งานมัคคุเทศก์

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

1. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการเขียนรายการนำเที่ยว

ก.การกำหนดสถานที่ท่องเที่ยว

ข.การวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ค.การสำรวจเส้นทางการนำเที่ยว

ง.การกำหนดการเดินทางท่องเที่ยว

2. หากจำแนกการสื่อสารตามภาษาสัญลักษณ์ที่แสดงออก สามารถแบ่งได้เป็นอะไรบ้าง

ก. วัจนภาษาและอวัจนภาษา

ข. การสื่อสารทางเดียวและวัจนภาษา

ค. การสื่อสารสองทางและอวัจนภาษา

ง. การสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง

3. ข้อใดเป็นรูปแบบของการสื่อสารส่วนบุคคล

ก. การประชุมประจำปี

ข. การประกาศหน้าแถว

ค. การอธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ

ง. การเขียนบันทึกส่วนตัว

4. การจัดนำเที่ยววันแรกควรพานักท่องเที่ยวไปที่ใดเป็นอันดับแรก

ก.เที่ยวชมทัวร์ในเมือง    

ข.เที่ยวชมวัด

ค.เที่ยวสวนสนุก

ง.เที่ยวชมศูนย์การค้า

5. ข้อใดต่อไปนี้มีองค์ประกอบของการพูดที่ครบถ้วน

ก. ผู้พูด ผู้ฟัง เนื้อเรื่องที่จะพูด

ข. ผู้พูด ผู้ฟัง เครื่องมือสื่อความหมาย

ค. ผู้พูด ผู้ฟัง เนื้อเรื่องที่จะพูด สถานที่ที่จะพูด

ง. ผู้พูด ผู้ฟัง เนื้อเรื่องที่จะพูด เครื่องมือสื่อความหมาย

6. บุคคลใดต่อไปนี้จัดว่ามีลักษณะการพูดที่ดี

ก. ชีพูดเรื่องตลกขบขันในที่ประชุม

ข. ดีพูดช้า ๆ เพื่อให้คนฟังสามารถฟังได้ทัน

ค. เออ่านคำร่างตลอดการพูดหน้าชั้นเรียน เพื่อป้องกันการพูดผิด

ง. บีเล่าประสบการณ์หน้าชั้นเรียนด้วยท่าทางและน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติในการพูด

7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดนำเที่ยวที่มีระยะเวลาพำนักน้อยวัน

ก.ที่พักแรมที่มีสะดวกสบาย 

ข.ที่พักแรมที่มีความปลอดภัย

ค.ที่พักแรมที่มีคุณภาพ    

ง.ไม่มีข้อใดถูก

8. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นผู้บกพร่องเรื่องการใช้เสียงในการพูด

ก. กิ่งพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังพอเหมาะ

ข. หญิงพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติ

ค. ต้นพูดด้วยเสียงโทนเดียวตลอดการพูด

ง. ชายพูดโดยการแบ่งจังหวะช้าเร็วตามเรื่องที่พูด

9. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการบรรยายหรืออธิบาย

ก. เพื่อปลุกใจผู้ฟัง

ข. เพื่อให้สาระความรู้

ค. เพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง

ง. เพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตาม

10. การพูดในโอกาสที่สมควรอ่านคำร่างมากที่สุด

ก. การพูดนำเที่ยว

ข. การพูดหน้าชั้นเรียน

ค. การพูดในโอกาสพระราชพิธี

ง. การพูดในการประชุมกลุ่มกับเพื่อนร่วมงาน

11. บุคคลใดเป็นผู้ที่มีหลักในการพูดจูงใจได้เป็นอย่างดี

ก. นาย ก พูดเสียงดุดัน ก้าวร้าวเพื่อปลุกใจผู้ฟัง

ข. นาย ข พูดอวดโอ้เกินจริง เพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง

ค. นาย ค พูดซ้ำ ๆ เรื่องเดิม เพื่อตอกย้ำความสำคัญของเรื่องที่พูด

ง. นาย ง ทำให้ผู้ฟังไว้วางใจ และเกิดศรัทธาในถ้อยคำของผู้พูดของของตน

12. วิธีเตรียมการพูดสำหรับนำเที่ยวมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ก. ขั้นสำรวจ - ขั้นกำหนดโครงเรื่อง

ข. ขั้นสำรวจ – ขั้นกำหนดโครงเรื่อง - ขั้นฝึกหัด

ค. ขั้นสำรวจ - ขั้นฝึกหัด – ขั้นกำหนดโครงเรื่อง

ง. ขั้นฝึกหัด - ขั้นกำหนดโครงเรื่อง - ขั้นสำรวจ

13. ตามมาตรฐานไม่ควรให้นักท่องเที่ยวนั่งรถนานเกินกี่กิโลเมตร

ก. 300 กิโลเมตร

ข. 400 กิโลเมตร

ค. 500 กิโลเมตร

ง. 600 กิโลเมตร

14. การพูดโดยใช้เทคนิค 3E มีอะไรบ้าง

ก. Environment , Excellent , Education

ข. Entertainment , Excellent , Education

ค. Entertainment , Excitement , Education

ง. Entertainment , Environment , Excellent

15. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้เขียนรายการนำเที่ยว

ก. มีประสบการณ์ในการเดินทางในสถานที่จริงมาแล้ว

ข. มีศิลปะในการเขียนรายการนำเที่ยว

ค. มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการ

ง. มีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น

16. บุคคลใดมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับการพูดนำเที่ยว

ก. เอหัวเราะตลอดเวลาที่พูดนำเที่ยว

ข. บีชวนนักท่องเที่ยวคุยเรื่องสองแง่สามง่าม

ค. ชีแต่งตัวตามสบายในวันที่ต้องนำเที่ยวในวัด

ง. ดีกระตือรือร้นในการหาคำตอบให้นักท่องเที่ยวในเรื่องที่ตนไม่รู้

17. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นผุ้ที่มีคุณสมบัติของมัคคุเทศก์ที่ดี

ก. เอยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาที่นำเที่ยว

ข. บีจำชื่อนักท่องเที่ยวบางคนในกลุ่มที่ตนเองนำทัวร์ได้

ค. ชีเลี่ยงตอบคำถามที่นักท่องเที่ยวถามเนื่องจากไม่รู้ข้อมูล

ง. ดีแสดงความสนิทสนมกับนักท่องเที่ยวอย่างมาก เนื่องจากรู้จักเป็นการส่วนตัว

18. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาขาย

ก. คุณภาพของรายการนำเที่ยว

ข. สภาพการแข่งขัน

ค. ฤดูกาล

ง. นักท่องเที่ยว

19. ข้อใดเป็นวิธีการแก้ไขความประหม่า

ก. พูดช้า ๆ เพื่อลดความตื่นเต้น

ข. เตรียมเรื่องที่จะพูดมาเป็นอย่างดี

ค. พยายามไม่สบตาผู้ฟังเพื่อลดความตื่นเต้น

ง. ยืนเอียงนิด ๆ เพื่อลดการเผชิญหน้าโดยตรงกับผู้ฟัง

20. แม่สลอง ดอยตุง แม่สาย ตั้งอยู่ในจังหวัดใด

ก. เชียงใหม่

ข. เชียงราย

ค. พะเยา

ง. แม่ฮองสอน

21. ข้อใดใช่ไม่วิธีการบรรยาย

ก. การพูดแบบเป้นลำดับขั้นตอน

ข. การใช้ตัวอย่างประกอบการพูด

ค. การให้คำจำกัดความหรือกำหนดขอบเขต

ง. การใช้คำพูดที่ยาวๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจได้ง่าย

22. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ในการประเมินสถานการณ์ภายในและภายนอก

ก. การวิเคราะห์ตลาด              

ข. การวิเคราะห์คู่แข่งขัน

ค. การวิเคราะห์สถานที่ช๊อปปิ้ง

ง. การวิเคราะห์ภายในองค์กร

23. ข้อใดต่อไปนี้คือองคือประกอบของการบรรยายที่มีประสิทธิภาพ

ก. การบรรยายที่ใช้เวลานาน ๆ

ข. การนำเสนอที่เป็นลำดับขั้นตอนและเข้าใจง่าย

ค. ลักษณะของผู้บรรยายที่มีบุคลิกภาพดูภูมิฐาน

ง. สถานที่บรรยายที่ดูหรูหรา ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่บรรยายก็ได้

24. คำว่า Guiding Commentary หมายถึงอะไร

ก. การกล่าวขอบคุณคณะนักท่องเที่ยว

ข. การกล่าวขอบคุณการบรรยายของมัคคุเทศก์

ค. การบรรยายของมัคคุเทศก์ซึ่งต้องอาศัยศาสตร์ในเชิงวิชาการ

ง. การบรรยายของมัคคุเทศก์ซึ่งต้องอาศัยศาสตร์ในเชิงนันทนาการ

25. มัคคุเทศก์ท่านใดที่ถือว่ามี Good timing and indication

ก. นายเอ พูดช้า ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป

ข. นายบี พูดบรรยายทุกอย่างจนจบ ก่อนพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชม

ค. นายซี พูดบรรยายจบพอดี แล้วนักท่องเที่ยวนั้นได้เห้นสิ่งนั้นพอดี

ง. นายดี พูดบรรยายจนใกล้หมดเวลา แล้วจึงพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชม

26. Good Lexical Choice คือลักษณะการพูดแบบใด

ก. การพูดเชิงนันทนาการ

ข. การพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังฟังชัด

ค. การพูดโดยสบสายตาผู้ฟังทุกคน

ง. การพูดโดยเลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมและตรงประเด็น

27. สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญมากที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวคืออะไร

ก. ที่พักแรม

ข. สินค้าที่ระลึก

ค. สถานบริการ

ง. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

28. ข้อใดไม่ใช่สิ่งอำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว

ก. ที่พักแรม

ข. สินค้าที่ระลึก

ค. สถานบริการ

ง. หนังสือเดินทาง

29. ประเภทของการบิการนำเที่ยวแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

ก. 1 ประเภท ได้แก่ การนำเที่ยวคนในประเทศไปท่องเที่ยวต่างประเทศ

ข. 1 ประเภท ได้แก่ การนำเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ

ค. 2 ประเภท ได้แก่ การนำเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศและการนำเที่ยวคนในประเทศไปท่องเที่ยวต่างประเทศ

ง. ถูกทุกข้อ

30. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ

ก. นักท่องเที่ยวควรพิจารณาเลือกซื้อทัวร์ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ

ข. ภาครัฐควรออกกฎหมายที่ชัดเจนให้กับธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

ค. การขายโปรแกรมเสริมให้แก่นักท่องเที่ยวในอัตราที่สูง

ง. บริษัทนำเที่ยวไม่ควรร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศ

31. ในด้านการท่องเที่ยว โครงปัจจัยพื้นฐานทางการผลิตที่สำคัญคืออะไร

ก. การนำเที่ยว

ข. สถานบริการ

ค. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ง. ระบบการสื่อสารและการคมนาคม

32. หลังจากชี้แจ้งรายการนำเที่ยวแล้ว หากเป็นการเดินทางในเวลาเย็นหรือกลางคืน มัคคุเทศก์ควรปฏิบัติอย่างไร

ก. จัดกิจกรรมนันทนาการบนรถ

ข. ปล่อยให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค. บรรยายสถานที่ที่รถแล่นผ่านตลาดทาง

ง. เปิดวีดิโอนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชม

33. หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องเปลี่ยนการนำเที่ยว มัคคุเทศก์ต้องแจ้งให้ใครทราบก่อนเป็นอันดับแรก

ก. นักท่องเที่ยว

ข. ผู้ดูแลสถานที่

ค. บริษัทนำเที่ยว

ง. พนักงานขับรถ

34. เมื่อเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะลงจากรถ มัคคุเทศก์ต้องตกลงเรื่องใดซึ่งสำคัญมากกับนักท่องเที่ยว

ก. เรื่องเวลา

ข. เรื่องการแต่งกาย

ค. เรื่องลำดับการนำเที่ยว

ง. เรื่องสถานที่นำเที่ยวต่อไป

35. เมื่อนักท่องเที่ยวมีคำถาม แต่มัคคุเทศก์ก็ไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้ มัคคุเทศก์ควรทำอย่างไร

ก. ชมเชยว่านักท่องเที่ยวถามคำถามได้ดี

ข. พยายามบ่ายเบี่ยงประเด็นเพื่อเลี่ยงตอบคำถาม

ค. ตอบคำถามนักท่องเที่ยวทั้ง ๆ ที่ไม่แน่ใจว่าใช่คำตอบที่ถูกกต้องหรือไม่

ง. กล่าวขอโทษและรับปากนักท่องเที่ยวว่าจะหาคำตอบมาให้ทราบโดยเร็วที่สุด

36. ข้อใดเป็นการปฎิบัติตัวในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวและในที่สาธารณะที่ถูกต้อง

ก. นารีนุชแต่งตัวเซ็กซี่ในที่สาธารณะ

ข. ปิยะพรเก็บของมีค่าทุกอย่างในโรงแรมเสมอ

ค. ปิยะโชติเห็นคนร้ายกำลังล้วงกระเป๋าเลยตะโกนเสียงดังให้รู้ตัว

ง. จารุพัฒน์เดินเข้าไปถ่ายรูปในที่ห้ามเข้า

37. เหตุใดปัจจุบันสังคมทั่วโลกได้หันมาให้ความสำคัญและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวที่มีความต้องการพิเศษออกมาท่องเที่ยวมากขึ้น

ก. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ข. เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของมัคคุเทศก์

ค. เพื่อความเสมอภาค ความเท่าเทียม

ง. เพื่อผลประโยชน์ต่อธุรกิจการนำเที่ยว

38. นักท่องเที่ยวที่มีความต้องการพิเศษหมายถึงอะไร

ก. นักท่องเที่ยวที่มีความผิดปกติทางด้านจิตใจ

ข. นักท่องเที่ยวที่มีความผิดปกติทางด้านร่างกาย

ค. นักท่องเที่ยวที่มีความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ

ง. นักท่องเที่ยวที่มีความผิดปกติ อาจจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือทั้งสองอย่าง

39. Interesting and Informative คือการบรรยายที่มีลักษณะอย่างไร

ก. การบรรยายเชิงวิชาการ

ข. การบรรยายที่ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าปกติ

ค. การบรรยายที่ใช้ระยะเวลานานกว่าปกติ

ง. การบรรยายที่มีความน่าสนใจ มีเนื้อหาที่มีสาระน่ารู้

40. ในการอธิบายทั่วไปสิ่งต่าง ๆ นั้นคืออะไร ส่วนมากมัคคุเทศก์นิยมใช้โครงสร้างทางภาษาอังกฤษแบบใด

ก. Past Simple Tense

ข. Present Simple Tense

ค. Present Perfect Tense

ง. Present Continuous Tense

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์