ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่   สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 1653
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
เลขที่ 415 หมู่ 2 ต.ท่างิ้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
1. นางอัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์
2. เด็กชายภูวนัย ประเสริฐดี
3. เด็กชายสุเมธ สระทองแป้น
4. เด็กชายไกรสร พรหมโชติ
เรื่อง สร้างเว็บด้วย HTML เสนอแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
หมายเลขการสมัคร 1661
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
เลขที่ 44 หมู่ 8 ต.เมยวดี
อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250
1. นางวนิดา บุญมา
2. เด็กหญิงปิยาดล ผลทับทิม
URL: ยังไม่แจ้ง กรุณาแจ้งด่วน
2.  
หมายเลขการสมัคร 1669
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39 /4 หมู่ 6 ต. บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางประภาสี สำลี
2. เด็กหญิงอรณิชา วิสารทสกุล
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์ พ่วงทอง
4. เด็กหญิงเวธกา เทพาคำ
เรื่อง ดอกไม้ในเมืองหนาว
 
หมายเลขการสมัคร 1680 P
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
เลขที่ 299 หมู่ 10 ต.ช่องแค
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
1. นางทิศนา เหมือนวงค์
2. เด็กหญิงวาวา ถาวรพันธ์
3.  
หมายเลขการสมัคร 1671
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39 /4 หมู่ 6 ต. บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวกรรณิการ์ จงไกรจักร
2. เด็กชายธนวัฒน์ ยิ่งวิลาศประเสริฐ
3. เด็กชายเอกพล ชัยวัฒน์
4. เด็กหญิงวรานิษฐ์ ศุทธะเจริญทัศน์
เรื่อง สมุนไพรไทย
 
หมายเลขการสมัคร 1688
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)
เลขที่ 400 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
1. นางศิริภัสสร ภูมิประพัทธ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตัน
4.  
หมายเลขการสมัคร 1685 P
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
เลขที่ 101 ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
1. นางสาวยุพิน สิงหพงษ์
2. เด็กชายกายเสน่ห์ เกื้อกูลพิพัฒน์
3. เด็กหญิงปฏิญญา บุญเพ็ง
4. เด็กหญิงพิมพ์เพชร ศิรินครานนท์
เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 1914
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)
เลขที่ 400  ต.ธานี
อ.เมือง   จังหวัด สุโขทัย 64000
1. นางศิริภัสสร  ภูมิประพัทธ์
2. เด็กหญิงถนอมขวัญ  ฉิมพาลี
5.  
หมายเลขการสมัคร 1816  P
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668 หมู่1 ต.ริมใต้ 
อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 50180
1. นางจรินทร์ ธงงาม
2. นางสาวดรุณี โชติบุตร
3. นางสาวจิราพร เย็นใจ
4. นางสาวพัชรีภรณ์ บัวหนอง
เรื่อง มีอะไร? ในคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 1922
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)
เลขที่  400  ต.  ธานี
อ. เมือง   จังหวัด สุโขทัย  64000
1. นางศิริภัสสร  ภูมิประพัทธ์
2. เด็กชายสธิตฉัตร  พุ่มชา
6.  
หมายเลขการสมัคร 1817 P
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668 หมู่ 1 ต.ริมใต้
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
1. นางจรินทร์ ธงงาม
2. นายอภินัทธ์ อินฝาง
3. นางสาวพชรมาศ เพชรมาตย์
4. นางสาวพิมลพร ลอยมี
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หมายเลขการสมัคร 2064
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
เลขที่   219   ถนนท่าสะต๋อย  ต. วัดเกต
อ.เมืองเชียงใหม่   จังหวัด   เชียงใหม่  50000
1. นางพชรลักษณ์  จอมแปง
2. เด็กหญิงแพรวชมพู  เหลี่ยมกุล
URL: ยังไม่แจ้ง กรุณาแจ้งด่วน
 7.  
หมายเลขการสมัคร 1818 P
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เลขที่ 668 หมู่ 1 ต.ริมใต้
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
1. นางจรินทร์ ธงงาม
2. น.ส.วาสนา กลิ่นธูป
3. น.ส.วราภรณ์ บุญมา
4. น.ส.ประภาภรณ์  กุลนา
เรื่อง สื่อสารใกล้ไกล โยงใยทั่วโลก
 
หมายเลขการสมัคร 2116 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1 ซอยเจริญกรุง 57  ถนนเจริญกรุง  
อ.สาทร  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  10120
1. นาง อรศิริ  เลิศกิตติสุข
2. นางสาว ดวงกมล ลิมโกมุท
URL: http://www.thaigoodview.com/node/42108 
8.  
หมายเลขการสมัคร 1857P
โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา วัดธรรมิการามวรวิหาร
เลขที่ 4 ต.ประจวบ ฯ อ. เมือง 
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   77000
1. พระเจตน์สฤษฎ์  ( วรสทฺโธ ) อินทร์จันทร์
2. สามเณรภัทรจาริน  กฤดิพงศ์
3. สามเณรเนติพงษ์  กฤดิพงศ์
4. สามเณรณัฐวุธ  เทือกกอง
เรื่อง คอมพิวเตอร์กับสารสนเทศ
 
หมายเลขการสมัคร 2214
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)
เลขที่4000 หมู่4 ต.ธานี  
อ.เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย64000
1. นางสุพัตทกานต์  ปานบุตร
2. เด็กหญิงนิภาพร  นาคกร
9.  
หมายเลขการสมัคร 1861P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวศิริลักษณ์ สุขสะอา
2. เด็กหญิงกวิสรา ชาครานนท์
3. เด็กหญิงณัฏฐิณี ลิ้มทองสิทธิคุณ
4. ด.ญ.พลอยไพลิน จรัสรัศมี
เรื่อง อาหารคาว
 
หมายเลขการสมัคร 2424 P
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่ 4 อ.พรานกระต่าย
ต.พรานกระต่าย ต.กำแพงเพชร 62110
1. นาย อวิรุทธ์  เหมานุรักษ์
2. เด็กหญิง สิริพร  เงินทอง
10.  
หมายเลขการสมัคร 1862 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางประภาศรี สำลี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์ อภัยนุกูล
3. เด็กหญิงดารารัศมี เอี่ยมแย้ม
4. เด็กหญิงสรวงกรณ์ กาญจนอุดมพร
เรื่อง สมุนไพร
 
หมายเลขการสมัคร 2543
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 37 หมู่ 8 ต.หนองหงส์
อ.ทุ่งสง จังหวัด  นครศรีธรรมราช 80110
1. นางสาว ปนัดดา  หัสปราบ
2. นายวสินธร   เลาหวิจิตร
11.  
หมายเลขการสมัคร 1896 P
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม
เลขที่  88  หมู่  10  ต.นครสวรรค์ตก 
อ. เมืองนครสวรรค์   จังหวัด  นครสวรรค์   60000  
1. นายชัยมงคล  เทพวงษ์
2. เด็กหญิงวรรณวิไล  เทพวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐญา  ที่ปรึกษา
4. เด็กหญิงศศิธร  ทรงเหม็ง
เรื่อง งานเกษตรกับการพัฒนาชีวิต 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
หมายเลขการสมัคร 2550  P
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
(ดำรงประชาสรรค์)
เลขที่4000 หมู่4 ต.ธานี   
อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
1. นางสุพัตทกานต์  ปานบุตร
2. เด็กหญิงจรินทร์   โยกเกิน
12.  
หมายเลขการสมัคร 1898 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางประภาษี สำลี
2. เด็กหญิงสุวรา จิตพัฒนไพบลูย์
3. เด็กหญิงกิรณา วัชรอาภานุกร
4. เด็กหญิงวริศรา  ไตรวิสุทธิพันธุ์.
เรื่อง วิธีทำอาหาร
 
หมายเลขการสมัคร 2564  P
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เลขที่ 33/4   หมู่  16 ต. แม่ตืน
อ. ลี้  จังหวัด   ลำพูน 51110
1. นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
2. นายสถาพร  เป็งปัน
13.  
หมายเลขการสมัคร 2031 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายอัศวิน    สุรวัชโยธิน
2. เด็กชายสรัณย์กรณ์   หมื่นแก้ว
3. เด็กชายพงศกร วงศ์รักไทย
4. เด็กชายอัครพนธ์ หาณพาณิชย์พันธ์
เรื่อง ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2607
โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขที่ 1598  ถนนกรุงเกษม อ.ป้อมปราบฯ
กรุงเทพมหานคร 10100
1. นาย ชูศิลป   ศรีสุข
2. ด.ญ. บัณฑิตา   วรมงคลชัย
14.   หมายเลขการสมัคร 2112
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
เลขที่  101 หมู่ 1  ต.ประชาธิปัตย์
อ. ธัญบุรี จังหวัด  ปทุมธานี 12130
1. นางสาวยุพิน   สิงหพงษ์
2. ด.ช.ภูวิศ โชติกเสถียร
3. ด.ช. ภานุเดช ภานุมาส
4. ด.ช.ธนกฤต คลังสุวรรณกุล
เรื่อง พระบิดาแห่งเทคโนโลยี
 
หมายเลขการสมัคร 2622
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
เลขที่ 110  หมู่ 1 ต.ศรีธาตุ
อ.ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี 41230
1. นายอภิชิต สิทธิโชติ
2. นายสาวิตร โคตรสุโน
15.  
หมายเลขการสมัคร 2131 P
โรงเรียนขุนรามวิทยา
เลขที่  134 หมู่ 2   ต. ห้วยขุนราม
อ. พัฒนานิคม     จังหวัด ลพบุรี   18220
1. นายปัญญา  พรหมบุตร
2. เด็กชายณัจพงษ์ สมบูรณ์
3. เด็กชายกิติพงษ์  มาใบ
4. เด็กชายสถาพร  เขียวสมอ
เรื่อง งานบ้าน งานประดิษฐ์ งานช่างและงานเกษตร
 
หมายเลขการสมัคร 2624
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
เลขที่ 110  หมู่ 1 ต.ศรีธาตุ
อ.ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี 41230
1. นายวีระพล  ศรีมูลดา
2. นาย ชัยวุฒิ  ทองคำ
16.  
หมายเลขการสมัคร 2206 P
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
เลขที่  1  หมู่   2   ต.ทุ่งค่าย
อ.ย่านตาขาว     จังหวัด    ตรัง   92140
1. นางอริยา   ทองโอ
2. ด.ญ. ณัฎฐมาศ บุญดาว
3. ด.ญ. โสธยา  อินทร์โรย
4. ด.ญ ดลนภา อ่อนละเอียด
เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม  Dreamweaver 8
 
หมายเลขการสมัคร 2636
โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขที่ 1598  ถนนกรุงเกษม
แขวง/เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
1. นาย ชูศิลป   ศรีสุข
2. ด.ญ. บัณฑิตา   วรมงคลชัย
17.  
หมายเลขการสมัคร 2379
โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
เลขที่ 170 หมู่1 ต.ทุ่งนาเลา
อ. คอนสาร จังหวัด ชัยภูมิ 36180
1. นาย รัชภูมิ  ถนอมผล
2. เด็กชาย  ชัชวาลย์  ชาติพหล
3. เด็กชาย  ธวัชชัย  เดชวิจารณ์
4. เด็กชายกรรชัย  ศรีพล
เรื่อง เทคโนโลยีสาระสนเทศ
 
หมายเลขการสมัคร 2668 P
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง  จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000
1. นางมาลี   จุลบุรมย์
2. นาย  เทพนิมิต      พินิจนึก
18.  
หมายเลขการสมัคร 2406 P
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่  22   ถ. บุญเรืองฤทธิ์   ต.หายยา
อ. เมือง  จังหวัด    เชียงใหม่  50100
1. นางสาวกันยารัตน์  สมเกตุ 
2. ด.ช.กิตติชัย  วงค์ธานี
3. ด.ช.ภาณุเศรษฐ์  บัญญัติศิลป์
4. ด.ช.ปิยภัทร  มูลหล้า
เรื่อง มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ
 
หมายเลขการสมัคร 2678 P
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง  จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000
1. นางมาลี   จุลบุรมย์
2. นายวรวุทธ บุญเลิศ
19.  
หมายเลขการสมัคร 2397
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
เลขที่ 25  หมู่ 7  ต.หนองกรด
อ.บรรพตพิสัยจังหวัด นครสวรรค์ 60180
1. นางสาวกฤษณา  เหล่าเขตกิจ
2. เด็กชายมานิตย์ ประระชะติ
3. เด็กชายไมตรี ปะวะภูชะโก
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์ จันทร์เหลี่ยม
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
หมายเลขการสมัคร 2680 P
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
เลขที่    372   ต.ในเมือง
อ.เมืองสุรินทร์     จังหวัด  สุรินทร์      32000
1. นางสาวรัชฎา  ริ้วทอง
2. เด็กชายนิติพงศ์    พงษ์สาครสวัส
20.  
หมายเลขการสมัคร 2451 P
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299  ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี
2. เด็กชายสุรภัทร  แสงศิริ
3. เด็กหญิงณิชา  ดีแจ้ง
4. เด็กหญิงสุธิตา  อินทรโม
เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2696 P
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
เลขที่ 880 ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จังหวัด ปราจีนบุรี 25000
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เวชศิริ
2. เด็กชายสถาปนา ชวนานนท์
21.  
หมายเลขการสมัคร 2467 ยกเลิก
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
เลขที่ 74/11 หมู่ 8 ต.สวนใหญ่
อ.เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
1. นางสาว บุญณิตา จิตรีเชาว์
2. ด.ช.ติณณภพ  เกตุเผือก
3. .ด.ญ.วริศรา  ภักดีศุภผล
4.ด.ญ.สกาวรัตน์  เรืองศิริ 
เรื่อง how to  Photoshop
 
หมายเลขการสมัคร 2786 P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เลขที่  7 ต.ท่าอิฐ  
อ. เมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ 53000
1. นาย องอาจ  พรมประไพ
2. นางสาว รศิตา   จันทร์ศิริ
22.  
หมายเลขการสมัคร 2469
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
หมู่ 3 ต.หนองหว้า
อ.เบญจลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33110
1. นายบัวลอน  คำศรี
2. นายธนัญชย์    คำศรี
3. เด็กชายกฤษณะ   แสงสุดตา
4. นายยุทธนา  หอมชื่น
เรื่อง จัดการกราฟฟิก 3 D  Easy สไตล์ภูธร
 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนบางละมุง
เลขที่ 4 หมู่ 2 ต.นาเกลือ
อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
1. นางสาวปาณิศรา รัตนโกศล
2. ด.ช.สรายุทธ ประทุมแดง
23.  
หมายเลขการสมัคร 2507 P
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
เลขที่ 74/11 หมู่ 8 ต.สวนใหญ่
อ.เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
1. นางสาว บุญณิตา จิตรีเชาว์
2. ด.ช.ติณณภพ  เกตุเผือก
3. ด.ญ.วริศรา  ภักดีศุภผล
4. ด.ญ.สกาวรัตน์  เรืองศิริ
เรื่อง how to  HTML
 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)
เลขที่ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง

ต.ธานี อ. เมือง จ.สุโขทัย 64000 
1. นางสาวรุ่งนภา น่าดู
2. เด็กชายฉันทวัฒน์ โตพันธ์
24.  
หมายเลขการสมัคร 2511
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
เลขที่ 45 ต.หนองหลวง
อ.เมือง จังหวัด ตาก 63000
1. นางวรากร    ครองแก้ว
2. เด็กหญิงสุมิตรา คำเกิด
3. เด็กหญิงณัฎฐา  บุปผา
4. เด็กหญิงมาริษา สัตราช
เรื่อง ผังงาน(flowchart)
  25.  
หมายเลขการสมัคร 2534 P
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
เลขที่ 222  หมู่ 1 ต.ขามเปี้ย
อ.ตระการพืชผลจังหวัด อุบลราชธานี 34130
1. นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์
2. เด็กหญิงนฤมล จันทะเนตร
3. เด็กหญิงนฤมล แก้วทน
4. เด็กหญิงสมคิด สุขศรี
เรื่อง แหนมเห็ดนางฟ้าบ้านเรา
  26.  
หมายเลขการสมัคร 2542
โรงเรียนปากเกร็ด
เลขที่  128/37 หมู่ 3 ต.ปากเกร็ด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11000
1. นางสายพิน งามสง่า
2. นายธนากร ลีระมาศ
3. นายอนุรักษ์ จันทร์ดำ
4. นายฐานิศร วสุวัต
เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver
  27.  
หมายเลขการสมัคร 2549 P
โรงเรียนหนองแซงวิทยา
เลขที่  71  หมู่ 4 ต. หนองควายโซ
อ.หนองแซง  จังหวัด   สระบุรี  18170
1. นางสาวสุดใจ  ท้าวประสิทธิ
2. นายธีรวัฒน์  สิงห์ทองคำ
3. นางสาวเพชรรัตน์  สุนันทารอด
4. นางสาวนิตยา  ยอดเมือง  
เรื่อง   อาหารเพื่อสุขภาพ
  28.   หมายเลขการสมัคร 2576  P
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1. นาย  อวิรุทธ์  เหมานุรักษ์
2. เด็กชาย ณัฐวุฒิ  หลักหลวง
3. เด็กชาย ทวีระยุทธ  ไม้หอม
4. เด็กชาย เดชาวัติ  อึ้งชัยพงษ์
เรื่อง ผักสวนครัว   29.   หมายเลขการสมัคร 2587 P
โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์
เลขที่  368  หมู่  2   ตใทุ่งแค้ว
อใหนองม่วงไข่  จังหวัด  แพร่  54170
1. นายผดุง บุญชุม
2. นายจารุพันธ์  อินทร์กร่ำ
3. นายพัฒน์ธนพล  กองพิมพ์
4. นายธนชัย  ใจบุญ
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ   30.   หมายเลขการสมัคร 2593 P
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
เลขที่  31 ต.ในเมือง
อ. เมือง    จังหวัด  พิจิตร 66000
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. ด.ช.ธนะกฤษณ์  พลอาจ
3. ด.ช.ณัฐพล  เทียมสร
4. ด.ช.ศิริชัย  สิงห์ทอง
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)   31.   หมายเลขการสมัคร 2594 P
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
เลขที่ 102 หมู่7   ต. บ้านไร่
อ.ศรีสำโรง   จังหวัด สุโขทัย  64120
1. นางประเสริฐ อ้นบางเขน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชียงทอง
3. เด็กหญิงเรณู  กรรณิกา 
4. เด็กหญิงอรนิศา  กล้าแข็ง
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint   32.   หมายเลขการสมัคร 2605  P
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ต.โพธิ์สัย อ. ศรีสมเด็จ  จังหวัด ร้อยเอ็ด  45280   
1. น.ส.วิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวแพรขวัญ  พลวิเศษ  
3. นางสาวพัชรีพร  ชำนาญค้า
4. นายพงษ์พิสุทธิ์  ทูลแก้ว 
เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   33.   หมายเลขการสมัคร 2610 P
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เลขที่ 2/3 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64000
1. นายนพดล  อินทร์ลับ
2. เด็กชาย ธิษณ  ศรีสุขวสุ
3. เด็กชาย นิติ สันติกุล
4. เด็กชาย ธรรศกรณ์ อู่วุฒิพงศ์
เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์   34.  
หมายเลขการสมัคร 2621
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
เลขที่ 880  ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จังหวัด ปราจีนบุรี 25000
1. นางสาวเยาวลักษณ์  เวชศิริ
2. นายวิริทธิ์นันท์  ตันฑุลวาณิช
3. เด็กหญิงจณิสตา  กองคำ
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จิรประพันธ์
เรื่อง กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
  35.  
หมายเลขการสมัคร 2652
โรงเรียนสายปัญญา.ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขที่ 1598 ต.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
1. นายจักรินทร์ พรหมโสฬส
2. เด็กหญิงพิชญา ตันติธีรบูลย์
3. เด็กหญิงพีรญา มังคะจี
4. เด็กหญิงปฐมาวดี เกษมอนันต์
เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์
  36.  
หมายเลขการสมัคร 2653
โรงเรียนสายปัญญา.ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขที่ 1598 ต.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
1. นายจักรินทร์ พรหมโสฬส
2. เด็กหญิงพิชญา ตันติธีรบูลย์
3. เด็กหญิงพีรญา มังคะจี
4. เด็กหญิงปฐมาวดี เกษมอนันต์
เรื่อง การสร้าง website ด้วย Dreamweaver 8
  37.  
หมายเลขการสมัคร 2658 P
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
หมู่ 5 ต.หนองบัว
อ.คง จังหวัด นครราชสีมา 30260
1. นายสถิตย์  ประสังขิณี
2. เด็กหญิงแพรวนภา  กระออมกลาง
3. เด็กหญิงชุติมา  เสียมกลาง
4. เด็กหญิงน้องหยก  ศรีบุญยัง
เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Impress
  38.  
หมายเลขการสมัคร 2677 P
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
เลขที่    372  ต. ในเมือง  อ.เมืองสุรินทร์   
จังหวัด  สุรินทร์     32000
1. นางสาวรัชฎา  ริ้วทอง
2. เด็กชายนิติพงศ์    พงษ์สาครสวัส
3. เด็กชายวรพงศ์  ผดุงพจน์
4. นางสาวช่อเสลา  ปรียานุภาพ
เรื่อง Java script
  39.  
หมายเลขการสมัคร 2693
โรงเรียนหนองแซงวิทยา
เลขที่  71  หมู่ 4  ต.หนองควายโซ
อ.หนองแซง  จังหวัด   สระบุรี  18170
1. นางสาวปรารถนา  แย้มวาจา 
2. นายนำพล  พันมณี
3. นายยุทธิชัย เพ็ชรนิล
4. นาย อรรถวิทย์  ศรีสิทธิ์
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
  40.  
หมายเลขการสมัคร 2715
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
เลขที่110 หมู่1   ต.ศรีธาตุ
อ.ศรีธาตุ      จังหวัด อุดรธานี  41230
1. นางปวริศา   สีดามาตย์
2. นายจุมพล     ผ่านชมภู
3. เด็กหญิงพรสินี   มณีทอง
4. เด็กชายเมืองมนต์   เป้าจันทึก
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
  41.  
หมายเลขการสมัคร 2726 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่   6   ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่    จังหวัด  ลพบุรี  15110
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. เด็กชายวุฒิชัย  ชื่นแช่ม
3. เด็กหญิงสุจิตรา  นาชัยรัตน์
4. เด็กหญิงธนาภา  นิสดล
เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
  42.  
หมายเลขการสมัคร 2737
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
ต.ลาดยาวอ.จตุจักร
จังหวัด กทม 10900
1. นางสาว มีนา   ตนภู
2. ด.ช.ภัทญ์ลักษณ์  รัตนวิระกุล
3. ด.ช.ภวิศ  สุทธิพงศ์เกียรติ์
4. ด.ช.ธัชกร  โอฬารวงศ์
เรื่อง สารสนเทศ และการสื่อสาร
  43.  
หมายเลขการสมัคร 2743 P
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
เลขที่  372  ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
จังหวัด สุรินทร์ 32000
1. นางสาวรัชฎา ริ้วทอง
2. นาย วรายุทธ เหลืองมณีโรจน์
3. เด็กชายนันทวัฒน์ วิบูลย์พานิช
4. เด็กหญิงสุชาดา นามวงศ์
เรื่อง ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript)
  44.  
หมายเลขการสมัคร 2744  P
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
เลขที่  372  ถนนหลักเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง 
จังหวัด สุรินทร์ 32000
1. นางสาวรัชฎา ริ้วทอง
2. ด.ช. สุริยฉาย ฉายสุริยา
3. ด.ช. วสุ ปาลีคุปต์
4. นางสาว มนชนก เกียรติกวินพงศ์
เรื่อง ภาษา JavaScript
  45.  
หมายเลขการสมัคร 2746
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี   11120
1. นายอัศวิน สุรวัชโยธิ
2. นายภานุเดช เจิมสวัสดิพงษ์
3. นายสัณห์พิชญ์  ช่วยชู
4. นายชานนท์  สมสุวรรณชัย
เรื่อง ที่มาและส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์
  46.  
หมายเลขการสมัคร 2748
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
เลขที่    19/1  ต. ท่าศาลา           .
อ.  เมือง จังหวัด   เชียงใหม่   50000 
1. นายวรินทร  วสุวัต
2. เด็กชาย  สรชัช    พัฒนสมบัติ         
3. เด็กชาย นพณัฐ    ลือวิฑูรเวชกิจ  
4. เด็กชาย  วรวัจน์  วาทกิจ 
เรื่อง   เริ่มต้นเขียนเว็บแอพลิเคชั่นด้วย  Php 
  47.  
หมายเลขการสมัคร 2773 P
โรงเรียนเลยพิทยาคม
ถนน เลย-ด่านซ้าย ตำบล กุดป่อง
อำเภอ(เขต) เมือง จังหวัด เลย  42000
1. นายองอาจ  เกตะวันดี
2. นายธันวนันท์  แก้วแกมเกษ
3. นายพงษ์เทพ  ศิริพิทักษ์ชัย
4. นางสาวอภิสรา เกตุพงษ์ชัย
เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  48.  
หมายเลขการสมัคร 2781 P
โรงเรียนจ่านกร้อง
เลขที่  23/17  ถนนจ่านกร้อง   ต. ในเมือง
อ. เมืองพิษณุโลก   จังหวัด พิษณุโลก 65000
1. นางสาวนวลพรรณ  โกสิง
2. เด็กชายสุรัชปกรณ์  เอี่ยมประเสริฐ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยนัน
4. เด็กหญิงธนวรรณ  สมเชี้อ
เรื่อง “สร้างงานศิลป์ด้วย Photoshop”
  49.  
หมายเลขการสมัคร 2789 P
โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
เลขที่  43   ต.  อนุสาวรีย์
อ. บางเขน    จังหวัด     กรุงเทพมหานคร 10220
1. นายตรีเพ็ชร  มีศิลป์
2. นาย เบ็ญจพล   จารุศิริ
3. นาย ฌาณวรุตม์  บุดดา
4. น.ส. อิษฏ์นันทน์  สุทธิประภา
เรื่อง การเรียนรู้  PowerPoint 2003
  50.  
หมายเลขการสมัคร 2803 P
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
เลขที่  219   ถนนท่าสะต๋อย     ต.  วัดเกต
อ. เมืองเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่50000
1. นางพชรลักษณ์  จอมแปง
2. เด็กหญิงศศิวิมล  บัวจีน
3. เด็กหญิงสกุลลักษณ์  จักร์คำ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญตัน
เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ด้วยโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro
  51.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ต. ท่าอิฐ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ 53000
1.นางนงนุช ชัยเนตร
2.ด.ญ.ปภาวดี เคลือบพ่วง
3.ด.ญ.ทัศนีย์วรรณ สร้อยสุวรรณ์
4.ด.ญ. ณัฐชนก รวดพวง
เรื่อง กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
52.
หมายเลขการสมัคร -P
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ต. ท่าอิฐ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ 53000
1.นางนงนุช ชัยเนตร
2.ด.ญ.ณัฐชา ชัยรัตน์
3.ด.ญ.สกลสุภา นาพันธุ์
4.ด.ญ.เขมจิรา คำแสนศรี
เรื่อง กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
รูปภาพของ chopperkung
ทีมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
ไม่มีเครื่องหมายถูกขึ้นด้านหลังหมายเลขการสมัคร
ซึ่งอาจมีการผิดพลาดบางประการ
ดังนั้น เมื่อวานจึงได้ทำการส่งใบสมัครไปให้อีกครั้ง
ทางอีเมล์ webmaster@thaigoodview.com
หมายเลขการสมัคร 2742
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล
อ.ดุสิต จังหวัด กรุงเทพ ฯ 10300
1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์   
2. นางสาวพริม ศักดิ์กำจร

เรียน  คุณครูพูนศักดิ์  

ไม่ทราบตัวอักษรตัว  P  สีแดงหมายถึงอะไรค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2747
โรงเรียนพานพิทยาคม
เลขที 816 หมู่ 17  ต.เมืองพาน
อ.พาน จังหวัด เชียงราย 57120
1. นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศ
2. นายกรกต  ผาสุข
3. นางสาววิลาวัลย์  ฉลองรมย์
4. นางสาวองค์อร  ไฝคำ
เรื่อง เทคนิคการใช้งาน  Photosho
ได้รับผลงานหรือยังครับ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

รูปภาพของ chopperkung
เรียนอาจารย์พูนศักดิ์ที่เคารพ
รบกวนขอลบข้อมูลการสมัครนี้ของสื่อออนไลน์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ด้วยค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2716

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล
อ.ดุสิต จังหวัด กรุงเทพ ฯ 10300

1. นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์
2. นางสาวพริม ศักดิ์กำจร
เนื่องจากในขณะแรกทำการใส่ URL ผิดพลาด จึงทำการสมัครใหม่เป็นหมายเลขการสมัคร 2742 แล้ว
ขอขอบพระคุณค่ะ

ไม่ทราบว่าได้รับผลงานของ

18.
หมายเลขการสมัคร 2406
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

หรือยังครับ ส่งไปเมื่อวันที่ 30 พ.ย. นะครับ 

ขอตรวจสอบให้หน่อยนะครับCool

หมายเลขการสมัคร 2696

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

เลขที่ 880 ต.หน้าเมือง อ.เมือง

จังหวัด ปราจีนบุรี 25000

1. นางสาวเยาวลักษณ์ เวชศิริ

2. เด็กชายสถาปนา ชวนานนท์

URL:http://www.thaigoodview.com/node/51411

รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

18.
หมายเลขการสมัคร 2406
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงให ม่
เลขที่  22   ถ. บุญเรืองฤทธิ์   ต.หายยา
อ. เมือง  จังหวัด    เชียงใหม่  50100
1. นางสาวกันยารัตน์  สมเกตุ 
2. ด.ช.กิตติชัย  วงค์ธานี
3. ด.ช.ภาณุเศรษฐ์  บัญญัติศิลป์
4. ด.ช.ปิยภัทร  มูลหล้า
เรื่อง มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ

 ขอแก้ชื่อโรงเรียน จาก โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงให เป็น  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (ตก ม่ ครับ)

แก้ให้ด้วยนะครับ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอเปลี่ยนห้อข้อเรื่องในการประกวดสื่อเว็บเพจ

 หมายเลขการสมัคร 2699

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เลขที่ 2/3 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000
1. นายนพดล อินทร์ลับ
2. นายอติคุณ นมเนย
3. นายกิตติพงษ์ ตั้งสุขขีย์ศิริ
4. นายจักรพันธ์ กองลี
 
จากเดิมเรื่อง การคลื่นที่ในแนวระดับ
ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มาเป็น 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

แก้ไขส่วนที่ทำตัวหนาไว้นะครับ...
แล้วเปลี่ยน e-mail ของครูเป็น

noppadon_inlub@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0871950769

» 

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ขอแจ้งURL 
หมายเลขการสมัคร 2668
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง  จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000
1. นางมาลี   จุลบุรมย์
2. นาย  เทพนิมิต      พินิจนึก
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รบกวนเปลี่ยน node ค่ะ

เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย

เปลี่ยนจาก http://www.thaigoodview.com/node/43101
เป็น     http://www.thaigoodview.com/node/46063
หมายเลขการสมัคร 2191
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นายวีรศักดิ์ เตชมหนนท์
2. นางสาว สุรีย์พร เหย่า
URL: http://www.thaigoodview.com/node/43101
ขอบคุณมากค่ะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ขอแก้ไข URL

หมายเลขการสมัคร 2630
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 
1. นายธีรเดช  ปรียานนท์
2. เด็กหญิงณัฐิกานต์   ขันชัยภูมิ
เปลี่ยนเป็น 
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ขอแก้ไข node ที่สมัครค่ะ

http://thaigoodview.com/node/46365

ใช้ node นี้เเทน node ที่สมัครนะคะ

ขอบคุนค่ะ :)

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขผู้สมัคร  2206
ขอเปลี่ยนชื่อสมาชิกทีมการแข่งขัน ดังนี้

1.  ครูอริยา  ทองโอ

2.  ด.ญ. ณัฎฐมาศ บุญดาว

3.  ด.ญ. โสธยา  อินทร์โรย

4.  ด.ญ ดลนภา อ่อนละเอียด

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ขอแจ้ง URL   ของหมายเลขการสมัคร 2717

http://www.thaigoodview.com/node/47128

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ของแจ้งการเพิ่ม url หมายเลขการสมัคร 2607

http://www.thaigoodview.com/node/46809

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2606 
ขอแก้ไข url = http://www.thaigoodview.com/node/46808

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ขออนุญาตแจ้ง URL
หมายเลขการสมัคร 2564
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เลขที่ 33/4   หมู่  16 ต. แม่ตืน
อ. ลี้  จังหวัด   ลำพูน 51110
1. นายสุรพงษ์  จ๋าก๋าง
2. นายสถาพร  เป็งปัน
ขอแจ้ง URL ดังนี้
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์