ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2

ลำดับที่ สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 1673
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวอนุสรา ศรีสุวรรณพร
2. เด็กชายธิเบศร์ เศวตอมรกุล
3. เด็กชายอำพัน เสือผึ้ง
4. เด็กชายณฐนนต์ นิธิรัตน์วณิช
เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย สมัยอยุธยา
หมายเลขการสมัคร 1819 P
โรงเรียนบ้านนากวาง
เลขที่ 143 หมู่ 2 ต.ดอนไฟ 
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
1. นายจรัญ รัตนศุภสิริ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมยอม
2.
หมายเลขการสมัคร 1830
โรงเรียนบ้านแม่เงา
หมู่ 8 ต.แม่สวด
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110
1. นายธีรนัยน์ เขียวแก่
2. เด็กชายทันใจ บุญเจริญทวี
3. เด็กชายพิชัย สุดาเฟื่องฟ้า
4. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สุวรรณพิศมัย
เรื่อง อุทยานแห่งชาติแม่เงา แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
หมายเลขการสมัคร 2393
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม
เลขที่ 70 หมู่ 2 ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
1. นายวิฑูรย์ ทวีสุข
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ สุวรรณพงษ์
3.
หมายเลขการสมัคร 2390
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม
เลขที่ 70 หมู่ 2 ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
1. นายวิฑูรย์ ทวีสุข
2. เด็กหญิงอาทิตยา คล้ายขำ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์ เดชมา
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ สุวรรณพงษ์
เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเลขการสมัคร 2638 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่  46 ซอย สาทร 15 ต.ยานนาวา
อ.สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวกัญญา หวังตรงจิตร
2. นายวีรกิจ จิตรเสรีพงศ์
4.
หมายเลขการสมัคร 2454 P
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
เลขที่ 59 หมู่ 6 ถนนมหิดล
ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 
1. นางสาวปราณิศา ทองคำต้า
2. เด็กชายธนิก ภาวะเดช
3. เด็กชายเทวัญ เนติสิงหะ
4. เด็กชายพัสกร ยอดรัก
เรื่อง ห้วยฮ่องไคร้บ้านเฮา
5.
หมายเลขการสมัคร 2531
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม
เลขที่ 70 หมู่ 2 ต.เดิมบาง
อ.เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี  72120
1. นายวิฑูรย์ ทวีสุข
2. ด.ญ.ปนัดธิดา  สูงปานเขา
3. ด.ช.อธิป ประทุมแสง
4. ด.ญ.สิริมา ทะนันชัย
เรื่อง  ท้องถิ่นของเรา (วัดเดิมบาง)
6.
หมายเลขการสมัคร 2533 P
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย
เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.ขามเปี้ย
อ.ตระการพืชผล.จังหวัด อุบลราชธานี 34130
1. นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์
2. เด็กหญิงหญิง อินทนัย
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์ ทวีธง
4. เด็กหญิงกาญจนา แก้วทน
เรื่อง ฮีตสิบสองของดีอีสาน
7.
หมายเลขการสมัคร 2598
โรงเรียนบ้านสว้า
ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จังหวัด น่าน 55220
1. นางสาวปิ่นรัก   วิยา
2. เด็กชายนภรัฐ   อุดเต็น
3. เด็กชายรัฐพงษ์ เทพอาจ
4. เด็กหญิงอรสา พงศ์กิตติวรกุล
เรื่อง สหกรณ์ภายในโรงเรียน

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

เรียน  คุณครูพูนศักดิ์ 

ไม่ทราบว่าตัวอักษรตัว P สีแดง  หมายถึงอะไรค่ะ

 

หมายเลขการสมัคร 2661
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
เลขที่ 92 ต.วชิรพยาบาล
อ.ดุสิต จังหวัด กรุงเทพฯ 10300
1. นาย สุมนะ โมรากุล
2. นางสาว ชุติกาญจน์ นาวาล่อง
3. นางสาว ฐิตาภา เขมกวัฒน์
4. นางสาว อรกมล นิละนนท์
เรื่อง Middle Ages
ขอแก้คำนำหน้าจากนายสุมนะ เป็นนางสุมนะ โมรากุล ค่ะ
รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอแก้ไข้ node ค่ะ

http://thaigoodview.com/node/45009

ใช้ node นี่เเทน node ที่สมัครนะคะ

ขอบคุนมากค่ะ :)

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 1905
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางมยุรี    กรวดแก้ว
2. นางสาวอาริตา      ปากดีสี
อาจารย์พูนศักดิ์สุดหล่อค่ะ หนูขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง เป็น
เรื่อง สถานที่สำคัญ  มหัศจรรย์รอบโลก  นะคะ
ขอบคุณมากคะที่อนุญาติเปลี่ยนให้
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

อาจารย์คะช่วยเปลี่ยนทีมของดิฉันจากสาระสังคมศึกษาเป็นสาระวิทยาศาสตร์หน่อยคะสงสัยตอนสมัครจะลืมคลิกเปลี่ยน
หมายเลขการสมัคร 2495
โรงเรียนบีกริม
หมู่ 8  ต.คลองทับจันทร์
อ.อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
1. นางมยุรา  ฉลูทอง
2. เด็กหญิงสุมลตรี   เหล่าน้อย
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
ช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาวกัญฐินีภรณ์     ประถมด้วง
2. น.ส. พิชาภพ    รัตนางกูร
ส่งออนไลน์ไปแล้วเมื่อวันที่ 19/11/52 แต่ยังไม่มีอยู่ในรายชื่อผู้สมัคร แล้วก็มาแจ้ง node ค่ะ 
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ sss27260
หมายเลขการสมัคร 2248
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  ต. ยานนาวา
อ.สาทร จังหวัด ก.ท.ม. 10120
1.นาย วิรัติ  พนารัตน์
2. น.ส พลอยไพลิน ไชยหนองหว้า
3. น.ส อิศราภรณ์ หนันเรียง
4. น.ส พินัฎฐา บุญกิจเจริญ
เรื่อง สถานที่แห่งความทรงจำของประเทศไทย
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ kunkrufon

เรียนอาจารย์พูนศักด์

ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้สมัครไปแล้วประเภทสื่อเว็บเพจทำอย่างไรคะ? โดยขอเปลี่ยน ดังนี้ค่ะ (ลำดับที่ 3โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ )

1. จากกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ เปลี่ยนเป็น "กลุ่มสาระภาษาไทย"

2. จากเรื่องประวัติศาสตร์ ป5 เปลี่ยนเป็น "ภาษาไทย ป.1"

3. เปลี่ยนครูที่ปรึกษา จากนายสถาพร  เดชสิริ เป็น นางสาวพชร  รวยทรัพย์

4.  รายชื่อนักเรียนคงเดิม

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลขการสมัคร 2088

ขอทำการแก้ไข

เปลียนกลุ่มสาระการเรียนรู้จาก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ไปเป็น สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

และได้ทำการสมัครใหม่เรียบร้อยแล้ว

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลขการสมัคร 2085

ขอทำการแก้ไข

เปลี่ยนกลุ่มสาระการเรียนรู้จาก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปเป็น สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

และได้ทำการสมัครใหม่เรียบร้อยแล้ว

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลขการสมัคร 2207

 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  ต. ยานนาวา
อ.สาทร จังหวัด ก.ท.ม. 10120
1. นางพีรทิพย์  สุคันธเมศวร์
2. นางสาวคณิตา      บุญล้อม
3. นางสาวธนาวดี  สุวรรณโกศัย
4. นางสาววริยา สุวรรณโกศัย
เรื่อง ประวัติศาสตร์การเมืองไทยใน
สมัยรัชกาลที่4-พุทธศักราช 2453
ขอให้อาจารย์เปลี่ยนนามสกุลของ
4. นางสาววริยา สุวรรณโกศัย
มาเป็น  นางสาววริยา วิสุทธิเสรีวงศ์
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

หมายเลขการสมัคร 1970

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ต. ยานนาวา อ.สาทร จังหวัด ก.ท.ม. 10120

 1. นางปาลิดา สวนชัง 2. น.ส. นันทิชา เรืองวินิตวงศ์

URL: http://www.thaigoodview.com/node/41840

ขอเปลี่ยนแปลงการสมัครสื่อออนไลน์คือ

เปลี่ยนชื่อเรื่องที่จัดทำ จากเรื่อง ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

แก้ไขเป็นเรื่อง มงคลชีวิต 38 ประการ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ปัญหาข้อผิดพลาดการสมัครที่พบในขณะนี้
(ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552)

1. จำนวนสมาชิกไม่ครบจำนวนตามกติกา
2. ไม่กรอกคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง ซึ่งจะมีปัญหาตอนพิมพ์วุฒิบัตร
3. ประกวดประเภทสื่อออนไลน์ ไม่สร้างเนื้อหาหน้าแรกก่อน เพื่อกรอก URL ผลงาน จึงไม่มีข้อมูล
    ในใบสมัคร ทำให้กรรมการไม่สามารถตรวจได้
4. ครูเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจม.ต้น+ประถม ได้ไม่เกิน 3 ทีม, เว็บเพจม.ปลายไม่เกิน 3 ทีม
    และสื่ออออนไลน์อีกไม่เกิน 3 ทีม กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้
5. นักเรียนเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจได้เพียง 1 ทีม และสื่อออนไลน์ได้อีกเพียง 1 ทีม
    กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์