคร 2741
     โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต.สาทร อ.สาทร กรุงเทพฯ 10120 
     1. นางสาวอินทิรา สอดศรี 
     2. นางสาวจันทร์สุดา สีเทา 
     URL:  http://www.thaigoodview.com/node/46831

6. หมายเลขการสมัคร 2638
     โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต.สาทร อ.สาทร กรุงเทพฯ 10120
     1. นางสาวกัญญา หวังตรงจิตร
     2. นายวีรกิจ จิตรเสรีพงศ์
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/46813 

7. หมายเลขการสมัคร 2326
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120  
     1. นางสาวปาลิดา สวนชัง    
     2. นางสาวศิริพร เบญจอัศวเอี่ยม 
     URL: http://www.thaigoodview.com/node/43338

8. หมายเลขการสมัคร 2428
     โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานน