ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบงานที่1เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียนอธิบายการรับส่งข้อมูลในกรณีที่เป็นผู้ส่งและรับข้อมูลเป็นคนเดียวกันพร้อมยกต่ออย่างให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น   การรับส่งข้อมูลในกรณีที่ผู้ส่งและผู้รับคนเดียวกันคือสารสนเทศที่ประกอบด้วยสองฝ่ายคือฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูลแต่ละฝ่ายประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสารและระบบสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเชื่อมต่อถึงกันด้วยช่องทางการสื่อสารซึ่งอาจเป็นสารโทรศัพท์ ใยแก้วนำแสงหรือคลื่นวิทยุก็ได้ในทางปฏิบัติ ระบบสารสนเทศอาจมีขนาดใหญ่ประกอบด้วยฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูลอย่างละหลายพันรายก็ได้ในกรณีของระบบใหญ่ซึ่งมีผู้ส่งและผู้รับจำนวนมากรายต้องมีวิธีการหาเส้นทางระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้ข้อมูลไปถึงผู้รับรายที่ต้องการข้อสังเกตประการหนึ่งที่สำคัญคือผู้ใช้แต่ละรายมักเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล                                                  ใบงานที่ 2เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย                                     คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด    1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด                กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                (MICT) Ministry of information and communication technology 2. Gnet คืออะไร   คือเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network) ที่ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ โดยมีบริการทั้งแบบที่เป็นเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน (virtual private network) สำหรับแต่ละหน่วยงาน และแบบที่เป็นเครือข่ายประสานระหว่างหน่วยงาน  3. GITS คืออะไร                สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ(สบทร.)(Government Information Technology Services : GITS)ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศของรัฐGNETหรือเครือข่ายประสานระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานผู้ให้บริการ Gwinnet นั้นจะมีสภาพเป็นกึ่งรัฐวิสาหกิจ ในที่นี้อาจเรียกว่า Government Information Technology Services หรือ GITS   4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใดhttp ://www.moe.go.th   5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่าอย่างไร ตอบ เนคเทค NECTECหรือชื่อเต็มว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติNational Electronics and Computer Techonology Center เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐการดำเนินการวิจัยเอง เพื่อเร่งให้ผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม การให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศและการทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ   ใบงานที่ 3เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้าง   ตอบ 5 อย่าง มี  1ฮาร์ดแวร์(Hardware) 2.ซอฟต์แวร์(Software) 3.บุคลากร(Peopleware) 4.ข้อมูลและสารสนเทศ (Data / Information) 5.กระบวนการทำงาน(Procedure) 2. ฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 3 หน่วยอะไรบ้าง1.หน่วยรับข้อมูล 2.หน่วยประมวลผล 3.หน่วยเเสดงผล 3. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบ   4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง                 7 ระดับ คือ   1ผู้ดูแลระบบ(System Administrator) 2 นักวิเคราะห์ระบบ(System Analyst) 3นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 4 วิศวกรระบบ(System Engineer) 5วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer) 6ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูง (Super User) 7ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป(User)  5. จงบอกวิธีการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นขึ้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น                 1. จดบันทึกสินค้าว่าเราจะซื้ออะไร 2. เลือกซื้อสินค้าตามล๊อกที่มีสินค้า                3. ไปคิดเงินที่เคาเตอร์    

ส่งใบงานที่ 1 2 3 คอมพ์ค่ะ เด็กหญิง ศิริรัตน์ บัวนาค 2/6 เลขที่ 48

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์