ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่ สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 1684
โรงเรียนดรุโณทัย
เลขที่ 49 ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1. นางสาวเกศรา จันฝาก
2. เด็กหญิงธัญมน เกตุสุวรรณ
3. เด็กหญิงชญานิศ อภัยภักดี
4. เด็กชายธวัชชัย นานอน
เรื่อง Miracle’s Literature World
หมายเลขการสมัคร 1707 P
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
เลขที่ 716 หมู่9 ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
1. นางกัญญาสิริ ศรีแก้วพันธุ์
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา จันทร์สำเริง
2.
หมายเลขการสมัคร 1883
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต. บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
1. นางสมพร มานะสนธิ
2. เด็กชาย ภูพัฒน์ เจนอักษร
3. เด็กชาย พฤกษ์ ชีวะวรนันท์
4. เด็กชาย ชัยนันท์ ระเบียบการดี
เรื่อง ราชาศัพท์น่ารู้
หมายเลขการสมัคร 2410 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวชัชชฎา เกตุน้อย
3.
หมายเลขการสมัคร 1895
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.ท่าทราย
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
1. นางอรนุช บุญรักษา
2. เด็กชายนันทนิติ ฟักสังข์
3. เด็กชายสิทธิพจน์ แดงวงสุวรรณ
4. เด็กหญิงจิตกานต์ วงษาสนธิ์
เรื่อง หลักภาษาน่ารู้
หมายเลขการสมัคร 2612 P
โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล
เลขที่ 46 ต.ยานนาวา
อ.สาทร จังหวัด กรุงเทพ 10120
1. นางสาวรวงทอง  สวัสดิ์มงคล
2. นายพฤฒ   ธีระวิชิตชัยนันท์
4.
หมายเลขการสมัคร 1900
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต. บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวภาวิณี ช้างรู้กิจ
2. เด็กหญิงฐานิตา ชินินทร
3. เด็กหญิงฟาริดา รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงณฐิตา กสินเกษมพงษ์
เรื่อง คำซ้อน คำประสม คำซ้ำ
5.
หมายเลขการสมัคร 1901 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
1. นางสาวภาวิณี ช้างรู้กิจ
2. เด็กหญิงอังค์วรา บูรณะชาคร
3. เด็กหญิงอริสรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงพรนภา ฤกษนันทน์
เรื่อง คำราชาศัพท์
6.
หมายเลขการสมัคร 1995 P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
1. นางสาวรัตติยา วรมติกุล
2. นางสาวพุธิตา วิจักขณา
3. นางสาวคณิศร ลาภอดิศร
4. นางสาวสุชาดา ภู่ไชย
เรื่อง คำ และ ประโยค
7.
หมายเลขการสมัคร 2106
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179 ต.ท่าประดู่
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
1. นางอัจฉรา รัตนวงษ์
2. นางสาวภัทริน เกื้อศิริเกียรติ
3. นางสาวสุพัชญา เจรีรัตน์
4. นางสาวพรรณพร รัตนเกตุ
เรื่อง บ้านสำนวน
8.
หมายเลขการสมัคร 2373
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เลขที่ 201 หมู่1 แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพฯ 10210
1. นางสาววรรณรดา คนเที่ยง
2. เด็กหญิงภาณิศา อุดมเรื่องเกียรติ
3. เด็กชายพชรปวร ประสิทธิเม
4. เด็กหญิงพิชชานันท์ อังศุธรกิตติ์ชนะ
เรื่อง ๗ เส้นทางมหานที ในวรรณคดีพระอภัยฯ
9.
หมายเลขการสมัคร 2551 P
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
เลขที่ 84 หมู่ 1 ต.ท่าทราย
อ.เมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
1. นายไอสุรีย เรืองรัตน์มณี
2. นางสาวจิดาภา เรืองศิริ
3. นางสาวเจนจิรา แม้นศิริ
4. นางสาวนฤมล  ทองลา
เรื่อง นิทานกลอน
10.
หมายเลขการสมัคร 2575 P
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1. นาย  อดุลย์  อินยัง
2. เด็กชาย วรรณรัตน์  อุดมสุข
3. เด็กหญิง พฤษภา  อารมย์เจริญ
4. เด็กหญิง ณัฐริกา  อินทพงษ์
เรื่อง เพลงพื้นบ้าน
11.
หมายเลขการสมัคร 2724 P
โรงเรียนปิยะบุตร์
เลขที่ 133 หมู่   6   ต.โพนทอง
อ.บ้านหมี่    จังหวัด      ลพบุรี    15110
1. นางสาวศรีสุดา  ลัทธิคุณ
2. เด็กชายนิพล  จิ๋วหนองโพธิ์
3. เด็กชายวิทยา  พฤษชาติ
4. เด็กชายบรรณสรณ์  ใบกว้าง
เรื่อง หลักภาษาไทย
12.
หมายเลขการสมัคร -  P
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
1. นางสาวรัตติยา วรมติกุล
2. นายจักรกฤตย์ มูลเกตุ
3. นายปรเมศวร์ เดชธรรมรงค์
4. นายพีรวิชญ์ มหาพล
เรื่อง คำประพันธ์ คำ และประโยค
13.
หมายเลขการสมัคร - P
โรงเรียนระยองวิทยาคม
เลขที่ 179  ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จ.ระยอง 21000
1. นางอัจฉรา รัตนวงษ์
2. น.ส.ชลนภา งามฉาย 
3. น.ส.เวสารัช สุวรรณโยธิน
4. น.ส.อมรกัญ คะมะโน
เรื่อง รามเกียรติ์

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ขอโทษนะคะ

เพราะเพิ่งได้เข้ามาดูจึงเพิ่งได้ทราบว่าด้านหลังหมายเลขการสมัครของทีมไม่มีเครื่องหมายสีแดงเหมือนของเพื่อนๆที่ส่งไปพร้อมกัน

ไม่ทราบว่าเอกสารของ [หมายเลขการสมัคร 2106] มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ

เรียน อ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ที่นับถือ
ด้วยดิฉันสงสัยและไม่แน่ใจค่ะ??? จึงเรียนถามมา คือได้สังเกตเห็นเครื่องหมายถูกสีแดง  จะมีอยู่ในผลงานของแต่ละทีม แต่ไม่เห็นมีเครื่องหมายดังกล่าว ที่ทีมของนักเรียนตามรายละเอียดข้างล่างนี้
หมายเลขการสมัคร 2575
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1. นาย  อดุลย์  อินยัง
2. เด็กชาย วรรณรัตน์  อุดมสุข
3. เด็กหญิง พฤษภา  อารมย์เจริญ
4. เด็กหญิง ณัฐริกา  อินทพงษ์
เรื่อง เพลงพื้นบ้าน
ด้วยทางนักเรียนในทีมกังวลใจมาก เพราะเห็นเพื่อนๆ ทีมอื่นมีเครื่องหมายถูกสีแดงกันทุกทีม หากไม่ได้รับผลงานของนักเรียน ทางโรงเรียนฯ จะได้ขอยืนยันในการจัดส่งผลงานอีกครั้งค่ะ
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวทรรศนกร อินทร์เพ็ญ

แก้ไขเรื่อง node ค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2194
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
2. นางสาววริสรา กลั่นการบุณ
รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

 

 

 

หมายเลขการสมัคร 2586
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาววันเพ็ญ  ตีระกิจวัฒนา
2. น.ส.ณัฐพร     แก้วคำลา

แก้ไขเป็นhttp://www.thaigoodview.com/node/51648

รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2410
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวชัชชฎา เกตุน้อย
แก้ไข url เป็น http://thaigoodview.com/node/46233
รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2260 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กทม. 10120 1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค 2. นางสาวอมรรัตน์ บุนนาค URL: http://www.thaigoodview.com/node/41845

 แก้ URL เป็น : http://www.thaigoodview.com/node/44455

 ขอบคุณมากค่ะ อาจารย์ ..

รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2474
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวเกวลิน ทวีสุข
2. นางสาวอรวรรณ สุภิตาภรณ์
 
ขอแก้ไข ชื่อเรื่ิอง  เปลี่ยนเป็น  ประเพณีไทย ค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2421
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวชัชชฎา เกตุน้อย
แก้ URL ค่ะ
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2177
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
2. นางสาวอภิญญา ตู้นิ่ม
เปลี่ยนจาก
 เปลี่ยนให้ด้วยนะคะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

แก้ไข node

หมายเลขการสมัคร 2073
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาว รัตนา สถิตานนท์
2. นางสาวกาญจนา บุญญาภิสมภาร
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2094
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
2. นางสาวธนภรณ์ เตชะมหพันธ์
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2262
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
2. นางสาวณัฐพร แก้วคำลา
ขอเปลี่ยนเป็น ครูวันเพ็ญ  ตีระกิจวัฒนา  คะ
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2073
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120

1. นางสาว รัตนา สถิตานนท์
2. นางสาวกาญจนา บุญญาภิสมภาร

 

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2072
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาว รัตนา สถิตานนท์
2. นางสาววนิดา เผดิมศักดิ์พิทยา
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2074
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา
เขตสาทร จ.กทม. 10120
1. นางสาวรัตนา สถิตานนท์
2. นางสาวณัฐชยา ตันพัฒนธนากร
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

หมายเลขการสมัคร 2196
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่  1  ต. ยานนาวา
อ. สาทร  จังหวัด   กรุงเทพมหานคร   10120
1. นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข
2. นางสาวนิโลบล  พิชัยพันธุ์
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์