ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่ สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 2308 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6  ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นางสาว สุธีมา สุปะมา
2. นาย อชิรวิทย์ เฮงทวีทรัพย์
3. นาย ชัยพร ระเบียบการดี
4. นาย ธมกร วัชรอาภานุกร
เรื่อง ดนตรี
หมายเลขการสมัคร 2053 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางรุจี อภัยพลชาญ
2. นางสาวมะลิ พินิจการณ์กุล
2.
หมายเลขการสมัคร 2315 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6  ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นาย สวิส  ปาลกะวงศ์
2. นาย จักรี  เพชรชารี
3. น.ส. จารุภา    โสภาวงศ์
4. น.ส. ออลชา   หอมไกรลาศ
เรื่อง ทฤษฎีดนตรี
หมายเลขการสมัคร 2111  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางรุจี อภัยพลชาญ
2. นางสาวมานิดา  จิระเสถียรพงศ์
3.
หมายเลขการสมัคร 2771
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เลขที่ 97 หมู่ 4 ต.บ้านอิฐ
อ.เมือง จังหวัด อ่างทอง 1400
1. นางสาววันดี   โค้ไพบูลย์
2. นายอนุสรณ์   บ่องาม
3. นางสาวเกวลี   มาลัย
4. นางสาวกรรณิกา  สุริยากุล
เรื่อง พ่อหลวงของเรา
หมายเลขการสมัคร 2192 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางรุจี   อภัยพลชาญ
2. นางสาว เณริญา   ยวดขุนทด
4.
หมายเลขการสมัคร 2760
โรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่  749/1 ถนนชยางกูร  
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000
1. นางสาวกฤติยา  อาจชัยธร
2. นายฤทธินันท์  ตันสิงห์
3. นายจิรายุ   พรมจันทร์
4. นายอรรถสิทธิ์  แซ่จึง
เรื่อง Photoscape easy  :
สนุ๊กกับการตบแต่งภาพง่ายๆด้วย
Photoscape (แค่คลิกก็เหนือชั้น)
(Photoscape is a fun and
easy photo editing software)
หมายเลขการสมัคร 2431 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวอาทิตยา  บุญเกิด
2. นางสาว ซอฟียะฮ   จิตต์สอาด
5.
หมายเลขการสมัคร 2446 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. น.ส. สุธาทิพย์ เงินทอ
2. นส. สโรชา เจนเจษฎา

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
รูปภาพของ NERIYA
ขอเปลี่ยนโหนดใหม่ค่ะอาจารย์
หมายเลขการสมัคร 2192
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางรุจี   อภัยพลชาญ
2. นางสาว เณริญา   ยวดขุนทด
ขอเปลี่ยนโหนดเป็น
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

อาจารย์ หนุจะขอเปลื่ยน node ใหม่คะ และเปลื่ยน ชื่อนำหน้าอาจารย์เป็นนางสาว
หมายเลขการสมัคร 2431
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายอาทิตยา  บุญเกิด
2. นางสาว ซอฟียะฮ   จิตต์สอาด
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

แก้ไขค่ะ

มานิดา  จิระเสถียรพงศ์

http://www.thaigoodview.com/node/42912

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ปัญหาข้อผิดพลาดการสมัครที่พบในขณะนี้
(ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552)

1. จำนวนสมาชิกไม่ครบจำนวนตามกติกา
2. ไม่กรอกคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง ซึ่งจะมีปัญหาตอนพิมพ์วุฒิบัตร
3. ประกวดประเภทสื่อออนไลน์ ไม่สร้างเนื้อหาหน้าแรกก่อน เพื่อกรอก URL ผลงาน จึงไม่มีข้อมูล
    ในใบสมัคร ทำให้กรรมการไม่สามารถตรวจได้
4. ครูเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจม.ต้น+ประถม ได้ไม่เกิน 3 ทีม, เว็บเพจม.ปลายไม่เกิน 3 ทีม
    และสื่ออออนไลน์อีกไม่เกิน 3 ทีม กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้
5. นักเรียนเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจได้เพียง 1 ทีม และสื่อออนไลน์ได้อีกเพียง 1 ทีม
    กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เรียนอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ครับ ผมสมัครประเภทสื่อเว็บเพจแล้วแต่ไม่ปรากฎชื่อในรายชื่อผู้สมัครครับ

ชื่อเรื่องที่จัดทำ  กิจการลูกเสือไทย
โรงเรียนวัดสุทธาราม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์