การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดกับเศษส่วนและ ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่องรายงาน                   การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดกับเศษส่วนและ ทศนิยม   ชั้นประถมศึกษาปีที่4                                                                                                                                                       

ชื่อผู้เขียน                     นางอุษา  อินทร์สา

ตำแหน่ง                      ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร

ปีการศึกษา                   2560

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดกับเศษส่วนและทศนิยม   ชั้นประถมศึกษา  ปีที่  4  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด  สนุกคิดกับเศษส่วนและทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดกับเศษส่วนและทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร  ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด  สนุกคิดกับเศษส่วนและทศนิยม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 จำนวน 15 คน  ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Random Sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดกับเศษส่วนและ ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ ค่า t-test (Dependent  Samples)  

ผลการศึกษาพบว่า

            1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชุด สนุกคิดกับเศษส่วนและทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ   86.87/ 85.73  

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 4 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สนุกคิดกับเศษส่วนและทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
          3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ชุด สนุกคิดกับเศษส่วนและทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์