“หน่วยการเรียนรู้ Active Learning” เรื่อง วันสำคัญทางพุทธศาสนา

รูปภาพของ TeacherNakhonrat

ตัวอย่าง

“หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ระดับ มัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

ของ

นครรัฐ   โชติพรม

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ได้รับรางวัลระดับ ดี

จากการประกวด “หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

ในโครงการคัดเลือก และยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

รหัสวิชา ส33102 รายวิชา พระพุทธศาสนา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่  2  เวลา  4  ชั่วโมง

ผู้สอน นายนครรัฐ   โชติพรม  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา  จังหวัดสระบุรี

 

 1.มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

               ส 1.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา

และเทศกาลที่สำคัญของศาสนาที่ตนนับถือและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

               วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แสดงเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธองค์ ที่สะท้อนให้เห็นหลักธรรม คติธรรมที่พุทธศาสนิกชน

พึงน้อมนำไปปฏิบัติในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญให้ถูกต้อง

3. สาระการเรียนรู้

          1. หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญ และเทศกาลที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

         2. การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ในวันสำคัญ และเทศกาลที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

4.1  ความสามารถในการคิด

 1. ทักษะการวิเคราะห์ : การวิเคราะห์คำถามสำคัญ
 2. ทักษะการสร้างความรู้ : การเรียนรู้ด้วยตนเองและนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างชิ้นงาน
 3. ทักษะการนำความรู้ไปใช้ : การนำหลักธรรม คติธรรม ในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญไปปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิต

4.2  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 1. การใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต
 2. การเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 3. การทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

    4.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

             1. การใช้โปรแกรม Mind Map ในการทำชิ้นงาน

             2. การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นความรู้

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

             1. มีวินัย                         

             2. ใฝ่เรียนรู้                          

             3. มีความรับผิดชอบ / มุ่งมั่นในการทำงาน

หน้า 2 โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

6.1  ชิ้นงานภาระงานรวบยอด

 • สมุดบันทึกการปฏิบัติตนในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

เกณฑ์ประเมิน : บันทึกการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางศาสนา

รายการบันทึก

ระดับคุณภาพ

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

การรับรู้ในการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญ ทางพุทธศาสนา

 

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นว่า ตระหนักรับรู้ในการปฏิบัติตนในวันสำคัญ   และเทศกาลสำคัญ                           ทางศาสนาได้ถูกต้อง                   และชัดเจน

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นว่า ตระหนักรับรู้ ในการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง   มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นว่า ตระหนักรับรู้ในการปฏิบัติตนในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้องบางส่วน

มีข้อบกพร่องมาก

การปฏิบัติตนในวันสำคัญ

และเทศกาลสำคัญ

ทางพุทธศาสนา

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตน                    ในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางศาสนา ได้ถูกต้อง ทั้งวิธีการปฏิบัติ และเหมาะสมกับวัย กาลเทศะ และบุคคลได้อย่างสมบูรณ์                    

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตน                    ในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางศาสนา ได้ถูกต้อง ทั้งวิธีการปฏิบัติ และเหมาะสมกับวัย กาลเทศะ และบุคคล ได้ถูกต้อง

มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตน                    ในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางศาสนา ได้ถูกต้อง ทั้งวิธีการปฏิบัติ และเหมาะสมกับวัย กาลเทศะ และบุคคลได้ถูกต้องบางส่วน

มีข้อบกพร่องมาก

การใช้หลักธรรม คติธรรม

ในการดำเนินชีวิต

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นถึง การนำหลักธรรม คติธรรม ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ได้อย่างเหมาะสม               โดยระบุผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ทั้งผล ต่อตนเอง ผู้อื่น หรือผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก แสดงให้เห็นถึงความสุข ยินดีเต็มใจ ที่ได้ปฏิบัติในสิ่งนั้น ๆ ได้ชัดเจน

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นถึง การนำหลักธรรม คติธรรม ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ได้อย่างเหมาะสม โดยระบุผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ทั้งผลต่อตนเอง ผู้อื่น หรือผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก         แสดงให้เห็นถึงความสุข ยินดีเต็มใจที่ได้ปฏิบัติ ในสิ่งนั้น ๆ ได้ชัดเจน               มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นถึง การนำหลักธรรม                         คติธรรม ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ได้บางส่วน ขาดการระบุผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ทั้งผลต่อตนเอง ผู้อื่น หรือผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก                     แสดงให้เห็นถึงความสุข ยินดีเต็มใจที่ได้ปฏิบัติในสิ่งนั้น ๆ ได้บางส่วน มีข้อบกพร่องมาก

 

หน้า 3 โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

         6.2 ชิ้นงานภาระงานระหว่างเรียน

 • แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
 • Mind Map , Infographics , แผ่นพับ เป็นต้น 

7. การวัดและประเมินผล

        สิ่งที่ต้องการวัด

          วิธีการวัด

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. การปฏิบัติตน

ในวันสำคัญ และเทศกาล                 ที่สำคัญทางพุทธศาสนา    

ตรวจบันทึกการปฏิบัติตน

ในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

แบบประเมินการปฏิบัติตนในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

2. การนำหลักธรรม                       คติธรรม ในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญ   ทางพุทธศาสนา ไปปฏิบัติ

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

-ตรวจบันทึกการปฏิบัติตนฯ

-ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

-ตรวจชิ้นงาน

-ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

-แบบบันทึกการปฏิบัติตนฯ

-แบบทดสอบก่อนเรียน

-แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

3. การวิเคราะห์หลักธรรม                   คติธรรม ที่เกี่ยวเนื่อง                             กับวันสำคัญ และเทศกาล                    ที่สำคัญทางศาสนา

-ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

-ตรวจชิ้นงาน

-ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

-แบบทดสอบก่อนเรียน

-แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.ความสามารถในการคิด

1.1 ทักษะการวิเคราะห์

1.2 ทักษะการสร้างความรู้         1.3 ทักษะการนำความรู้ไปใช้

2. ความสามารถ

ในการใช้ทักษะชีวิต

2.1 การใช้หลักธรรม

ในการดำเนินชีวิต

2.2 การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

2.3 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.4 การทำงานกลุ่มร่วมกับ

ผู้อื่นอย่างมีความสุข                         3.ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี

3.1 การใช้โปรแกรม

Mind Map ในการทำชิ้นงาน

3.2 การใช้อินเทอร์เน็ต

ในการสืบค้นความรู้

แบบประเมิน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย                   ใฝ่เรียนรู้ และการมีความรับผิดชอบ ในการทำงาน

แบบประเมิน                                คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

 

หน้า 4  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

8. กิจกรรมการเรียนรู้จำนวน 2 แผน ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง

         กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโมเดลซิปปา

 • นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

         ขั้นที่ 1 ทบทวนความรู้เดิม

 • ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับหลักธรรม คติธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญ

และเทศกาลที่สำคัญของศาสนา นักเรียนตอบคำถามสำคัญ โดยใช้ Mind Map

            ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่

 • นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน

โดยแสวงหาความรู้ใหม่ เรื่อง หลักธรรม และคติธรรม ในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา และแบ่งหน้าที่ในการทำงาน โดยการปฏิบัติหน้าที่ต่อกลุ่มของตนเอง ครูแนะนำให้นักเรียนทำงาน

ด้วยความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และการมีวินัย

         ขั้นที่ 3 การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม

1. ครูให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการวิเคราะห์คำถาม และการตั้งคำถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้คำถามที่ถูกต้อง ตรงประเด็น และตอบสนอง

จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องที่ตนเองได้รับ

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่ตนเองได้รับ

3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย และระดมสมองเพื่อตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับหลักธรรม และคติธรรม ในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ ของแต่ละกลุ่ม

         ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม

 • นักเรียนแต่ละกลุ่ม นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักธรรม และคติธรรม ในวันสำคัญ

และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา มาร่วมกันอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม

         ขั้นที่ 5 การสรุปและการจัดระเบียบความรู้

 • นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์และสรุปความรู้ เพื่อเตรียมนำเสนอผลงาน

ที่หลากหลาย ตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม ดังตัวอย่าง เช่น Mind Map , Infographics , แผ่นพับ , บทความ  บทวิเคราะห์ เป็นต้น 

         ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและการแสดงผลงาน

 • นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำผลงาน

ที่สมบูรณ์แล้ว เผยแพร่ในในชุมชนการเรียนรู้ ใน Face book ม.6/1-6/5

         ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้

 • นักเรียนนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลที่สำคัญทางพุทธศาสนา

หน้า 5 โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ : การคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม

1. นักเรียนดูภาพการตักบาตรเทโวโรหณะ

2. นักเรียนตอบคำถามสำคัญ

3. นักเรียนร่วมกันเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนากับครอบครัวในวัยเด็ก ไปใช้ในการเรียน

เรื่อง การปฏิบัติตนในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา

4. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5-7 คน แบ่งหน้าที่ในการทำงาน

และปฏิบัติหน้าที่ต่อกลุ่มของตนเอง ครูแนะนำให้นักเรียนทำงานด้วยความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ การมีวินัย

5. ครูฝึกให้นักเรียนคิดแบบโยนิโสมนสิการ “การคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม”

เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติตนในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

6. นักเรียนและครูสนทนาร่วมกัน ถึงแนวทางการปฏิบัติตนในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญ

ทางพระพุทธศาสนา

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มเพื่อสรุปสาระสำคัญของแนวทางการปฏิบัติตน

ในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้โปรแกรม Mind Map

8. ครูมอบภาระงานให้นักเรียนทุกคน บันทึกการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญ

ทางพุทธศาสนา และชี้แจงเกณฑ์การประเมิน “การบันทึกการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนา และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา” ให้นักเรียนทราบ

9.  สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

9.1   สื่อการเรียนรู้

 1. ภาพการตักบาตรเทโวโรหณะ
 2. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 4. แบบทดสอบก่อนเรียน
 5. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

9.2   แหล่งการเรียนรู้

 

หน้า 6  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วันสำคัญทางพุทธศาสนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  หลักธรรม และคติธรรม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

รหัสวิชา ส33102  รายวิชา พระพุทธศาสนา 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ปีการศึกษา  2560    ภาคเรียนที่ 2   เวลา  2 ชั่วโมง

ผู้สอน นายนครรัฐ   โชติพรม  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา  จังหวัดสระบุรี

1. มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด
         ส1.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา และเทศกาลที่สำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

 • วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญ และเทศกาลที่สำคัญทางศาสนาได้
 • 3.สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

               การวิเคราะห์หลักธรรม คติธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญ และเทศกาลที่สำคัญทางพุทธศาสนาได้ถูกต้อง ย่อมทำให้ได้ข้อคิดสำคัญ     อันเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม

4. สาระการเรียนรู้

 • หลักธรรม คติธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญ และเทศกาลที่สำคัญทางพุทธศาสนา

 5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

    5.1  ความสามารถในการคิด

 1. ทักษะการวิเคราะห์ : การวิเคราะห์คำถามสำคัญ
 2. ทักษะการสร้างความรู้ : การเรียนรู้ด้วยตนเองและนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างชิ้นงาน
 3. ทักษะการนำความรู้ไปใช้ : การนำหลักธรรม คติธรรม ในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญ

                    ไปปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิต

    5.2 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

             1. การใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา                                            2. การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกห้องเรียน

             3. การทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

    5.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

             1. การใช้โปรแกรม  Mind Map  ในการทำชิ้นงาน

             2. การใช้อินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นความรู้

             3. การเรียนรู้ ผ่านห้องเรียนออนไลน์  Class Start  ครูนครรัฐ  โชติพรม

    5.4 ความสามารถในการสื่อสาร

             1. การนำเสนองาน การอภิปราย

             2. การระดมสมองการตอบคำถามระหว่างเรียน เป็นต้น

 

หน้า 7 โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

             1. มีวินัย                         

             2. ใฝ่เรียนรู้                          

             3. มีความรับผิดชอบ

7. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 (กิจกรรมการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา)

         ชั่วโมงที่ 1

 • นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

         ขั้นที่ 1 ทบทวนความรู้เดิม

1) ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับหลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญ

และเทศกาลที่สำคัญทางศาสนานักเรียนตอบคำถามสำคัญต่อไปนี้ โดยใช้ Mind Map

                         1. หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาลที่สำคัญ

ทางศาสนามีอะไรบ้าง

                         2. นักเรียนได้ข้อคิดเกี่ยวกับหลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาล

ที่สำคัญทางศาสนาอย่างไรบ้าง

                         3. นักเรียนนำหลักธรรม คติธรรมในวันสำคัญทางศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้าง

            ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่

1) นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน

แบ่งหน้าที่ในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ต่อกลุ่มของตนเอง ครูแนะนำให้นักเรียนทำงาน

ด้วยความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และการมีวินัย

                    2) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนจับฉลากเพื่อเลือกหัวข้อเรื่องสำหรับการศึกษา

และเรียนรู้ด้วยตนเองดังนี้ 1. เรื่อง หลักธรรมและคติธรรมในวันวันมาฆบูชา

                             2. เรื่อง หลักธรรมและคติธรรมในวันวิสาขบูชา

                             3. เรื่อง หลักธรรมและคติธรรมในวันอาสาฬหบูชา

                             4. เรื่อง หลักธรรมและคติธรรมในวันอัฐมีบูชาและวันธรรมสวนะ

                             5. เรื่อง หลักธรรมและคติธรรมในเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

         ขั้นที่ 3 การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม

1) ครูให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการวิเคราะห์คำถาม และการตั้งคำถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม

เพื่อให้ได้คำถามที่ถูกต้อง ตรงประเด็น และตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องที่ตนเองได้รับ

                   2) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง

ที่ตนเองได้รับ

3) นักเรียนวิเคราะห์ อภิปราย และระดมสมองเพื่อตั้งคำถามสำคัญ เพื่อเป็นแนวทาง

ในการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มดังตัวอย่างการตั้งคำถามสำคัญดังนี้

 • เรื่อง หลักธรรมและคติธรรมในวันวันมาฆบูชา

ตัวอย่าง การวิเคราะห์คำถามสำคัญ

 1. มีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา
 2. พระพุทธเจ้าแสดงหลักธรรมและคติธรรม เรื่องใดในวันมาฆบูชา
 3. ได้ข้อคิดอะไรจากหลักธรรม คติธรรมในวันมาฆบูชาบ้าง
 4. เราควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในวันมาฆบูชา
 5. ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในวันมาฆบูชา

หน้า 8  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

 • เรื่อง หลักธรรมและคติธรรมในวันวิสาขบูชา

ตัวอย่าง การวิเคราะห์คำถามสำคัญ

1. มีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในวันวิสาขบูชา

2. พระพุทธเจ้าแสดงหลักธรรมและคติธรรม เรื่องใดในวันวิสาขบูชา

3. ได้ข้อคิดอะไรจากหลักธรรม คติธรรมในวันวิสาขบูชาบ้าง

4. เราควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในวันวิสาขบูชา

5. ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในวันวิสาขบูชา

 • เรื่อง หลักธรรมและคติธรรมในวันอาสาฬหบูชา

ตัวอย่าง การวิเคราะห์คำถามสำคัญ

 1. มีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาบ้าง
 2. พระพุทธเจ้าแสดงหลักธรรมและคติธรรม เรื่องใดในวันอาสาฬหบูชา
 3. ได้ข้อคิดอะไรจากหลักธรรม คติธรรมในวันอาสาฬหบูชา
 4. เราควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในวันอาสาฬบูชา
 5. ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในวันอาสาฬหบูชา
 • เรื่อง หลักธรรมและคติธรรมในวันอัฐมีบูชาและวันธรรมสวนะ

ตัวอย่าง การวิเคราะห์คำถามสำคัญ

 1. วันอัฐมีบูชาและวันธรรมสวนะมีความสำคัญอย่างไร
 2. พระพุทธเจ้าแสดงหลักธรรมและคติธรรม เรื่องใดในวันอัฐมีบูชาและวันธรรมสวนะ
 3. ได้ข้อคิดอะไรจากหลักธรรม คติธรรมที่ในวันอัฐมีบูชาและวันธรรมสวนะ
 4. เราควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในวันอัฐมีบูชาและวันธรรมสวนะ
 5. ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในวันธรรมสวน
 • เรื่อง หลักธรรมและคติธรรมในเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

ตัวอย่าง การวิเคราะห์คำถามสำคัญ

1. พระพุทธเจ้าแสดงหลักธรรมและคติธรรม เรื่องใดในวันเข้าพรรษา

2. พระพุทธเจ้าแสดงหลักธรรมและคติธรรม เรื่องใดในวันออกพรรษา

3. พระพุทธเจ้าแสดงหลักธรรมและคติธรรม เรื่องใดในวันเทโวโรหณะ

4.  ได้ข้อคิดอะไรจากหลักธรรม คติธรรมในวันเข้าพรรษา ออกพรรษา เทโวโรหณะ

5.  เราควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในวันเข้าพรรษา วันออกพรรษาและวันเทโวโรหณะบ้าง

6.  ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในวันเข้าพรรษา ออกพรรษา เทโวโรหณะ

         ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม

1) นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาหัวข้อที่กลุ่มของตนเองได้รับ และเรียนรู้ด้วยตนเอง

จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามที่นักเรียนกำหนด (โดยใช้เวลานอกห้องเรียน) เพื่อบรรลุเป้าหมายจุดประสงค์การเรียนรู้ (วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางศาสนาได้)

2) นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย ตรวจสอบคำถามสำคัญที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในประเด็นต่อไปนี้         1. คำถามสำคัญสอดคล้องกับจุดประสงค์ของเรื่องที่ตนเองได้รับหรือไม่                                  

2. ต้องการเพิ่มเติมคำถามสำคัญในประเด็นอื่น ๆ อีกหรือไม่

3. มีสิ่งใด องค์ความรู้ใดที่นักเรียนควรรู้หรือต้องการรู้เพิ่มเติมบ้างหรือไม่

ถ้ามี ให้เพิ่มเติมคำถามสำคัญที่ต้องการให้ครบถ้วน

หน้า 9  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

         ขั้นที่ 5 การสรุปและการจัดระเบียบความรู้

นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ และสรุปความรู้เพื่อเตรียมนำเสนอผลงาน

ที่หลากหลาย ตามความสนใจของแต่ละกลุ่ม ดังตัวอย่าง เช่น

 • Mind Map / Infographics
 • แผ่นพับ / บทความ / บทวิเคราะห์ เป็นต้น

         ขั้นที่ 6 การปฏิบัติและการแสดงผลงาน

1) นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

2) ครูประเมินผลงานนักเรียน และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันประเมินผลงานของเพื่อน

และให้นักเรียนประเมินผลงานของตนเองด้วย

3) ครูชื่นชม ให้กำลังใจกลุ่มของนักเรียนที่นำเสนอชิ้นงานได้สมบูรณ์และถูกต้อง

ครูเสนอแนะแก้ไขข้อบกพร่องของกลุ่มที่นำเสนอชิ้นงานได้ยังไม่สมบูรณ์และให้นักเรียนปรับแก้ไขชิ้นงานในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ของแต่ละกลุ่ม

4) นักเรียนนำผลงานที่สมบูรณ์แล้วเผยแพร่ใน Face book ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 6/1-6/5

         ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้

             1) นักเรียนร่วมกันอภิปราย ในประเด็นต่อไปนี้

                            1. นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากหลักธรรม คติธรรมในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญ

ทางพระพุทธศาสนาบ้าง

                            2. นักเรียนจะนำข้อคิดจากหลักธรรม คติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้าง และเนื่องในโอกาสใดบ้าง

                            3. นักเรียนปฏิบัติตนอย่างไร ในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา

             2) นักเรียน และครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้

 • หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญ และเทศกาลที่สำคัญทางพุทธศาสนา
 • ผลของการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา

             3) นักเรียนนำความรู้ ที่ได้จากการอภิปราย ไปใช้ในการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลที่สำคัญทางพุทธศาสนา ไปใช้ในการดำเนินชีวิต

             4) นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

                                             หน้า 10  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม 

 

8. การวัดผลและประเมินผล

         สิ่งที่ต้องการวัด

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. การวิเคราะห์หลักธรรม                         คติธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับ                          วันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

-ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

-ตรวจชิ้นงาน Mind Map

 Infographics เป็นต้น

-ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

-แบบทดสอบก่อนเรียน

-แบบประเมินชิ้นงาน

  Mind Map , Infographics

  เป็นต้น

-แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

2. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.ความสามารถในการคิด

1.1 ทักษะการวิเคราะห์

1.2 ทักษะการสร้างความรู้                           

1.3 ทักษะการนำความรู้ไปใช้

2. ความสามารถ

    ในการใช้ทักษะชีวิต

2.1 การใช้หลักธรรม                           ในการดำเนินชีวิต

2.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง   และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในและนอกห้องเรียน

2.3 การทำงานกลุ่มร่วมกับ ผู้อื่นอย่างมีความสุข

3. ความสามารถ

    ในการใช้เทคโนโลยี

3.1 การใช้โปรแกรม                        Mind Map ในการทำชิ้นงาน

3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นความรู้

3.3 การเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์ Class Start  ครูนครรัฐ โชติพรม

4. ความสามารถในการสื่อสาร

4.1 การนำเสนองานการอภิปราย

4.2 การระดมสมอง                           การตอบคำถามระหว่างเรียน เป็นต้น

แบบประเมิน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย      

ใฝ่เรียนรู้ และการมีความ

รับผิดชอบ ในการทำงาน

แบบประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

 

หน้า 11  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

9.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

9.1   สื่อการเรียนรู้

1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

9.2 แหล่งการเรียนรู้

1. https://www.classstart.org/member#!/classes

2. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/5

      (https://www.facebook.com/groups/454364928005556/?fref=ts)

3. https://www.youtube.com/watch?v=aLPsTEtYM-Q

 

10.  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

          ปัญหาอุปสรรค

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

11. กิจกรรมเสนอแนะ (ถ้ามี)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

 

                                                      ลงชื่อ                             ครูผู้สอน

                                                             (นายนครรัฐ   โชติพรม)

                                                ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

 

หน้า 12  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาครั้งแรกในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด

ก.วันมาฆบูชา

ข.วันอัฐมีบูชา

ค.วันวิสาขบูชา

ง.วันเข้าพรรษา

จ.วันอาสาฬหบูชา

2. นาย ก ศึกษาธรรม จนเข้าใจว่า “ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สิ่งมีชีวิตเมื่อเกิดแล้ว

    ก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัยและตายในที่สุด เขาจึงตั้งใจประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ

    ตามหลักสุจริต 3” การปฏิบัติของนาย ก เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญวันใด

ก.วันอัฐมีบูชา

ข.วันมาฆบูชา

ค.วันวิสาขบูชา

ง.วันเข้าพรรษา

จ.วันอาสาฬหบูชา

3. พระพุทธเจ้าทรงบรรลุญาณใดในวันวิสาขบูชา จึงตรัสรู้หลักธรรมอริยสัจ 4

          ก. จุตูปปาต

ข. อาสวักขย

ค. อานาปานสติ          

ง. หลักสติปัฏฐาน 4

จ. ปุพเพนิวาสานุสสติ

4. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา

          ก. พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์

          ข. พระอรหันตสาวกมาประชุมกัน 1250รูป

          ค. พระอรหันตสาวกทุกรูปมาโดยไม่ได้นัดหมายกัน

          ง. เป็นวันแรกที่เกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย

          จ. พระอรหันตสาวกได้รับการอุปสมบทแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา

5. พระพุทธเจ้าแสดงหลักธรรมใดในวันมาฆบูชา

          ก. อริยสัจ 4

          ข. อัปปมาทะ             

          ค. โอวาทปาติโมกข์                                   

          ง. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

          จ. มรรคมีองค์ 8 ประการ

6. พระรัตนตรัยครบองค์สามในวันใด

          ก. อัฐมีบูชา

          ข. วันมาฆบูชา                                                                              

          ค. วันวิสาขบูชา

          ง. วันเข้าพรรษา                                                                            

          จ. วันอาสาฬหบูชา      

หน้า 13  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

 

7. วันใดเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก

ก. วันวิสาขบูชา

ข. วันอัฏฐมีบูชา

ค. วันเข้าพรรษา                   

ง. วันออกพรรษา                            

จ. วันเทโวโรหณะ        

8. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าตรงกับวันใด

ก. วันมาฆบูชา

ข. วันวิสาขบูชา                                      

ค. วันอัฏฐมีบูชา                   

ง. วันธรรมสวนะ         

จ วันอาสาฬหบูชา

9. สาระสำคัญของหลักธรรม “โอวาทปาติโมกข์”ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด

ก. การรู้จักกตัญญู

ข. การทำแต่ความดี     

ค. การรู้จักอภัยทาน     

 ง. การไม่ทำชั่วทั้งปวง                      

จ. การทำจิตให้บริสุทธิ์   

10. คำว่า “วันมหาปวารณา”ตรงกับข้อใด

          ก. วันที่พระสงฆ์ให้โอกาสที่สำคัญในการว่ากล่าวกันได้

          ข. วันที่พระสงฆ์ให้โอกาสที่สำคัญในการกล่าวสอนตนเอง

          ค. วันที่พระสงฆ์ให้โอกาสที่สำคัญในการขอพรและให้พรกัน

          ง. วันที่พระสงฆ์เปิดโอกาสให้ฆราวาสปวารณาตนรับใช้พระพุทธเจ้า

          จ. วันที่พระสงฆ์เปิดโอกาสที่สำคัญให้ฆราวาสปวารณาตนรับใช้พระสงฆ์

11. นักเรียนควรนำหลักการ “ปวารณา” ไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร

ก. มีความซื่อสัตย์สุจริต

ข. มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น

ค. รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น

ง. มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

จ. ยอมรับฟังคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้อื่นและนำมาปรับปรุงตนเอง

12. ผู้ใดปฏิบัติตนตามหลักธรรมในวันอัฐมีบูชา

          ก. นาย ก ทำความดี     

          ข. นาย ข มีความมักน้อย

          ค. นาย ค มีความวิริยะอุตสาหะ  

          ง. นาย จ ทำความดีละเว้นความชั่ว

          จ. นาย ง มีสติและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต

หน้า 14  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

13. ข้อใดเป็นหลักธรรมสำคัญในวันธรรมสวนะ

          ก. การห่างไกลจากกิเลส 

          ข. การชำระจิตใจให้ผ่องใส

          ค. การสนทนาธรรมตามกาล      

          ง. การหมั่นสร้างคุณงามความดี

          จ. การวางแผนในการดำเนินชีวิต

14. หลักธรรม “อริยสัจ 4 และความไม่ประมาท” เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญวันใด

          ก. วันอัฐมีบูชา

          ข. วันมาฆบูชา                                                                                       

          ค. วันวิสาขบูชา

          ง. วันเข้าพรรษา                                                                                                         

          จ. วันอาสาฬหบูชา

15. ผู้ใดนำหลักธรรมในวันอัฐมีบูชาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมที่สุด

          ก. นาย ก ต้องการประกอบอาชีพที่ทำให้รวยเร็ว

          ข. นาย ข หักห้ามจิตใจไม่ให้โกรธตะวันที่พูดจาก้าวร้าวเขา

          ค. นาย ค ปฏิเสธคำชวนของนาย ข ที่ชวนไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์

          ง. นาย ง เป็นนักร้องยอดนิยมของวัยรุ่น แต่เขาก็ไม่รู้สึกภาคภูมิใจ

          จ. นาย จ เป็นนักกีฬาดีเด่นของโรงเรียนจึงต้องฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น

16. วันเทโวโรหณะไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด

          ก. วันพระเจ้าเปิดโลก

          ข. หลังวันออกพรรษา 1 วัน

          ค. ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

          ง. วันที่มีการแสดงโอวาทปาติโมกข์

          จ. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์

17. เพราะเหตุใดองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสันติภาพโลก

          ก. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

          ข. ประชากร 1 ใน 4 ของโลกนับถือพระพุทธศาสนา

          ค. มีหลักธรรมสำคัญที่นำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้

          ง. เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

          จ. พระพุทธศาสนาได้ทำประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติมานานแสนนาน

18. หลักธรรมในข้อใดที่เกี่ยวเนื่องกับวันมาฆบูชาและนักเรียนจะปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าวอย่างไร

          ก. เบญจศีล เบญจธรรม ปฏิบัติตนโดยรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์

          ข. สุจริต 3 ปฏิบัติโดยมีความประพฤติดีทั้งกาย วาจา และใจ

          ค. อริยสัจ 4 ปฏิบัติโดยเข้าใจความจริงของชีวิต แสวงหาหนทางพ้นทุกข์

          ง. โอวาทปาติโมกข์ ปฏิบัติตนโดยไม่ทำความชั่ว ทำความดี และทำจิตใจให้บริสุทธิ์

          จ. ทางสายกลาง ปฏิบัติโดยดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง ไม่ตึงเครียดหรือหย่อนเกินไป

หน้า 15  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม 

19. นักเรียนควรนำผ้าอาบน้ำฝนไปถวายพระเนื่องในโอกาสใด

ก. ในฤดูฝน

ข. ภายในพรรษา                  

ค. ก่อนวันเข้าพรรษา              

ง. ก่อนวันออกพรรษา   

จ. เทศกาลวันสงกรานต์

 

20. จงนำตัวเลขหน้าข้อความต่อไปนี้ เรียงลำดับตามขั้นตอนของพิธีเวียนเทียนให้ถูกต้อง

          1) ประธานในพิธีเดินแถว

          2) เดินเวียนเทียน สวด อิติปิโส ภควา...

          3) เดินเวียนเทียน สวด สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม...

          4) เดินเวียนเทียน สวด สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสังฺโฆ...

          5) ประธานในพิธีจุดธูปบูชา และกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

 

 

                   ก. 1)  2)  3)  4)  5)                                

                   ข. 2)  3)  4)  5)  1)

                   ค. 3)  4)  5)  1)  2)                                

                   ง. 4)  5)  1)  2)  3)

                   จ. 5)  1)  2)  3)  4)                                

 

หน้า 16  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

เรื่อง วันมาฆบูชา

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ / วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันมาฆบูชาได้

คำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามให้ได้ใจความถูกต้องและสมบูรณ์ โดยใช้ Mind Map

 1. พระพุทธเจ้าแสดงหลักธรรม คติธรรม เรื่องใดในวันมาฆบูชา

2. ให้นักเรียนเขียน Mind Map แสดงหลักธรรม คติธรรมในวันมาฆบูชา

3. ให้นักเรียนเขียน Mind Map แสดงเหตุการณ์สำคัญซึ่งเกิดขึ้นวันมาฆบูชา

      

4. เหตุการณ์สำคัญซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 อย่าง เรียกว่าอย่างไร

5. นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรในวันมาฆบูชา

 (คำตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)

6. นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างไรในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในวันมาฆบูชา

แนวการตอบ (คำตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)

 

หน้า 17  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

เรื่อง วันวิสาขบูชา

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ / วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชาได้

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามให้ได้ใจความถูกต้องและสมบูรณ์ โดยใช้ Mind Map

    1.พระพุทธเจ้าแสดงหลักธรรม คติธรรม เรื่องใดในวันวิสาขบูชา

       

2. ให้นักเรียนเขียน Mind Map แสดงเหตุการณ์สำคัญซึ่งเกิดขึ้นวันวิสาขบูชา

         

3. เพราะเหตุใดวันวิสาขบูชาจึงเป็นวันสำคัญของโลก

         แนวการตอบ

เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติในที่ประชุมให้วันวิสาขบูชา

เป็นวันสำคัญของโลก และเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติเพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลก

ได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศล ซึ่งพระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อมวลมนุษย์

และเปิดโอกาสให้มนุษย์ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาได้

4. พระพุทธเจ้าทรงบรรลุ "อาสวักขยญาณ" ในยามที่สาม หมายความว่าอย่างไร

แนวการตอบ พระองค์ทรงรู้วิธีกำจัดกิเลสด้วยหลักธรรมอริยสัจ 4

อันประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน 6

5. นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร ในวันวิสาขบูชา

แนวการตอบ (คำตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)

6. นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างไร ในการปฏิบัติตนตามหลักธรรม ในวันวิสาขบูชา

แนวการตอบ (คำตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)

หน้า 18  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

เรื่อง วันมาอาสาฬหบูชา

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ / วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันอาสาฬหบูชาได้

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามให้ได้ใจความถูกต้องและสมบูรณ์ โดยใช้ Mind Map

 

1.พระพุทธเจ้าแสดงหลักธรรม คติธรรม เรื่องใด ในวันอาสาฬหบูชา

   

2. ให้นักเรียนเขียน Mind Map แสดงหลักธรรม คติธรรม ในวันอาสาฬหบูชา

     

3. ให้นักเรียนเขียน Mind Map แสดงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ในวันอาสาฬหบูชา

   

5. นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร ในวันอาสาฬหบูชา

 

แนวการตอบ (คำตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)

6. นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างไร ในการปฏิบัติตนตามหลักธรรม ในวันอาสาฬหบูชา

แนวการตอบ (คำตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)

หน้า 19  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

เรื่อง วันอัฐมีบูชาและวันธรรมสวนะ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ / วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันอัฐมีบูชาและวันธรรมสวนะได้

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามให้ได้ใจความถูกต้องและสมบูรณ์ โดยใช้ Mind Map

1. ให้นักเรียนเขียน Mind Map แสดงหลักธรรม คติธรรม ในวันอัฐมีบูชา

2.  ให้นักเรียนเขียน Mind Map แสดงหลักธรรม คติธรรมในวันธรรมสวนะ

 3. วันอัฐมีบูชา และวันธรรมสวนะ มีความสำคัญอย่างไรบ้าง

             แนวการตอบ

                            วันอัฐมีบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันถวายพระเพลิง

                            พระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า ณ มกุฎพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา

                            วันธรรมสวนะ เป็นวันสำคัญทางศาสนาที่พระภิกษุสามเณร ได้มาประชุมพร้อมกัน

ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และแสดงธรรม อันเป็นวิธีการฝึกตน และประสบการณ์ให้มีความสามารถ

ในการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอน และเป็นโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกันในชุมชน 

 

4. นักเรียนการปฏิบัติตนอย่างไร ในวันธรรมสวนะ

แนวการตอบ (คำตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)

 

5. นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างไร ในการปฏิบัติตนตามหลักธรรม ในวันธรรมสวนะ

แนวการตอบ (คำตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)

 

หน้า 20  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

เรื่อง วันเทโวโรหณะ ออกพรรษา และเข้าพรรษา

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ / วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันเทโวโรหณะ

                               วันออกพรรษา และเข้าพรรษาได้

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามให้ได้ใจความถูกต้องและสมบูรณ์ โดยใช้ Mind Map

 

1.หลักธรรม คติธรรมเนื่องในวันเทโวโรหณะ คืออะไร

         

2. ให้นักเรียนเขียน Mind Map แสดงหลักธรรม คติธรรม ในวันออกพรรษา

         

3. ให้นักเรียนเขียน Mind Map แสดงหลักธรรม คติธรรมในวันเข้าพรรษา

  

4. นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรในวันเข้าพรรษา

แนวการตอบ (คำตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)

5. นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างไรในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมในวันเข้าพรรษา

แนวการตอบ (คำตอบอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)

 

 

หน้า  21  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม 

แบบประเมินชิ้นงานระหว่างเรียน

(Mind Map , แผ่นพับ และ Infographic)

 

คำชี้แจง : ใช้ประเมินชิ้นงาน ตามระดับคุณภาพ 3 , 2 และ 1 ตามความเป็นจริง

              โดย ขีด / ลงในช่องระดับคุณภาพ

                  นักเรียนประเมิน        ครูประเมิน       เพื่อนประเมิน

ข้อ

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

3

2

1

1

หลักธรรม คติธรรม

 

 

 

2

ข้อคิดของหลักธรรมคติธรรม

 

 

 

3

การเสนอแนวทางในการปฏิบัติตน

 

 

 

4

ผลของการปฏิบัติตน

 

 

 

 

            ลงชื่อ                               ผู้ประเมิน

      (นายนครรัฐ   โชติพรม)

         วันที่.......เดือน......................พ.ศ. ..............

 

 

หน้า 22  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

 

เกณฑ์ประเมินชิ้นงานระหว่างเรียน

(Mind Map , แผ่นพับ และ Infographic)

 

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

หลักธรรมคติธรรม

 

ระบุสาระสำคัญของหลักธรรม คติธรรม                    ในวันสำคัญทางศาสนา และเทศกาลสำคัญทางศาสนา ได้ถูกต้อง 6-7 ประเด็น

ระบุสาระสำคัญของหลักธรรม คติธรรม ในวันสำคัญ                      ทางศาสนาและเทศกาลสำคัญทางศาสนา ได้ถูกต้อง 4-5ประเด็น

ระบุสาระสำคัญของหลักธรรม คติธรรมในวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลสำคัญ         ทางศาสนา ได้ถูกต้อง 2-3ประเด็น

ข้อคิดของหลักธรรมคติธรรม

ระบุข้อคิดที่ได้จากหลักธรรม คติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา และเทศกาลสำคัญทางศาสนา  ได้ถูกต้อง 6-7 ประเด็น

ระบุข้อคิดที่ได้จากหลักธรรม คติธรรมในวันสำคัญ                          ทางศาสนาและเทศกาลสำคัญทางศาสนา ได้ถูกต้อง                         4-5 ประเด็น

ระบุข้อคิดที่ได้จากหลักธรรม คติธรรมในวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลสำคัญ   ทางศาสนา ได้ถูกต้อง 2-3 ประเด็น

การเสนอแนวทาง                   ในการปฏิบัติตน

 

เสนอแนวทางการปฏิบัติตน

ในวันสำคัญทางศาสนา

และเทศกาลสำคัญ                       ทางศาสนา ได้ถูกต้อง และเหมาะสม

5-6 -ข้อ  

เสนอแนวทางการปฏิบัติตน

ในวันสำคัญทางศาสนา

และเทศกาลสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง และเหมาะสม  3-4 -ข้อ  

เสนอแนวทางการปฏิบัติตน

ในวันสำคัญทางศาสนา

และเทศกาลสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง และเหมาะสม 1-2 ข้อ  

ผลของการปฏิบัติตน

 

ระบุผลของการปฏิบัติตน

ในวันสำคัญทางศาสนา                     และเทศกาลสำคัญ                       ทางศาสนา ได้ถูกต้อง 5-6 -ข้อ  

ระบุผลของการปฏิบัติตน

ในวันสำคัญทางศาสนา                     และเทศกาลสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง 3-4 -ข้อ  

ระบุผลของการปฏิบัติตน

ในวันสำคัญทางศาสนา                     และเทศกาลสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง 1-2 -ข้อ  

 

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

10-12

ดีมาก

7-9

ดี

4-6

พอใช้

0-3

ปรับปรุง

 

หน้า 23  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ใช้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ü

              ลงในช่องระดับคะแนน 4,3,2,1 ที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

รายการประเมิน

ระดับคะแนน

4

3

2

1

1. มีวินัย

1.1 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ

     ข้อบังคับในรายวิชาที่เรียน

 

 

 

 

1.2 เข้าเรียนตรงเวลา และสม่ำเสมอ

 

 

 

 

1.3 ส่งงานตรงเวลา และสม่ำเสมอ

 

 

 

 

2. ใฝ่เรียนรู้

 

2.1 ตั้งใจเรียน ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้จากหนังสือ

     สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามที่ครูกำหนด

 

 

 

 

2.2 เอาใจใส่ในการเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

     เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

 

 

 

 

3. มีความรับผิดชอบ

3.1 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กำหนด

 

 

 

 

3.2 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

3.2 ทำงานด้วยความอดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และอุปสรรค

 

 

 

 

3.3 แก้ปัญหา และอุปสรรค ในการทำงานได้สำเร็จ

 

 

 

 

3.4 ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

                                                                     ลงชื่อ                                ผู้ประเมิน

(นายนครรัฐ   โชติพรม)

                   วันที่.......เดือน......................พ.ศ...............

 

เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ 

4 คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง

3 คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

2 คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง

1 คะแนน

 

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

31-40

ดีมาก

21-30

ดี

11-20

พอใช้

0-10

ปรับปรุง

 

 

 

หน้า 24  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วันสำคัญทางพุทธศาสนา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

รหัสวิชา ส33102 รายวิชา พระพุทธศาสนา 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่  2  เวลา 2  ชั่วโมง

ผู้สอน นายนครรัฐ   โชติพรม  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา  จังหวัดสระบุรี

 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

         ส1.2 ม.4-6/4 วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา

และเทศกาลที่สำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

             1. ปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง และเหมาะสม

                   2. นำหลักธรรม คติธรรมในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ

                  ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

3. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

               การปฏิบัติตนตามหลักธรรม คติธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา และเทศกาลที่สำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ ได้ถูกต้อง และเหมาะสม ย่อมส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข

4. สาระการเรียนรู้

         1. การปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา

         2. หลักธรรม คติธรรม ในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

    5.1 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

             1. การนำหลักธรรม คติธรรม ในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิต

             2. การทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

             3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

             1. มีวินัย                         

             2. ใฝ่เรียนรู้                      

             3. มีความรับผิดชอบ

 

หน้า 25  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ (วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม)

         ชั่วโมงที่ 1

 

                   1) นักเรียนดูภาพการตักบาตรเทโวโรหณะ

                   2) นักเรียนตอบคำถามสำคัญ ดังนี้

1. นักเรียนจะตั้งชื่อภาพนี้ว่าอย่างไร และคนในภาพกำลังทำอะไร

2. กิจกรรมนี้ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

3. นักเรียนที่เคยทำกิจกรรมเช่นคนในภาพนี้ เล่าประสบการณ์ ให้เพื่อนฟัง

ว่าไปทำกิจกรรมนี้ ที่ไหน เมื่อไร ในโอกาสใด และมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง

                   3) นักเรียนร่วมกันเชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา กับครอบครัวในวัยเด็ก ไปใช้ในการเรียน  เรื่อง การปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญ

ทางพระพุทธศาสนา ในห้องเรียน    

                   4) นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ กลุ่มละ 5-7 คน แบ่งหน้าที่ในการทำงาน และปฏิบัติหน้าที่ต่อกลุ่มของตนเอง ครูแนะนำ      

ให้นักเรียนทำงานด้วยความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ และมีวินัย

                    5) ครูใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดแบบโยนิโสมนสิการ “คิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม”

เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา ดังตัวอย่าง ดังนี้

                             1. นักเรียนร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการปลุกเร้าคุณธรรม

 • เป้าหมายของการคิดปลุกเร้าคุณธรรม คือ “การปฏิบัติตน

ในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา”

2. นักเรียนกำหนดวิธีการปฏิบัติตนในการปลุกเร้าคุณธรรม ดังนี้

 • นักเรียนไปร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

ณ วัดใกล้บ้าน และบันทึกการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา ตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • นักเรียนตอบคำถามสำคัญ เพื่อกระตุ้น และปลุกเร้าคุณธรรม

เรื่อง การปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา ดังนี้

1. นักเรียนได้ข้อคิดอย่างไรบ้าง ในการปฏิบัติตน ในวันสำคัญ

และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

                                       2. การปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

ช่วยพัฒนานักเรียนอย่างไรบ้าง และได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง

                                       3. ถ้านักเรียนให้ความสำคัญ ในการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาล

สำคัญทางพุทธศาสนา ครอบครัวนักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างไร และสังคมจะได้รับประโยชน์อย่างไร

หน้า 26  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

 

4. นักเรียนจะมีส่วนช่วยส่งเสริม แนะนำ เชิญชวน เพื่อน ๆ                 

ที่ไม่สนใจการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาได้อย่างไรบ้าง ด้วยวิธีการอย่างไร

                                       5. นักเรียนจะบอกกับคนอื่น ๆ ถึงผลดี ผลสำเร็จที่ตนได้รับ

จากการปฏิบัติตนในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางศาสนาอย่างไรบ้าง

                    6) ครูสุ่มเลือกนักเรียน 3-5 คน นำเสนอคำตอบจากคำถามสำคัญ

เรื่อง การปฏิบัติตนในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

                    7) ครูชื่นชมนักเรียนที่นำเสนอคำตอบจากการปลุกเร้าคุณธรรม

เรื่อง การปฏิบัติตนในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนาได้ถูกต้องและให้คำแนะนำ

นักเรียนที่ตอบคำถามได้ยังไม่สมบูรณ์

 

กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 2

 

1) นักเรียนและครูสนทนาร่วมกันถึงแนวทางการปฏิบัติตนในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญ

ทางพระพุทธศาสนา

2) นักเรียนร่วมกันอภิปรายกลุ่มเพื่อสรุปสาระสำคัญของแนวทางการปฏิบัติตน

ในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้โปรแกรม Mind Map(จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อ 1 ปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้องและเหมาะสม)

                                                3) ครูมอบภาระงานให้นักเรียนทุกคน บันทึกการปฏิบัติตนในวันสำคัญ

และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนาในประเด็นต่อไปนี้

                            1. เลือกวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2-3 วันและให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติตนในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นเวลา 1 เดือน

                            2. สรุปสาระสำคัญที่ได้จากข้อคิดที่ได้จากหลักธรรม คติธรรมในวันสำคัญ

และเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                            3. บอกแนวทางในการปฏิบัติตนในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางศาสนา

                            4. นำเสนอผลสำเร็จในการนำหลักธรรม คติธรรมในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาไปใช้

ในการดำเนินชีวิต                                  

                   4) ครูชี้แจงเกณฑ์การประเมิน “การบันทึกการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนา

และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา ให้นักเรียนทราบ(จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อ 2 นำหลักธรรม คติธรรมในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้)

 

หน้า 27  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

 

                   5) ครูเลือกนักเรียนที่บันทึกการปฏิบัติตน ในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับดี นำผลงานจัดป้ายนิเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ

   ครูชื่นชมนักเรียนที่นำเสนอการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางศาสนา

ได้ถูกต้องสมบูรณ์ และให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องแก่นักเรียนบางส่วน ที่ยังนำเสนอข้อมูลดังกล่าวได้ยังไม่สมบูรณ์ ในโอกาสที่เหมาะสม

                   6) นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เป็นการบ้าน

8. การวัดผลและประเมินผล

        สิ่งที่ต้องการวัด

            วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

1. การปฏิบัติตนในวันสำคัญและเทศกาลที่สำคัญ                     ทางพุทธศาสนา

ตรวจบันทึกการปฏิบัติตน

ในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

แบบประเมินบันทึก

การปฏิบัติตน ในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญ                   ทางพุทธศาสนา

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

2. การนำหลักธรรม คติธรรม ในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา                      ไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

-ตรวจบันทึกการปฏิบัติตนฯ

-ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

-ตรวจชิ้นงาน

-ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

-แบบบันทึกการปฏิบัติตนฯ

-แบบทดสอบก่อนเรียน

-แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

3. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถ

ในการใช้ทักษะชีวิต

1.1 การใช้หลักธรรม

ในการดำเนินชีวิต

1.2 การปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนา

 1.3 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.4 การทำงานกลุ่ม                            ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข                        

แบบประเมินสมรรถนะ

สำคัญของผู้เรียน

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย           ใฝ่เรียนรู้ และการมีความรับผิดชอบ ในการทำงาน

แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์ระดับดี

 

9.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

9.1   สื่อการเรียนรู้

 1. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง วันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3. ภาพการตักบาตรเทโวโรหณะ

9.2   แหล่งการเรียนรู้

1. https://www.classstart.org/member#!/classes

2. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/5

                                  (https://www.facebook.com/groups/454364928005556/?fref=ts

หน้า 28  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

 

10.  บันทึกผลการจัดการเรียนรู้

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

          ปัญหาอุปสรรค

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

11. กิจกรรมเสนอแนะ (ถ้ามี)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

 

 

                                                      ลงชื่อ                             ครูผู้สอน

                                                             (นายนครรัฐ   โชติพรม)

                                                ตำแหน่ง ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

 

 

หน้า 29  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

แบบบันทึกการปฏิบัติตน

ในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

 

 

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติตนในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

(ให้นักเรียนเลือกวันสำคัญทางศาสนาและเทศกาลสำคัญเทศกาลสำคัญทางศาสนา จำนวน 2-3 วัน)

ชื่อ : วันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา................................................................................................

 

สถานที่........................................................................................วันที่............เดือน.........................พ.ศ..................

ขั้นที่ 1 การรับรู้ในการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หน้า 30  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม 

ขั้นที่ 3 การนำหลักธรรม คติธรรม ไปใช้ในการดำเนินชีวิต

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

หน้า 31  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

 

เกณฑ์ประเมิน : บันทึกการปฏิบัติตน ในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

 

รายการบันทึก

ระดับคุณภาพ

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

การรับรู้ในการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญ ทางพุทธศาสนา

 

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นว่า ตระหนักรับรู้ ในการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้องและชัดเจน

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นว่า ตระหนักรับรู้ในการปฏิบัติตนในวันสำคัญ     และเทศกาลสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง     มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นว่า ตระหนักรับรู้ในการปฏิบัติตนในวันสำคัญและเทศกาลสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้องบางส่วนมีข้อบกพร่องมาก

การปฏิบัติตนในวันสำคัญ

และเทศกาลสำคัญ

ทางพุทธศาสนา

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางศาสนา ได้ถูกต้อง ทั้งวิธีการปฏิบัติ และเหมาะสมกับวัย กาลเทศะ และบุคคลได้อย่างสมบูรณ์                    

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางศาสนา ได้ถูกต้อง ทั้งวิธีการปฏิบัติ และเหมาะสมกับวัย กาลเทศะ และบุคคล ได้ถูกต้อง มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตนในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางศาสนา ได้ถูกต้อง ทั้งวิธีการปฏิบัติ และเหมาะสมกับวัย กาลเทศะ และบุคคลได้ถูกต้องบางส่วน มีข้อบกพร่องมาก

การใช้หลักธรรม คติธรรม

ในการดำเนินชีวิต

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นถึง การนำหลักธรรม คติธรรม ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ได้อย่างเหมาะสม               โดยระบุผลที่เกิขึ้นจากการกระทำ ทั้งผล   ต่อตนเอง ผู้อื่น หรือผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก แสดงให้เห็นถึงความสุข ยินดีเต็มใจ ที่ได้ปฏิบัติในสิ่งนั้น ๆ ได้ชัดเจน

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นถึง การนำหลักธรรม คติธรรม ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ได้อย่างเหมาะสมโดยระบุผลที่เกิดขึ้น         จากการกระทำ ทั้งผลต่อตนเอง ผู้อื่น หรือผล ต่ออารมณ์ ความรู้สึก แสดงให้เห็นถึงความสุข ยินดีเต็มใจที่ได้ปฏิบัติ              ในสิ่งนั้น ๆ ได้ชัดเจน มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย

สิ่งที่นักเรียนบันทึก สะท้อนให้เห็นถึง การนำหลักธรรม คติธรรม ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ได้บางส่วน ขาดการระบุผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ทั้งผลต่อตนเอง ผู้อื่น หรือผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก แสดงให้เห็นถึงความสุข ยินดีเต็มใจ ที่ได้ปฏิบัติในสิ่งนั้น ๆ             ได้บางส่วน มีข้อบกพร่องมาก

 

หน้า 32 โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

เรื่อง การนำหลักธรรม คติธรรม ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนใช้หลักธรรม คติธรรม ในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

            ไปใช้ในการแก้ปัญหา ในชีวิตประจำวัน

 

1. สถานการณ์ หรือปัญหาที่พบ เรื่อง..............................................................................................................

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

2. หลักธรรม คติธรรม ในวันสำคัญ และเทศกาลสำคัญทางพุทธศาสนา

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

3. ขั้นตอนการนำหลักธรรม คติธรรม ไปใช้ในการแก้ปัญหา

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

4. ผลที่ได้รับ

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

……………………………………..………………………………….……………………………………………………………………………….

หน้า  33  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

แบบประเมิน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 

 

คำชี้แจง : ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ระหว่างเรียน และนอกเวลาเรียน ให้ผู้ประเมินขีดเครื่องหมาย ü

              ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน (นักเรียนประเมินตนเอง) และครูประเมินนักเรียน

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

3

2

1

1. ความสามารถในการสื่อสาร

 

 

 

1.1 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง

     โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม

 

 

 

1.2 ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม

 

 

 

2. ความสามารถในการคิด

 

 

 

2.1 ทักษะการวิเคราะห์คำถามสำคัญ

 

 

 

2.2 คิดวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการสร้างองค์ความรู้

 

 

 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

 

 

 

3.1 แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล

 

 

 

3.2 แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา

 

 

 

3.3 ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

 

 

 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

 

 

    4.1 การนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

 

 

    4.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

    4.3 การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

 

 

    4.4 มีวิธีแก้ปัญหาไขความขัดแย้งในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

 

 

5.1 เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม

 

 

 

5.2 เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

 

 

 

    5.3 ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้

 

 

 

 

                                                       ลงชื่อ ............................................................ผู้ประเมิน

                                                       ......................../........................./.............................

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ      ให้  3  คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง       ให้  2  คะแนน

พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง                    ให้  1  คะแนน

 

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

29-42

ดี

15-28

พอใช้

0-14

ปรับปรุง

หน้า 34  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำชี้แจง : ใช้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน ให้ผู้ประเมิน

              ขีดเครื่องหมาย üลงในช่องระดับคะแนน ที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

4

3

2

1

1. การมีวินัย

1.1 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ

     ข้อบังคับในรายวิชาที่เรียน

 

 

 

 

1.2 เข้าเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ

 

 

 

 

1.3 ส่งงานตรงเวลาและสม่ำเสมอ

 

 

 

 

2. การใฝ่เรียนรู้

 

2.1 ตั้งใจเรียน ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้จากหนังสือ

     สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่ครูกำหนด

 

 

 

 

2.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

     เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

 

 

 

 

3. การมีความรับผิดชอบ

3.1 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กำหนด

 

 

 

 

3.2 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

3.2 ทำงาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค

 

 

 

 

3.3 แก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานได้สำเร็จ

 

 

 

 

3.4 ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ลงชื่อ                              ผู้ประเมิน

                           (นายนครรัฐ   โชติพรม)

วันที่.......เดือน......................พ.ศ. ..............

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

31-40

ดีมาก

21-30

ดี

11-20

พอใช้

0-10

ปรับปรุง

 

        เกณฑ์การให้คะแนน

        ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ                ให้         4      คะแนน

        ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง                      ให้         3      คะแนน

        ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง                       ให้         2      คะแนน

        ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง                      ให้         1      คะแนน

 

หน้า 35  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

 

แบบประเมินการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม

 

คำชี้แจง : ใช้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียน ให้ผู้ประเมินขีดเครื่องหมาย /

              ลงในช่องระดับคุณภาพ ที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน

 

ข้อ

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

3

2

1

1

เป้าหมายการคิดปลุกเร้าคุณธรรม

 

 

 

2

การเสนอวิธีการปลุกเร้าคุณธรรม

 

 

 

 

 

          ลงชื่อ                               ผู้ประเมิน

     (นายนครรัฐ   โชติพรม)

         วันที่.......เดือน......................พ.ศ. ..............

 

 

 เกณฑ์ประเมิน : การคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม

 

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

เป้าหมาย

การคิดปลุกเร้าคุณธรรม

 

กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ ในทางกุศล ดีงาม สร้างสรรค์และให้กำลังใจตนเอง          ได้ชัดเจน ทุกประเด็น  สะท้อนว่า เข้าใจเป้าหมาย ในการปลุกเร้าคุณธรรม             ได้ถูกต้อง ชัดเจน และลึกซึ้ง

กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ ในทางกุศล ดีงาม สร้างสรรค์ และให้กำลังใจตนเอง         ได้ชัดเจน ทุกประเด็น                           มีข้อบกพร่องเล็กน้อย                  สะท้อนว่าเข้าใจเป้าหมายในการปลุกเร้าคุณธรรม ได้ถูกต้อง

กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ                   ในทางกุศล ดีงาม สร้างสรรค์                และให้กำลังใจตนเอง                       ได้บางประเด็น มีข้อบกพร่องมาก สะท้อนว่า เข้าใจเป้าหมายในการปลุกเร้าคุณธรรม ได้บางส่วน แต่ขาดความชัดเจน

การเสนอ

วิธีการปลุกเร้าคุณธรรม

 

กำหนดวิธีการ ขั้นตอน ได้สอดคล้องเหมาะสม และบรรลุเป้าหมาย                        ที่ต้องการทุกประเด็น สะท้อนว่าเข้าใจการคิด   แบบปลุกเร้าคุณธรรม                 ได้ถูกต้อง ชัดเจน และลึกซึ้ง

กำหนดวิธีการ ขั้นตอน                          ได้สอดคล้อง และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ   ทุกประเด็น มีข้อบกพร่องเล็กน้อย สะท้อนว่าเข้าใจการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมได้ถูกต้อง

กำหนดวิธีการ ขั้นตอน                         ได้สอดคล้องเป้าหมายที่ต้องการบางประเด็น มีข้อบกพร่องมาก สะท้อนว่าเข้าใจการคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรมได้บางส่วน แต่ขาด     ความชัดเจน

 

 

หน้า 36  โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม

 

โดย...ครูนครรัฐ   โชติพรม   ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี

องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้  Active  Learning”

 

        ในการออกแบบการเรียนรู้ ในแต่ละหน่วย ครูต้องคำนึงถึงกิจกรรมการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในลักษณะต่อไปนี้

1. กระบวนการเรียนรู้ที่ครูลดบทบาทการสอน และการให้ความรู้โดยตรงแต่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  สร้างองค์ความรู้ 

    และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้  ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้  สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์ต่างๆ

3. กิจกรรมเชื่อมโยงผู้เรียน สภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ

4. กิจกรรมการเรียน สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใหม่ หรือสถานการณ์ใหม่

5. กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างมีเหตุมีผล  มีโอกาสร่วมอภิปราย และนำเสนอผลงาน

6. ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และสืบค้นองค์ความรู้ต่าง ๆ                      

7. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเอง และของเพื่อน

8. ผู้เรียนสร้างชิ้นงานตามความสนใจของตนเองในบริบทที่หลากหลาย

9. เรียนรู้เป็นกลุ่ม ร่วมมือกันแก้ปัญหา

10. ใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ เป็นต้น

11. อื่น ๆ ในบริบทธรรมชาติวิชา ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์