วิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการสอนแบบทิวาส์โมเดล

หัวข้อวิจัย        การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

                        พอเพียง โดยใช้รูปแบบการสอนแบบทิวาส์โมเดล (THIWAS  MODEL)

                         สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย                
นางทิวา   นันท์ตา 
ปีการศึกษา      2560

บทคัดย่อ

การจัดทำวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) สร้างกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชน2) ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้สร้างกระบวนการพัฒนาภาษาอังกฤษพอเพียง และ 3)สร้างทักษะชีวิตและปลูกจิตสำนึกรู้-รักษ์บ้านเกิดของตน

ขอบเขตของการทำวิจัย  ด้านกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอเพียงในรูปแบบทิวาส์โมเดล  มี 6 ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นเตรียมการ  ขั้นกระตุ้นการเรียนรู้  ขั้นบูรณาการการเรียนรู้  ขั้นร่วมมือปฏิบัติ  ขั้นวิเคราะห์และวางแผนการนำไปใช้ และขั้นพัฒนาผลงาน ด้านภาษาอังกฤษพอเพียงมีทั้งหมด 9 เรื่องได้แก่ 14 จุดสุดประทับใจ  678ท่องเที่ยวในเพชรบูรณ์  โรงเรียนของเรา  อาหารเพื่อสุขภาพ  พระราชกรณียกิจของในหลวงราชการที่ 9เสด็จมาเพชรบูรณ์  ประเพณีก่อเจดีย์ทรายกลบธาตุ  สิบวัดในเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ และบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  เน้นจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วย สองห่วง ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม  สามเงื่อนไข ได้แก่ มีเหตุผล  พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน  สี่มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ/วัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยทำการศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน

ผลการศึกษาจากการทำวิจัยพบว่ากระบวนการการพัฒนาภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชนมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 85 ผู้เรียนมีความรู้และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ คิดเป็นร้อยละ 90  และ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตและมีจิตสำนึกรู้-รักษ์บ้านเกิดของตน คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปผลการวิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการสอนแบบทิวาส์โมเดลมีบทบาทต่อความเข้าใจและการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถสร้างองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนต่อพลวัตร ความสัมพันธ์ในชุมชน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์