ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่ สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 1689 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายพงษ์ศักดิ์ วรพจน์มาศ
2. นางสาวเหมือนแพร กุสสลานุภาพ
3. นางสาวพนิตพร บงกชประภา
4. นางสาวสุพิชชา จันทร์ศิริ
เรื่อง Eng 4U
หมายเลขการสมัคร 1918 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. Miss  Li  zhen
2. น.ส.กันตินันท์ เถกิงมหาโชค 
2.
หมายเลขการสมัคร 1825 P
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม
เลขที่ 93 หมู่1 ต.คำชะอี
อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110
1. นางชนากานต์ พันธ์มุก
2. นายจิรพล  สุวรรณไตรย์
3. นายดนุเดช เจริญยศ
4. นางสาวธิดา วงศ์กิตติธร
เรื่อง Amazing mUkdAhAn
หมายเลขการสมัคร 2032 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 อ.สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางอัญชลี สุวรรณวงศ์
2. นางสาวณัฏฐภัทร โตด้วง
3.
หมายเลขการสมัคร 1935 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาว สุรีย์ เครือประสิทธิ์
2. นางสาว อาภากร จันทร์ไกรวัล
3. นางสาว เลิศสกุล พูนสิริไพบูลย์
4. นางสาว ณภัทร แก้วเกศชลกุล
เรื่อง Smart English Grammar 
หมายเลขการสมัคร 2051  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาววีณา   รัตนสุมาวงศ์ 
2. นางสาววีรวรรณ  ทวีคงศักดิ์สกุล
4.
หมายเลขการสมัคร 2022 P
โรงเรียนวังทองวิทยา
เลขที่ 17 หมู่ 7 ต.วังทอง
อ.ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย 64120
1. นายวิชัย  สายคำอิน
2. นายชรินทร  อินเขียน
3. นายอัฐพล   จันทร์เดช
4. นายอลงกต  สินพันธุ์
เรื่อง EASY ENGLISH  TENSES
หมายเลขการสมัคร 2061 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวกาญจนา นาชัยเริ่ม
2. นางสาวนิภัสร  พงศ์ฤทธิ์ไกรเลิศ
5.
หมายเลขการสมัคร 2052 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
2. นางสาวสริตา วิชญาเดชะ
3. นางสาวภัคพร เกียรติจินดารัตน์
4. นางสาวอัฉรา ศาสนพิทักษ์กุล
เรื่อง Fun with Grammar (Tense)
หมายเลขการสมัคร 2108 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาววีณา  รัตนสุมาวงศ์
2. นางสาวสโรชา  ชนะชล
6.
หมายเลขการสมัคร 2060 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่  179   ถนน ตากสินมหาราช    ต.ท่าประดู่
อ.เมือง    จังหวัด  ระยอง   21000
1. นายชนารัตน์ คำอ่อน
2. นายจิตรดิลก   วงศ์บุปผา
3. นายเจนวิศว์   กีรติภัทรกุล
4. นางสาวณัชอาภา พวงมาลัย
เรื่อง Concept of CLAUSES
หมายเลขการสมัคร 2129 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวดวงดาว   สุวรรณประทีป
2. นางสาวณัชชา  กลิ่นอุบล
7.
หมายเลขการสมัคร 2163 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาว กาญจนา   นาชัยเริ่ม
2. นางสาว ถิรดา    ธนานันต์เมธี
3. นางสาว สัจจธร  กำสุวรรณ
4. นางสาว กันตินันท์   ทวีกิจนะวันชัย
เรื่อง English  Through  Music 
 สนุกกับอังกฤษผ่านเพลง
หมายเลขการสมัคร 2178 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางรัชนี บุตรรัตน์
2. นส.  อลิษา     ยางสันเทียะ
8.
หมายเลขการสมัคร 2270 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาว วีณา  รัตนสุมาวงศ์ 
2. นางสาวไพลิน  บุญเต็มพิทักษ์
3. นางสาวณัฐทิชา  ตั้งพานิชยานนท์
4. นางสาววรรณสิกา  ลิขสิทธิ์พงศ์
เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หมายเลขการสมัคร 2193 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาว นงนาถ ชัยชนะวิจิตร
2. นางสาว ซาราห์ รามาน
9.
หมายเลขการสมัคร 2299
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
2. นางสาวสุทธ์สินี กิจแสงทอง
3. นางสาวมิ่งขวัญ ตัลยารักษ์
4. นางสาวถิรา นิมิตรโภคานันท์
เรื่อง English for You
หมายเลขการสมัคร 2217 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาว   ดวงดาว     สุวรรณประทีป
2. นางสาว     ศาตนันท์       แก้วอุดม
10.
หมายเลขการสมัคร 2378
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
เลขที่   170   หมู่   1   ต.ทุ่งนาเลา
อ.คอนสาร    จังหวัด   ชัยภูมิ    36180
1. นายบรรลือศักดิ์    จันทร์ดี
2. นางสาวศิริพร    เรืองเจริญ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย    ตราทิพย์
4. นายเจนณรงค์   เจนดง
เรื่อง Verbs
หมายเลขการสมัคร 2218  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางอัญชลี  สุวรรณวงศ์
2. น.ส. ชุติมา   คีรีรัฐพิศาล
11.
หมายเลขการสมัคร 2380
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
เลขที่   170   หมู่   1   ต.ทุ่งนาเลา
อ.คอนสาร    จังหวัด   ชัยภูมิ    36180
1. นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดี
2. นางสาวดารุณี    ชาติชำนาญ
3. นางสาวนิลุบล  ธีนะกุล
4. นางสาวกัลญา    แสนตา
เรื่อง Pronouns
หมายเลขการสมัคร 2256 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาว นงนาถ ชัยชนะวิจิตร
2. นางสาวสุภาภรณ์   แร่เจริญ
12.
หมายเลขการสมัคร 2381
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
เลขที่   170   หมู่   1   ต.ทุ่งนาเลา
อ.คอนสาร    จังหวัด   ชัยภูมิ    36180
1. นาย บรรลือศักดิ์    จันทร์ดี
2. นางสาว  วิมุตตา   โทรักษา
3. นางสาว  รัชนู     เปรมประโยชน์
4. นางสาว  สุฤดี    ดวงจันทร์มี
เรื่อง tenses
หมายเลขการสมัคร 2273 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวสุรีย์  เครือประสิทธิ์
2. น.ส.ปุณยวีร์ นุกูลกาญจนสาคร
13.
หมายเลขการสมัคร 2460 P
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ต. ผักไหม อ.ศีขรภูมิ  จังหวัด สุรินทร์ 32110
1. นาย มงคล คลังมนตรี
2. นายทองคำ  สุวิเศษ
3. นายธวัชชัย  บุทอง
4. นางสาวลัดดาวัลย์ พิศวงขวัญ
เรื่อง Present Tense (ปัจจุบันกาล)
หมายเลขการสมัคร 2298  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาว ราตรี  ศรีเอม
2. น.ส.ญานิกา  แสนราช
14.
หมายเลขการสมัคร 2681 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่179 ต.ท่าประดู่
อ.เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000
1. นางอัจฉรา  รัตนวงษ์
2. นางสาวพิมลดา สัมพันธ์
3. นางสาวกมลชนก หะรินเดช
4. นางสาวธีริศรา มารันย่า
เรื่อง (English)
หมายเลขการสมัคร 2302  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวดวงดาว  สุวรรณประทีป
2. นางสาวนฤมล   ทำทอง
15.
หมายเลขการสมัคร 2728 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่ 6   ต.โพนทอง
อ. บ้านหมี่    จังหวัด      ลพบุรี 15110
1. นางนิภา  คำเพชร
2. นายอานุภาพ  ทวีคูณ
3. นางสาวสุมัจชา  ทองสุข
4. นางสาวฤทัยทิพย์  แก่นเสา
เรื่อง  Part of  Speech
หมายเลขการสมัคร 2333 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. Miss Li Zhen
2. นางสาวสกุลทิพย์  พรหมบุญช่วย
16.
หมายเลขการสมัคร -P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1.นางสาว นงนาถ ชัยชนะวิจิตร
2.นางสว ญาณิศา เรืองรัตน์อรุณ
3.นางสาว จรพรรณ ศรินพวกศากร
4.นางสาว ชาวิณี ประเสริฐพงษ์
เรื่อง Exercises
หมายเลขการสมัคร 2363 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางรัชนี บุตรรัตน์
2. นางสาวภัทรา    พงศ์ภัทรถาว
17.
หมายเลขการสมัคร 2415
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวนงนาถ ชัยชนะวิจิตร
2. นางสาวจริญญา สิริจำลองวงศ์
18.
หมายเลขการสมัคร 2416
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายสาคร    ภัทราธิปกรณ์
2. นางสาว ธนพร  แก่นใน
URL: http://www.thaigoodview.com/node/44193
19.
หมายเลขการสมัคร 2430 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. น.ส. ราตรี ศรีเอม
2. น.ส. ปาณิสรา    งามพลาดิศัยกุล
20.
หมายเลขการสมัคร 2433 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวสุภาพร  ศรีภุมมา
2. นางสาวศิริลักษณ์  ธรรมมนุญกุล
21.
หมายเลขการสมัคร 2435 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวกาญจนา    นาชัยเริ่ม
2. นางสาวณัฐศรัญ     อภิวัชรมา
22.
หมายเลขการสมัคร 2437 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นาง รัชนี บุตรรัตน์
2. นส.สุภิตา ศักด์ชลาธร
23.
หมายเลขการสมัคร 2461
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์
2. นางสาวสินีนาถ โพธิ์แดง
24.
หมายเลขการสมัคร 2484 P
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ต.ผักไหม อ. ศีขรภูมิ  จังหวัด สุรินทร์ 32110
1. นาย มงคล คลังมนตรี
2. นางสาวดวงดาว  กรองทอง
25.
หมายเลขการสมัคร 2500 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวอัญชลี สุวรรณวงศ์
2. นางสาวธนาภา ทิพย์เกียรติวงศ์
26.
หมายเลขการสมัคร 2566 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาว สุปราณี  ดำสวัสดิ์
2. นางสาว อริสรา     ทองโตนด  
27.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1.นางสาวกมลพร สุทธิสุขศรี 
2.นางสาวจินดาพร สุวรรณธิการ 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
หมายเลขการสมัคร 2777
โรงเรียนเทศบาล6 (วัดป่ารวก)
เลขที่ 39  หมู่ 1  ต.หัวเวียง
อ.เมือง จังหวัด ลำปาง .52000
1. นางสาวปิยพร กันทะวงศ์
2. เด็กหญิงธาริณี  ต๊ะวัง
  ขอเปลี่ยน ชื่อ URL ค่ะ พอดีทำผิดค่ะครั้งแรกที่ทำไว้จะเป็นpagebreak ก็เปลี่ยนเป็นลิ้งค่ะ
รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

แก้ไขข้อมูลค่ะ 
หมายเลขการสมัคร 2363
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางรัชนี บุตรรัตน์
2. นางสาวภัทรา    พงศ์ภัทรถาว
URL:

ขอเปลื่ยน URL จากเดิม

เป็น

http://www.thaigoodview.com/node/51266

ขออภัย และขอโทษอย่างสูงค่ะ

รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

 แก้ไขข้อมูลค่ะ
นางสาวอัจฉรา เปลี่ยนคำนำหน้าเป็น นาง
หมายเลขการสมัคร 2681
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่179 ต.ท่าประดู่
อ.เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21000
1. นางอัจฉรา  รัตนวงษ์
2. นางสาวพิมลดา สัมพันธ์
3. นางสาวกมลชนก หะรินเดช
4. นางสาวธีริศรา มารันย่า
เรื่อง กรุณาแจ้งชื่อเรื่อง  >> (English)
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะ ชื่อ วรัญญา พรมศิริ ช่วงชั้นที่1

สมัครประกวดสื่อออนไลน์ เรื่อง How do you go to travel ?

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา แต่ยังไม้ได้ URL ค่ะ รบกวนส่งให้นะคะ

เมื่อวันที่ 20 /11/2552

รูปภาพของ hong

ขออภัยค่ะ

เนื่องจากทางเราไม่พบการสมัครของท่าน

กรุณาสมัครใหม่อีกครั้งค่ะ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สมัครประกวดสื่อออนไลน์ เรื่อง Transportation ช่วงชั้นที่ 1

นางรักชนก  เนียมเงิน

แต่ยังไม่ได้ URL รบกวนส่งให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

URL สร้างโดยผู้สมัครเองค่ะ

การสร้างURL อ่านที่นี่ http://www.thaigoodview.com/node/6817

อาจารย์คะจะขอเปลื่ยน node ใหม่คะ  จาก

หมายเลขการสมัคร 2430
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. น.ส. ราตรี ศรีเอม
2. น.ส. ปาณิสรา    งามพลาดิศัยกุล

เป็น

URL:http://www.thaigoodview.com/node/45998

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

อาจารย์พูนคะคือจะขอเปลื่อน node ใหม่คะ

จาก 

หมายเลขการสมัคร 2430
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. น.ส. ราตรี ศรีเอม
2. น.ส. ปาณิสรา    งามพลาดิศัยกุล
เปลี่ยนเป็น  URL:  http://www.thaigoodview.com/node/45998
ช่วยด้วยคะอาจารย์พูน
ขอแก้ไขหมายเลขNodeของสื่อการเรียนรู้ค่ะจาก 
หมายเลขการสมัคร 2333
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. Miss Li Zhen
2. นางสาวสกุลทิพย์  พรหมบุญช่วย
เป็น
หมายเลขการสมัคร 2333
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. Miss Li Zhen
2. นางสาวสกุลทิพย์  พรหมบุญช่วย
ขอบคุณค่ะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ kp media
หมายเลขการสมัคร 1825
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม
เลขที่ 93 หมู่1 ต.คำชะอี  อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110

1. นางชนากานต์ พันธ์มุก
2. นายเพชราวุธ ธิมาชัย  เอาออกคะ
3. นายดนุเดช เจริญยศ
4. นางสาวธิดา วงศ์กิตติธร
เปลี่ยนเป็น 2. นายจิรพล  สุวรรณไตรย์ ค่ะ

เรื่อง Amazing mUkdAhAn

ขอบคุณคะ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2302
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวดวงดาว  สุวรรณประทีป
2. นางสาวนฤมล   ทำทอง
อ.พูนศักดิ์คะ ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องของสื่อการเรียนรู้จาก Etudier en Chine เป็นชื่อ Etudier et Voyager en France คะ
ขอบพระคุณนะคะอาจารย์
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ sss27267
หมายเลขการสมัคร 2299
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
2. นางสาวสุทธ์สินี กิจแสงทอง
3. นางสาวมิ่งขวัญ ตัลยารักษ์
4. นางสาวถิรา นิมิตรโภคานัน
เรื่อง English for You
ชื่อผิดค่ะ
4. นางสาวถิรา นิมิตรโภคานันท์
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2273
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวสุรีย์  เครือประสิทธิ์
2. น.ส.ปุณยวีร์ นุกูลกาญจนสาคร
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ปัญหาข้อผิดพลาดการสมัครที่พบในขณะนี้
(ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552)

1. จำนวนสมาชิกไม่ครบจำนวนตามกติกา
2. ไม่กรอกคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง ซึ่งจะมีปัญหาตอนพิมพ์วุฒิบัตร
3. ประกวดประเภทสื่อออนไลน์ ไม่สร้างเนื้อหาหน้าแรกก่อน เพื่อกรอก URL ผลงาน จึงไม่มีข้อมูล
    ในใบสมัคร ทำให้กรรมการไม่สามารถตรวจได้
4. ครูเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจม.ต้น+ประถม ได้ไม่เกิน 3 ทีม, เว็บเพจม.ปลายไม่เกิน 3 ทีม
    และสื่ออออนไลน์อีกไม่เกิน 3 ทีม กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้
5. นักเรียนเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจได้เพียง 1 ทีม และสื่อออนไลน์ได้อีกเพียง 1 ทีม
    กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์