การท่องเที่ยวเพื่ออาเซียน

รูปภาพของ AJ_Thepasorn ASEAN

1. AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียใด

ก. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข. เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

ค. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ง. เอเชียตะวันออก

2. บรูไน ได้เข้าเป็นสมาชิก AECพ.ศ.ใด

ก. 2530                             ข. 2538

ค. 2540                             ง. 2552

3. ประเทศใดของสมาชิก AEC เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 10

ก. พม่า                     ข. กัมพูชา

ค. เวียดนาม               ง. ไทย

4. One Vision คืออะไร

ก. หนึ่งประชาคม ข. หนึ่งวิสัยทัศน์

ค .หนึ่งเอกลักษณ์          ง. หนึ่งบุคคล

5. การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่  9เกิดขึ้นที่ใด

ก. ประเทศมาเลเซีย       ข. ประเทศอินโดนีเซีย

ค. ประเทศไทย            ง. ประเทศลาว

6. ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย3 เสาหลัก คือข้อใด

ก. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,

ข. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ค. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน,ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ง. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน,ประชาคมความมั่นคงอาเซียน

7. คำขวัญของอาเซียน คือ ข้อใด

ก. One Identity, One Community

ข. One Community One Vision, One Identity,

ค. One Vision, One Identity,

ง. Community.” One Vision, One Identity

8. เดิมกำหนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นในปี พ.ศ.ใด

ก. 2563                             ข. 2566

ค. 2550                             ง. 2554

9. ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3โดยมีประเทศใดบ้าง

ก. ประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

ข. ประเทศ ลาว เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

ค. ประเทศ พม่า เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

ง. ประเทศ กัมพูชา เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

10. อนาคตจะมีการเจรจา อาเซียน+6 ประกอบประเทศใดบ้าง

ก. ประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดีย

ข. ประเทศ ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดีย

ค. ประเทศ อินโนนีเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดีย

ง. ประเทศ ไทย เกาหลีใต้ จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดีย                 

11. AEC ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจบรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ.ใด

ก. 2554                           ข. 2556

ค. 2558                            ง.2560

12.ข้อใดไม่ใช่พันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ก.การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี

ข.การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี

ค.การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี

ง.การเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศ

13.การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน มีองค์ประกอบหลัก กี่องค์ประกอบ

ก.2 องค์ประกอบ ข.3 องค์ประกอบ

ค.4 องค์ประกอบ ง.5 องค์ประกอบ

14.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบหลัก

ก.การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี    ข.การเคลื่อนย้ายบริการเสรี
ค.การเคลื่อนย้ายบุคคลากร   ง.การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีขึ้น

15.เป้าหมายสำคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน คือข้อใด

ก.การสร้างภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง มีความเจริญรุ่งเรือง

ข.การสร้างภูมิภาคที่มีความสามารถในการตลาดที่ดี
ค.การสร้างภูมิภาคที่มีความสามารถในการท่องเที่ยว

ง.การสร้างภูมิภาคที่มีความสามารถในการเมืองที่ดี
16.ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อผูกพันที่จะนำกฎหมายและนโยบายการแข่งขันมาบังคับใช้ภายในประเทศ เพื่ออะไร

ก.ทำให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน
ข.ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น

ค.ทำให้เกิดการแข่งขันที่ต่ำ

ง.ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เสี่ยงเกินไป

17.การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน มีกี่องค์ประกอบ
ก.2 องค์ประกอบ ข.3 องค์ประกอบ

ค.4 องค์ประกอบ ง.5 องค์ประกอบ

18.ข้อใดไม่ใช่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน

ก. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

ข.ความริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiatives for ASEAN Integration: IAI

ค. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน

ง. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม

19. อาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยดำเนินกี่มาตรการ

ก. 2 มาตรการ             ข. 3 มาตรการ

ค. 4 มาตรการ             ง. 5 มาตรการ

20. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของกฎบัตร

ก. การวางกรอบทางกฎหมาย

ข. ประมวลสิ่งที่ถือเป็นค่านิยม

ค. ประมวลกำไรขาดทุนระหว่างประเทศ

ง. กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่สำคัญในอาเซียน

21. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกฎบัตร

ก. ทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิกาพ

ข. ทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิกาพ

ค. สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล

ง. ทำให้มีสถานะทางการเงินเกิดความคล่องตัวระหว่างประเทศ

22. โครงสร้างและสาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียนประกอบด้วยบทบัญญัติ กี่หมวดกี่ข้อ

ก. 13หมวด 20ข้อ         ข. 13 หมวด55ข้อ

ค. 14หมวด 40ข้อ         ง. 15หมวด 55ข้อ

23. กฎบัตรอาเซียนจะเสริมสร้างกลไกการติดตามความตกลงต่างๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไร

ก. ให้อำนาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณี

ข. คำตัดสินขององค์กรระงับข้อพิพาท

ค. ทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างรัฐสมาชิกสามารถใช้กลไกและขั้นตอนระงับข้อพิพาททั้งที่มีอยู่

ง. ถูกทุกข้อ

24. ข้อใดคือความสำคัญของกฎบัตรอาเซียนต่อประเทศไทย

ก. ให้อำนาจเลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตามพันธกรณี

ข. คำตัดสินขององค์กรระงับข้อพิพาท

ค. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีต่างๆ

ง. สถานะนิติบุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล

25. ปัจจุบันประเทศในอาเซียน มีอยู่ กี่ ประเทศ

ก. 12 ประเทศ             ข. 13 ประเทศ

ค. 10 ประเทศ             ง. 11 ประเทศ

26. จุดแข็ง.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)คือข้อใด

ก. การเมืองค่อนข้างมั่นคง

ข. ค่าจ้างแรงงานต่ำที่สุดในอาเซียน

ค. มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและสมบูรณ์

ง. มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

27. ข้อใดไม่ใช่จุดแข่งประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) คือข้อใด.

ก. รายได้เฉลี่ยต่อคนเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน อันดับ 26 ของโลก
ข. การเมืองค่อนข้างมั่นคง
ค. การเมืองค่อนข้างมั่นคง

ง. มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและสมบูรณ์

28. ข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามเมื่ออาศัยอยู่ที่ประเทศกัมพูชา (Cambodia)
ก .เพื่อนผู้ชายจับมือกัน ถือเป็นเรื่องปกติ

ข. ผู้หญิงห้ามแต่งตัวเซ็กซี่, ผู้ชายไว้ผมยาวจะมีภาพลักษณ์ นักเลง
ค. ห้ามจับศีรษะ คนกัมพูชาถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดของร่างกาย

ง. นิยมใช้มือกินข้าว

29. ประเทศลาว (Laos)ลาว มีตัวอักษรคล้ายประเทศใด

ก.จีน                       ข. พม่า

ค. ไทย                     ง. กัมพูจอง

30. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) ใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาราชการ

ก. ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ

ข.ภาษามาจีน เป็นภาษาราชการ

ค.: ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ

ง.: ภาษากัมพูชา เป็นภาษาราชการ

31.ข้อใดคือข้อห้ามเมื่ออาศัยอยู่ประเทศลาว (Laos)

ก.นิยมใช้มือกินข้าว

ข.ไม่ควรชี้นิ้วด้วยนิ้วชี้ แต่ใช้นิ้วโป้งแทน

ค.ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก
ง. ลาวขับรถทางขวา
32.ข้อใดไม่ไช่จุดแข่งของประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า (Myanmar)
ก. มีพรมแดนเชื่อมต่อกับจีน และอินเดีย
ข. ค่าจ้างแรงงานต่ำเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน
ค. มีปริมาณก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนมาก

ง.ค่าจ้างแรงงานต่ำอันดับ 2 ในอาเซียน
33.ข้อใดเป็นข้อห้ามเมื่อไปอาศัยอยู่ประเทศประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

ก.เท้าสะเอว หมายถึง ท้าทาย, เลิกคิ้ว หมายถึง ทักทา

ข. ไม่ควรพูดเรื่องการเมือง กับคนไม่คุ้นเคย 
ค.เข้าวัดต้องถอดรองเท้า ถุงเท้า
ง.ห้ามเหยียบเงาพระสงฆ์

34.จุดแข็งของสมาชิกอาเซียนประเทศประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) คือข้อใด

ก.มีพรมแดนเชื่อมต่อกับจีน และอินเดีย
ข.ค่าจ้างแรงงานต่ำเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน
ค. มีปริมาณก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนมาก

ง. แรงงานทั่วไป ก็มีความรู้สื่อสารภาษาอังกฤษได้

35.ส่วนใหญ่ประชากรที่อาศัยอยู่ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศสิงคโปร์ (Singapore)นับถือศาสนาใดเป็นอันดับหนึ่ง

.ศาสนาอิสลาม

ข.ศาสนาคริสต์

ค.ไม่นับถือศาสนา

ง.ศาสนาพุทธ

36.ประเทศเวียดนาม (Vietnam)ใช้ภาษใดเป็นภาษาราชาร

ก.ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ

ข.ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ

ค.ภาษาจีน เป็นภาษาราชการ

 ง.ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ

37.ข้อใดคือจุดแข็งประเทศเวียดนาม (Vietnam)

ก.มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิค
ข. รายได้เฉลี่ยต่อคน เป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก
ค. แรงงานมีทักษะสูง

ง. แรงงานทั่วไป ก็มีความรู้สื่อสารภาษาอังกฤษได้

38. ประชากรที่อาศัยอยู่ประเทศเวียดนาม (Vietnam)โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด
. ศาสนาอิสลาม

ข. ศาสนาคริสต์

ค. พุทธนิกายมหายาน   

ง. ศาสนาพุทธ

39. ข้อใดคือจุดแข็งของประเทศไทย

ก. มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิค

ข. มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากเป็นอันดับ 2 ในเอเชียแปซิฟิค

ค. ค่าจ้างแรงงานต่ำเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน

ง. เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน       

40. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทย มีเอกลักษณ์ในด้านความงดงาม ประณีต และผูกพัน อยู่กับสิ่งใด

ก. ค่านิยม

ข. พระพุทธศาสนา

ค. ความงดงาม

ง. ความทันสมัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์