แบบทดสอบ เก็บคะแนน

รูปภาพของ nbrsirirak

แบบทดสอบ 20 ข้อ เก็บคะแนน 5 คะแนน


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย


แบบทดสอบเก็บคะแนน                   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2                   รหัสวิชา ง22222                                     เวลา  30  นาที


.......................................................................................................................................................................................


คำชี้แจง  1.  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย (เลือกตอบ) 4  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ                (เก็บ 5 คะแนน)


               2.  ให้ทำลงในสมุด เสร็จแล้วรวบรวมส่งที่โต๊ะครู


……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................


มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว


1.  ข้อใดคือโปรแกรมแต่งภาพ


     1.   Microsoft Power Point                                  2.   Adobe Dreamweaver CS


     3.   Adobe Flash Professional CS                        4.   Adobe Photoshop CS


2.  การสร้างไฟล์งานใหม่ใช้คำสั่งใด 


     1.    File  > New หรือกดปุ่ม Ctrl+N                       2.   File  > Open หรือกดปุ่ม Ctrl+O              
     3.    File  > Close หรือกดปุ่ม Ctrl+W                    4.   File  > Save As หรือกดปุ่ม Shift+Ctrl+N


3.  Resolution คืออะไร 


     1.   ค่าความกว้าง                                                2.   ค่าความสูง                    
     3.   ระบบสีของพื้นที่ทำงาน                                  4.   ค่าความละเอียดของภาพ


 4.  ค่า Resolution มาตรฐานที่กำหนดให้เริ่มแรกคือเท่าใด


     1.   72 pixel                                                       2.   300 pixel


     3.   150 pixel                                                     4.   200 pixel


 5.  การเลือกสีพื้นหลังเป็นแบบ White หมายถึง  


      1.   ให้พื้นหลังมีสีขาว                                         2.   ให้พื้นหลังโปร่งใส


      3.  ให้พื้นหลังมีสีดำ                                            4.   ให้พื้นหลังมีสีตามที่ต้องการ


 6.  ข้อใดไม่ใช่โหมดสีในโปรแกรม Adobe Photoshop CS5


     1.   Bitmap                                                        2.   RGB Color


     3.   CMYK Color                                                 4.   Vector


 7.  การเปิดไฟล์งานขึ้นมาใช้งานใช้คำสั่งใด 


     1.   File  > New หรือกดปุ่ม Ctrl+N                       2.   File  > Open หรือกดปุ่ม Ctrl+O              
     3.   File  > Close หรือกดปุ่ม Ctrl+W                    4.   File  > Save As หรือกดปุ่ม Shift+Ctrl+N


 8.  ข้อใดไม่ใช่โหมดสีในโปรแกรม Adobe Photoshop CS5


    1.   Bitmap                                                         2.   RGB Color


    3.   CMYK Color                                                  4.    Vector


 9.  ข้อใดไม่อยู่ในหน่วยวัดใน Photoshop CS5 (ค่าหน้ากระดาษ)


     1.   Km.                                                             2.    Points


     3.  Inch                                                             4.    Pixel 


 10.  การเลือกสีพื้นหลังเป็นแบบ Transparent หมายถึง  


      1.  ให้พื้นหลังมีสีขาว                                          2.   ให้พื้นหลังโปร่งใส


      3.  ให้พื้นหลังมีสีดำ                                            4.   ให้พื้นหลังมีสีตามที่ต้องการ 


 11.  เครื่องมือ Brush Tool     มีหน้าที่อะไร 


      1.   เป็นอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพและระบายสี      2.   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เลือกพื้นที่การทำงาน


      3.   ใช้ลบส่วนต่างๆ ของภาพที่เราไม่ต้องการ         4.   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดรูปภาพออก


 12.  เครื่องมือใดต่อไปนี้คือ Move Tool ใช้เคลื่อนย้ายวัตถุ


        1.                       2.                        3.                         4.   


 13.  เครื่องมือใดที่ใช้เพื่อเลือกพื้นที่ตามค่าสี


        1.                       2.                        3.                         4.   


 14.  หากเราต้องการที่จะปรับ ขนาด ของรูปภาพ เราควรเลือกคำสั่งใดบน Menu Bar


       1.  Edit                                                              2.  File


       3.  Image                                                          4.  Select


15.  ในการ Copy รูปภาพไปวางที่ใหม่คือข้อใด


      1.  Select > All> Edit > Copy                            2.  Select > All> Edit > Paste


      3.  Select > All> Edit > Stroke                          4.  Select > All> Edit > Fill


16.  หากต้องการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น ต้องใช้เครื่องมือในข้อใด


      1.     Zoom Tool      2.      Hand Tool     3.     Burn Tool     4 .     Pen Tool


 17.  หากต้องการเลื่อนดูภาพ ต้องใช้เครื่องมือในข้อใด


       1.     Zoom Tool      2.      Hand Tool     3.     Burn Tool     4 .     Pen Tool


 18  การเก็บบันทึกไฟล์งานใช้คำสั่งใด 


      1.  File  > New หรือกดปุ่ม Ctrl+N                           2.   File  > Open หรือกดปุ่ม Ctrl+O              
      3.  File  > Close หรือกดปุ่ม Ctrl+W                        4.   File  > Save As หรือกดปุ่ม Shift+Ctrl+N


19.  การบันทึกงานที่ทำใน Photoshop แล้วสามารถนำกลับมาแก้ไขได้ ต้องใช้นามสกุลรูปแบบใด


       1.  .PSD              2.  .JPG                  3.  .GIF                   4.  .BMP


 20.  การปิดไฟล์งานใช้คำสั่งใด 


        1.  File  > New หรือกดปุ่ม Ctrl+N                          2.   File  > Open หรือกดปุ่ม Ctrl+O              
        3.  File  > Close หรือกดปุ่ม Ctrl+W                       4.   File  > Save As หรือกดปุ่ม Shift+Ctrl+N


 


 


 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์