รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รูปภาพของ aoddy123

เรื่อง              รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ  ชุด  Fun  With  Words  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ผู้ศึกษา           วิรุณศิริ  สารผล

ปีที่ศึกษ         ปีการศึกษา  2560

โรงเรียน          พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1

บทคัดย่อ

          การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ  ชุด  Fun  With  Words  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2โดยมีความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 1).  เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ  ชุด  Fun  With  Words  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)  เพื่อหาประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ  ชุด  Fun  With  Words  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น     3).  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ชุด  Fun  With  Words  ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ  ชุด  Fun  With  Words ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560  จำนวน 28 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือในการศึกษาในครั้งนี้คือ แบบฝึกทักษะ ชุด Fun  With  Words  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้แบบฝึกทักษะ ชุด Fun  With  Words แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ชุด Fun  With  Words และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ ชุด Fun  With  Words ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Sample) 

          ผลการศึกษา พบว่า

  1. แบบฝึกทักษะ ชุด Fun  With  Words  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.57/83.21
  2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ ชุด Fun  With  Words  เท่ากับ 0.6941
  3.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ชุด Fun  With  Words  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
  1.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ชุด Fun  With  Words ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สุด 

          โดยสรุปการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด Fun  With  Words  ที่พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สมควรนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์