ปริญญาตรีการบัญชีและการเงิน รู้ลึก 2 สาขาในหลักสูตรเดียว

           เปิดหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่องสำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันที่ได้ชื่อว่าตลาดวิชา สอนทั้งระบบเปิด เช่น บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และระบบปิดเช็คชื่อทุกชั่วโมงเรียน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น
           การเป็นมหาวิทยาลัยในระบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) ที่มีความยืดหยุ่นของรามคำแหง เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียน และสามารถโอนหน่วยกิตได้ในกรณีที่ย้ายคณะ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังค้นหาตนเอง
           นโยบายของรองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีนี้ต้อนรับภาคการศึกษาใหม่ด้วยระบบการรับสมัครแบบ One-Stop Service ลดเวลาการสมัครเรียนจาก 3 ชั่วโมง เหลือไม่เกิน 30 นาที และทุกกระบวนการเสร็จสิ้นในหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง โดยมีกำหนดรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 3-13 มิถุนายน 2551 คณะที่เปิดสอนในส่วนกลาง ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ส่วนภูมิภาคเปิดสอน สาขาวิชานิติศาสตร์ การบริหารทั่วไป สื่อสารมวลชน และการบริหารรัฐกิจ
           ในปีการศึกษา 2551 คณะบริหารธุรกิจเปิดโครงการภาคพิเศษ สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน รุ่นที่ 1 มีกำหนดรับจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน
           รองศาสตราจารย์เริงรัก   จำปาเงิน   คณบดี คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรก และเป็นเพียงสถาบันการศึกษาเดียวของประเทศไทยที่เปิดสอน จุดเด่นเน้นความรู้ความสามารถครอบคลุมทั้งด้านการบัญชีและการเงิน ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
           คุณสมบัติผู้สมัคร จบม.6 ม.3  ปวส. ปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี เรียนในระบบปิด เปิดรับจำนวนจำกัดเพียง 200 คน ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว และมีโอกาสสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปี หากลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนด้วย
           “ข้อได้เปรียบของคนที่วิเคราะห์การเงิน ถ้ามีพื้นฐานบัญชี จะวิเคราะห์ได้ลึก เห็นภาพชัดเจนขึ้น ปัจจุบันประเทศขาดแคลนนักบัญชีและนักการเงินที่สามารถไปทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอาเซียน ตลาดนี้ยังเปิดกว้าง และเงินเดือนดีมาก ถ้ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมอาจขยายไปถึงระดับปริญญาโท-เอก” รองศาสตราจารย์คิม กล่าว
           สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบทุนวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 80 ทุน ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าตำรา และได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกคนละ 10,000 บาท ต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีผลการเรียนในระดับมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 นอกจากนี้ยังมีทุนประเภทอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,000 ทุน อาทิ ทุนเรียนเก่ง กรณีที่ทำคะแนนได้ G 5 วิชา เทอมต่อไปไม่ต้องเสียเงินลงทะเบียน ทุนกิจกรรม มอบโดยผู้ใจบุญ และทุนมูลนิธิรังสรรค์ แสงสุข เป็นต้น 
           รามคำแหง ยังได้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่จ่ายค่าเล่าเรียนถูกที่สุดในโลก หน่วยกิตละ 25 บาท จึงไม่เป็นภาระกับผู้เรียนมากนัก ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการรับสมัครติดต่อ โทร.0-2310-8617-8, 0-2310-8614-5, 0-2310-8624 หรือ
www.ru.ac.th หรือสมัครเรียนสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน ติดต่อสำนักงานโครงการฯ ห้อง 402 คณะบริหารธุรกิจ ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-2310-8237, 08-6306-5173-4, 08-5130-0666 www.ba.ru.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์