ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่   สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 1654 
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
เลขที่ 415 หมู่ 2 ต.ท่างิ้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
1. นางอัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์
2. นายสุเมธ ทองสุขดี
3. นายนฤภร พิลึก
4. นายอรรณพ แก้วบัวดี
เรื่อง มือใหม่หัดเขียนโปรแกรม
 
หมายเลขการสมัคร 1650 P
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
เลขที่ 125 หมู่ 3  ต.นางรอง
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
1. นางณุชรี อ่อนน้ำคำ
2. นายทีปกร กล้าเดช
2.  
หมายเลขการสมัคร 1847
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
เลขที่ 99 หมู่1 ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
1. นางสาวยุพิน สิงหพงษ์
2. นางสาววิราภรณ์ วรรณสอน
3. นางสาวณิชากร สืบบุก
4. นายชลศักดิ์ สกุลวรกิตติ
เรื่อง ออกแบบเว็บด้วย Photoshop & Dreamweaver
 
หมายเลขการสมัคร 1829
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม
เลขที่ 88  หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
1. นายชัยมงคล เทพวงษ์
2. นายณัฐวุฒิ แสวัง
URL: ยังไม่แจ้ง กรุณาแจ้งด่วน
3.  
หมายเลขการสมัคร 1923 P
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
เลขที่ 125 หมู่  3  ต.นางรอง
อ.นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์  31110
1. นางณุชรี   อ่อนน้ำคำ
2. นายทีปกร   กล้าเดช
3. นางสาวเสาลักษณ์   กอนเกียน
4. นางสาวประกาย   พรมภมร
เรื่อง เรียนรู้โปรแกรม Macromedia Flash 8 (รวมเทคนิคและลูกเล่นต่างๆ)
 
หมายเลขการสมัคร 1871
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี
เลขที่  39/4  หมู่  6   ต. บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด  จังหวัด  นนทบุรี    11120
1. ว่าที่ ร.ต. อัศวิน    สุรวัชโยธิน 
2. นางสาวพนิตพร  บงกชประภา
4.  
หมายเลขการสมัคร 2002 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาววารุณี วิจารณ์ปรีชา
2. นายภูธิติวัฒน์ บุณยปภาวีณัฐกุล
3. นายพีรพรรษ์ ลัทธิธรรม
4. นายสิทธิพล ตั้งตรงสิทธิ์
เรื่อง เทคโนโลยี
 
หมายเลขการสมัคร 1906 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1 ซอยเจริญกรุง 57  ถนนเจริญกรุง  
อ.สาทร  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  10120
1.นางสาวผกากรอง  กันทะเขียว
2. นางสาวอลีนา  สมเกียรติประยูร
5.  
หมายเลขการสมัคร 2021
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เลขที่ 388 ต.ตลาด
อ. เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000
1. นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
2. นายแสงเพชร   ศรีนิ่ม
3. นายปวีย์  เพชรรักษ์
4. นายวัชรากร เลิศวัฒนาสกุล
เรื่อง อาหารยัดไส้ FROM COURT CUISINE TO SLOW FOOD
 
หมายเลขการสมัคร 1947 ยกเลิก
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1 ซอยเจริญกรุง 57  ถนนเจริญกรุง  
อ.สาทร  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  10120
1. นายสุคนธ์ ยลประสาน
2. น.ส.นิรดา หฤทัยสดใส
6.  
หมายเลขการสมัคร 2115 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1 ซอยเจริญกรุง 57  ถนนเจริญกรุง  
อ.สาทร  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  10120
1. นางผกากรอง  กันทะเขียว 
2. นางสาวธันยาพร สระทองหน
3. นางสาวสุชาดา ยังทรัพย์อนันต์
4. นางสาวรัศติญา มุ่งเอื้อมกลาง
เรื่อง Food Lover
 
หมายเลขการสมัคร 1976 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่  133   หมู่  6    ต. โพนทอง
อ.บ้านหมี่  จังหวัด  ลพบุรี 15110
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางสาวจิราพร  พูลผกา
7.  
หมายเลขการสมัคร 2133 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางชวนพิศ เที่ยวแสวง
2. น.ส.ซัยนับ อาเมน
3. น.ส.วนิดา รุ่งวัฒนากุล
4. น.ส.วัชราภร ทองทรัพย์
เรื่อง สปา
 
หมายเลขการสมัคร 2023 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่  6 ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่. จังหวัด ลพบุรี 15110
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นายบุญธเรศ  จันเทวา
8.  
หมายเลขการสมัคร 2134 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายจงลักษณ์ วรรณเวช
2. นางสาวธัญญา    วงศ์บุศยรัตน์
3. นางสาวณัฐนันท์   เลิศวาณิชดิลก
4. นางสาวยุพาวรรณ    กระจ่างเวช
เรื่อง ธุรกิจแฟรนไชส์
 
หมายเลขการสมัคร 2048
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1 ซอยเจริญกรุง 57  ถนนเจริญกรุง  
อ.สาทร  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  10120
1. นางชวนพิศ    เที่ยวแสวง
2. น.ส. กัญจน์วรรณ    เที่ยวแสวง
9.  
หมายเลขการสมัคร 2136
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายสมนึก เอี่ยมวิริยะพงศ์ 
2. นางสาวฉัตรฌา  เจริญสุขสนิท
3. นางสาวสุพัตรา บุญมี
4. นางสาวมาริสา หาญสงคราม
เรื่อง ช็อคโกแลต
 
หมายเลขการสมัคร 2071  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นางสุคนธ์    ยลประสาน
2. นางสาวนพวรรณ  คงคาหลวง
10.  
หมายเลขการสมัคร 2162 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายสมชาย   น่วมกลิ่น
2. น.ส.   พิมพ์ชนก   ระงับทุกข์
3. น.ส.   สุภาวดี   การุณวีเชียร
4. น.ส.   อริสรา    ฟุ้งสิริรัตน์
เรื่อง decorate by yourself ..
 
หมายเลขการสมัคร 2086 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสุคนธ์ ยลประสาน
2. นางสาวจริยา หุ่นดี
11.  
หมายเลขการสมัคร 2203
โรงเรียนตากพิทยาคม 
เลขที่ 12 ต.ระแหง
อ. เมือง จังหวัด ตาก 63000
1. นางสาวสายพาน ทับนิล
2. นางสาวชลดา พิพัฒน์ศาสตร์
3. นางสาวประภาวรรณ ยอดยา
4. นางสาวพิจิตรา   ริตตา
เรื่อง มาสร้างเกมส์กันเถอะ
 
หมายเลขการสมัคร 2100 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร
จ.กรุงเทพฯ 10120
1. นางผกากรอง กันทะเขียว
2. นางสาว อดิสา แสงสว่าง
12.  
หมายเลขการสมัคร 2293 P
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 13 ต.งิม
อ.ปง จังหวัด พะเยา 56140
1. นางสาวสายฝน  วรรณกูล
2. นายสมพร   อินถา
3. นางสาวกาญจนา  กันไชย
4. นางสาวทิพย์สุดา  จอมแปลง
เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เรือง การใช้งานโปรแกรม Pro/Desktop
 
หมายเลขการสมัคร 2121 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาว หทัยรัตน์   เหล่าบุญสุข
2. นางสาว ชญาดา ตั้งอิสริยยศ
13.  
หมายเลขการสมัคร 2295 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายวีรศักดิ์    เตชมหานนท์
2. นางสาววิรวรรณ   วโรรส
3. นางสาวรุ่งนภา    ไพฑูรย์วงค์
4. นางสาวภัทร์นฤน    ตรีรัตนชาติ
เรื่อง กล้องคอมแพค(ดิจิตอล)
 
หมายเลขการสมัคร 2159 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
2. นางสาวศุภัชยา พวงพรทิพ
14.  
หมายเลขการสมัคร 2370 P
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เลขที่ 1253 ต.บางจาก
อ.พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
1. นางอัจฉราภรณ์  ทองทั้งสาย
2. นายจิรพงศ์  ศรีจรรยานนท์
3. นางสาวอังคณา  เขาเทียน
4. นางสาวสุปาณี  รอไกรเพชร
เรื่อง วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2201 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาว อรกุล  ไวว่อง
2. นางสาว ชัญญานุช  จันทโชติวรรณ
15.  
หมายเลขการสมัคร 2383 P
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท
เลขที่   83   หมู่  8  ต.ธรรมามูล
อ.เมือง   จังหวัด   ชัยนาท  17000
1. นางสาวอรทัย   บุญวาส
2. นางสาวนิตยา   ชมนก
3. นายศักดิ์ณรงค์   สืบมี
4. นางสาววันเพ็ญ  แซ่โซ้ง
เรื่อง WOW!!! INTERNET
 
หมายเลขการสมัคร 2191 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายวีรศักดิ์ เตชมหนนท์
2. นางสาว สุรีย์พร เหย่า
16.  
หมายเลขการสมัคร 2384 P
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท
เลขที่   83   หมู่  8  ต.ธรรมามูล
อ.เมือง   จังหวัด   ชัยนาท  17000
1. นางสมพร   ศิริเมือง
2. นายพัชรพงศ์  ม่วยเท้ง
3. นายณัฐพงษ์  กล่ำเพียร
4. นางสาวขนิตา  แผนเสือ
เรื่อง สร้างWebsite ง่าย ๆ
ด้วยโปรแกรม Web Page Maker
 
หมายเลขการสมัคร 2235 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายสมชาย  น่วมกลิ่น
2. นางสาว  สินีนาฏ  สัพทานนท์
17.  
หมายเลขการสมัคร 2395
โรงเรียนวิจิตราพิทยา
เลขที่ 313   ต. แสนสุข
อ. วารินชำราบ   จังหวัดอุบลราชธานี  34190
1. นางสาวนาตยา  ยวนยี
2. นางสาวเบญจภรณ์  ขลุ่ยทอง
3. นางสาวสุภาวดี  แสนโสม
4. นางสาวเพชรรัตน์  นามเกาะ
เรื่อง สร้าง E-book ด้วย  FlipAlbum
 
หมายเลขการสมัคร 2250 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นาย สมนึก เอี่ยมวิริยะพงษ์
2. นางสาว ศุภลักษณ์ บุญเจริญสุขพิศาล
18.  
หมายเลขการสมัคร 2447
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
เลขที่ 59 หมู่ 6 ถ มหิดล ต.หนองหอย
อ..เมือง จังหวัด .เชียงใหม่ 50000
1. นายสรวัฒน์  ยามสุข
2. นางสาว พชรภา สุขสิน
3. นางสาว พรรณิภา พงษ์เขีย
4. นางสาว กานต์รวี สุวรรณวิชนีย์
เรื่อง การสร้างสื่อ Multimedia
ด้วย โปรแกรม Macromedia Flash 8.
 
หมายเลขการสมัคร 2252  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาวอภิรดี ทองพลอย
2. นางสาวนัฏฐนันธ์  เสริมวัฒนา
19.  
หมายเลขการสมัคร 2456
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
เลขที่ 33 ต.ในเมือง
อ. เมือง  จังหวัด พิจิตร 66000
1. นางสุขใจ  ตอนปัญญา
2. นางสาวดารัตน์  น้อยวัตร
3. นางสาวศศิภา  เสนะจำนงค์
4. นางสาวดลยา  ขจรศรี
เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า
 
หมายเลขการสมัคร 2255 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางอภิรดี ทองพลอย
2. นางสาวอัจจิมา เจริญสุข
20.  
หมายเลขการสมัคร 2466
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
เลขที่ 33  ต. ในเมือง
อ. เมือง จังหวัด พิจิตร  66000
1. นายชัยฤทธิ์  ตอนปัญญา
2. นายพรสวรรค์  พิลึก
3. นายนิติพล  พรหมอยู่
4. นายกำพล  ทองมี
เรื่อง ส่วนประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และการติดตั้ง
 
หมายเลขการสมัคร 2259 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางอภิรดี ทองพลอย
2. นางสาวนิศานาถ พาพวย
21.  
หมายเลขการสมัคร 2494 P
โรงเรียนหนองแซงวิทยา
เลขที่  71  หมู่  4   ต.หนองควายโซ
อ.หนองแซง  จังหวัด   สระบุรี   18170
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
2. นาย เอกศิษย์   จุลพฤกษ์
3. นาย วิศรุต   ศรีสวรรค์
4. นาย  ปฏิพัทธิ์   ทวินันท์   
เรื่อง งานทำบล็อกประสาน
 

หมายเลขการสมัคร 2285 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายสมชาย น่วมกลิ่น
2. นางสาวชวิศา ปิยานันทรักษ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/43294

22.  
หมายเลขการสมัคร 2520 P
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
เลขที่ 1     หมู่ 14     ต.นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี     จังหวัด ร้อยเอ็ด 45170
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นายปริยะ  คำพิมเลิศ
3. นายพิสิษฐ์  งามการ
4. นายนพดล  พรมมงคล
เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หมายเลขการสมัคร 2439  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นาย สำนึก   เอี่ยมวิริยะพงศ์   
2. นางสาว  พอหทัย    แซ่ตั้ง
23.  
หมายเลขการสมัคร 2526 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่   6   ต.โพนทอง
อ. บ้านหมี่    จังหวัด      ลพบุรี   15110
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นายเทพพล  อยู่ทวี
3. นายพีระพงศ์  ศรีจันทร์ดี
4. นายอุกฤษณ์  นันอุมาลี
เรื่อง Technichian  Computer
 
หมายเลขการสมัคร 2329  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายสมนึก  เอี่ยมวิริยะพงศ์ 
2. นางสาวธิติญา    ธำรงวัฒนา
24.  
หมายเลขการสมัคร 2588 P
โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์
เลขที่  368  หมู่  2   ต. ทุ่งแค้ว
อ.หนองม่วงไข่ จังหวัด  แพร่ 54170
1. นายผดุง บุญชุม
2. นายธนชัย  กรุณาดวงจิตร
3. นายสากล  แก้วน่าน
4. นายภาคภูมิ  คำหมื่น
เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2349
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
เลขที่ 74/11 หมู่ 8 ต.สวนใหญ่
อ.เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
1. นางสาวจารุณี  ขันใจ
2. นายสุธี  แซ่ซื้อ
25.  
หมายเลขการสมัคร 2592 P
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
เลขที่ 74/11 หมู่ 8ต.สวนใหญ่
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
1. นางสาวนริศรา   กระจ่างพัฒน์
2. นายสุวีร์   ศิริประภาวัฒน์
3. นายธารินทร์   คล้ายวงศ์
4. นายศุภณัฐ   สิทธิชัย
เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 
หมายเลขการสมัคร 2351  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาวหทัยรัตน์   เหล่าบุญสุข
2. นางสาวฐานิตา   อัครภาณุวิทยา
26.  
หมายเลขการสมัคร 2634
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เลขที่ 1253 ต.บางจาก
อ.พระโขนง. จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
1. นางอัจฉราภรณ์  ทองทั้งสาย
2. นางสาวดาราพร  ยอดสวัสดิ์
3. นางสาวนฤพร  กลิ่นหอม
4. นางสาวทิพย์ชนก  สมานสินธุ์
เรื่อง การสร้างงาน 3D Animation 
ด้วยโปรแกรม 3ds Max 9
 
หมายเลขการสมัคร 2367 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   ก.ท.ม. 10120
1. นายวีรศักดิ์ เตชะมหนนท์
2. นางสาวกัญญารัตน์ ภูมิศิริวิไล
27.  
หมายเลขการสมัคร 2635 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
เลขที่  92  ต.วชิรพยาบาล
อ.ดุสิต  จังหวัด  กรุงเทพฯ 13000
1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
2. นางสาวณิชา สังวรวุฒิคุณ
3. นางสาวฉัตรธินี สุขยิ่ง
4. นางสาวมนัสนันท์ ชวัลปัญญวัฒน์
เรื่อง Hardware, Software, Peopleware
 
หมายเลขการสมัคร 2377
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่  39/4  หมู่ 6    ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด   จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาววีรานุช   วิจารณ์ปรีชา
2. นางสาวกิดาการ   อุทัย
28.  
หมายเลขการสมัคร 2654
โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขที่ 1598 ต.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
1. นายจักรินทร์ พรหมโสฬส
2. นางสาวศลิษา หุตาคม
3. นางสาวกุลวรา เชาว์วัฒนกิจ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ดุริยประทีป
เรื่อง การสื่อสารข้อมูล
 
หมายเลขการสมัคร 2432 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   ก.ท.ม. 10120
1. นางอ้อ ลิ้มเฉลิม
2. นส. กุลวดี ปักเขทานัง
URL:
29.  
หมายเลขการสมัคร 2655
โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขที่ 1598 ต.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
1. นายจักรินทร์ พรหมโสฬส
2. นางสาวนัทธมน ดาโรจน์
3. นางสาวชวัลรัตน์ รุ้งแสงเจริญทิพย์
4. นางสาวภิญญดา เตชะนวการกุล
เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2434 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   ก.ท.ม. 10120
1. นางอ้อ ลิ้มเฉลิม
2. นส. อาภา  มาประเสริฐ
30.  
หมายเลขการสมัคร 2656 P
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
หมู่ 5 ต.หนองบัว
อ.คง จังหวัด นครราชสีมา 30260
1. นายสถิตย์  ประสังขิณี
2. นางสาวปรียาภรณ์  ตูมกลาง
3. นางสาวจุธาภรณ์  เพิ่มสนาม
4. นางสาวเพลินจิตร  หวังมีกลาง
เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม KomPozer
 
หมายเลขการสมัคร 2439
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   ก.ท.ม. 10120
1. นาย สมนึก เอี่ยมวิริยะพงษ์
2. นางสาว พอหทัย แซ่ตั้ง
31.  
หมายเลขการสมัคร 2657
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
หมู่ 5 ต.หนองบัว
อ.คง จังหวัด นครราชสีมา 30260
1. นายสถิตย์  ประสังขิณี
2. นางสาวสุจิตรา  ชัยสงค์
3. นางสาวสุรัตนา  พุทธา
4. นายจตุพล  สวนแก้ว
เรื่อง การเรียนรู้แบบโครงงาน
 
หมายเลขการสมัคร 2452 P
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
เลขที่ 33 ต.ในเมือง
อ. เมือง  จังหวัด พิจิตร 66000
1. นางสุขใจ  ตอนปัญญา
2. นางสาวศศิภา  เสนะจำนงค์
32.  
หมายเลขการสมัคร 2659
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาค
เลขที่ 110 หมู่ 1 ต.ศรีธาตุ
อ.ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี 41230
1. นายอภิชิต สิทธิโชติ
2. นายภควัชร รัศเสียร
3. นายชำนาญศักดิ์ ฤทธิ์มนตรี
4. นายนันทะวุฒิ ปะนะทัง
เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2465 P
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
เลขที่ 33 ต. ในเมือง
อ. เมือง จังหวัด พิจิตร  66000
1. นายชัยฤทธิ์  ตอนปัญญา
2. นายพรสวรรค์  พิลึก
33.  
หมายเลขการสมัคร 2664
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
เลขที่ 102 หมู่7   ต. บ้านไร่
อ.ศรีสำโรง   จังหวัด สุโขทัย 64120
1. นางประเสริฐ อ้นบางเขน
2. นางสาววรรณนิภา  พรมชาติ
3. นางสาวนันทวัน  มีเกิด
4. นางสาวโสภิชชา  มะลิวัลย์
เรื่อง การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2480 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   ก.ท.ม. 10120
1. นาง ผกากรอง กันทะเขียว
2. นางสาวแพรวนภา แช่มคล้ำ
34.  
หมายเลขการสมัคร 2674 P
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
เลขที่ 68 หมู่ 1 ต.วังตะกู
อ.เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000
1. นายชาตรี  เอี่ยมละออ
2. นายสมรัก ณัฐวุฒิ
3. นางสาวกมลชนก อ้อจันทึก
4. นายดิฐพล วันทอง
เรื่อง tip & trick computer
 
หมายเลขการสมัคร 2557 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   ก.ท.ม. 10120
1. นางสุคนธ์    ยลประสาน
2. นางสาวประภาภรณ์   แซ่ตั้ง
35.  
หมายเลขการสมัคร 2679 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179  ต.ทำประดู่
อ.เมืองระยอง จังหวัด ระยอง  21000
1. นางอัจฉรา รัตนวงศ์
2. นายเชาว์วัฒน์ จาตุรันต์เรืองศรี
3. นายวาทยุทธ เอี่ยมอนันต์
4. นายพันแสน บุญยการ
เรื่อง โปรแกรมมิ่งแสนสนุก
 
หมายเลขการสมัคร 2606
โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขที่ 1598  อ.เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพมหานคร 10100
1. นายชูศิลป   ศรีสุข
2. นางสาว ณัฐกานต์   เดชนิมิตชัย
36.  
หมายเลขการสมัคร 2697
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
เลขที่ 74/11 หมู่ 8.  ต.สวนใหญ่
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
1. นางสาวนริศรา   กระจ่างพัฒน์
2. นายนิติกร   ปิยะมาน
3. นายกัญจน์ฤทธิ์   อยู่ทองอินทร์
4. นายอนุวัต   ดีวงศ์วาร
เรื่อง photoshop
 
หมายเลขการสมัคร 2608
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   ก.ท.ม. 10120
1. นางสาว ฉันทนา   ไชยเฉลิมวงศ์
2. น.ส. เมวิการ์ เกตุนอก
37.  
หมายเลขการสมัคร 2710 P
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
เลขที่ 179 หมู่ 5 ต.ดู่ใต้
อ.เมือง จังหวัด น่าน 55000
1. นางสาวณัชเมธาวรรณ   วุฒิ
2. นายสิทธิพงษ์   พรมฟู
3. นายสมรัก   หงษ์สาม
4. นางสาวสุมิตรา  เพ็ชรชะนะ
เรื่อง การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2609
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   ก.ท.ม. 10120
1. นางสาว ฉันทนา   ไชยเฉลิมวงศ์
2. น.ส. นันทวรรณ  ผลพิลา
38.  
หมายเลขการสมัคร 2713
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
เลขที่ 179 หมู่ 5 ต.ดู่ใต้
อ.เมือง จังหวัด น่าน 55000
1. นางสาวณัชเมธาวรรณ   วุฒิ
2. นางสาวธนัญชนก ศรีวงศ์
3. นางสาวเบญญาภา จิณะไชย
4. นางสาววารินาถ เสนนันตา
เรื่อง คอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2620
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เลขที่ 51/4 หมู่ 5  ต. ปากเกร็ด
อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. น.ส. สุพรรณี สุภีรัตน์
2. นายมนัสโจเซฟ คำพรรณ์
39.  
หมายเลขการสมัคร 2718
โรงเรียนนองแค “สรกิจพิทยา”
เลขที่ 13 ต.หนองแค
อ.หนองแค   จ.  สระบุรี   18140
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด 
2. นางสาวยลดา  บุญรัตพันธ์
3. นายเรืองศักดิ์  เบญจรัตนานนท์
4. นายปริวัฒน์  ฉายาทับ
เรื่อง การใช้โปรแกรม  Microsoft Excel
 
หมายเลขการสมัคร 2691
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เลขที่ 33/4   หมู่  16   ต.แม่ตืน
อ. ลี้  จังหวัด ลำพูน 51110
1. นายธนาทิพย์    อูปแก้ว
2. นางสาวชุติมน  คุณพรม
URL: กรุณาแจ้งด่วน
40.  
หมายเลขการสมัคร 2727
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่   6   ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่    จังหวัด  ลพบุรี  15110
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นายอุดมพล  โค้วดวงจันทร์
3. นางสาวอรุณี  ปัญญาแหลม
4. นางสาวกุลวดี  แก้วประวัติ
เรื่อง การใช้โปรแกรม Namo
 
หมายเลขการสมัคร  2711
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
เลขที่ 68 หมู่ 1 ต.วังตะกู
อ.เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 7300
1. นายชาตรี  เอี่ยมละออ
2. นายสมรัก ณัฐวุฒิ
41.  
หมายเลขการสมัคร 2735
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
เลขที่ 179 บ้านดอนมูล ต.ดู่ใต้
อ.เมือง จังหวัด น่าน 55000
1. นางสาวณัชเมธาวรรณ   วุฒิ
2. นางสาวหงส์ชนก  เถื่อนเหมือน
3. นายชนาธิป  ดวงทา
4. นายพีรณัฐ  ไชยช่อฟ้า
เรื่อง คอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2721 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 หมู่ 2  ต.ยานนาวา
อ.สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย
2. นายสุทธิโรจน์  เจยเสนานนท์
42.  
หมายเลขการสมัคร 2747 P
โรงเรียนพานพิทยาคม
เลขที 816 หมู่ 17  ต.เมืองพาน
อ.พาน จังหวัด เชียงราย 57120
1. นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศ
2. นายกรกต  ผาสุข
3. นางสาววิลาวัลย์  ฉลองรมย์
4. นางสาวองค์อร  ไฝคำ
เรื่อง เทคนิคการใช้งาน  Photosho
 
หมายเลขการสมัคร 2716 ยกเลิก
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล
อ.ดุสิต จังหวัด กรุงเทพ ฯ 10300
1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
2. นางสาวพริม ศักดิ์กำจร
43.  
หมายเลขการสมัคร 2752
โรงเรียนวัดเขมาภิรตารา
เลขที 74/11 หมู่ 8 ต.สวนใหญ่
อ.เมือง  จังหวัด นนทบุรี 11000
1. นางสาวจารุณี  ขันใจ
2. ด.ญ. อุมาภรณ์ มั่นเพ็ชร
3. น.ส. ธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์
4. ด.ช. ธนรัฐ   ศิริโสภณ
เรื่อง ช้อบ ชอบ โฟโต้ชอป
 
หมายเลขการสมัคร 2742
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล
อ.ดุสิต จังหวัด กรุงเทพ ฯ 10300
1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์   
2. นางสาวพริม ศักดิ์กำจร
44.  
หมายเลขการสมัคร 2772
โรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 749/1   ต.ในเมือง
อ. เมือง จังหวัด อุบลราชธานี  34000
1. นางสาว จามณี  ภูแจ่มกระจ่าง
2. นายจักรกฤษณ์ ภาระเวช
3. นายศตคุณ  ละครไชย
4. นายธวัชชัย  ภาระวัน
เรื่อง สื่อการสอนประกอบเครื่องคอมพิเตอร์เบื้องต้น
 
หมายเลขการสมัคร 2784 P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่ 7  ต.ท่าอิฐ 
อ. เมือง  จังหวัด   อุตรดิตถ์ 53000
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นางสาวพิมพ์รัตน์  จาดศรี 
45.  
หมายเลขการสมัคร 2774
โรงเรียนเลยพิทยาคม
ถนน เลย-ด่านซ้าย ตำบล กุดป่อง
อำเภอ(เขต) เมือง จังหวัด เลย 42000
1. นายองอาจ  เกตะวันดี
2. นายธันวนันท์  แก้วแกมเกษ
3. นายพงษ์เทพ  ศิริพิทักษ์ชัย
4. นางสาวอภิสรา เกตุพงษ์ชัย
เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2793 P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่ 7  ต.ท่าอิฐ 
อ. เมือง  จังหวัด   อุตรดิตถ์ 53000

1. นางรุ่งรัตน์  วาทหงษ์
2. นางสาวสาวิณี  พลพิพัฒน์

46.   หมายเลขการสมัคร 2699
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เลขที่ 2/3 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000
1. นายนพดล อินทร์ลับ
2. นายอติคุณ นมเนย
3. นายกิตติพงษ์ ตั้งสุขขีย์ศิริ
4. นายจักรพันธ์ กองลี
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หมายเลขการสมัคร 2796 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   ก.ท.ม. 10120

1. นายวีรศักดิ์ เตชมหนนท์
2. นางสาวมัณฑนา  แซ่ชอย

47.  
หมายเลขการสมัคร 2780
โรงเรียนจ่านกร้อง
เลขที่  23/17  ถนนจ่านกร้อง   ต. ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก   จังหวัด พิษณุโลก  65000
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายวสุ  พญาพรหม
3. นายพีระ  พุฒิทานันท์
4. นายธนภัทร  กองเพชร
เรื่อง สร้างเว็บในฝันด้วยโปรแกรม Dreamweaver
 
48.  
หมายเลขการสมัคร 2795
โรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 479/1  ต. ในเมือง
อ.เมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000
1. นางสาวกฤติยา อาจชัยธร
2. นายอรรถสิทธ์ แซ่จึง
3. นายกฤธินันท์  ตันสิงห์
4. นายจิรายุ พรมจรรย์
เรื่อง Photoscape Esy
 
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
รูปภาพของ chopperkung
ทีมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
ไม่มีเครื่องหมายถูกขึ้นด้านหลังหมายเลขการสมัคร
ซึ่งอาจมีการผิดพลาดบางประการ
ดังนั้น เมื่อวานจึงได้ทำการส่งใบสมัครไปให้อีกครั้ง
ทางอีเมล์ webmaster@thaigoodview.com
หมายเลขการสมัคร 2742
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล
อ.ดุสิต จังหวัด กรุงเทพ ฯ 10300
1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์   
2. นางสาวพริม ศักดิ์กำจร

เรียน  คุณครูพูนศักดิ์  

ไม่ทราบตัวอักษรตัว  P  สีแดงหมายถึงอะไรค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2747
โรงเรียนพานพิทยาคม
เลขที 816 หมู่ 17  ต.เมืองพาน
อ.พาน จังหวัด เชียงราย 57120
1. นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศ
2. นายกรกต  ผาสุข
3. นางสาววิลาวัลย์  ฉลองรมย์
4. นางสาวองค์อร  ไฝคำ
เรื่อง เทคนิคการใช้งาน  Photosho
ได้รับผลงานหรือยังครับ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

รูปภาพของ chopperkung
เรียนอาจารย์พูนศักดิ์ที่เคารพ
รบกวนขอลบข้อมูลการสมัครนี้ของสื่อออนไลน์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ด้วยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2716

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล
อ.ดุสิต จังหวัด กรุงเทพ ฯ 10300

1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
2. นางสาวพริม ศักดิ์กำจร
เนื่องจากในขณะแรกทำการใส่ URL ผิดพลาด จึงทำการสมัครใหม่เป็นหมายเลขการสมัคร 2742 แล้ว
ขอขอบพระคุณค่ะ

ไม่ทราบว่าได้รับผลงานของ

18.
หมายเลขการสมัคร 2406
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

หรือยังครับ ส่งไปเมื่อวันที่ 30 พ.ย. นะครับ 

ขอตรวจสอบให้หน่อยนะครับCool

หมายเลขการสมัคร 2696

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

เลขที่ 880 ต.หน้าเมือง อ.เมือง

จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

1. นางสาวเยาวลักษณ์ เวชศิริ

2. เด็กชายสถาปนา ชวนานนท์

URL:http://www.thaigoodview.com/node/51411

รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

18.
หมายเลขการสมัคร 2406
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงให ม่
เลขที่  22   ถ. บุญเรืองฤทธิ์   ต.หายยา
อ. เมือง  จังหวัด    เชียงใหม่  50100
1. นางสาวกันยารัตน์  สมเกตุ 
2. ด.ช.กิตติชัย  วงค์ธานี
3. ด.ช.ภาณุเศรษฐ์  บัญญัติศิลป์
4. ด.ช.ปิยภัทร  มูลหล้า
เรื่อง มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ

 ขอแก้ชื่อโรงเรียน จาก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงให เป็น  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (ตก ม่ ครับ)

แก้ให้ด้วยนะครับ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอเปลี่ยนห้อข้อเรื่องในการประกวดสื่อเว็บเพจ

 หมายเลขการสมัคร 2699

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เลขที่ 2/3 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000
1. นายนพดล อินทร์ลับ
2. นายอติคุณ นมเนย
3. นายกิตติพงษ์ ตั้งสุขขีย์ศิริ
4. นายจักรพันธ์ กองลี
 
จากเดิมเรื่อง การคลื่นที่ในแนวระดับ
ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มาเป็น 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

แก้ไขส่วนที่ทำตัวหนาไว้นะครับ...
แล้วเปลี่ยน e-mail ของครูเป็น

noppadon_inlub@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0871950769

» 

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ขอแจ้งURL 
หมายเลขการสมัคร 2668
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง  จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000
1. นางมาลี   จุลบุรมย์
2. นาย  เทพนิมิต      พินิจนึก
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รบกวนเปลี่ยน node ค่ะ

เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย

เปลี่ยนจาก http://www.thaigoodview.com/node/43101
เป็น     http://www.thaigoodview.com/node/46063
หมายเลขการสมัคร 2191
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายวีรศักดิ์ เตชมหนนท์
2. นางสาว สุรีย์พร เหย่า
URL: http://www.thaigoodview.com/node/43101
ขอบคุณมากค่ะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ขอแก้ไข URL

หมายเลขการสมัคร 2630
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 
1. นายธีรเดช  ปรียานนท์
2. เด็กหญิงณัฐิกานต์   ขันชัยภูมิ
เปลี่ยนเป็น 
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ขอแก้ไข node ที่สมัครค่ะ

http://thaigoodview.com/node/46365

ใช้ node นี้เเทน node ที่สมัครนะคะ

ขอบคุนค่ะ :)

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขผู้สมัคร  2206
ขอเปลี่ยนชื่อสมาชิกทีมการแข่งขัน ดังนี้

1.  ครูอริยา  ทองโอ

2.  ด.ญ. ณัฎฐมาศ บุญดาว

3.  ด.ญ. โสธยา  อินทร์โรย

4.  ด.ญ ดลนภา อ่อนละเอียด

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ขอแจ้ง URL   ของหมายเลขการสมัคร 2717

http://www.thaigoodview.com/node/47128

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ของแจ้งการเพิ่ม url หมายเลขการสมัคร 2607

http://www.thaigoodview.com/node/46809

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2606 
ขอแก้ไข url = http://www.thaigoodview.com/node/46808

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ขออนุญาตแจ้ง URL
หมายเลขการสมัคร 2564
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เลขที่ 33/4   หมู่  16 ต. แม่ตืน
อ. ลี้  จังหวัด   ลำพูน 51110
1. นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
2. นายสถาพร  เป็งปัน
ขอแจ้ง URL ดังนี้
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์