รายงานศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชื่อเรื่อง           รายงานศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชื่อผู้วิจัย         นายศุภนนท์  พรหมบุตร

                  

 ปี                 2557

 

          การวิจัยครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

- คณะครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  จำนวน  3  คน - ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 3 ชั้น ชั้นละ 10 คน รวม 30 คน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คือ แบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ 1) แบบสอบถามสำหรับครู  แบ่งออกเป็น 2 ตอน  ดังนี้  ตอนที่ 1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครู ส่วนที่ 2 แบบสอบถามครูเกี่ยวกับ 1) ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงปุง เรื่อง 1.1 ในด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ได้แก่กระบวนการ วัฒนธรรม   องค์กร และบรรยาการศในโรงเรียน

1.2                ในด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระดมทรัพยากร ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง             โรงเรียนกับชุมชน การสนับสนุการศึกษาจากชุมชน และด้านการช่วยเหลือจากต้นสังกัด 2) ความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับ การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยความสำเร็จของโรงเรียนบ้านลุงปุง ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  จิตวิญญาณความเป็นครู กระบวนการจัดการเรียนรู้ เจตคติต่อวิชาชีพครุ ส่วนที่ 3  แบบสัมภาษณ์ครู ตอนที่ 2  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ส่วนที่  2 แบบสอบถาม เรื่อง การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยความสำเร็จของโรงเรียนบ้านลุงปุง ที่ได้รับรางวัลพระราชทาบ สำหรับนักเรียน ส่วนที่  3 แบบสัมภาษณ์นักเรียน

         ผลการวิจับพบว่า ครูผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง  36 – 45 ปี มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่เกิน 15 ปี และมีการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาพรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ สภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สำหรับนักเรียน และความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับ การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยความสำเร็จของโรงเรียน ในแต่ละด้าน

พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก รวมทั้งรายด้านทั้ง 3 ด้าน ของแต่ละส่วนด้วย

สรุปผลการสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน เรื่อง การวิเคราะห์อิทธิพลชองปัจจัยความสำเร็จของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้ดังนี้

          1. สภาพการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการศึกษา ให้ความสำคัญ พัฒนาและปรับปรุง  

ทุกด้านได้แก่ แนวทางการบริหารงานวิชาการ และบริหารงาน ทั้ง 4 งาน

 

          2. สภาพการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้พัฒนาและเร่งรัดในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

          3. ปัจจัยความสำเร็จ และข้อเสนอแนะ โรงเรียนบ้านลุงปุงได้ตระหนักถึงปัจจัยความสำเร็จและให้ความสำคัญในด้าน การมีระบบบริหารจัดการหลายรูปแบบ การเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา การกำหนดทิศทางพัฒนาที่ชัดเจน ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีความสามารถ

ความตระหนัก ความมุ่งมั่นของครูในการพัฒนาตนเอง และการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน ประกอบด้วยคุณลักษณะและพฤติกรรมของครู คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหาร และบรรยากาศในโรงเรียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์