ฟังพระพุทธเจ้าโควิด-19 ไม่หายไปด้วยยัญบูชา-สวดอ้อนวอน

รูปภาพของ pornchokchai

ฟังพระพุทธเจ้าโควิด-19 ไม่หายไปด้วยยัญบูชา-สวดอ้อนวอน

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกให้ร่วมกันสวดรัตนสูตรเพื่อขจัดไวรัสโควิด-19  ดร.โสภณขอบอก พระพุทธเจ้าเคยดำรัสไว้สิ่งชั่วร้ายไม่อาจพ้นไปได้ด้วยการสวดอ้อนวอนและยัญบูชา

            นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมขอพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยรวมสวดบทรัตนสูตร <1> เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ให้ความเห็นว่ากรณีนี้เป็นความงมงาย เราพึงยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ

            พระพุทธเจ้าสอนว่า “บุคคลไม่สามารถข้ามพ้นจากอวิชชาโดยการสวดอ้อนวอนและยัญบูชา” (2.029) และไม่อาจกำจัดความโกรธ ความกลัวได้ด้วยการเก็บกดความรู้สึก ต้องใช้ปัญญาให้เกิดการรู้จริงถึงปัญหา (1.153) แสดงให้เห็นว่าเราควรศึกษาให้รู้จริงโดยไม่งมงาย พระพุทธเจ้ายังกล่าวว่า “คำสอนของตถาคตเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการบรรลุถึงความจริง แต่มิใช่เป็นตัวความจริงเอง . . . เป็นมรรควิธีแห่งการปฏิบัติ มิใช่เป็นอะไรที่มีไว้สำหรับยึดถือหรือบูชา . . .”  (2.028) ดังนั้นใครก็ตามแม้อ่านและจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้บรรลุธรรม  “คำสอนเป็นเพียงพาหะที่ใช้อธิบายสัจจะ อย่าเข้าใจผิดว่าพาหะเป็นตัวสัจจะเสียเอง . . . จงอย่ายึดติดกับคำสอน” (3.013) <2>

            การสวดอ้อนวอนช่วยอะไรไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำดี  ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 18 พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 10 [ฉบับมหาจุฬาฯ] สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค 6. อสิพันธกปุตตสูตร <3> มีคนถามพระพุทธเจ้าว่า “พวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิมีคณโฑน้ำติดตัว ประดับพวงมาลัยสาหร่าย อาบน้ำทุกเช้าเย็น บำเรอไฟ พราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำสัตว์ที่ตายแล้วให้ฟื้น ให้รู้ชอบ ให้ขึ้นสวรรค์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถจะทำสัตว์โลกทั้งหมดหลังจากตายแล้วให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้หรือ”

พระพุทธเจ้าจึงถามกล่าวว่า “บุรุษในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ เพ่งเล็งอยากได้ของเขา มีจิตพยาบาท เป็นมิจฉาทิฏฐิ หมู่มหาชนพึงมาประชุมแล้วสวดอ้อนวอน สวดสรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่า ‘ขอบุรุษนี้หลังจากตายแล้วจงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เถิด บุรุษนั้นหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะการสวดอ้อนวอน เพราะการสวดสรรเสริญหรือเพราะการประนมมือเดินเวียนรอบแห่งหมู่มหาชนเป็นเหตุได้หรือ’”

            ยัญบูชาก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น  พระไตรปิฎก เล่มที่ 9  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 1 ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค  5. กูฏทันตสูตร <4> มีความตอนหนึ่งว่า “[200] สมัยนั้น พราหมณ์กูฏทันตะ ได้เตรียมมหายัญโคผู้ 700 ลูกโคผู้ 700 ลูกโคเมีย 700 แพะ 700 และแกะ 700 ถูกนำเข้าไปผูกไว้ที่หลักเพื่อบูชายัญ. . . [227] ดูกรพราหมณ์ ในยัญนั้น ไม่ต้องฆ่าโค แพะ แกะ ไก่ สุกร และสัตว์นานาชนิด ไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำเป็นหลักยัญ ไม่ต้องเกี่ยวหญ้าคามาเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่น แม้ชนเหล่าใด ที่เป็นทาส เป็นคนใช้ เป็นกรรมกรของพระเจ้ามหาวิชิตราชนั้น ชนเหล่านั้นก็มิได้ถูกอาชญาคุกคาม มิได้ถูกภัยคุกคาม มิได้มีหน้านองด้วยน้ำตา ร้องไห้กระทำการงาน. . . ที่จริงคนที่ปรารถนาจะกระทำจึงกระทำ ที่ไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องกระทำ ปรารถนาจะกระทำการงานใด ก็กระทำการงานนั้น ไม่ปรารถนาจะกระทำการงานใด ก็ไม่ต้องกระทำการงานนั้นและยัญนั้นได้สำเร็จแล้วด้วยลำพังเนยใส น้ำมัน เนยข้น เปรียง น้ำผึ้ง น้ำอ้อย เท่านั้น”

            สำหรับระตะนะสุตตัง (รัตนสูตร) <5> ดำริให้สวดนั้นก็มีเนื้อหาเน้นไปที่การยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ดังความตอนหนึ่งว่า “เสาเขื่อนที่ฝังลงดินแล้วย่อมไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยลมพายุจาก ๔ ทิส ฉันใด เราตถาคต ย่อมเรียนบุคคลผู้มีปัญญาอันหยั่งลงเห็นอริยสัจทั้งหลายว่าเป็นสัตบุรุษผู้ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม มีอุปมาแม้ฉันนั้น คุณวิเศษแม้อย่างนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้ ขอความสวัสดีจงมี ฯ”

            ยังมี “คาถาไล่ผี” ที่มีผู้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอน คือ กรณียเมตตปริตร <6> แต่ในความเป็นจริงแล้ว พระพุทธเจ้าสอนว่า หากเรามีใจเมตตา มีใจสูงส่งกว่า เราก็สามารถเอาชนะ (ใจ) ฝ่ายตรงข้าม (ที่เป็นประหนึ่งภูติผีปีศาจ) ได้ไม่ยาก ปุถุชนอาจทำยาก แต่ปุถุชนที่มีกิเลสเบาบางกว่าและมีเมตตาจิตสูงส่งกว่าก็ย่อมชนะผู้มีกิเลสหนากว่า ยิ่งถ้าคนที่สำเร็จมรรคผลในระดับที่เหนือกว่าปุถุชน ก็ยิ่งมีความเมตตาสูงนิ่ง ยิ่งนิ่งกว่าปุถุชนทั่วไป และมีสติในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกว่านั่นเอง การที่คนเราจิตใจสูงส่งมีเมตตา ก็ไม่กลัว มีความกล้าหาญและก้าวข้ามผีสางเทวดาในจินตนาการเอง อย่างที่เราเข้าใจกันดีว่า “คนดี (มีเมตตา) ผีคุ้ม”

            ศาสนิกชนที่เป็นชาวพุทธควรยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพระไตรปิฎก อย่ายึดตามสาวกในภายหลังที่อาจสอนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 83 คน กำลังออนไลน์