ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่ สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 1655
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวสมคิด แก้ววงศ์วาลย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ เรืองสิงห์
3. เด็กหญิงเขมิกา ศรีเจริญวงษ์
4. เด็กหญิงรตานันท์ จารุศิริเวช
เรื่อง ประวัติศาสตร์โรมัน
หมายเลขการสมัคร 1675
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลดำรงประชาสรรค์
เลขที่ 400 ต.ธานี
อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
1. นางสาวเมธินี น้อยวงศ์
2. เด็กหญิงวนิดา ลออจิตร
2.
หมายเลขการสมัคร 1666
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวอนุสรา ศรีสุวรรณพร
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา ทวีคูณ
3. เด็กหญิงปราง สกาวรัตนดยธิน
4. เด็กหญิงมณฑ์ลัชชา ปิ่นแก้ว
เรื่อง สุโขทัย – รัตนโกสินทร์
หมายเลขการสมัคร 1945 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวกัญฐินีภร์ ประถมด้วง
2. นางสาวณีรชา ปนัดดาภรณ์
URL: http://www.thaigoodview.com/node/41844
3.   หมายเลขการสมัคร 1672
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวผกามาศ ศิริจันทร์บุตร
2. เด็กหญิงนภสร วีระสุวรรณ
3. เด็กหญิงพระพร มุขยวงศา
4. เด็กหญิงบุณยวีร์ พนธนกรกุล
เรื่อง 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 
หมายเลขการสมัคร 2505 P
โรงเรียนบีกริม
หมู่ 8  ต.คลองทับจันทร์
อ.อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
1. นางศรีวนา  ฉ่ำเพ็ชร
2. เด็กหญิงนันทวัน  ปานวงศ์
 4.   หมายเลขการสมัคร 1674
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวรุจี คำภูแสน
2. เด็กหญิงมนัสนันท์ ศศิปริมานนท์
3. เด็กหญิงจีรนุช ฉินวรรณเลิศ
4. เด็กหญิงจิดาภา เลิศศิล
เรื่อง ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา
 
หมายเลขการสมัคร 2689 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่   6   ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่   จังหวัด   ลพบุรี   15110
1. นางทิวาทิพย์  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายธารทิพย์  ปราบประจิตร์

5.  

หมายเลขการสมัคร 1683
โรงเรียนดรุโณทัย
เลขที่ 49 ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1. นางสาวเกศรา จันฝาก
2. เด็กชายธีรวัฒน์ ตุ่นวิชัย
3. นายพิชชากร จรจรัญ
4. เด็กหญิงมนสวรรย ศรีเพชร
เรื่อง Whenever Wherever Of The World

 
6. หมายเลขการสมัคร 1715
โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง
เลขที่ 49 ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ. ตรัง  92000
1. นางสาวเกศรา จันฝาก
2. นางสาว ทิฆัมพร ทิพย์รองพล
3. นางสาว อรรวินท์ กระวินทร์
4. เด็กหญิง ชนม์นิภา โตสกุล
เรื่อง Geography  Community
7.   หมายเลขการสมัคร 1841
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวสมคิด แก้ววงศ์วาลย์
2. เด็กหญิงปวริศา ศุขะพันธุ์
3. เด็กหญิงณัฐวดี ชัยธีระพันธุ์กุล
4. เด็กหญิงแก้วเกล้า ห้องสำเริง
เรื่อง สิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อไปเอเชีย
 
8.   หมายเลขการสมัคร 1844
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวสุรีย์ สระศรีสม
2. เด็กหญิงภรณ์พชร  ภักดีรัตน์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฉัตรโพธิ์
4. เด็กหญิงภัทราพร  โกนธีรากูล
เรื่อง ภูมิศาสตร์
 
9.
หมายเลขการสมัคร 1855
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายปรีชา รักษาสิริโรจน์
2. เด็กหญิง ธัญญา กฤษณา ธัวรีล่า
3. เด็กหญิงอธิชา รุ่งโรจน์กิตติกุล
4. เด็กหญิงวันวิสาข์ ทิพยรัตน์พรทวี
เรื่อง ประวัติศาสตร์อียิปต์
10.
หมายเลขการสมัคร 1863 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวรุจี คำภูแสน
2. เด็กหญิงณัฐลดา พิสิฐพิทยากุล
3. เด็กหญิงศุภิสรา คล้ายหิรัญ
4. เด็กหญิงริญญารัตน์ พีรนันทสิทธิ์
เรื่อง อารยธรรมจีน
11.
หมายเลขการสมัคร 1868
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวรุจี  คำภูแสน
2. เด็กหญิง ศรศวรรค์ หวังเจริญรุ่ง
3. เด็กหญิง ธาวินี  คงธนะพานิช
4. เด็กหญิง ธนาภรณ์  วิชาชาญชัย
เรื่อง จังหวัดเชียงราย
12.
หมายเลขการสมัคร 1870 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวสุรีย์  สระศรีสม
2. ด.ญ. ภรณ์พชร  ภักดีรัตน์
3. ด.ญ.  จารุวรรณ  ฉัตรโพธิ์
4. ด.ญ. ภัทราพร โกนธีรากูล
เรื่อง ภูมิศาสตร์
13.
หมายเลขการสมัคร 1899
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวสมคิด แก้ววงศ์วาลย์
2. เด็กชายพฤกษ์ สว่างยิ่ง
3. เด็กชายราชภัฏ เอี่ยมแสน
4. เด็กชายปณัท  พัฒนวิภาส
เรื่อง ความรู้รอบตัว
14.
หมายเลขการสมัคร 1912
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวสุรีย์   สระศรีสม
2. เด็กชายชยานันต์    ธเนศอนุกุล
3. เด็กชายภูผา    นวลพลับ
4. เด็กชายรชต    ศรียุกต์รัตน์
เรื่อง สงครามโลก
15.
หมายเลขการสมัคร 1956
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. น.ส.สุวภา  อันละคร
2. ด.ญ.ภัสสร  สังขะรมย์
3. ด.ญ.ชยาภรณ์    บำรุงเขต
4. ด.ช.นราวิชญ์   พฤกษ์สะวัน
เรื่อง ประเทศเกาหลี
16.
หมายเลขการสมัคร 1960 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาววนิดา สายวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองเดชขจร
3. เด็กหญิงมาริญณา  ธีรากิจ
4. เด็กหญิงกัญจน์รวี  แสงพล
เรื่อง ประเทศนิวซีแลนด์
17.
หมายเลขการสมัคร 1981
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวกรรณิกา อุปพงศ์
2. เด็กหญิง ชนากานต์  ทองแท้
3. เด็กชายรัฐวิทย์  มหาวงศนันท์
4. เด็กหญิงธนารีย์  วรัญญูวัฒนา 
เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติตะวันออก
18.
หมายเลขการสมัคร 2401
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวสุรีย์   สระศรีสม
2. เด็กชายชยานันต์ ธเนศอนุกุล
3. เด็กชายภูผา  นวลพลับ
4. เด็กชายรชต ศรียุกต์รัตน์
เรื่อง สงครามโลก
19.
หมายเลขการสมัคร 1687
เลขที่   49   ต.ทับเที่ยง
อ. เมือง     จังหวัด   ตรัง   92000
1. นางสาวเกศรา จันฝาก
2. นางสาว ทิฆัมพร  ทิพย์รองพล
3. นางสาว อรรวินท์ กระวินทร์
4. เด็กหญิง ชนม์นิภา  โตสกุล
เรื่อง Geography  Community
20.
หมายเลขการสมัคร 2449
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1. นาย โภควินท์  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิง สุรีรัตน์  บุญบุตร
3. เด็กหญิง สโรชา  เชื้อรอด
4. เด็กหญิง จิรภิญญา  ส่องแสง
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

เรียน  คุณครูพูนศักดิ์ 

ไม่ทราบว่าตัวอักษรตัว P สีแดง  หมายถึงอะไรค่ะ

 

หมายเลขการสมัคร 2661
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล
อ.ดุสิต จังหวัด กรุงเทพฯ 10300
1. นาย สุมนะ โมรากุล
2. นางสาว ชุติกาญจน์ นาวาล่อง
3. นางสาว ฐิตาภา เขมกวัฒน์
4. นางสาว อรกมล นิละนนท์
เรื่อง Middle Ages
ขอแก้คำนำหน้าจากนายสุมนะ เป็นนางสุมนะ โมรากุล ค่ะ
รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอแก้ไข้ node ค่ะ

http://thaigoodview.com/node/45009

ใช้ node นี่เเทน node ที่สมัครนะคะ

ขอบคุนมากค่ะ :)

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 1905
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางมยุรี    กรวดแก้ว
2. นางสาวอาริตา      ปากดีสี
อาจารย์พูนศักดิ์สุดหล่อค่ะ หนูขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง เป็น
เรื่อง สถานที่สำคัญ  มหัศจรรย์รอบโลก  นะคะ
ขอบคุณมากคะที่อนุญาติเปลี่ยนให้
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

อาจารย์คะช่วยเปลี่ยนทีมของดิฉันจากสาระสังคมศึกษาเป็นสาระวิทยาศาสตร์หน่อยคะสงสัยตอนสมัครจะลืมคลิกเปลี่ยน
หมายเลขการสมัคร 2495
โรงเรียนบีกริม
หมู่ 8  ต.คลองทับจันทร์
อ.อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
1. นางมยุรา  ฉลูทอง
2. เด็กหญิงสุมลตรี   เหล่าน้อย
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาวกัญฐินีภรณ์     ประถมด้วง
2. น.ส. พิชาภพ    รัตนางกูร
ส่งออนไลน์ไปแล้วเมื่อวันที่ 19/11/52 แต่ยังไม่มีอยู่ในรายชื่อผู้สมัคร แล้วก็มาแจ้ง node ค่ะ 
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ sss27260
หมายเลขการสมัคร 2248
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  ต. ยานนาวา
อ.สาทร จังหวัด ก.ท.ม. 10120
1.นาย วิรัติ  พนารัตน์
2. น.ส พลอยไพลิน ไชยหนองหว้า
3. น.ส อิศราภรณ์ หนันเรียง
4. น.ส พินัฎฐา บุญกิจเจริญ
เรื่อง สถานที่แห่งความทรงจำของประเทศไทย
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ kunkrufon

เรียนอาจารย์พูนศักด์

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้สมัครไปแล้วประเภทสื่อเว็บเพจทำอย่างไรคะ? โดยขอเปลี่ยน ดังนี้ค่ะ (ลำดับที่ 3โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ )

1. จากกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ เปลี่ยนเป็น "กลุ่มสาระภาษาไทย"

2. จากเรื่องประวัติศาสตร์ ป5 เปลี่ยนเป็น "ภาษาไทย ป.1"

3. เปลี่ยนครูที่ปรึกษา จากนายสถาพร  เดชสิริ เป็น นางสาวพชร  รวยทรัพย์

4.  รายชื่อนักเรียนคงเดิม

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลขการสมัคร 2088

ขอทำการแก้ไข

เปลียนกลุ่มสาระการเรียนรู้จาก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ไปเป็น สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

และได้ทำการสมัครใหม่เรียบร้อยแล้ว

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลขการสมัคร 2085

ขอทำการแก้ไข

เปลี่ยนกลุ่มสาระการเรียนรู้จาก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปเป็น สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

และได้ทำการสมัครใหม่เรียบร้อยแล้ว

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลขการสมัคร 2207

 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  ต. ยานนาวา
อ.สาทร จังหวัด ก.ท.ม. 10120
1. นางพีรทิพย์  สุคันธเมศวร์
2. นางสาวคณิตา      บุญล้อม
3. นางสาวธนาวดี  สุวรรณโกศัย
4. นางสาววริยา สุวรรณโกศัย
เรื่อง ประวัติศาสตร์การเมืองไทยใน
สมัยรัชกาลที่4-พุทธศักราช 2453
ขอให้อาจารย์เปลี่ยนนามสกุลของ
4. นางสาววริยา สุวรรณโกศัย
มาเป็น  นางสาววริยา วิสุทธิเสรีวงศ์
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลขการสมัคร 1970

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ.สาทร จังหวัด ก.ท.ม. 10120

 1. นางปาลิดา สวนชัง 2. น.ส. นันทิชา เรืองวินิตวงศ์

URL: http://www.thaigoodview.com/node/41840

ขอเปลี่ยนแปลงการสมัครสื่อออนไลน์คือ

เปลี่ยนชื่อเรื่องที่จัดทำ จากเรื่อง ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

แก้ไขเป็นเรื่อง มงคลชีวิต 38 ประการ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ปัญหาข้อผิดพลาดการสมัครที่พบในขณะนี้
(ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552)

1. จำนวนสมาชิกไม่ครบจำนวนตามกติกา
2. ไม่กรอกคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง ซึ่งจะมีปัญหาตอนพิมพ์วุฒิบัตร
3. ประกวดประเภทสื่อออนไลน์ ไม่สร้างเนื้อหาหน้าแรกก่อน เพื่อกรอก URL ผลงาน จึงไม่มีข้อมูล
    ในใบสมัคร ทำให้กรรมการไม่สามารถตรวจได้
4. ครูเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจม.ต้น+ประถม ได้ไม่เกิน 3 ทีม, เว็บเพจม.ปลายไม่เกิน 3 ทีม
    และสื่ออออนไลน์อีกไม่เกิน 3 ทีม กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้
5. นักเรียนเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจได้เพียง 1 ทีม และสื่อออนไลน์ได้อีกเพียง 1 ทีม
    กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์