องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่อย่างอะไรบ้าง

ตอบ  1 .  ข้อมูล 

           2 . โปรแกรมซอฟต์แวร์ 

           3 .  หน่วยประมวลผลกลาง 

           4 .  อุปกรณ์นำเข้า 

           5 .  อุปกรณ์ส่งออก 

           6 .  คู่มือการจัดเก็บข้อมูลกระบวนงาน  

           7 .  บุคลากรคอมพิวเตอร์

 2. ฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น 3 หน่วยอะไรบ้าง

 ตอบ 1. หน่วยรับข้อมูลเข้า

              2. หน่วยประมวลผลกลาง

              3. หน่วยแสดงผลข้อมูล หรือหน่วยส่งออก 

ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 

ตอบ    1 .  ซอฟต์แวร์ระบบ

               2 .  ซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ 

               3 .   ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง 

ตอบ  1 .  ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)

                 2 .  นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

                 3 .  นักเขียนโปรแกรม (Programmer)

                 4 .  วิศวกรระบบ (System Engineer)

                 5 .   วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)

                 6 .   ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูง (Super User)

                 7 .   ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป (User)

5. จงบอกวิธีการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าอย่างเป็นขึ้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น

ตอบ  1 .  คิดรายการของที่จะซื้อจดไว้ในกระดาษ