การผันตัวอักษร

รูปภาพของ pch5326

              อักษรต่ำ   พยัญชนะที่เรียกว่าอักษรต่ำทั้ง 24 ตัว (ค ค(ค.คน) ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ
ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ ) ถ้านำมาประสมกับสระเดียวกัน และใช้วรรณยุกต์รูปเดียวกัน
จะออกเสียงวรรณยุกต์ ได้ตรงกันทั้งหมู่ต่างกันแต่เสียงพยัญชนะต้นของพยางค์เท่านั้น  เช่น 
คัง    งัง   ชั่ง   นั่ง   ค้อน   ช้อน   ฟ้อน
              ต่อไปนี้จะผันอักษรต่ำ
      อักษรต่ำคำเป็น
                 พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ      เช่น    คา  ซน  โคน   วาว เชย
             ผันด้วยไม้เอก เป็นเสียงโท     เช่น    ค่า  ซ่น  โค่น  ว่าว  เช่ย
             ผันด้วยไม้โท เป็นเสียงตรี     เช่น     ค้า  ซ้น  โค้น ว้าว เช้ย
       จะเห็นว่า อักษรต่ำคำเป็น ผันได้เพียง 3 เสียง คือ สามัญ โท ตรี
   อักษรต่ำคำตาย
         สระเสียงสั้น
                   พื้นเสียงเป็นเสียงตรี      เช่น       คะ  นัด   รัก
              ผันด้วย ไม้เอก   เป็นเสียงโท เช่น    ค่ะ  นัด รั่ก
        สระเสียงยาว
                 พื้นเสียงเป็นเสียงโท      เช่น     มาก    เชิต    โนต
              ผันด้วยไม้โท เป็นเสียงตรี เช่น     ม้าก    เชิ้ต    โน้ต
           จะเห็นว่า อักษรต่ำคำตาย สระเสียงสั้น ผันได้เพียง 2 เสียง คือ  โท  และตรี
(การผันคำตายด้วย ไม้จัตวามีผู้ใช้เป็น ครั้งคราว  แต่ออกเสียงไม่สะดวกเหมือน
เสียงจัตวาของคำเป็น)
   อักษรสูง
         พยัญชนะที่เรียกว่าอักษรสูง ทั้ง 11 ตัว (ข ข (ข.ขวด) ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ส ษ ห)
ถ้านำมาประสมกับ สระเดียวกัน และใช้วรรณยุกต์รูปเดียวกัน  จะออกเสียงวรรณยุกต์
ได้ตรงกันทั้งหมู่ ต่างกันแต่พยัญชนะต้นของพยางค์ เท่านั้น   เช่น   
                                    ข่า    ฉ่า    ส่า     ข้า    ฉ้า    ส้า
              ต่อไปนี้จะผันอักษรสูง 
      อักษรสูงคำเป็น
                      พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา    เช่น    ขา  ผง   เขย   สาว


                 ผันด้วยไม้เอก เป็นเสียงเอก เช่น    ข่า  ผ่ง  เข่ย  ส่าว
                 ผันด้วยไม้โท เป็นเสียงโท เช่น       ข้า ผ้ง   เข้ย   ส้าว
      อักษรสูงคำตาย
             พื้นเสียงเป็นเสียงเอก    เช่น      สะ ผลิ  ฝาก ขูด
  ผันด้วยไม้โท เป็นเสียงโท แต่คำที่ผันได้ไม่มีที่ใช้หรือไม่มีความหมายจึงมิได้แสดงไว้

ที่มา http://pasathai.wordpress.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3/

รูปภาพจาก http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.moreschool.net/education/picture/edu-20081008115603.jpg&imgrefurl=http://www.moreschool.net/education/view.php%3Fgroup%3D1%26viewID%3D259&usg=__-2Lz7J0BNvDcDxn7LJrt-QDZhL0=&h=400&w=281&sz=28&hl=th&start=19&sig2=vAgkmGMIzLa8bJdzAdPaLA&tbnid=9pFYE-JWdsE7FM:&tbnh=124&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%26gbv%3D2%26hl%3Dth&ei=4UpLSpXZE9CJtgeo1r2cDQ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์