ห้องเรียน ครูศิริรักษ์ สมพงษ์ ปีการศึกษา 2560

รูปภาพของ nbrsirirak

         รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง22102

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง22102 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 1.0 หน่วยกิต 2 คาบ/สัปดาห์ จำนวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

               รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนอธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ภาษาโลโก้) การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

               มีทักษะในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของตนเอง โดยปฏิบัติการสืบค้นหาข้อมูลวิวัฒนาการของการสื่อสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สำรวจอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มรวมกัน ในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโลโก้ ฝึกการใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

               เกิดเจตคติที่ดีต่อกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเอง และสังคม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ง 3.1: เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและ                        อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

มฐ ง3.1ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4 รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัดที่ 2 อธิบายหลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 3 ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

  ม.2/1 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]
  ม.2/3 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8] 
  ม.2/5 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8] 
  ม.2/7 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]
  ม.2/9 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8] 
  ม.2/10 [งานครั้งที่ 1] [งานครั้งที่ 2] [งานครั้งที่ 3] [งานครั้งที่ 4] [งานครั้งที่ 5] [งานครั้งที่ 6] [งานครั้งที่ 7] [งานครั้งที่ 8]
  

คะแนน ระหว่างเรียน

จากใบงาน 50 คะแนน

สมุดโน๊ตย่อ 10 คะแนน

งานนิทรรศการวิชาการ 10 คะแนน

รวม 70 คะแนน

สอบกลางภาค 10 คะแนน

สอบปลายภาค 20 คะแนน

รวม 30 คะแนน

รวมทั้งหมด 100 คะแนน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์