ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

 

ลำดับที่   สื่อเว็บเพจ   สื่อออนไลน์
    รายชื่อสมาชิก   รายชื่อสมาชิก
1.  
หมายเลขการสมัคร 2058 P
โรงเรียนบ้านนากวาง
เลขที่ 143 หมู่ 2 ต. ดอนไฟ
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
1. นายจรัญ รัตนศุภสิริ
2. เด็กหญิงสายธาร จันทร์นา
3. เด็กหญิงพลอยชมพู ศรีภา
4. เด็กชายบุญประครอง สุยะบุตร
เรื่อง วิทยาศาสตร์น่ารู้
 
หมายเลขการสมัคร 1846
โรงเรียนบ้านนายผล(แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)
เลขที่ 39/2 หมู่2 ต.บางบอน
อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150
1. นางสาวลัดดา ทองโคตร
2. เด็กชายอานนท์ คชานาวิน
2.  
หมายเลขการสมัคร 2371
โรงเรียนจินดาบำรุง
เลขที่37  ซ.คู้บอน13 ต.รามอินทรา
อ.คันนายาว จ.กรุงเทพฯ 10230
1. นายสพลเชษฐ์ ทองงาม
2. เด็กชายณภัทรพล แพงเพ็ง
3. เด็กชายบารมี ชูวงศ์
4. เด็กชายนิพัทธ์ จันสุคนธ์
เรื่อง โลกมหัศจรรย์ของแมลง
 
หมายเลขการสมัคร 2552 P
โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
ถนนรอบเมือง  ต.ในเมือง
อ.เมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000
1. นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา
2. เด็กหญิงวริศรา  แดงทองดี
3.      
หมายเลขการสมัคร 2603
โรงเรียนบ้านนายผล(แม้นสุวรรณอุปถัมภ์)
เลขที่ 39/2 หมู่2 ต.บางบอน
อ.บางบอน จ.กรุงเทพฯ 10150
1. นายชินวัฒน์   พวงยอด
2. เด็กชายอนพัทธ์   โยธี

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
รูปภาพของ aunponnan

หมายเลขการสมัคร 2429
โรงเรียนทุ่งช้าง
เลขที่ 69 หมู่ 2 ต. ทุ่งช้าง
อ. ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
1. นายพิเชษฐ์ บุญทวี
2. นายณัฐปคัลภ์ เข็มขาว
URL: http://www.thaigoodview.com/node/48875

ของผมไม่เห็นเครี่องหมายถูกเลยครับ ผมทำเสร็จแล้วนะ
แปลว่าอย่างไรช่วยตอบด้วย

รูปภาพของ hong

ไม่มีการส่งใบสมัครมาค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2782
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เลขที่ 51/4 หมู่ 5 ต.  ปากเกร็ด
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาวยศวรรณ นวลลออ
2. นางสาวศุภัษรา  กิจศุภไพศาล
3. นายพิพัฒน์ เช่นขุนทด
4. นางสาวนพรัตน์ ศรีสวัสดิ์
เรื่อง งานและพลังงาน [work and energy]
ขอแก้ไขคำนำหน้าชื่ออาจารย์นะคะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2757
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เลขที่ 51/4 หมู่ 5 ต.  ปากเกร็ด
อ. ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสาว จินตนา  เอี่ยมเพชร
2. นาย ณัทพล  เขมะราวาส
3. นส.ชุติมา  แสนใจกล้า
4. นาย ภัทร  ปั่นบำรุงจิต
เรื่อง พันธะไอออนิก
ขอแก้ไขหน่อยนะคะ ข้อมูลผิดพลาด
1. นาง จินตนา  เอี่ยมเพชร์
4. นาย ภัทร  ปั้นบำรุงกิจ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2344

 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวจุฑารัตน์ จริงธนสาร
2. นางสาวพิชญา เปลี่ยนศิริ
URL: กรุณาแจ้งด่วน
แจ้ง URL ค่ะ อาจารย์
และขอเปลี่ยนหัวข้อจาก พันธุวิศวกรรม
มาเป็น Biotechnology(เทคโนโลยีชีวภาพ)
ขอบคุณค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอเปลี่ยนห้อข้อเรื่องในการประกวดสื่อเว็บเพจ

 หมายเลขการสมัคร 2699

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เลขที่ 2/3 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000
1. นายนพดล อินทร์ลับ
2. นายอติคุณ นมเนย
3. นายกิตติพงษ์ ตั้งสุขขีย์ศิริ
4. นายจักรพันธ์ กองลี
 
จากเดิมเรื่อง การคลื่นที่ในแนวระดับ
ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
มาเป็น 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 


 


 

แก้ไขส่วนที่ทำตัวหนาไว้นะครับ...
แล้วเปลี่ยน e-mail ของครูเป็น

noppadon_inlub@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0871950769
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ ynwsuptawee
49.
หมายเลขการสมัคร 2731
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
เลขที่ 146 ต.ทุ่งวัดดอน
อ.สาทร  จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวทรัพย์ทวี  อภิญญาวาท
2. นายพงศธร  มากแก้ว
3. นายธนวัฒน์   เที่ยงธรรมทัฬห์
4. นายภัทรพล  เฉลิมพลากร
เรื่อง ชีวิตมหัศจรรย์

ครูขอแก้ไขเป็น 2. นายธนภูมิ แสงสิริโกมลและ3.นายธนวัฒน์ เที่ยงธรรมทัฬห และเรื่อง THE  MIRACLE  EARTH ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2429
โรงเรียนทุ่งช้าง
เลขที่ 69 หมู่ 2  ต. ทุ่งช้าง
อ. ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
1. นายพิเชษฐ์    บุญทวี
2. นายณัฐปคัลภ์    เข็มขาว
ขอเปลี่ยน   URL จาก
เปลี่ยนเป็น http://www.thaigoodview.com/node/48875
กรุณาเปลี่ยนให้ด้วยนะครับ
ขอบคุณมากเลยครับ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2699
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เลขที่ 2/3 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย
อ.เมือง จังหวัด สุโขทัย 64000
1. นายนพดล อินทร์ลับ
2. นายอติคุณ นมเนย
3. นายกิตติพงษ์ ตั้งสุขขีย์ศิริ
4. นายจักรพันธ์ กองลี
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ

แก้ไขส่วนที่ทำตัวหนาไว้นะครับ...


แล้วเปลี่ยน e-mail ของครูเป็น
noppadon_inlub@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 0871950769
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 1887
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวอุบลรัตน์ อานามวงศ์
2. นาย ณัฐ ตรีรัตนพันธ์
3. นางสาวดารกา เฉลิมนัย
4. นางสาวทรัสตยากร คงอยู่
เรื่อง ชีวิตสัตว์
แก้ให้ด้วยนะครับ พอดีลืมใส่
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2669
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่   6   ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่   จังหวัด  ลพบุรี  15110
1. นางอรกมล  ศรีจันดี
2. นางสาวสุจิรา  เสนาะคำ
3. นางสาวกนกวรรณ   ทำชอบ
4. นางสาวอรวรรณ   วิมลทอง
เรื่อง ฟิสิกส์น่ารู้   ขอโทษนะคะถ้าพิมพ์ผิด ชื่อเรื่อง ประวัตินักวิทยาศาสตร์ ช่วยแก้ไขให้หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2107
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ
2. นางสาวทิพย์วรรณ บุตรละคร
ขอเปลี่ยนชื่อเรื่งค่ะจากพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ
เป็น วิวัฒนาการ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2482
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์
เลขที่ 530  หมู่ 15 ต.ข่วงเปา
อ.จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160
1. นางสาวสุณิสรา  ทองหล่อ
2. เด็กชายโยธิน  แซ่ซุง
3. เด็กชายพีรยุทธ  อภิวงค์
4. เด็กชายพันธกานต์  กันทะโล
เรื่อง อะตอมและแร่ธาตุ
ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องค่ะ จากอะตอมและแร่ธาตุ 
เป็นเรื่อง อะตอมและธาตุ
และ
หมายเลขการสมัคร 2519
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์
เลขที่ 530 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา
อ.จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50160
1. นางสาวสุณิสรา  ทองหล่อ
เปลี่ยนชื่อ 2. เด็กชายโยธิน   แซ่ซุง
เป็น เด็กชายธนวัฏ  ปาละก้อน
URL: กรุณาแจ้งด่วน
ไม่ทราบว่าต้องแจ้งอะไรบ้าง เพราะไม่ทราบ URL ค่ะ ไม่รู้ว่าต้องดูตรงไหนค่ะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

URL: กรุณาแจ้งด่วน อ่านรายละเอียดที่นี่ค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/6817

URL: กรุณาแจ้งด่วน

ได้ URL: เป็น http://www.thaigoodview.com/node/47360 ค่ะ

ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ

หมายเลขการสมัคร 2552

แก้ไข ชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนอง

เป็น โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู ครับ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2063
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ
2. นางสาวกมลวรรณ ไชยศรีษะ
อาจารย์ในใบสมัครแบบเป็นไฟล์ที่อัพโหลดไปทางคอมตอนสมัคร ช่วยเติมคำว่า นางสาววิสรา และ นางสาวกมลวรรณ
ให้ด้วยค่ะ ไม่รู้จะมีผลอะไรหรือเปล่า
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ^^
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ Ribbon

ส่งใบสมัคร ออนไลน์แล้วทำไมยังมีมีรายชื่อ ล่ะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์