การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รูปแบบการสอนแบบทิวาส์โมเดล

กิจกรรมการเรียนรู้ทิวาส์โมเดล  เรื่อง ภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชน

THIWAS MODEL

คาบเรียนที่ 1-2

T – Talking  together พูดคุยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้

            คาบเรียนที่ 1 

           1.  นักเรียนและครูพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจในชุมชน

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9

           2.  ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนรู้

                                    1)พัฒนากระบวนการเรียนรู้การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบการสอนแบบทิวาส์โมเดล(THIWAS MODEL)

                                    2)ศึกษาสถานที่เที่ยวในชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

                                    3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการออกแบบการนำเสนอในกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอเพียงแบบทิวาส์โมเดล (THIWAS   MODEL)

                    คาบเรียนที่ 2

                   นักเรียนทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) เรื่องภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชน หลังจากนั้นแจ้งคะแนนสอบก่อนเรียน และบอกนักเรียนไปศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาล่วงหน้า

                  คาบเรียนที่ 3

                   H – Hook   กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้

                   คาบเรียนที่ 3

                        1.นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบ  3ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ

                        2.นักเรียนบอกสถานที่ท่องเที่ยวในเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

                        3.นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 3-5 คน จำนวน 9 กลุ่ม จัดทำการถอดบทเรียนพร้อมวางแผนในการออกแบบการเรียนรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดยให้นักเรียนเลือกสถานที่ในการเรียนรู้ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

            คาบเรียนที่ 4

             I – Integrating บูรณาการการเรียนรู้

            คาบเรียนที่ 4

                        1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้หลักการบูรณาการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชนเพื่อให้นักเรียนออกมานำเสนอกระบวนการเรียนรู้แบบทิวาส์โมเดล (THIWAS MODEL) ในสถานที่ในชุมชนที่นักเรียนสนใจ โดยนำกระบวนการมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆในห้องเรียน

                                    1)วิชาภาษาไทย ใช้ภาษาในการสื่อสาร การค้นคว้าข้อมูล สอบถามหรือการเก็บข้อมูล

                                    2)วิชาคณิตศาสตร์ ใช้หลักการคำนวณปริมาณสิ่งของที่ต้องใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

                                    3)วิชาวิทยาศาสตร์ ได้เรียนรู้ลักษณะธรณีวิทยาในสถานที่ที่ไปศึกษา

                                    4)วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนได้ออกไปค้นหาประสบการณ์ในสังคมชุมชน ประวัติและความสำคัญ และเคารพศรัทธาในสถานที่นั้นๆ

                                    5)วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใช้นำเสนอผลงานให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นได้เรียนรู้และนำไปเผยแพร่สู่บุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา

                                    6)วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เพื่อศึกษาความสวยงาม วิจิตรศิลป์ในสถานที่นั้น ๆ

                                    7)วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินชีวิตและสภาวะของสิ่งแวดล้อมในสถานที่ในชุมชน

                                    8)ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนสืบค้นการเรียนรู้คำศัพท์ในแต่ละสถานที่ ใช้ภาษาในการสื่อสาร ใช้ในการทำงานและนำไปเผยแพร่ในชุมชนและผู้มาเยือน

            คาบเรียนที่ 5-8

            W – Working  in group ร่วมมือปฏิบัติงาน

           คาบเรียนที่ 5

            1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมทั้งร่วมกันระดมสมองในแหล่งเรียนรู้นั้นๆ สามารถบูรณาการการเรียนรู้ไปสู่สาระการเรียนรู้กลุ่มอื่นๆ

           คาบเรียนที่ 6-7

            1.นักเรียนค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์

            2.นักเรียนไปเก็บรวบรวมข้อมูลที่สถานที่จริงตลอดจนผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

            3.เก็บรวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์ เรียบเรียง และสังเคราะห์ พร้อมทำเป็น Power point

                        3.1  ออกแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทำหัวข้อสถานที่ทำเป็น 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ เป็นภาษาไทย

                        3.2  ออกแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทำหัวข้อสถานที่ทำเป็น 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ เป็นภาษาไทย ทำเป็นภาษาอังกฤษ

                        3.3  นำข้อมูลสถานที่ที่ได้ไปวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมหารูปภาพประกอบ แล้วนำมาสังเคราะห์จัดเรียงเป็นรูปแบบของ ทิวาส์ โมเดล ทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

            คาบเรียนที่ 8

            1.ออกแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนทิวาส์โมเดล (THIWAS  MODEL)มี 6 ขั้นตอนดังนี้

           1.  ขั้นเตรียมการ(Talking Together)

               1.1    ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์ของบทเรียน

               1.2    ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละประมาณไม่เกิน  6  คน  มีสมาชิกที่

มีความสามารถแตกต่างกัน  ผู้สอนแนะนำวิธีการทำงานกลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม

         2.   ขั้นกระตุ้นการเรียนรู้(Hook)

             2.1    ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียน  บอกปัญหาหรืองานที่ต้องการให้กลุ่มแก้ไขหรือคิด

วิเคราะห์  หาคำตอบ

            2.2    ผู้สอนแนะนำแหล่งข้อมูล  ค้นคว้า หรือให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการคิด

วิเคราะห์

           2.3    ผู้สอนมอบหมายงานที่กลุ่มต้องทำให้ชัดเจน

            3.  ขั้นบูรณาการเรียนรู้( Integrating)

            3.1 ผู้สอนนำเสนอการเรียนรู้ที่บูรณาการหลากหลายวิชา

                     3.2  ผู้เรียนออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับภาระงานและบูรณาการเรียนรู้ได้หลากหลายวิชา

            4. ขั้นร่วมมือปฏิบัติ (Working in Group)

4.1  ผู้เรียนร่วมมือกันทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ  ทุกคนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด  ร่วมแสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรในขั้นนี้ 

4.2  ครูใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ที่น่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน

4.3  ผู้สอนสังเกตการณ์ทำงานของกลุ่ม  คอยเป็นผู้อำนวยความสะดวก  ให้ความกระจ่างในกรณีที่ผู้เรียนสงสัยต้องการความช่วยเหลือ

            5. ขั้นนำไปประยุกต์ใช้ (Analyzing)

5.1  ผู้เรียนรายงานผลการทำงานกลุ่ม /ทำแบบฝึก

   5.2  ผู้สอนและเพื่อนกลุ่มอื่นอาจซักถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจน  เพื่อเป็นการตรวจสอบผลงานและทดสอบ

ของกลุ่มและรายบุคคล

 

            6.  ขั้นพัฒนาผลงาน (Summary)

                  6.1  ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปบทเรียน  ผู้สอนควรช่วยเสริมเพิ่มเติมความรู้  ช่วยคิดให้ครบตามเป้าหมายการเรียนที่กำหนดไว้ 

                  6.2  ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันประเมินผลการทำงานกลุ่มทั้งส่วนที่เด่นและส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข

 

                       

            คาบเรียนที่ 9-10

            A – Analyzingวิเคราะห์การเรียนรู้

           คาบเรียนที่ 9

                        1.นำข้อมูลของกลุ่มตนเองนำไปให้เพื่อนๆกลุ่มอื่น และให้คุณครูผู้สอนช่วยวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เน้นให้แต่ละกลุ่มรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆต่างกลุ่ม

            คาบเรียนที่ 10

                        1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลไปแก้ไขในส่วนที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย เตรียมนำเสนอ Presentงานให้เพื่อนๆเรียนรู้ พร้อมให้เพื่อนประเมินผลการออกแบบการทำสไลด์เป็น Power point และ Fiberboard นำเสนอ

            คาบเรียนที่ 11-17

            S – Summarizing สรุปการเรียนรู้

          คาบเรียนที่  11-15

         นักเรียนนำเสนอผลงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบการสอนแบบทิวาส์โมเดล เป็นกลุ่มๆ คาบเรียนละ  2 กลุ่ม พร้อมทั้งทำการประเมินโดยผู้เรียน เพื่อน และครู

คาบเรียนที่ 11 กลุ่ม 1  กลุ่ม 2

คาบเรียนที่ 12 กลุ่ม 3  กลุ่ม 4

คาบเรียนที่ 13 กลุ่ม 5  กลุ่ม 6

คาบเรียนที่ 14 กลุ่ม 7  กลุ่ม 8

คาบเรียนที่ 15 กลุ่ม 9  พร้อมร่วมกันแสดงความคิดเห็นข้อดีและข้อเสียจากการเรียนรู้ครั้งนี้

 

คาบเรียนที่ 16

1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบการสอนแบบทิวาส์โมเดล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ในสถานที่ที่ศึกษา เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองดำเนินการ

คาบเรียนที่ 17

นักเรียนทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เรื่องภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชน หลังจากนั้นแจ้งคะแนนสอบหลังเรียน

 

เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในชุมชนของตนเอง ดังนี้ 

1. 14จุดสุดประทับใจในเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

2. 678 เพชรบูรณ์บ้านเรา

3. โรงเรียนของเรา (เทศบาล 3 (ชาญวิทยา))

4. อาหารและสุขภาพ(โรงอาหารโรงเรียน)

5. พระราชกรณียกิจในหลวงรัชการที่9 เสด็จเยือนเพชรบูรณ์

6. 10วัดในเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

7. การบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

8. ประเพณีก่อพระทรายกลบธาตุ

9. ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์