ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

 

ลำดับที่   สื่อเว็บเพจ   สื่อออนไลน์
    รายชื่อสมาชิก   รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 1657 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39 /4 หมู่ 6 ต. บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวอุไร รักชาติ
2. เด็กชายน้องตอง เหงี่ยมวิจาวัฒน์ 
3. เด็กชายจิรายุ วาณิชานุรักษ์ชัย
4. เด็กหญิงณัฐธิดา มีชัยผาสุข
เรื่อง เมฆ
 
หมายเลขการสมัคร 1915  P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
1. นายภิญโญ ผลอินทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์ เอื้อปัญจะศิลา
URL: http://www.thaigoodview.com/node/41744
2.  
หมายเลขการสมัคร 1668
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39 /4 หมู่ 6 ต. บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวอุไร รักชาติ
2. เด็กหญิงรดาวรรณ นนทวัฒน์
3. เด็กหญิงพรรณิดา ภูสีเงิน
4. เด็กหญิงฐิติสา เจียมสกุล
เรื่อง ดาราศาสตร์
 
หมายเลขการสมัคร 2036 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
 
1. นายจำเริญ บุญยืน
2. นางสาววชิราภรณ์ พอสม
3.  
หมายเลขการสมัคร 1678 P
โรงเรียนดรุโณทัย
เลขที่ 49 ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ. ตรัง 92000
1. นางสาวเกศรา จันฝาก
2. เด็กชายศักดิพงห์ แจ้มา
3. นายภานุพงศ์ เลิศพัฒนาจิตต์
4. นายอภิวัฒน์ เสรีรักษ์
เรื่อง Astronomy World
  หมายเลขการสมัคร 2495
โรงเรียนบีกริม
หมู่ 8  ต.คลองทับจันทร์
อ.อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
1. นางมยุรา  ฉลูทอง
2. เด็กหญิงสุมลตรี   เหล่าน้อย
URL: http://www.thaigoodview.com/node/40967
4.  
หมายเลขการสมัคร 1679
โรงเรียนดรุโณทัย
เลขที่ 49 ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1. นางสาวเกศรา จันฝาก
2. เด็กชายณัฐพล ศุภศรี
3. นางสาวศุภานิช แก้วละเอียด
4. นางสาวณิชากร เพ็ชรย้อย
เรื่อง Ecosystem’s  life
 
หมายเลขการสมัคร 2512 P
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
เลขที่  46  หมู่  15  ต. ผักไหม
อ.ห้วยทับทัน จังหวัด ศรีสะเกษ  33210
1. นางดรุณี  เสมอภาค
2.  นายพลรารัตน์   ทวีชาติ
5.  
หมายเลขการสมัคร 1842
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงศ์
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา ทิพวาที
3. เด็กชายสุธนัย เหล่าสมาธิกุล
4. เด็กชายตัสมา โพแตง
เรื่อง ธาตุ
 
หมายเลขการสมัคร 2519
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์
เลขที่ 530 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา
อ.จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160
1. นางสาวสุณิสรา  ทองหล่อ
2. เด็กชายธนวัฏ  ปาละก้อน
URL: กรุณาแจ้งด่วน
6.  
หมายเลขการสมัคร 1850
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงษ์
2. เด็กหญิงขวัญชนก ลิ่วเฉลิมวงศ์
3. เด็กหญิงอรุณี อภินันทโน
4. ไม่ประสงค์ออกนาม
เรื่อง ชนิดและชั้นของเมฆ
 
หมายเลขการสมัคร 2591 P
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เลขที่ 1/92 ต.บางกระสอ 
อ.เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
1. นายทวีศักดิ์  ภู่ชัย
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  พัดมา
7.  
หมายเลขการสมัคร 1860 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางปองฤทัย พนัสเจริญ
2. เด็กหญิงญาณิสรา ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอารยา คุณากรจิตติรักษ์
4. เด็กหญิงกิรตา แม้นเลขา
เรื่อง ดาราศาสตร์
 
หมายเลขการสมัคร 2788
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
เลขที่ 146  ต.ทุ่งวัดดอน
อ.สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวทรัพย์ทวี  อภิญญาวาท
2. เด็กหญิงธนาภา  ดีจริงจริง
URL: กรุณาแจ้งด่วน
8.  
หมายเลขการสมัคร 1865
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางปองฤทัย พนัสเจริญ
2. เด็กชายชวิน กสิวงศ์สุนทร
3. เด็กชายชัยมงคล วงศ์วิสิฐตระกูล
4. เด็กชายดนุสรณ์ ชาติเจริญสิทธิ์
เรื่อง อวกาศ
 
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนวัดบ้านคลอง
ต. อ่างทอง อ. บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
1.นางศรีสุดา คำหอมกุล
2. เด็กชายนรากร คำวรรณ
9.  
หมายเลขการสมัคร 1892 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6  ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวสุจิตรา ประถมบุตร
2. เด็กชายบัสวิน อัคคโพธิกุล
3. เด็กชายกฤษดา กฤดาตระกูล
4. เด็กชายอารีญา กฤดาตระกูล
เรื่อง วิทยาศาสตร์การบินและยานอวกาศ
   
10.  
หมายเลขการสมัคร 1897
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39 /4 หมู่ 6 ต. บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงษ์
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา ทิพวาที
3. เด็กชายสุธนัย เหล่าสมาธิกุล
4. เด็กหญิงตัสมา โพแตง
เรื่อง ธาตุ
   
11.  
หมายเลขการสมัคร 2122  P
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
เลขที่ 1/92 ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
1. นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย
2. เด็กหญิงณีรนุช หวังรุ่งโรจน์
3. เด็กชายกษิดิศ กิติกังสดาร
4. เด็กหญิงณัฐญา ภูษาธร
เรื่อง ไฟฟ้าเพื่อชีวิต
   
12.  
หมายเลขการสมัคร 2171
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เลขที่196 หมู่4 ต.บางรัก
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
2. ด.ช.ธนวิชญ์ หลิ่มแซ่
3. ด.ช.ศุภวิชญ์ โสภณสุขสถิตย์
4. ด.ช. ยุทธพิชัย ตินรัตน์
เรื่อง INSIDE DIGESTIVE SYSTEM BREAKTHROUGH
   
13.  
หมายเลขการสมัคร 2297 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายจำเริญ บุญยืน
2. นางสาวคชาภรณ์ บินซอและ
3. นางสาวกัลยา วีรณรงค์กร
4. นางสาวเสาวรีย์ กองรัม
เรื่อง ไฟฟ้า
   
14.  
หมายเลขการสมัคร 2482
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์
เลขที่ 530  หมู่ 15 ต.ข่วงเปา
อ.จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160
1. นางสาวสุณิสรา  ทองหล่อ
2. เด็กชายโยธิน  แซ่ซุง
3. เด็กชายพีรยุทธ  อภิวงค์
4. เด็กชายพันธกานต์  กันทะโล
เรื่อง อะตอมและธาตุ
   
15.  
หมายเลขการสมัคร 2483
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์
เลขที่ 530  หมู่ 15 ต.ข่วงเปา
อ.จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160
1. นางสาวสุณิสรา  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงนุชนารถ   ปวนปันมา
3. เด็กหญิงอรวรรณ   คำสา
4. เด็กหญิงอังคณา   ชมภู
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
   
16.  
หมายเลขการสมัคร 2568 P
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย
อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 62110
1. นาย  อวิรุทธ์  เหมานุรักษ์
2. เด็กชาย อนันต์  ขอนทอง
3. เด็กหญิง ณัฐกฤตา  จันแดง
4. เด็กหญิง กนกพร  เริงสูงเนิน
เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
   
17.  
หมายเลขการสมัคร 2615 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาววรรณภา   ศรีวิไลสกุลวงศ์
2. นางสาวธนภรณ์   สุขสิงห์โตรัตน์
3. นางสาวศาตนาถ   ไหล่ไพบูลย์
4. นางสาวมณีทิพย์   เจริญสุข
เรื่อง ถ้าโลกนี้ไม่มีต้นไม้
   
18.  
หมายเลขการสมัคร 2660 P
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
เลขที่ 50/11   ต.ในเมือง
อ.เมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000
1. นายธนกฤต ขันธวัฒน์
2. เด็กชายสุมนัส นัดที
3. เด็กชายพีรวัฒน์ ไชยสมศรี
4. เด็กหญิงไพลิน ชาญชำนิ
เรื่อง แสง
   
19.  
หมายเลขการสมัคร 2725 P
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
เลขที่ 1     หมู่ 14     ต. นิเวศน์
อ.ธวัชบุรี     จังหวัด ร้อยเอ็ด 45170
1. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
2. เด็กชายนัฐพล   ตุงคุณะ
3. เด็กชายอนรักษ์    อาจสี
4. เด็กชายอัษฏายุทธ  แทนไธสง
เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
   
20.  
หมายเลขการสมัคร 2765 P
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
เลขที่ 146  ต.ทุ่งวัดดอน
อ.สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวทรัพย์ทวี  อภิญญาวาท
2. นายพงศธร  มากแก้ว
3. นายสหรัฐ  ถาวรสุสิน
4. นางสาวศิรัณย์  เขียนสายออ
เรื่อง ชีวิตมหัศจรรย์
   

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
รูปภาพของ aunponnan

หมายเลขการสมัคร 2429
โรงเรียนทุ่งช้าง
เลขที่ 69 หมู่ 2 ต. ทุ่งช้าง
อ. ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
1. นายพิเชษฐ์ บุญทวี
2. นายณัฐปคัลภ์ เข็มขาว
URL: http://www.thaigoodview.com/node/48875

ของผมไม่เห็นเครี่องหมายถูกเลยครับ ผมทำเสร็จแล้วนะ
แปลว่าอย่างไรช่วยตอบด้วย

รูปภาพของ hong

ไม่มีการส่งใบสมัครมาค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2782
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เลขที่ 51/4 หมู่ 5 ต.  ปากเกร็ด
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวยศวรรณ นวลลออ
2. นางสาวศุภัษรา  กิจศุภไพศาล
3. นายพิพัฒน์ เช่นขุนทด
4. นางสาวนพรัตน์ ศรีสวัสดิ์
เรื่อง งานและพลังงาน [work and energy]
ขอแก้ไขคำนำหน้าชื่ออาจารย์นะคะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2757
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เลขที่ 51/4 หมู่ 5 ต.  ปากเกร็ด
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาว จินตนา  เอี่ยมเพชร
2. นาย ณัทพล  เขมะราวาส
3. นส.ชุติมา  แสนใจกล้า
4. นาย ภัทร  ปั่นบำรุงจิต
เรื่อง พันธะไอออนิก
ขอแก้ไขหน่อยนะคะ ข้อมูลผิดพลาด
1. นาง จินตนา  เอี่ยมเพชร์
4. นาย ภัทร  ปั้นบำรุงกิจ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2344

 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร
2. นางสาวพิชญา เปลี่ยนศิริ
URL: กรุณาแจ้งด่วน
แจ้ง URL ค่ะ อาจารย์
และขอเปลี่ยนหัวข้อจาก พันธุวิศวกรรม
มาเป็น Biotechnology(เทคโนโลยีชีวภาพ)
ขอบคุณค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอเปลี่ยนห้อข้อเรื่องในการประกวดสื่อเว็บเพจ

 หมายเลขการสมัคร 2699

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เลขที่ 2/3 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000
1. นายนพดล อินทร์ลับ
2. นายอติคุณ นมเนย
3. นายกิตติพงษ์ ตั้งสุขขีย์ศิริ
4. นายจักรพันธ์ กองลี
 
จากเดิมเรื่อง การคลื่นที่ในแนวระดับ
ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มาเป็น 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 


 


 

แก้ไขส่วนที่ทำตัวหนาไว้นะครับ...
แล้วเปลี่ยน e-mail ของครูเป็น

noppadon_inlub@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0871950769
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ ynwsuptawee
49.
หมายเลขการสมัคร 2731
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
เลขที่ 146 ต.ทุ่งวัดดอน
อ.สาทร  จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวทรัพย์ทวี  อภิญญาวาท
2. นายพงศธร  มากแก้ว
3. นายธนวัฒน์   เที่ยงธรรมทัฬห์
4. นายภัทรพล  เฉลิมพลากร
เรื่อง ชีวิตมหัศจรรย์

ครูขอแก้ไขเป็น 2. นายธนภูมิ แสงสิริโกมลและ3.นายธนวัฒน์ เที่ยงธรรมทัฬห และเรื่อง THE  MIRACLE  EARTH ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2429
โรงเรียนทุ่งช้าง
เลขที่ 69 หมู่ 2  ต. ทุ่งช้าง
อ. ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
1. นายพิเชษฐ์    บุญทวี
2. นายณัฐปคัลภ์    เข็มขาว
ขอเปลี่ยน   URL จาก
เปลี่ยนเป็น http://www.thaigoodview.com/node/48875
กรุณาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับ
ขอบคุณมากเลยครับ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2699
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เลขที่ 2/3 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000
1. นายนพดล อินทร์ลับ
2. นายอติคุณ นมเนย
3. นายกิตติพงษ์ ตั้งสุขขีย์ศิริ
4. นายจักรพันธ์ กองลี
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

แก้ไขส่วนที่ทำตัวหนาไว้นะครับ...


แล้วเปลี่ยน e-mail ของครูเป็น
noppadon_inlub@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0871950769
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 1887
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงศ์
2. นาย ณัฐ ตรีรัตนพันธ์
3. นางสาวดารกา เฉลิมนัย
4. นางสาวทรัสตยากร คงอยู่
เรื่อง ชีวิตสัตว์
แก้ให้ด้วยนะครับ พอดีลืมใส่
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2669
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่   6   ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่   จังหวัด  ลพบุรี  15110
1. นางอรกมล  ศรีจันดี
2. นางสาวสุจิรา  เสนาะคำ
3. นางสาวกนกวรรณ   ทำชอบ
4. นางสาวอรวรรณ   วิมลทอง
เรื่อง ฟิสิกส์น่ารู้   ขอโทษนะคะถ้าพิมพ์ผิด ชื่อเรื่อง ประวัตินักวิทยาศาสตร์ ช่วยแก้ไขให้หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2107
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ
2. นางสาวทิพย์วรรณ บุตรละคร
ขอเปลี่ยนชื่อเรื่งค่ะจากพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
เป็น วิวัฒนาการ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2482
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์
เลขที่ 530  หมู่ 15 ต.ข่วงเปา
อ.จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160
1. นางสาวสุณิสรา  ทองหล่อ
2. เด็กชายโยธิน  แซ่ซุง
3. เด็กชายพีรยุทธ  อภิวงค์
4. เด็กชายพันธกานต์  กันทะโล
เรื่อง อะตอมและแร่ธาตุ
ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องค่ะ จากอะตอมและแร่ธาตุ 
เป็นเรื่อง อะตอมและธาตุ
และ
หมายเลขการสมัคร 2519
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์
เลขที่ 530 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา
อ.จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160
1. นางสาวสุณิสรา  ทองหล่อ
เปลี่ยนชื่อ 2. เด็กชายโยธิน   แซ่ซุง
เป็น เด็กชายธนวัฏ  ปาละก้อน
URL: กรุณาแจ้งด่วน
ไม่ทราบว่าต้องแจ้งอะไรบ้าง เพราะไม่ทราบ URL ค่ะ ไม่รู้ว่าต้องดูตรงไหนค่ะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

URL: กรุณาแจ้งด่วน อ่านรายละเอียดที่นี่ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/6817

URL: กรุณาแจ้งด่วน

ได้ URL: เป็น http://www.thaigoodview.com/node/47360 ค่ะ

ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ

หมายเลขการสมัคร 2552

แก้ไข ชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนอง

เป็น โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ครับ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2063
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ
2. นางสาวกมลวรรณ ไชยศรีษะ
อาจารย์ในใบสมัครแบบเป็นไฟล์ที่อัพโหลดไปทางคอมตอนสมัคร ช่วยเติมคำว่า นางสาววิสรา และ นางสาวกมลวรรณ
ให้ด้วยค่ะ ไม่รู้จะมีผลอะไรหรือเปล่า
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ^^
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ Ribbon

ส่งใบสมัคร ออนไลน์แล้วทำไมยังมีมีรายชื่อ ล่ะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์