ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่ สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 1872
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวเพียงเพ็ญ พุกกิริยา
2. นางสาวกิดาการ   อุทัย
3. นางสาวโสภิตา   ชัยวัฒน์
4. นายสรัล   ตั้งตรงสิทธิ์
เรื่อง อินเดีย
หมายเลขการสมัคร 1837
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
เลขที่ 1 หมู่4  ต. นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000
1.นางรัศมี   รักษาวงค์
2.นายณัฐพล  เคนโยธา
URL: ยังไม่แจ้ง กรุณาแจ้งด่วน
2.
หมายเลขการสมัคร 1907 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายธานินทร์ พร้อมสุข
2. นาวสาว วิภารัตน์ พรหมนนท์
3. นางสาวปัญญาพร   นิธิเจริญสุข
4. นางสาว  ณัฏฐนิช   อาบสุวรรณ์
เรื่อง กฎหมายแพ่ง&อาญา
หมายเลขการสมัคร 1905 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางมยุรี    กรวดแก้ว
2. นางสาวอาริตา      ปากดีสี
3.
หมายเลขการสมัคร 1932  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวรัชญา     ไชยนา
2. นางสาว อรปทุม    ศรีงาม
3. นางสาว อรวารี   จ้อยจุฑา
4. นางสาว สุภาภรณ์  แซ่โซว
เรื่อง 100 สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดในโลก
หมายเลขการสมัคร 1938 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
2. นางสาวสุวิมล ภัคโชค
4.
หมายเลขการสมัคร 1937 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางมยุรี กรวดแก้ว
2. นางสาวฐิติกานต์ อณารัตน์
3. นางสาวศุภาพิชญ์ อัครานุรักษ์กุล
4. นางสาวปวีณา เลื่อมประเสริฐ
เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย
หมายเลขการสมัคร 1946 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายธานินทร์ พร้อมสุข
2. นางสาวอรุณี  เริงธรรม
5.
หมายเลขการสมัคร 2000 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาว เพียงเพ็ญ พุกกิริยา
2. นางสาว วันวิสาข์  อินทรกฤษณ์
3. นาย ชัยนรินท์ ไชยวัฒน์รวี
4. นางสาว วรนุช นุตบันเทิง
เรื่อง พระพุทธศาสนา
หมายเลขการสมัคร 1967
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
2. น.ส สุรอนงค์  โพธิวราพรรณ
6.
หมายเลขการสมัคร 2005 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นาย ปรีชา รักษาสิริโรจน์
2. นาย วศิน สกุลพาเจริญ
3. นาย วรายุทธ ศรีทองสุข
4. นายอุรุพงษ์ พรหมมา 
เรื่อง เอเชีย
หมายเลขการสมัคร 1970  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางปาลิดา  สวนชัง
2. น.ส. นันทิชา  เรืองวินิตวงศ์
7.
หมายเลขการสมัคร 2009 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวเพียงเพ็ญ พุกกิริยา
2. นายยุทธพล จิรัฐติกร
3. นายฐาปกรณ์   ผลมานะ
4. นายจารุวิทย์   ศรีบูรณศร
เรื่อง ประวัติศาสตร์
หมายเลขการสมัคร 1975 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 ต. ยานนาวา
อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวปิยวรรณ  วงศ์วณิชย์เจริญ
2. เด็กชายวรรธนะ จิตประพัฒน์พันธ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/41538
8.
หมายเลขการสมัคร 2137
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาว มาลัยวรรณ
2. น.ส. ปัทมาภิรัตน์ บรรณธนเศรษฐ์
3. น.ส. ฐานิกา จันทร์ไพบูลย์กิจ
4. Miss wiktoria galior
เรื่อง สงครามโลกครั้ง ที่ 2
หมายเลขการสมัคร 2037  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางปาลิดา  สวนชัง
2. น.ส. ณัฐกานด์ พูนเพิ่มทรัพย์
9.
หมายเลขการสมัคร 2150 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นาง พีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
2. นางสาว วีรภัทรา แสวงวุฒิพันธ์
3. นางสาว มานิตา อิสสระปํญโญภาส
4. นางสาว ผลิวรรณ  บุ้นเฮี้ยน
เรื่อง เที่ยวที่ไหนไม่สุขใจ เท่าตลาดน้ำนะจ๊ะ
นะจ๊ะ!!!!!!  ((:
หมายเลขการสมัคร 2049 ซ้ำกับลำดับที่ 7
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 ต. ยานนาวา
อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวปิยวรรณ  วงศ์วณิชย์เจริญ
2. เด็กชายวรรธนะ จิตประพัฒน์พันธ์
10.
หมายเลขการสมัคร 2200
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายสรไกร  สัตย์เพริศพราย
2. นางสาว ศิริพร เลิศสินทรัพย์ทวี
3. นางสาว วรกานต์ ไมตรีรักษ์
4. นางสาว ลลิตภัทร ลิ้มรุ่งเรือง
เรื่อง 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
หมายเลขการสมัคร 2067 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นาง  มาลัยวรรณ จันทร
2. นางสาว โอปอล อิสระธานันท์
11.
หมายเลขการสมัคร 2207 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางพีรทิพย์  สุคันธเมศวร์
2. นางสาวคณิตา      บุญล้อม
3. นางสาวธนาวดี  สุวรรณโกศัย
4. นางสาววริยา วิสุทธิเสรีวงศ์
เรื่อง ประวัติศาสตร์การเมืองไทยใน
สมัยรัชกาลที่4-พุทธศักราช 2453
หมายเลขการสมัคร 2068 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นาง ปาลิดา สวนชัง
2. นางสาววิภาดา จตุพรมงคลชัย

 

12.
หมายเลขการสมัคร 2248 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นาย วิรัติ  พนารัตน์
2. น.ส พลอยไพลิน ไชยหนองหว้า
3. น.ส อิศราภรณ์ หนันเรียง
4. น.ส พินัฎฐา บุญกิจเจริญ
เรื่อง สถานที่แห่งความทรงจำของประเทศไทย
หมายเลขการสมัคร 2085  ยกเลิก
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวรัชญา ไชยนา
2. นางสาวฑณิฎา วามะศิริ
13.
หมายเลขการสมัคร 2253 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. พระอาจารย์ มหาถวิล จารุเตโร
2. น.ส.พิมานมาศ  สุขจินดา
3. น.ส.กิตติยา  ทองดวง
4. น.ส.พรนภา  สวนสมจิตต์
เรื่อง หัวใจพระเจ้าสิบชาติ
หมายเลขการสมัคร 2087 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายธานินทร์ พร้อมสุข
2. นางสาวกาญจน์มณี จรุงพรสวสดิ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/45009 
14.
หมายเลขการสมัคร 2292 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาว ศรนรินทร์  สังวาลย์
2. น.ส. ชาลิสา  ภัทรวณิชกุล
3. น.ส. กมลชนก ศีลวัตรพงษ์
4. น.ส. อรพรรณ วงศ์เพชรพลอย
เรื่อง รอบเกาะรัตนโกสินทร์
หมายเลขการสมัคร 2088 ยกเลิก
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวรัชญา    ไชยนา
2. นางสาวพรพรรณ   เดชอธิการ
15.
หมายเลขการสมัคร 2310 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นาย ปรีชา รักษาสิริโรจน์
2. นายจุติ จำเริญเกตุประทีป
3. นาย นรวิชญ์ อยู่โต
4. นายพิศุทธ์ แสงจันทร์ผ่อง
เรื่อง ภูมิศาสตร์
หมายเลขการสมัคร 2097 ยกเลิก
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นาง มาลัยวรรณ  จันทร
2. นางสาว  ชยาดา  ฟองทิพย์สุคนธ์

16.
หมายเลขการสมัคร 2316 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางชนิตา สีตาบุตร
2. น.ส.ประภาสพร แสงชีวิน
3. น.ส.จันทกานติ์  ชาติเจริญสิทธิ์.
4. น.ส.ดวงรัตน์ สุขสุพืช
เรื่อง ประวัติศาสตร์
หมายเลขการสมัคร 2099 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นาง มาลัยวรรณ  จันทร
2. นางสาวสิริมา ธนมาศพูนทรัพย์
17.
หมายเลขการสมัคร 2340
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
เลขที่ 161/1หมู่ 3 ต.หนองลู
อ.สังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี 71240
1. นางสาวรัตจะรินทร์ เฉิดฉายพนาวัลย์
2. นางสาววรรณฤทัย โฆษิตเกื้อกูล
3. นายวีรยุทธ ชูจิต
4. นายสมคิด ไทรสังขพรดำรง
เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในชีวิตทุนนิยม
หมายเลขการสมัคร 2158 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวธ์
2. นางสาวอรอนงค์ พรศิริธารา
18.
หมายเลขการสมัคร 2661 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล
อ.ดุสิต จังหวัด กรุงเทพฯ 10300
1. นางสุมนะ โมรากุล
2. นางสาว ชุติกาญจน์ นาวาล่อง
3. นางสาว ฐิตาภา เขมกวัฒน์
4. นางสาว อรกมล นิละนนท์
เรื่อง Middle Ages
หมายเลขการสมัคร 2185 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาว กัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง
2. น.ส.สุธิดา เด่นประภา
19.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1.นางจงรักษ์ บัณฑิตนุกูล
2.นายศุภเศรษฐ์ งามสอาด
3.นายวีรภัทร วรนิตินันท์
4.นายกัญจน์ บูรณะชาคร 
เรื่อง ภูมิศาสตร์
หมายเลขการสมัคร 2186 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายธานินทร์ พร้อมสุข
2. นางสาวณัฐวดี นวมศรีสงวน
20.
หมายเลขการสมัคร 2198 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นาง มาลัยวรรณ  จันทร
2. นางสาว  ชยาดา  ฟองทิพย์สุคนธ์
21.
หมายเลขการสมัคร 2211 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
2. น.ส.กฤตินา จันทร์หวร
22.
หมายเลขการสมัคร 2245 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางพีรทิพย์     สุคันธเมศวร์
2. นางสาว จตุพร เทพนุกูล
23.
หมายเลขการสมัคร 2251 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางวราภรณ์ สุขสายชล
2. น.ส.จันทรา  ตระกูลเศรษฐสิริ
24.
หมายเลขการสมัคร 2254 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางวราภรณ์ สุขสายชล
2. น.ส.เปียทิพย์ สิทธิพันธ์
25.
หมายเลขการสมัคร 2269 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางมยุรี    กรวดแก้ว
2. นางสาวสินีนุช สัพทานนท์
26.
หมายเลขการสมัคร 2271 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางมยุรี    กรวดแก้ว
2. นางสาววริศรา   วิชญะเถลิงศักดิ์
27.
หมายเลขการสมัคร 2322 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวปาลิดา สวนชัง
2. นางสาว วิชสณี  กงอรัมย์
28.
หมายเลขการสมัคร 2326 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวปาลิดา  สวนชัง   
2. นางสาวศิริพร  เบญจอัศวเอี่ยม
29.
หมายเลขการสมัคร 2335 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายวิรัติ  พนารัตน์
2. น.ส.เขมจิรา   เชษฐ์ชัยอมรกุล
30.
หมายเลขการสมัคร 2341 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นาย ชาญชัย  เปี่ยมชาคร
2. น.ส. จิตราภรณ์  นันทุรัตน์
31.
หมายเลขการสมัคร 2347 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายวิรัตน์ พนารัตน์
2. นางสาวชวิศา จาตุรมาน
32.
หมายเลขการสมัคร 2364 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นาย ชาญชัย  เปี่ยมชาคร
2. นางสาว วรวีณ   มะสำอินทร์
33.
หมายเลขการสมัคร 2376 P

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวมยุรี กรวดแก้ว
2. น.ส. สราลี พิมพ์สมาน
34.
หมายเลขการสมัคร 2389 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางรัชญา  ไชยนา
2. น.ส.ชัชวรรณ ธิติทรัพย์เลิศ
35.
หมายเลขการสมัคร 2427 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางรัชญา ไชยนา 
2. นางสาวสุจิตรา ทรัพย์จรูญวงศ์
36.
หมายเลขการสมัคร 2428 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นาง รัชญา   ไชยนา
2. นางสาว ศิรินทร์ทิพย์   งามธโนปจัย
37.
หมายเลขการสมัคร 2459 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางวราภรณ์ สุขสายชล
2. นางสาว จุฑารัตน์ พุลี
38.
หมายเลขการสมัคร 2477 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวกัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง
2. นางสาวพิชาภพ รัตนางกูร
39.
หมายเลขการสมัคร 2584 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46  ต.ยานนาวา
อ.สาทร. จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายสมบัติ สุทธิรอด
2. นายภาคิน ทัศน์พีรพันธ์
40.
หมายเลขการสมัคร 2723 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่   6   ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่    จังหวัด      ลพบุรี  15110
1. นางสาวนารี  มะเดื่อ
2. นายอภิวัฒน์  เบ้าทอง
41.
หมายเลขการสมัคร 2730 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่   6   ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่    จังหวัด      ลพบุรี  15110
1. นางสาวอุบล  ควรระงับ
2. นางสาวสุจิรา  เสนาะคำ
42.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46  ต.ยานนาวา
อ.สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ10120
1. นายสัญญา บัวจุด
2. นางสาวสุภัสสรา แจ่มอุลิตรัตน์
43.
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวปาลิดา สวนชัง
2. นางสาวยลดา โกสุม
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

เรียน  คุณครูพูนศักดิ์ 

ไม่ทราบว่าตัวอักษรตัว P สีแดง  หมายถึงอะไรค่ะ

 

หมายเลขการสมัคร 2661
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล
อ.ดุสิต จังหวัด กรุงเทพฯ 10300
1. นาย สุมนะ โมรากุล
2. นางสาว ชุติกาญจน์ นาวาล่อง
3. นางสาว ฐิตาภา เขมกวัฒน์
4. นางสาว อรกมล นิละนนท์
เรื่อง Middle Ages
ขอแก้คำนำหน้าจากนายสุมนะ เป็นนางสุมนะ โมรากุล ค่ะ
รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอแก้ไข้ node ค่ะ

http://thaigoodview.com/node/45009

ใช้ node นี่เเทน node ที่สมัครนะคะ

ขอบคุนมากค่ะ :)

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 1905
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางมยุรี    กรวดแก้ว
2. นางสาวอาริตา      ปากดีสี
อาจารย์พูนศักดิ์สุดหล่อค่ะ หนูขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง เป็น
เรื่อง สถานที่สำคัญ  มหัศจรรย์รอบโลก  นะคะ
ขอบคุณมากคะที่อนุญาติเปลี่ยนให้
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

อาจารย์คะช่วยเปลี่ยนทีมของดิฉันจากสาระสังคมศึกษาเป็นสาระวิทยาศาสตร์หน่อยคะสงสัยตอนสมัครจะลืมคลิกเปลี่ยน
หมายเลขการสมัคร 2495
โรงเรียนบีกริม
หมู่ 8  ต.คลองทับจันทร์
อ.อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
1. นางมยุรา  ฉลูทอง
2. เด็กหญิงสุมลตรี   เหล่าน้อย
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาวกัญฐินีภรณ์     ประถมด้วง
2. น.ส. พิชาภพ    รัตนางกูร
ส่งออนไลน์ไปแล้วเมื่อวันที่ 19/11/52 แต่ยังไม่มีอยู่ในรายชื่อผู้สมัคร แล้วก็มาแจ้ง node ค่ะ 
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ sss27260
หมายเลขการสมัคร 2248
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  ต. ยานนาวา
อ.สาทร จังหวัด ก.ท.ม. 10120
1.นาย วิรัติ  พนารัตน์
2. น.ส พลอยไพลิน ไชยหนองหว้า
3. น.ส อิศราภรณ์ หนันเรียง
4. น.ส พินัฎฐา บุญกิจเจริญ
เรื่อง สถานที่แห่งความทรงจำของประเทศไทย
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ kunkrufon

เรียนอาจารย์พูนศักด์

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้สมัครไปแล้วประเภทสื่อเว็บเพจทำอย่างไรคะ? โดยขอเปลี่ยน ดังนี้ค่ะ (ลำดับที่ 3โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ )

1. จากกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ เปลี่ยนเป็น "กลุ่มสาระภาษาไทย"

2. จากเรื่องประวัติศาสตร์ ป5 เปลี่ยนเป็น "ภาษาไทย ป.1"

3. เปลี่ยนครูที่ปรึกษา จากนายสถาพร  เดชสิริ เป็น นางสาวพชร  รวยทรัพย์

4.  รายชื่อนักเรียนคงเดิม

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลขการสมัคร 2088

ขอทำการแก้ไข

เปลียนกลุ่มสาระการเรียนรู้จาก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ไปเป็น สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

และได้ทำการสมัครใหม่เรียบร้อยแล้ว

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลขการสมัคร 2085

ขอทำการแก้ไข

เปลี่ยนกลุ่มสาระการเรียนรู้จาก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปเป็น สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

และได้ทำการสมัครใหม่เรียบร้อยแล้ว

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลขการสมัคร 2207

 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  ต. ยานนาวา
อ.สาทร จังหวัด ก.ท.ม. 10120
1. นางพีรทิพย์  สุคันธเมศวร์
2. นางสาวคณิตา      บุญล้อม
3. นางสาวธนาวดี  สุวรรณโกศัย
4. นางสาววริยา สุวรรณโกศัย
เรื่อง ประวัติศาสตร์การเมืองไทยใน
สมัยรัชกาลที่4-พุทธศักราช 2453
ขอให้อาจารย์เปลี่ยนนามสกุลของ
4. นางสาววริยา สุวรรณโกศัย
มาเป็น  นางสาววริยา วิสุทธิเสรีวงศ์
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลขการสมัคร 1970

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ.สาทร จังหวัด ก.ท.ม. 10120

 1. นางปาลิดา สวนชัง 2. น.ส. นันทิชา เรืองวินิตวงศ์

URL: http://www.thaigoodview.com/node/41840

ขอเปลี่ยนแปลงการสมัครสื่อออนไลน์คือ

เปลี่ยนชื่อเรื่องที่จัดทำ จากเรื่อง ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

แก้ไขเป็นเรื่อง มงคลชีวิต 38 ประการ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ปัญหาข้อผิดพลาดการสมัครที่พบในขณะนี้
(ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552)

1. จำนวนสมาชิกไม่ครบจำนวนตามกติกา
2. ไม่กรอกคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง ซึ่งจะมีปัญหาตอนพิมพ์วุฒิบัตร
3. ประกวดประเภทสื่อออนไลน์ ไม่สร้างเนื้อหาหน้าแรกก่อน เพื่อกรอก URL ผลงาน จึงไม่มีข้อมูล
    ในใบสมัคร ทำให้กรรมการไม่สามารถตรวจได้
4. ครูเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจม.ต้น+ประถม ได้ไม่เกิน 3 ทีม, เว็บเพจม.ปลายไม่เกิน 3 ทีม
    และสื่ออออนไลน์อีกไม่เกิน 3 ทีม กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้
5. นักเรียนเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจได้เพียง 1 ทีม และสื่อออนไลน์ได้อีกเพียง 1 ทีม
    กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์