ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบงานที่1เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียนอธิบายการรับส่งข้อมูลในกรณีที่เป็นผู้ส่งและรับข้อมูลเป็นคนเดียวกันพร้อมยกต่ออย่างให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น   การรับส่งข้อมูลในกรณีที่ผู้ส่งและผู้รับคนเดียวกันคือสารสนเทศที่ประกอบด้วยสองฝ่ายคือฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูลแต่ละฝ่ายประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสารและระบบสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเชื่อมต่อถึงกันด้วยช่องทางการสื่อสารซึ่งอาจเป็นสารโทรศัพท์ ใยแก้วนำแสงหรือคลื่นวิทยุก็ได้