การจัดนำเที่ยว

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

1.ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการเขียนรายการนำเที่ยว

ก.การกำหนดสถานที่ท่องเที่ยว

ข.การวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

ค.การสำรวจเส้นทางการนำเที่ยว

ง.การกำหนดการเดินทางท่องเที่ยว

2.การจัดนำเที่ยววันแรกควรพานักท่องเที่ยวไปที่ใดเป็นอันดับแรก

ก.เที่ยวชมทัวร์ในเมือง           ข.เที่ยวชมวัด

ค.เที่ยวสวนสนุก                 ง.เที่ยวชมศูนย์การค้า

3.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดนำเที่ยวที่มีระยะเวลาพำนักน้อยวัน

ก.ที่พักแรมที่มีสะดวกสบาย  ข.ที่พักแรมที่มีความปลอดภัย

ค.ที่พักแรมที่มีคุณภาพ         ง.ไม่มีข้อใดถูก

4.ตามมาตรฐานไม่ควรให้นักท่องเที่ยวนั่งรถนานเกินกี่กิโลเมตร

ก.300 กิโลเมตร                 ข.400 กิโลเมตร

ค.500 กิโลเมตร                 ง.600 กิโลเมตร

5.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้เขียนรายการนำเที่ยว

ก.มีประสบการณ์ในการเดินทางในสถานที่จริงมาแล้ว

ข.มีศิลปะในการเขียนรายการนำเที่ยว

ค.มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการ

ง.มีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น

6.ข้อใดเป็นประเภทของรายการนำเที่ยว

ก.รายการนำเที่ยวอย่างย่อ

ข.รายการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยว

ค.รายการนำเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์

ง.ถูกทุกข้อ

7.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาขาย

ก.คุณภาพของรายการนำเที่ยว         ข.สภาพการแข่งขัน

ค.ฤดูกาล               ง.นักท่องเที่ยว

8.แม่สลอง ดอยตุง แม่สาย ตั้งอยู่ในจังหวัดใด

ก.เชียงใหม่             ข.เชียงราย

ค.พะเยา                ง.แม่ฮ่องสอน

9.ข้อใดเป็นเหตุผลที่นักท่องเที่ยวเลือกซื้อบริการนำเที่ยว

ก.เพื่อก่อให้เกิดความอุ่นใจ      ข.เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคง

ค.ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า             ง.ถูกทุกข้อ

10.ข้อใดไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดธุรกิจนำเที่ยว

ก.วิเคราะห์ด้านประชากรศาสตร์

ข.วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ

ค.วิเคราะห์ทางด้านบริษัทคู่แข่ง

ง.วิเคราะห์ด้านการเมืองและกฎหมาย

11.การวางแผนทางการตลาดธุรกิจนำเที่ยวมีกี่ข้อ

ก.4                     ข.5

ค.6                     ง.7

12.ข้อใดเป็นประโยชน์ของการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตของวิธีการปฎิบัติงาน

ก.เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

ข.ให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ

ค.เพื่อเพิ่มส่วนครองตลาดในธุรกิจของตน

ง.ถูกทุกข้อ

13.ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ SWOT

ก. S = จุดขาย                   ข. W = จุดอ่อน

ค. O = โอกาส                   ง. T = อุปสรรค

14.การวิเคราะห์ SWOT ข้อใดเป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอกขั้นต้น

ก.โอกาสและจุดอ่อน             ข. จุดแข็งและจุดอ่อน

ค.โอกาสและอุปสรรค           ง.จุดแข็งและอุปสรรค

15.การวิเคราะห์ SWOT ข้อใดเป็นการพิจารณาปัจจัยภายใน

ก.โอกาสและจุดอ่อน             ข. จุดแข็งและจุดอ่อน

ค.โอกาสและอุปสรรค           ง.จุดแข็งและอุปสรรค

16.ข้อใดเป็นองค์ประกอบของภารกิจหลักของธุรกิจหลัก

ก.ลูกค้า                          ข.สินค้าและบริการหลัก

ค.เทคโนโลยีที่จำเป็นพื้นฐาน    ง.ถูกทุกข้อ

17.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ในการประเมินสถานการณ์ภายในและภายนอก

ก.การวิเคราะห์ตลาด            ข.การวิเคราะห์คู่แข่งขัน

ค.การวิเคราะห์สถานที่ช๊อปปิ้ง ง.การวิเคราะห์ภายในองค์กร

18.ข้อใดเป็นขั้นตอนการวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจนำเที่ยว

ก.การวางแผนเชิงกลยุทธ์

ข.การประเมินสถานการณ์ภายในและสถานการณ์ภายนอก

ค.การวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ง.ถูกทุกข้อ

19.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยหลักในการกำหนดราคาค่าบริการนำเที่ยว

ก.ลักษณะของนักท่องเที่ยว

ข.สภาพการเงินของบริษัทนำเที่ยว

ค.คุณภาพของรายการนำเที่ยว

ง.ฤดูกาลและสภาวะการแข่งขัน

20.ข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดจำหน่ายสินค้าทางอ้อม

ก.ขายผ่านบริษัทตัวแทน

ข.ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายเฉพาะทาง

ค.ขายผ่านตัวแทนฝ่ายโรงแรม

ง.บริษัทเปิดขายตามงานท่องเที่ยวต่างๆ

21.การส่งเสริมการตลาดมีกี่วิธี

ก.2                     ข.3

ค.4                     ง.5

22.“การลด แลก แจก แถม ชิงโชค ให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม” ข้อความนี้อยู่ในปัจจัยส่งเสริมการตลาดข้อใด

ก.การโฆษณา

ข.การประชาสัมพันธ์

ค.การขายตรง หรือการขายโดยบุคคล

ง.การส่งเสริมการขาย

23. “การเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทนำเที่ยวทำเป็นบทความลง หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร การจัดแถลงข่าว สัมภาษณ์” ข้อความนี้อยู่ในปัจจัยส่งเสริมการตลาดข้อใด

ก.การโฆษณา

ข.การประชาสัมพันธ์

ค.การขายตรง หรือขายโดยบุคคล

ง.การส่งเสริมการขาย

24.ข้อใดเป็นปัญหาบุคลากรในธุรกิจนำเที่ยว

ก.มัคคุเทศก์มีความรู้และประสบการณ์น้อย

ข.บุคลากรมีมาตราฐานในการบริการ

ค.มัคคุเทศก์มีบัตรคุเทศก์ถูกต้องตามกฎหมาย

ง.ถูกทุกข้อ

25.ข้อใดไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาบุคลากรในธุรกิจนำเที่ยว

ก.มีการคัดเลือดบุคลากร

ข.เลือกมัคคุเทศก์ที่มีบัตรมัคคุเทศก์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ค.การให้รางวัลแก่พนักงานที่ปฎิบัติงานดีเด่น

ง.การไล่พนักงานออก

26.ข้อใดไม่ใช่ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ

ก.พาไปดูโชว์ลามก

ข.พาไปซื้อจิวเวลรี่ปลอม

ค.พาไปซื้อหมอนยางพาราปลอม

ง.ไม่มีข้อใดถูก

27.ข้อใดไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ

ก.นักท่องเที่ยวควรพิจารณาเลือกซื้อทัวร์ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ

ข.ภาครัฐควรออกกฎหมายที่ชัดเจนให้กับธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์

ค.การขายโปรแกรมเสริมให้แก่นักท่องเที่ยวในอัตราที่สูง

ง.บริษัทนำเที่ยวไม่ควรร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศ

28.การประกอบธุรกิจนำเที่ยวนั้นใช้พระราชบัญญติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์มาตราใด

ก.มาตรา 15และ16             ข.มาตรา 25และ 26

ค.มาตรา 35และ 36            ง มาตรา 45แบะ 46

29.ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหาธุรกิจนำเที่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ก.ธุรกิจนำเที่ยวควรมีนโยบายการปลูกจิตสำนึก

ข.ธุรกิจนำเที่ยวมีการเตือนมิให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยว

ค.มีการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อม

ง.ถูกทุกข้อ

30.การกระทำข้อใดต่อไปนี้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาธุรกิจนำเที่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ก.สมชายเด็ดดอกนางพญาเสือโคร่งกลับบ้าน

ข.นิวัตน์ไปเที่ยวบนภูสอยดาวแล้วทิ้งขยะไว้

ค.สมหมายแจ้งลูกทัวร์ทุกครั้งว่าอย่าทิ้งขยะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

ง.นิรุชชาไปดำน้ำเจอประการังสวยมากเลยหักประกาหลังเอากลับบ้าน

31.ข้อใดไม่ใช่ปัญหาธุรกิจนำเที่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น

ก.มีการจัดฉากการแสดงโดยที่ไม่ใช่ฤดูกาลหรือช่วงที่มีควรจะมีการจัดแสดง

ข.บริษัทนำเที่ยวไม่เข้าใจถึงวัฒนธรรมและส่งเสริมอย่างไม่ถูกต้อง

ค.มัคคุเทศก์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไม่ถูกต้อง

ง.บริษัทนำเที่ยวนำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนตามปฎิทิน

32.การกระทำข้อใดอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อมัคคุเทศก์ไทย

ก.การนำเข้ามัคคุเทศก์ต่างชาติในภาษาที่ขาดแคลน

ข.การจับกุมและปราบปรามมัคคุเทศก์เถื่อน

ค.ภาครัฐสงวนอาชีพมัคคุเทศก์สำหรับคนไทยเท่านั้น

ง.การจัดอบรมมัคคุเทศก์ในภาษาที่ขาดแคลน

33.ฤดูกาลใดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเยอะที่สุด

ก.High Season                 ข.Green Season

ค.Low Season                  ง.Four season

34.ข้อใดไม่ใช่ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว

ก.การบีบบังคับให้นักท่องเที่ยวซื้อทัวร์นอกรายการ

ข.มัคคุเทศก์พาไปซื้อหมอนยางพาราที่ไม่มีคุณภาพ

ค.มัคคุเทศก์นำเที่ยวนอกรายการฟรีโดยไม่คิดเงินเพิ่ม

ง.มัคคุเทศก์พาไปซื้อของที่ระลึกที่มีราคาแพงสูงกว่าความเป็นจริง

35.ข้อใดไม่ใช่ปัญหาจากการคมนาคมขนส่ง

ก.สภาพถนนหนทาง

ข.สภาพรถ

ค.คนขับรถขับความเร็วมาตราฐาน

ง.คนขับรถดื่มของมึนเมาขณะขับรถ

36.ข้อใดเป็นการปฎิบัติตัวในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวและในที่สาธารณะที่ถูกต้อง

ก.นารีนุชแต่งตัวเซ็กซี่ในที่สาธารณะ

ข.ปิยะพรเก็บของมีค่าทุกอย่างในโรงแรมเสมอ

ค.ปิยะโชติเห็นคนร้ายกำลังล้วงกระเป๋าเลยตะโกนเสียงดังให้รู้ตัว

ง.จารุพัฒน์เดินเข้าไปถ่ายรูปในที่ห้ามเข้า

37.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบันชื่อว่าอะไร

ก.นางกอบกาญน์ สุริยสัตย์ วัฒนสรางกูร

ข.พลเอกประยุทธ์  จันทรโอชา

ค.นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

ง.พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

38.ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ก.พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ

ข.สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

ค.เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชีย

ง.เป็นศูนย์กลางพัฒนาอุตสาหกรรมรองรับการถ่ายทำภาพยนต์ให้มีมาตรฐาน

39.ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

ก.ส่งเสริมพลานามัย กีฬา และจัดงานบันเทิงเป็นครั้งคราว

ข.สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวไทย

ค.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว

ง.ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

40.ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

ก.ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประเภทเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว

ข.ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ

ค.ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบธุรกิจ

ง.ถูกทุกข้อ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์