ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4

ลำดับที่ สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 1828
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
เลขที่ 304 ต.เกาะหลัก
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
1. นายสุรพล เทียมเพชร
2. นางสาวศุทธินี จันทร์สุนทร
3. นางสาวชุติมา เขียวอินทร์
4. นาวสาวสุธาทิพย์ สุขศรีนาค
เรื่อง ตรรกศาสตร์
หมายเลขการสมัคร 1974 P
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
หมู่5 ต.ตาลชุม
อ ท่าวังผา จ.น่าน 55140
1. นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์
2. นายชนินทร ใหม่อุด
2.
หมายเลขการสมัคร 1988
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นายธรรมราช บุญทิพย์เจริญ
2. นายณฐพล ภักดีจอหอ
3. นายสิทธิโชค โคตรพันธ์
4. นาวสาวภัทฐฌา ศรีธเนสิกานนท์
เรื่อง การให้เหตุผล
หมายเลขการสมัคร 2030 P
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
หมู่ 5 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา
จ.น่าน 55140
1. นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์
2. นายอิสรภาพ แสนอาทิตย์
3.
หมายเลขการสมัคร 2013
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาว วรรณา เปลี่ยนพุ่ม
2. นายกฤษฏิ์ โมกขะสมิต
3. นายณัฐธีร์ มีประเสริฐ
4. นายลิปิกร สุขุมาลวัฒน์
เรื่อง Math
หมายเลขการสมัคร 2182 P
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
หมู่ 9 ต.ผักไหม
อ. ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
1. นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ
2. นางสาวอัมพร ใยอิ้ม
4.
หมายเลขการสมัคร 2056 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางไพเราะ เวทย์สกฤษฎ์
2. นางสาวสมฤดี สวัสดิวงศ์
3. นางสาวสิรินทิพย์ จรรยาเศรษฐกุล
4. นางสาวอนันตญา จรรยาเศรษฐกุล
เรื่อง Math Paradise
หมายเลขการสมัคร 2188 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายภูริเชษฐ์ ลำลอง
2. นางสาวธนิกานต์ ชนะพงษ์    
5.
หมายเลขการสมัคร 2408  P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาววรรณา เปลี่ยนพุ่ม
2. นางสาวพัชราภา ฤกษ์ฉวี
3. นายชณะ ชูปาน
4. นางสาว รุ้งพราย   บุญเกิด
เรื่อง Maths
หมายเลขการสมัคร 2190 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายภูริเชษฐ์ ลำลอง
2. นางสาวเมขลา เครือศรีสวัสดิ์
6.
หมายเลขการสมัคร 2585
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
หมู่ 9 ต.ผักไหม
อ.ศรีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์ 32110
1. นายนรินทร์โชติ  บุณยนันท์สิริ
2. นายธวัชชัย  โต๊ะงาม
3. นางสาวเบญจมาศ  งามปัญญา
4. นาวสาวจันทนา  กระแจะจันทร์
เรื่อง การให้เหตุผล
หมายเลขการสมัคร 2199 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. น.ส.พรรณิภา หิตะศักดิ์
2. น.ส.วราภรณ์ สินธุยานนท์
7. หมายเลขการสมัคร 2352 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวนฤมล บัวจูม
2. นางสาวฑณิฎา วามะศิริ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/42794
8. หมายเลขการสมัคร 2355 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวนฤมล บัวจูม
2. นางสาวพรพรรณ เดชอธิการ
URL: http://www.thaigoodview.com/node/41847
9.
หมายเลขการสมัคร 2356 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวนฤมล บัวจูม
2. นางสาวนิรดา หฤทัยสดใส
URL: http://www.thaigoodview.com/node/44538
10.
หมายเลขการสมัคร 2504 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายศรนรินทร์   สังวาลย์
2. นางสาวสูชิตา  ธรรมมนุญกุล

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

อ. พูนศักดิ์ค่ะ

 หมายเลขการสมัคร 2356

ไม่ได้ทำการใช้ node ที่ 42721 แล้วนะค่ะ
เปลี่ยนเป็น
http://thaigoodview.com/node/44538 แทนค่ะ


ปล. เมื่อวันที่ 13/11/2009  ได้แจ้งอาจารย์ให้
ยกเลิก noed 42721 (node เก่า)  ไปแล้วค่ะ
เพราะว่าย้ายจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
มาทำ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แทน

 

ข่วยแก้ไขให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ปัญหาข้อผิดพลาดการสมัครที่พบในขณะนี้
(ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552)

1. จำนวนสมาชิกไม่ครบจำนวนตามกติกา
2. ไม่กรอกคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง ซึ่งจะมีปัญหาตอนพิมพ์วุฒิบัตร
3. ประกวดประเภทสื่อออนไลน์ ไม่สร้างเนื้อหาหน้าแรกก่อน เพื่อกรอก URL ผลงาน จึงไม่มีข้อมูล
    ในใบสมัคร ทำให้กรรมการไม่สามารถตรวจได้
4. ครูเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจม.ต้น+ประถม ได้ไม่เกิน 3 ทีม, เว็บเพจม.ปลายไม่เกิน 3 ทีม
    และสื่ออออนไลน์อีกไม่เกิน 3 ทีม กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้
5. นักเรียนเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจได้เพียง 1 ทีม และสื่อออนไลน์ได้อีกเพียง 1 ทีม
    กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์