ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4

 

ลำดับที่   สื่อเว็บเพจ   สื่อออนไลน์
    รายชื่อสมาชิก   รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 1696 P
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
1. นายวิฑูล มณีชัย
2. นาวสาวลลิตา โต๊ะทอง
3. นางสาวรัสวรรณ เจริญโชควิทยา
4. นางสาวณัฐวรรณ คำชาย
เรื่อง Light and Visual aid
 
หมายเลขการสมัคร 1665
โรงเรียนบัฌฑิตศึกษาลัย
เลขที่ 136 ต.ห้วยเกตุ
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
1. นางสาวสมวรรฌ วัฒนกูล
2. นายฌัฐพล ชัยศรี
2.  
หมายเลขการสมัคร 1788
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
เลขที่156 หมู่ 9 ต.กุดบง
อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย  43120
1.นายสนั่น บุดดีคำ
2.นายจักรกฤษณ์ แก้วมงคล
3.นายพิสิทธิ์ โนวาฤทธิ์
4.นายผาสุก ภักดีสุจริต
เรื่อง Biology
 
หมายเลขการสมัคร 1690
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
เลขที่ 109 หมู่129 ต.กุดดู่
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
1. นายปราโมทย์ ทองเนียม
2. นายอภิสิทธิ์ ศรีตาแสน
3.  
หมายเลขการสมัคร 1824
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนทร์
เลขที่ 1 หมู่ 4 ต.นาตาขวัญ
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
1. นางสาว ธัญลักษณ์ เลิศมีศีลศรัทธา
2. นายณัฐพล เคนโยธา
3. นายนพดล เสน่ห์
4. นายณัฐชัย สื่อกลาง
เรื่อง ครั้งหนึ่งในจักรวาล
 
หมายเลขการสมัคร 1827
โรงเรียนประดู่พิทยาคม
เลขที่ 132 หมู่ 10 ต.วัดประดู่
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
1. นางสุพรรณวดี ประสงค์
2. นางสาวรุ่งทิวา ถิระโคตร
URL: http://www.thaigoodview.com/node/40854
4.  
หมายเลขการสมัคร 1886 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาววิชัญญา ละมูล
2. นางสาวจิตราพร จินดาพร
3. นางสาวภัทรนันท์ รัชตะทรัพย์
4. นางสาวจิตราภรณ์ เอี้ยงอ่อง
เรื่อง ปิโตรเลียม
 
หมายเลขการสมัคร 1840 P
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
เลขที่48 หมู่4  ต.กระทุ่มแพ้ว
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150
1. นางสาวธันย์ชนก โพธิ์ศรี
2. นายจรัญ รุ่งเรือง
5.  
หมายเลขการสมัคร 1887P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงศ์
2. นาย ณัฐ ตรีรัตนพันธ์
3. นางสาวดารกา เฉลิมนัย
4. นางสาวทรัสตยากร คงอยู่
เรื่อง ชีวิตสัตว์
 
หมายเลขการสมัคร 1954  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายสมบูรณ์ กมลาสนางกูร
2. นางสาวศุภมาศ จิตติธรรมวัฒน์
6.  
หมายเลขการสมัคร 1888 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวเนื้อน้อง สถิตย์กสิกรรม
2. นายบุญมงคล เตชะไกรสิน
3. นางสาวณิชชารีย์ เลิศวิชญโรจน์
4. นางสาวปุณิกา วัชรอาภานุกร
เรื่อง ปิโตรเลียม
 
หมายเลขการสมัคร 1961  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นายสมบูรณ์ กมลาสนางกูร
2. นางสาวชิดชนก รักษ์ถาวรวงศ์
7.  
หมายเลขการสมัคร 1889
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6  ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   11120
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เธียรประกอบ
2. นายเทพพิทักษ์ แม่นยำ
3. นายณัฐชนน สาสนิท
4. นายโสภณพจณ์ ชัยพรธนภัทร
เรื่อง ปิโตรเลียม ,พอลิเมอร์, ปฏิกิริยาเคมี, พันธะเคมีและสารชีวโมเลกุล
 
หมายเลขการสมัคร 1966  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นางสาวสุกัญญา เพ็ชรประดับ
2. นางสาววิชุตา ธรรมยุทธสกุล
8.  
หมายเลขการสมัคร 1891
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   11120
1. นายประพัฒน์ มาพันชวน
2. นางสาวอรรถวรรณ ทองศรีอ้น
3. นางสาวนิรชา ไตรปิยานนท์
4. นางสาวนภสร มะนะโส
เรื่อง สารชีวโมเลกุล
 
หมายเลขการสมัคร 2035 ยกเลิก
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายจำเริญ  บุญยืน
2. นางสาวเสาวรีย์ กองรัมย์
9.  
หมายเลขการสมัคร 1892 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6  ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวรุ่งอรุณ เธียรประกอบ
2. นางสาวนันทนัท ฐกัดกุล
3. นางสาวภมรรัตน์ พัฒน์ธีรพงศ์
4. นางสาวมรกต หลิว
เรื่อง สารชีวโมเลกุล
 
หมายเลขการสมัคร 2046  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นายสมบัติ เอกเชี่ยวชาญ
2. นางสาวระพีพร เรืองสุรเชษฐ
10.  
หมายเลขการสมัคร 1893 P
โรงเรียนสตึก
เลขที่ 123 หมู่ 23 ต. นิคม
อ.สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ 31150
1. นายสุรเชษฐ อนุมาตร์
2. นางสาวยุวดี สหัสวาปี
3. นางสาวจิดาภา ยินดีรัมย์
4. นางสาวสมศรี สีบุญ
เรื่อง ไฟฟ้ากระแส
 
หมายเลขการสมัคร 2047  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นางสาวกุลรณี อารีมิตร
2. นางสาวชลฤดี ชัยณรงค์ศิริพร
11.  
หมายเลขการสมัคร 1983
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายประพัฒน์   มาพันชวน
2. นางสาว ณ ตะวัน ต่อเจริญวศิน
3. นางสาวปิยะพร ตรัยสิงห์พิทักษ์
4. นางสาวสลัณชนา สรรพสุข
เรื่อง พลาสติก
 
หมายเลขการสมัคร 2054 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นายสมบูรณ์ กมลาสนางกูร
2. นางสาวศิริลักษณ์ เกริกไกรสกุล
12.  
หมายเลขการสมัคร 1984 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวจิตรา รุ่งเรือง
2. นางสาวชนิกานต์ วรขันธ์
3. นางสาวขวัญธิดา ทินวงษ์
4. นางสาวชนากานต์ สุขพิบูลย์
เรื่อง สารอาหาร
 
หมายเลขการสมัคร 2063  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ
2. นางสาวกมลวรรณ ไชยศรีษะ
13.  
หมายเลขการสมัคร 1985
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
1. นางสาววิชัญญา ละมุน
2. นางสาวญาณิศา อินทรปาลิต
3. นางสาวพลิน ธรรมพูนพิสัย
4. นางสาวจิรารัตน์ อัมพวา
เรื่อง อะตอม
 
หมายเลขการสมัคร 2089 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. ว่าที่ ร.ต. ปกรณ์ ปานรอด
2. นางสาวชลธิชา มุณีกาญจน์
14.  
หมายเลขการสมัคร 1989
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวอุไร รักชาติ
2. นายณัฐดนัย เกียรติอนวัชกุล
3. นายวาทิต ปิติวรา
4. นายวัชรพันธ์ ลาภลิขิต
เรื่อง กรุณาตรวจสอบชื่อเรื่องที่จัดทำ
 
หมายเลขการสมัคร 2101 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ
2. นางสาวทิพย์วรรณ บุตรละคร
15.  
หมายเลขการสมัคร 1990 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาววิชัญญา ละมูล
2. นางสาวปรียามาศ ไกรศรีวรรธนะ
3. นายณัฐภัทร เสนาพรหม
4. นางสาวทิตย์ชนาพร เลียงแก้วประทุม
เรื่อง ปิโตรเลียม
 
หมายเลขการสมัคร 2107 ซ้ำลำดับที่ 14
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ
2. นางสาวทิพย์วรรณ บุตรละคร
16.  
หมายเลขการสมัคร 1999 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวเนื้อน้อง สถิตย์กสิกรรม
2. นางสาวฉันทชา สรรพศรี
3. นางสาวพรรณวิสาข์ พุทธประเสริฐ
4. นายสิรภพ สุนทรกิจ
เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 
หมายเลขการสมัคร 2118  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นายจำเริญ บุญยืน
2. นางสาวจตุรพร ศรีพูล
17.  
หมายเลขการสมัคร 2001 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางมิตรา สงวนมิตร
2. นายเอกพล สว่างเนตร
3. นางสาวณัชชา จันทร์สิริสถาพร
4. นางสาววรัญญา บางเลา
เรื่อง อาณาจักรสัตว์
 
หมายเลขการสมัคร 2130 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวกุลรณี อารีมิตร
2. นางสาวพัชรีพร จันทร์ส่อง
18.  
หมายเลขการสมัคร 2004  P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางมิตรา สงวนมิตร
2. นางสาวณิชกานต์ เหล่าสมาธิกุล
3. นางสาวพิมพ์พิมล นนทลี
4. นางสาวณัฐณิชา กิจแสวง
เรื่อง ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์
 
หมายเลขการสมัคร 2146 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายธนพล กลิ่นเมือง 
2. นางสาวศุภาลักษณ์ พงษ์ศิริ
19.  
หมายเลขการสมัคร 2006 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางมิตรา สงวนมิตร
2. นาย ภวินท์ สุทธิพรโอภาส
3. นางสาวรมณีย์ พันธุ์สัมฤทธิ์
4. นางสาวสุพิชญา สุขมาก
เรื่อง วิทยาศาสตร์น่ารู้
 
หมายเลขการสมัคร 2147 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวกุลรณี อารีมิตร
2. นางสาวเกษร งามผล
20.  
หมายเลขการสมัคร 2007
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6  ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จังหวัด  นนทบุรี   11120
1. นางปองฤทัย พนัสเจริญ
2. นาย ชัชปาณ พันธ์รุ่งจิตติ
3. นายภัทรภณ อุทัย
4. นายธนพนธ์ ชัยมัธยมผล
เรื่อง ดาราศาสตร์
 
หมายเลขการสมัคร 2149 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายธนพล กลิ่นเมือง
2. นางสาวจิดาภา ธนโรจน์
21.  
หมายเลขการสมัคร 2010 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวสุวภา อันละคร
2. นางสาววริษา สอนไชยา
3. นางสาวกัญญาวรรณ ครองสิน
4. นางสาวเอื้ออิศรา ลิ่วเฉลิมวงศ์
เรื่อง น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์
 
หมายเลขการสมัคร 2156 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสุกัญญา เพชรประดับ
2. นางสาวกีรติ อินตรา
22.  
หมายเลขการสมัคร 2015
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
เลขที่ 125 หมู่ 3 ต.นางรอง
อ. นางรอง จังหวัด บุรีรัมย์ 31110
1. นายวัชรินทร์ ดวงตะวัน
2. นายวชิรวิทย์ ชมภูเทพ
3. นางสาววัชรี เคสะนอก
4. นางสาวสุจิตรา ชวนกระโทก
เรื่อง ฮอร์โมน
 
หมายเลขการสมัคร 2160 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
2. นางสาวณิชกมล อยู่ยืน
23.  
หมายเลขการสมัคร 2029 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
1. นายชนารัตน์ คำอ่อน
2. นางสาวปัฐวิกรณ์ จันทร์บวร
3. นางสาวชัญญา ฉัตรวงศ์ทิวา
4. นางสาวชัญญานุช ลีวงศ์วัฒน์
เรื่อง ดาราจักร
 
หมายเลขการสมัคร 2164 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวพรรณนภา กำบัง 
2. นางสาวธาวินี อินท์ชยะนันท์
24.  
หมายเลขการสมัคร 2050  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นายสมบัติ เอกเชี่ยวชาญ
2. นางสาววรรณธนี พิทักษ์เจริญสุข
3. นางสาวโสรยา ชัยดุษฎีกุล
4. นางสาวธันญพร ไกรแสงศรี
เรื่อง เชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
 
หมายเลขการสมัคร 2166 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร
2. นางสาวดลหทัย แซ่ตั้ง
25.  
หมายเลขการสมัคร 2317 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวสุวภา อันละคร
2. นางสาวณิชารัตน์ จันทร
3. นางสาวณัฐธิดา รัตอาภา
4. นางสาวนัทธมน โอภาสเกรียงชัย
เรื่อง nutrients
 
หมายเลขการสมัคร 2167 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร
2. นางสาววิศัลยา ชินกาญจนโรจน์
26.  
หมายเลขการสมัคร 2323 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวสุวภา อันละคร
2. นางสาวอิสริยาภ์ บุญคำภาว์
3. นางสาวภัทรานีย์ นิลขำ
4. นางสาวศาตนันท์ สุขประเสิรฐ
เรื่อง Food Chain
 
หมายเลขการสมัคร 2169 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวพรรณนภา กำบัง
2. นางสาวอุณานุศร์  ศรีสมัยเจริญ
27.  
หมายเลขการสมัคร 2394  P
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เลขที่196 หมู่4 ต.บางรัก
อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
1. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
2. นายชินนพร ซุ่นอื้อ
3. นายพลกฤต ขำวิชา
4. นายปวิณ ภิรมย์
เรื่อง พันธุกรรม(Genetics)ศาสตร์แห่งชีวิต
 
หมายเลขการสมัคร 2184 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวพรรณภา กำบัง
2. นางสาวสิราวรรณ โปร่งปัญญาสกุล
28.  
หมายเลขการสมัคร 2423 P
โรงเรียนประดู่พิทยาคม
เลขที่ 132หมู่ 10 ต.วัดประดู่
อ.เมืองฯ  จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000
1. นางสุพรรณวดี ประสง
2. นางสาวรุ่งทิวา ถิระโคตร
3. นางสาวสุพรรณษา ช่วยบรรจง
4. นางสาวศศิศานต์ฤดี  คงศรี
เรื่อง ชีวโมเลกุลมหัศจรรย์
 
หมายเลขการสมัคร 2215  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นางสาวกริสรา ชาลาภคำ
2. นางสาวอรณิช เพชรนิตย์
29.  
หมายเลขการสมัคร 2441
โรงเรียนอนุราชประสิท
เลขที่ 1/92  ต.บางกระสอ
อ..เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
1. นายทวีศักดิ์  ภู่ชัย
2. นายฐิรวัฒน์  บุญรัตน์
3. นายภัคคินัย  จันทราวุฒิก
4. นายวณัฐพงษ์  บุญยัง
เรื่อง คลื่น
 
หมายเลขการสมัคร 2204 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกลุวงศ์
2. นางสาววรลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์

 

30.  
หมายเลขการสมัคร 2476 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ถนน ตากสินมหาราช ต. ท่าประดู่
อ.เมือง จังหวัด ระยอง 21100
1. นางอัจฉรา รัตนวงษ์
2. นางสาวอารยา เชื้อบุปผา
3. นางสาวกมลชนก ต่อเคหะกิจ
4. นางสาวฉัตรกมล ตั้งแสนสุข
เรื่อง อาหย่อย ย่อยอาหาร
(Yummy! Digest Gestion)
 
หมายเลขการสมัคร 2247  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นายปกรณ์ ปานรอด
2. นางสาวฐิติพร แซ่เล็ก
31.  
หมายเลขการสมัคร 2506
โรงเรียนกันทรารมณ์
เลขที่ 1 ต. ดูน อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ 33130
1. นางสมรักษ์ สีหาภาค
2. นางสาวจิราพร บุญสร้อย
3. นายวสันต์ ทองบุตร
4. นายนริศ กาญจนะวิเชียร
เรื่อง อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
 
หมายเลขการสมัคร 2249 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นายปกรณ์ ปานรอด
2.  นางสาวสุดารัตน์ ธัญรัตนมงคล
32.  
หมายเลขการสมัคร 2514 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่  46   หมู่    15    ต.ผักไหม
อ.ห้วยทับทัน   จังหวัด   ศรีสะเกษ   33210
1. นางดรุณี  เสมอภาค
2. นายพลรารัตน์   ทวีชาติ
3. นายบุญฤทธิ์   นาคนวล
4. นายพลวัฒน์   มังษะชาติ
เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
หมายเลขการสมัคร 2264
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นางสาวกุลรณี อารีมิตร
2. นางสาวเกษร งามผล
33.  
หมายเลขการสมัคร 2523 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่  46   หมู่    15    ต.ผักไหม
อ.ห้วยทับทัน   จังหวัด   ศรีสะเกษ   33210
1. นางดรุณี  เสมอภาค
2. นายธวัชชัย แสงธรรม
3. นางสาวกรรณิกา กล้าจัด
4. นางสาวสุนิสา วิเศษชาติ
เรื่อง โลก ดวงดาว และอวกาศ
 
หมายเลขการสมัคร 2313 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
2. นางสาวอาริศรา จตุเทน
34.  
หมายเลขการสมัคร 2524 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่  46   หมู่    15    ต.ผักไหม
อ.ห้วยทับทัน   จังหวัด   ศรีสะเกษ   33210
1. นางดรุณี  เสมอภาค
2. นายอาทร  ยอดจันทร์
3. นายสุทธิชัย  พะวร
4. นางสาวเนตรชนก  แย้มยิ้ม
เรื่อง ธรณีภาค&ธรณีประวัติ
 
หมายเลขการสมัคร 2324 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
2. นางสาวสุนทรีพร จันทแก้ว  
35.  
หมายเลขการสมัคร 2529
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่  46   หมู่    15    ต.ผักไหม
อ.ห้วยทับทัน   จังหวัด   ศรีสะเกษ   33210
1. นางสาวกฤษณาพร   จันทะพันธ์ 
2. นางสาวรุ่งฤดี     กระสังข์
3. นางสาวนารี    บุญเรือง
4. นางสาวภัทรวดี    บุญมาก
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
 
หมายเลขการสมัคร 2330 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
2. นางสาวอนัญญา วชิรชัยไพศาล

URL: http://www.thaigoodview.com/node/43325

36.  
หมายเลขการสมัคร 2536
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่  46   หมู่    15    ต.ผักไหม
อ.ห้วยทับทัน   จังหวัด   ศรีสะเกษ   33210
1. นางสาวกฤษณาพร   จันทะพันธ์ 
2. นางสาวละไม  ยอดโพธิ์
3. นางสาวน้ำผึ้ง   ยอดโพธิ์
4. นางสาวจิราภรณ์    จันทาทอง
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
 
หมายเลขการสมัคร 2344 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร
2. นางสาวพิชญา เปลี่ยนศิริ
37.  
หมายเลขการสมัคร 2537
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่  46   หมู่    15    ต.ผักไหม
อ.ห้วยทับทัน   จังหวัด   ศรีสะเกษ   33210
1. นางสาวกฤษณาพร   จันทะพันธ์ 
2. นางสาวรุ่งฤดี   กระสังข์
3. นางสาวนารี  บุญเรือง
4. นางสาวภัทรวดี  บุญมาก
เรื่อง ปิโตรเลียม
 
หมายเลขการสมัคร 2358 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นางสาวจินตนา สัตตะเลิศ
2. นางสาวนิอร ประจิมทิศ
38.  
หมายเลขการสมัคร 2538 P
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เลขที่ 1/92 ต.บางกระสอ 
อ.เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
1. นางสาวกันยา  สุพรรณกูล
2. นางสาวธิดารัตน์  สุทธิภาศิลป์
3. นางสาวอธิชา  เรืองยศ
4. นางสาวพัชยาภรณ์  สิงหรัญ
เรื่อง  เอกภพ
 
หมายเลขการสมัคร 2361  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายธนพล กลิ่นเมือง
2. นางสาวนิภา เพชรพัด
39.  
หมายเลขการสมัคร 2540
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ต.ทะเลชุบศร   อ.เมืองลพบุรี  จังหวัด  ลพบุรี   15000
1. นาง นฤมล คำนนท์
2. น.ส.พนิตพร  กลิ่นหอม
3. น.ส.ปิยธิดา   เดชจบ
4. น.ส.ภิริญญา   รักใคร่
เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
 
หมายเลขการสมัคร 2372
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เลขที่ 238 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.ชียงใหม่ 50200
1. นางพันธ์นิดา ด่านธนดล
2. นายนพพร เกษมดาย
40.  
หมายเลขการสมัคร 2553
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เลขที่ 364 หมู่ 5 ต. ศาลายา
อ. พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม   73170
1. นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ
2. นายธนพล จันทน์จรุง
3. นางสาวสรวีย์ ธัญญมาดา
4. นายพสิษฐ์ บูรณะกูล
เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 
หมายเลขการสมัคร 2429
โรงเรียนทุ่งช้าง
เลขที่ 69 หมู่ 2  ต. ทุ่งช้าง
อ. ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
1. นายพิเชษฐ์    บุญทวี
2. นายณัฐปคัลภ์    เข็มขาว
41.  
หมายเลขการสมัคร 2581 P
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
เลขที่ หมู่ 135 หมู่ 3 ต.ท่าวังผา
อ.ท่าวังผา  จังหวัดน่าน  55140
1. นาย ชัยนุพล ยะแสง
2. นางสาว กันต์ฤทัย ใจจันทร์
3. นางสาว ณัฐมน ไชยวงค์
4. นางสาว รัชฎาภรณ์ กุณารบ
เรื่อง แบ่งเซลล์ แบ่งชีวิต
 
หมายเลขการสมัคร 2478
โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา
เลขที่  805  หมู่   13  ต. ร่อนพิบูลย์
อ.ร่อนพิบูลย์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช  80130 
1. นางพิมพ์น้ำผึ้ง  วรรณสาม
2. นายอดเทพ    ทองทิพย์
URL: กรุณาแจ้งด่วน
42.  
หมายเลขการสมัคร 2599
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ต.ทะเลชุบศร   อ.เมืองลพบุรี  จังหวัด  ลพบุรี  15000
1. นาง นฤมล คำนนท์
2. น.ส.พนิตพร  กลิ่นหอม
3. น.ส.ปิยธิดา   เดชจบ
4. น.ส.ภิริญญา   รักใคร่
เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
 
หมายเลขการสมัคร 2559  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวสุกัญญา เพชรประดับ
2. นางสาวปณตพร    ธรรมภัสสร
43.  
หมายเลขการสมัคร 2669 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่   6   ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่   จังหวัด  ลพบุรี  15110
1. นางอรกมล  ศรีจันดี
2. นางสาวสุจิรา  เสนาะคำ
3. นางสาวกนกวรรณ   ทำชอบ
4. นางสาวอรวรรณ   วิมลทอง
เรื่อง ประวัตินักวิทยาศาสตร์
 
หมายเลขการสมัคร 2562  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวกรณิการ์  ฟักแก้ว
2. นางสาว  ทิพย์สุดา   วงษ์จันทร์
44.  
หมายเลขการสมัคร 2670 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่   6   ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่   จังหวัด  ลพบุรี  15110
1. นายสุพจน์  อรุณรัตน์
2. นางสาวจิราพร  พูลผกา
3. นายบุญธเรศ  จันเทวา
4. นางสาวนฤมล  น้ำใจ
เรื่อง ฟิสิกส์น่ารู้
 
หมายเลขการสมัคร 2563  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวกรณิการ์  ฟักแก้ว
2. นางสาวจุติภัทร ชีรวินิ
45.  
หมายเลขการสมัคร 2687 P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่  179  ถ.ตากสินมหาราช   ต.ท่าประดู่ 
อ.เมือง   จังหวัด  ระยอง 21000
1. นางสาว กานดา บุตรแก้ว
2. นางสาว ชนิสรา  วโรดมพุฒิกุล
3. นางสาว ลลิตา  กรดดำ
4. นาย ธีรสิษฐ์ อังคประเสริฐกุล
เรื่อง ระบบนิเวศ
 
หมายเลขการสมัคร 2565  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวกรณิการ์  ฟักแก้ว
2. นางสาวศิริพร สิงหพงษ์
46.  
หมายเลขการสมัคร 2699 เปลี่ยนสาระวิชา
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เลขที่ 2/3 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000
1. นายสุนทร สุคนธ์พานิช
2. นายอติคุณ นมเนย
3. นายกิตติพงษ์ ตั้งสุขขีย์ศิริ
4. นายจักรพันธ์ กองลี
เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวระดับ
 
หมายเลขการสมัคร 2579 P
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
เลขที่ 399 หมู่ 11  ต. แม่สรวย
อ. แม่สรวย  จังหวัด   เชียงราย  57180
1. นายสมโภชน์  ผ่องใส
2. นายกิตติชา  พลไพศาล
47.  
หมายเลขการสมัคร 2702 P
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
เลขที่ 489 ต.ปากน้ำ
อ.เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ  10280
1. นายนันทพล  สิทธิสุวรรณ
2. นางสาวธนภรณ์   นาคบัวแก้ว
3. นางสาวกิ่ง  ลาภจารุพงศ์
4. นางสาวศรินทร์ญา   ศรียา
เรื่อง สมดุลกล
 
หมายเลขการสมัคร 2644  P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่  46  ต.ยานนาวา
อ.สาทร จังหวัด  กรุงเทพฯ  10120
1. นาย พัฒนา  ธรรมดี
2. นาย ชนม์พิสิฐ  เพ็ชรรัตน์
48.  
หมายเลขการสมัคร 2720 P
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
เลขที่ 252 ต.ยานนาวา
อ,สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ  10120
1. นายณัฐพงศ์  แตงเพ็ชร
2. นายวิศรุต  เฉลิมสิทธพัฒน์
3. นายธฤติ  ตระกูลวรานนท์
4. นายชาย สิริรัตนชัชวาล
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
 
หมายเลขการสมัคร 2671  P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่   6   ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่  จังหวัด    ลพบุรี    15110
1. นายสุพจน์  อรุณรัตน์
2. นายอุกฤษณ์  นันอุมาลี
49.  
หมายเลขการสมัคร 2731 P
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
เลขที่ 146 ต.ทุ่งวัดดอน
อ.สาทร  จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวทรัพย์ทวี  อภิญญาวาท
2. นายธนภูมิ แสงสิริโกมล
3. นายธนวัฒน์ เที่ยงธรรมทัฬห
4. นายภัทรพล  เฉลิมพลากร
เรื่อง THE  MIRACLE  EARTH
 
หมายเลขการสมัคร 2797  P
โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เลขที่ 299  หมู่ 5 ต.ศาลายา
อ.พุทธมลฑล จังหวัด ครปฐม 73170
1. นาง สุธาทิพย์ ผลไสว
2. นาย ณัฏฐภัทร วรเศยานนท์
50.  
หมายเลขการสมัคร 2736 P
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
เลขที่ 364 หมู่ 5 ต. ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม  73170
1. นางสาวอรวรรณ ปิยะบุญ
2. นายธนพล จันทน์จรุง
3. นางสาวสรวีย์ ธัญญมาดา
4. นายพสิษฐ์ บูรณะกูล
เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
 
หมายเลขการสมัคร 2802
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
 เลขที่ 299  หมู่ 5 ต.ศาลายา 
อ.พุทธมลฑล จังหวัด นครปฐม 73170
1. นางสาวสุธาทิพย์    ผลไสว
2. นายศิรสิทธิ์
51.  
หมายเลขการสมัคร 2738 P
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
เลขที่ 489  ต.ปากน้ำ
อ. บางเมือง จังหวัด สมุทรปราการ   10270
1. นายนันทพล สิทธิสุวรรณ
2. นางสาวธนวรรณ  พิบูลทิพย์
3. นางสาวอุบลรัตน์  เอี่ยมวิจิตร
4. นายธีระวัฒน์  สมภาร
เรื่อง งานและพลังงาน
 
หมายเลขการสมัคร -
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางชวนพิศ เที่ยวแสวง
2. น.ส.กัญจน์วรรณ เที่ยวแสวง
52.  
หมายเลขการสมัคร 2745
โรงเรียนซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวอุบลรัตน์   อานามวง
2. นาย ณัฐ    ตรีรัตนพันธ์
3. นางสาว ดารกา    เฉลิมนัย
4. นางสาว  ทรัสตยากร   คงอยู่
เรื่อง ชีวิตสัตว์
   
53.  
หมายเลขการสมัคร 2751
โรงเรียนนนทรีวิทยา
เลขที่139  ต.ช่องนนทรี
อ.ยานนาวาจังหวัด.กรุงเทพฯ 10120
1. นาง อาภรณ์ กาทอง
2. นาย ธนา  ลิ้มประเสริฐ
3. นาย ฉัตรมงคล  นิลประเสริฐ
4. นาย ณัฐวัฒน์  ส่องแสง
เรื่อง โครงงานวิทยาศาสต
   
54.  
หมายเลขการสมัคร 2755 P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เลขที่ 51/4 หมู่ 5 ต.  ปากเกร็ด
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาววิมลา เทพกล่ำ
2. นส. พิรญาณ์ จันทร์งาม
3. นส.บุญถวิล   สันติธำรงวิทย์ 
4. นส. ศุภรัตน์ ชูชัยศรี
เรื่อง พันธะโคเวเลนต์
   
55.  
หมายเลขการสมัคร 2757 P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เลขที่ 51/4 หมู่ 5 ต.  ปากเกร็ด
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นาง จินตนา  เอี่ยมเพชร์
2. นาย ณัทพล  เขมะราวาส
3. นส.ชุติมา  แสนใจกล้า
4. นาย ภัทร  ปั้นบำรุงกิจ
เรื่อง เคมี พันธะไอออนิก
   
56.  
หมายเลขการสมัคร 2782 P
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เลขที่ 51/4 หมู่ 5 ต.  ปากเกร็ด
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวยศวรรณ นวลลออ
2. นางสาวศุภัษรา  กิจศุภไพศาล
3. นายพิพัฒน์ เช่นขุนทด
4. นางสาวนพรัตน์ ศรีสวัสดิ์
เรื่อง งานและพลังงาน 
   
57.  
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
ต.โคกสี อ. เมือง จ.ขอนแก่น 40000
1.นายอำนาจ พรหมใจรักษ์
2.นางสาวพรวิวา ถิ่นหนองตูม
3.นางสาวปาริฉัตร ไชยเดช
4.นางสาวศรัญญา แสนเฉลิม
เรื่อง Astronomy ท่องโลกดาราศาสตร์
   
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
รูปภาพของ aunponnan

หมายเลขการสมัคร 2429
โรงเรียนทุ่งช้าง
เลขที่ 69 หมู่ 2 ต. ทุ่งช้าง
อ. ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
1. นายพิเชษฐ์ บุญทวี
2. นายณัฐปคัลภ์ เข็มขาว
URL: http://www.thaigoodview.com/node/48875

ของผมไม่เห็นเครี่องหมายถูกเลยครับ ผมทำเสร็จแล้วนะ
แปลว่าอย่างไรช่วยตอบด้วย

รูปภาพของ hong

ไม่มีการส่งใบสมัครมาค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2782
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เลขที่ 51/4 หมู่ 5 ต.  ปากเกร็ด
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวยศวรรณ นวลลออ
2. นางสาวศุภัษรา  กิจศุภไพศาล
3. นายพิพัฒน์ เช่นขุนทด
4. นางสาวนพรัตน์ ศรีสวัสดิ์
เรื่อง งานและพลังงาน [work and energy]
ขอแก้ไขคำนำหน้าชื่ออาจารย์นะคะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2757
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เลขที่ 51/4 หมู่ 5 ต.  ปากเกร็ด
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาว จินตนา  เอี่ยมเพชร
2. นาย ณัทพล  เขมะราวาส
3. นส.ชุติมา  แสนใจกล้า
4. นาย ภัทร  ปั่นบำรุงจิต
เรื่อง พันธะไอออนิก
ขอแก้ไขหน่อยนะคะ ข้อมูลผิดพลาด
1. นาง จินตนา  เอี่ยมเพชร์
4. นาย ภัทร  ปั้นบำรุงกิจ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2344

 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร
2. นางสาวพิชญา เปลี่ยนศิริ
URL: กรุณาแจ้งด่วน
แจ้ง URL ค่ะ อาจารย์
และขอเปลี่ยนหัวข้อจาก พันธุวิศวกรรม
มาเป็น Biotechnology(เทคโนโลยีชีวภาพ)
ขอบคุณค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอเปลี่ยนห้อข้อเรื่องในการประกวดสื่อเว็บเพจ

 หมายเลขการสมัคร 2699

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เลขที่ 2/3 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000
1. นายนพดล อินทร์ลับ
2. นายอติคุณ นมเนย
3. นายกิตติพงษ์ ตั้งสุขขีย์ศิริ
4. นายจักรพันธ์ กองลี
 
จากเดิมเรื่อง การคลื่นที่ในแนวระดับ
ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มาเป็น 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 


 


 

แก้ไขส่วนที่ทำตัวหนาไว้นะครับ...
แล้วเปลี่ยน e-mail ของครูเป็น

noppadon_inlub@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0871950769
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ ynwsuptawee
49.
หมายเลขการสมัคร 2731
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
เลขที่ 146 ต.ทุ่งวัดดอน
อ.สาทร  จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวทรัพย์ทวี  อภิญญาวาท
2. นายพงศธร  มากแก้ว
3. นายธนวัฒน์   เที่ยงธรรมทัฬห์
4. นายภัทรพล  เฉลิมพลากร
เรื่อง ชีวิตมหัศจรรย์

ครูขอแก้ไขเป็น 2. นายธนภูมิ แสงสิริโกมลและ3.นายธนวัฒน์ เที่ยงธรรมทัฬห และเรื่อง THE  MIRACLE  EARTH ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2429
โรงเรียนทุ่งช้าง
เลขที่ 69 หมู่ 2  ต. ทุ่งช้าง
อ. ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
1. นายพิเชษฐ์    บุญทวี
2. นายณัฐปคัลภ์    เข็มขาว
ขอเปลี่ยน   URL จาก
เปลี่ยนเป็น http://www.thaigoodview.com/node/48875
กรุณาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับ
ขอบคุณมากเลยครับ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2699
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เลขที่ 2/3 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000
1. นายนพดล อินทร์ลับ
2. นายอติคุณ นมเนย
3. นายกิตติพงษ์ ตั้งสุขขีย์ศิริ
4. นายจักรพันธ์ กองลี
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

แก้ไขส่วนที่ทำตัวหนาไว้นะครับ...


แล้วเปลี่ยน e-mail ของครูเป็น
noppadon_inlub@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0871950769
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 1887
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงศ์
2. นาย ณัฐ ตรีรัตนพันธ์
3. นางสาวดารกา เฉลิมนัย
4. นางสาวทรัสตยากร คงอยู่
เรื่อง ชีวิตสัตว์
แก้ให้ด้วยนะครับ พอดีลืมใส่
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2669
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่   6   ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่   จังหวัด  ลพบุรี  15110
1. นางอรกมล  ศรีจันดี
2. นางสาวสุจิรา  เสนาะคำ
3. นางสาวกนกวรรณ   ทำชอบ
4. นางสาวอรวรรณ   วิมลทอง
เรื่อง ฟิสิกส์น่ารู้   ขอโทษนะคะถ้าพิมพ์ผิด ชื่อเรื่อง ประวัตินักวิทยาศาสตร์ ช่วยแก้ไขให้หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2107
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ
2. นางสาวทิพย์วรรณ บุตรละคร
ขอเปลี่ยนชื่อเรื่งค่ะจากพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
เป็น วิวัฒนาการ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2482
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์
เลขที่ 530  หมู่ 15 ต.ข่วงเปา
อ.จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160
1. นางสาวสุณิสรา  ทองหล่อ
2. เด็กชายโยธิน  แซ่ซุง
3. เด็กชายพีรยุทธ  อภิวงค์
4. เด็กชายพันธกานต์  กันทะโล
เรื่อง อะตอมและแร่ธาตุ
ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องค่ะ จากอะตอมและแร่ธาตุ 
เป็นเรื่อง อะตอมและธาตุ
และ
หมายเลขการสมัคร 2519
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์
เลขที่ 530 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา
อ.จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160
1. นางสาวสุณิสรา  ทองหล่อ
เปลี่ยนชื่อ 2. เด็กชายโยธิน   แซ่ซุง
เป็น เด็กชายธนวัฏ  ปาละก้อน
URL: กรุณาแจ้งด่วน
ไม่ทราบว่าต้องแจ้งอะไรบ้าง เพราะไม่ทราบ URL ค่ะ ไม่รู้ว่าต้องดูตรงไหนค่ะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

URL: กรุณาแจ้งด่วน อ่านรายละเอียดที่นี่ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/6817

URL: กรุณาแจ้งด่วน

ได้ URL: เป็น http://www.thaigoodview.com/node/47360 ค่ะ

ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ

หมายเลขการสมัคร 2552

แก้ไข ชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนอง

เป็น โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ครับ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2063
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ
2. นางสาวกมลวรรณ ไชยศรีษะ
อาจารย์ในใบสมัครแบบเป็นไฟล์ที่อัพโหลดไปทางคอมตอนสมัคร ช่วยเติมคำว่า นางสาววิสรา และ นางสาวกมลวรรณ
ให้ด้วยค่ะ ไม่รู้จะมีผลอะไรหรือเปล่า
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ^^
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ Ribbon

ส่งใบสมัคร ออนไลน์แล้วทำไมยังมีมีรายชื่อ ล่ะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์