สังคมศึกษาเเละวัฒนธรรม

                  Coolการดำเนินนโยบายต่างประเทศสมัยนายกสมัคร สุนทรเวชSurprised

วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางของนโยบายอยู่ที่ความมั่นคงของชาติ แผนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนในการรักษาความมั่นคง และกระบวนการนั้นก็คือ วิธีการต่างๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน ส่วนวิธีการอาจรวมไปถึงการต่อรอง การตระเตรียมและการใช้เครื่องมือต่างๆ

                                       แผนการดำเนินนโยบายต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2551 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในส่วนของนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
รัฐบาลจะดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อตอบสนองผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน โดยจะดำเนินบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยึดมั่นในพันธกรณีที่มีอยู่กับต่างประเทศตามสนธิสัญญาและความตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาเศรษฐกิจไทยทุกสาขาให้ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสานต่อนโยบายทีมประเทศไทย (Team Thailand) เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีเอกภาพ โดยจะดำเนินการ ดังนี้

- ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน อันจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค เช่น ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) เป็นต้น

- ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความร่วมมือเอเชีย และเพิ่มบทบาทในการสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และผลักดันบทบาทอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในวาระที่ไทยเป็นประธานอาเซียน

- มีบทบาทที่สร้างสรรค์ในองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและองค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาสันติภาพ ความมั่นคง ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขประเด็นปัญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์

- กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศและกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก จัดทำข้อตกลงการค้าเสรีในกรอบพหุภาคีและกับประเทศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม สร้างกลไกเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวรับผลกระทบและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี

- ดำเนินงานเชิงรุกทางการทูตเพื่อประชาชน วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกำลังพัฒนา และสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อความเข้าใจอันดีกับองค์กรทางศาสนาอื่น ๆ

- คุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย

กระบวนการกำหนดนโยบาย

1. รวบรวมและประเมินข้อมูลต่างๆ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการหาข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ

2. การหาข่าวสารต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่ในการหาข่าวสารต่างๆ นั้น คือหน่วยงานทางการทูตและกงสุล

3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่อให้เกิดความถูกต้องและแน่นอน

4. การกรอง ข้อมูลจากการวิเคราะห์นั้นอาจจะได้มาทั้งเปิดเผยและปกปิด

5. การวางแผน เมื่อทราบผลจากการวิเคราะห์และกรองแล้วก็เริ่มทำการวางแผน เพื่อกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับ

นโยบายต่างประเทศอาจจะพิจารณาจากปัจจัยที่สำคัญ คือ

- พิจารณาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การคลัง ทหารและวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นผลต่อการให้เกิดนโยบายในด้านเศรษฐกิจ การคลัง การทหารและวัฒนธรรม

- พิจารณาจากปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ โดยที่บางประเทศจะกำหนดนโยบายตามพื้นที่ที่ความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก

หลักการในการกำหนดวัตถุประสงค์แห่งนโยบาย

1. การรักษาบูรณภาพแห่งรัฐ หมายถึง การที่จะต้องดำเนินการให้เป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ

ลักษณะของนโยบายที่จะสัมฤทธิ์ผล ดังนี้

- มีแผ่นดินติดต่อเป็นผืนเดียวกัน

- มีเผ่าพันธุ์เดียวกัน

- นับถือศาสนาและยึดถือขนบประเพณีเดียวกัน

- มีอุดมการณ์ทางการเมืองเดียวกัน

2. ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจ

การทำให้เกิดความรุ่งเรืองนั้นมีปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้ ทรัพยากรตามธรรมชาติ รวมทั้งที่ตั้งของประเทศ ตลอดจนภูมิอากาศ ขนาดพื้นที่ และจำนวนประชากร ตลอดจนวิธีการดำเนินการของรัฐนั้นๆ

วิถีทางของรัฐกับการกำหนดนโยบายและการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศ

กระบวนการนโยบายของรัฐ

1. การตั้งเป้าหมาย หมายถึง การกำหนดแยกแยะผลประโยชน์ของชาติ วัตถุประสงค์ของนโยบาย นำมาจัดลำดับความสำคัญ

2. การรวมข่าวกรอง

3. การกำหนดทางเลือก ทุกรัฐได้มีการจัดทำทางเลือกต่างๆเสนอต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ

4. การวางแผนและการจัดทำโครงการ

5. การตัดสินใจ

6. การดำเนินนโยบาย

7. การประเมินนโยบายและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เครื่องมือในการดำเนินการระหว่างประเทศนั้นๆ

1. การทูต

2. การข่มขู่

3. การปิดบังอำพรางหรือตบตา

        ที่มา http://gotoknow.org/blog/1265/180708

รูปภาพของ silavacharee

Innocent ขาดชื่อผู้สร้าง  และหัวข้อเนี้อหาควรจะเป็น 

     การดำเนินนโยบายต่างประเทศสมัยนายสมัคร  สุนทรเวช แก้ไขด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์