ตารางเก้าช่องพัฒนาทักษะเต้นรำ

บทที่ 1

บทนำ

1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

          พลศึกษาเป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคคลในทุกๆ ด้าน ให้มีประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการประกอบกิจกรรมต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีวิชาพลศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเยาวชนด้วยการใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี และสามารถนำกิจกรรมการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง

          ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ตามหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2544 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นศักยภาพขั้นพื้นฐานของผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีความสามารถในการเลือกศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนมีความสนใจเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความถนัดและสนใจของแต่ละบุคคล สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ของสังคมในโลกปัจจุบันและในอนาคต โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ที่เป็นเนื้อหาสาระเป็นตัวกำหนดองค์ความรู้ ครอบคลุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ. 2545 : 2)

          เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจมีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่น และกีฬา และมาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับอย่างเต็มที่แล้ว ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย จึงมีการปรึกษาหารือในกลุ่มสาระเพื่อจัดสรรอัตรากำลัง และเลือกประเภทกีฬาที่จะสอนให้เหมาะสมกับวัยและกิจกรรมของนักเรียนแต่ละระดับชั้นโดยอิงกับวิชาพื้นฐานของแต่ละระดับ

          สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งไม่มีวิชาพื้นฐาน จะปรับเป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบบังคับเลือก เนื่องจากข้อจำกัดด้านจำนวนครูผู้สอนและสถานที่ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยซึ่งค่อนข้างคับแคบ โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้รับผิดชอบการสอนนั้น ได้พิจารณาร่วมกันในกลุ่มสาระฯ แล้วเห็นควรเปิดสอนวิชาลีลาศ เนื่องจากเป็นวิชาที่เหมาะสมกับวัยและกิจกรรมของผู้เรียน ซึ่งกำลังเติบโตและจะต้องเตรียมตัวเพื่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากการเต้นรำนับเป็นการออกกำลังกายอีกวิธีหนึ่ง ที่ผู้ปฏิบัติจะได้ทั้งสุขภาพที่ดี และความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นวิธีบริหารร่างกายโดยใช้จังหวะดนตรีเข้ามาผสมผสาน  (พรเพ็ญ.2550  : อ้างถึงใน http://www.arunaswat.com/)

          การลีลาศเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกาย (Physical activity) และเป็นการออกกำลังกาย (Exercise training) ที่มีผลต่อสุขภาพ การฝึกลีลาศอย่างต่อเนื่องถือเป็นการฝึกแบบแอโรบิกที่เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการผลิตพลังงานที่ใช้ออกซิเจน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความอดทนของระบบหายใจ และไหลเวียนโลหิต ลีลาศจึงเป็นการออกกำลังตามหลักวิทยาศาสตร์ และยังอาศัยศิลปะในการเคลื่อนไหวเพื่อความสวยงามอีกด้วย (พรเพ็ญ.2550  : อ้างถึงใน http://www.arunaswat.com)นอกจากนี้/

          นอกจากนี้ ลีลาศยังเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกลไก รวมถึงความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

          การเรียนการสอนที่ถือว่าประสบผลสำเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องสามารถนำความรู้จากหลักการ ทฤษฏี ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ ดังที่ เจริญ กระบวนรัตน์ (2550 : 162) กล่าวว่า “การศึกษาที่ดีต้องทำให้มีชีวิต” ... การจัดกิจกรรมและรูปแบบการถ่ายทอดความรู้โดยใช้ตารางเก้าช่อง ทำให้กระบวนการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ เป็นแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ สติปัญญา ความเชื่อมั่น ความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ รวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี กับทั้งครูและเด็ก เป็นการศึกษาที่มีชีวิตและนำไปสู่ความงอกงามทางปัญญาได้อย่างมีคุณค่าเป็นรูปธรรม

สร้างโดย: 
ครูสมพร ฉ่ำเอี่ยม โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเขตสาทร ยานนาวา กทม โทร 0860994922

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์