ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบงานที่1เรื่อง ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียนอธิบายการรับส่งข้อมูลในกรณีที่เป็นผู้ส่งและรับข้อมูลเป็นคนเดียวกันพร้อมยกต่ออย่างให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น   การรับส่งข้อมูลในกรณีที่ผู้ส่งและผู้รับคนเดียวกันคือสารสนเทศที่ประกอบด้วยสองฝ่ายคือฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูลแต่ละฝ่ายประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสารและระบบสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเชื่อมต่อถึงกันด้วยช่องทางการสื่อสารซึ่งอาจเป็นสารโทรศัพท์ ใยแก้วนำแสงหรือคลื่นวิทยุก็ได้ในทางปฏิบัติ ระบบสารสนเทศอาจมีขนาดใหญ่ประกอบด้วยฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูลอย่างละหลายพันรายก็ได้ในกรณีของระบบใหญ่ซึ่งมีผู้ส่งและผู้รับจำนวนมากรายต้องมีวิธีการหาเส้นทางระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้ข้อมูลไปถึงผู้รับรายที่ต้องการข้อสังเกตประการหนึ่งที่สำคัญคือผู้ใช้แต่ละรายมักเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล                                                  ใบงานที่ 2เรื่อง ความก้าวหน้าเทคโนโลยีของไทย                                     คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด    1. กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีของไทยคือกระทรวงใด                กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                (MICT) Ministry of information and communication technology 2. Gnet คืออะไร   คือเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network) ที่ให้บริการด้านการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วสูงให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ โดยมีบริการทั้งแบบที่เป็นเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน (virtual private network) สำหรับแต่ละหน่วยงาน และแบบที่เป็นเครือข่ายประสานระหว่างหน่วยงาน  3. GITS คืออะไร                สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ(สบทร.)(Government Information Technology Services : GITS)ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศของรัฐGNETหรือเครือข่ายประสานระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานผู้ให้บริการ Gwinnet นั้นจะมีสภาพเป็นกึ่งรัฐวิสาหกิจ ในที่นี้อาจเรียกว่า Government Information Technology Services หรือ GITS   4. เว็บที่ให้บริการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการคือเว็บใดhttp ://www.moe.go.th   5. เนคเทคคือหน่วยงานเกี่ยวกับอะไรและมีชื่อเต็มว่าอย่างไร ตอบ เนคเทค NECTECหรือชื่อเต็มว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติNational Electronics and Computer Techonology Center เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐการดำเนินการวิจัยเอง เพื่อเร่งให้ผลงานวิจัยเกิดผลจริงในภาคอุตสาหกรรม การให้บริการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศและการทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ   ใบงานที่ 3เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้าง   ตอบ 5 อย่าง มี  1ฮาร์ดแวร์(Hardware) 2.ซอฟต์แวร์(Software) 3.บุคลากร(Peopleware) 4.ข้อมูลและสารสนเทศ (Data / Information) 5.กระบวนการทำงาน(Procedure) 2. ฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 3 หน่วยอะไรบ้าง1.หน่วยรับข้อมูล 2.หน่วยประมวลผล 3.หน่วยเเสดงผล 3. ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบ   4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง                 7 ระดับ คือ   1ผู้ดูแลระบบ(System Administrator) 2 นักวิเคราะห์ระบบ(System Analyst) 3นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 4 วิศวกรระบบ(System Engineer) 5วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer) 6ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูง (Super User) 7ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป(User)  5. จงบอกวิธีการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นขึ้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น                 1. จดบันทึกสินค้าว่าเราจะซื้ออะไร 2. เลือกซื้อสินค้าตามล๊อกที่มีสินค้า                3. ไปคิดเงินที่เคาเตอร์    

ส่งใบงานที่ 1 2 3 คอมพ์ค่ะ เด็กหญิง ศิริรัตน์ บัวนาค 2/6 เลขที่ 48

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 468 คน กำลังออนไลน์