ส่งงาน ม.2-1-2-58

รูปภาพของ nbrsirirak


 


Laughing ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

ส่งงาน ด.ญ. เจษณี  ศรีพูล ม. 2/1  เลขที่ 21


http://www.thaigoodview.com/node/200270

ส่งงาน ด.ญ. ทิพสินี  กุลชนะพิริยะ ม. 2/1  เลขที่ 25


www.thaigoodview.com/node/200268

ส่งงาน ด.ชไวทยา ตั้งอุทัยเรือง ชั้นม.2/1

http://www.thaigoodview.com/node/199121

ส่งงาน ด.ญ.ศศฺวิมล ภาเรือง ม.2/1 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/199833

ส่งงาน ด.ช ชยธร บุษบารัตน์ ม.2/1

http://www.thaigoodview.com/node/199832

ส่งงาน ด.ช.ธิติกร โถทอง ม.2/1 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/node/199830

ส่งงาน ด.ญ.ฝนทิพย์ หมู่เจริญ ม.2/1 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/199829

ส่งงาน ด.ญ.ฝนทิพย์ หมู่เจริญ ม.2/1 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/199829

ส่งงาน ด.ญ.กมลทิพย์ นิติชัย ม.2/1 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/199828

ส่งงาน ด.ญ.กมลทิพย์ นิติชัย ม.2/1 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/199828

ด.ช.ศุภกฤต  ผันผาย  ม.2/1  เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/199825

ด.ญ.ณัฐณิชา ณรงค์ชัยวิวัฒน์ ม.2/1 เลขที่ 23

http://www.thaigoodview.com/node/199823

ด.ญ.เจษณี ศรีพูล ม.2/1 เลขที่21
http://www.thaigoodview.com/node/199822

ด.ญ.ทิพสินี กุลชนะพิริยะ ม.2/1 เลขที่ 25
http://www.thaigoodview.com/node/199821

ด.ญ.ณัฏฐณิชา สุดดี ม.2/1 เลขที่22
http://www.thaigoodview.com/node/199819

ใบงานที่2

แบบฝึกหัด  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.การสื่อสารข้อมูล หมายถึง  และประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

ตอบ      กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสารเช่น  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์  เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล  ประโยชน์เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

2.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง

ตอบ   การสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบ5ประการ 1.ผู้ส่งข้อมูล  2.ผู้รับข้อมูล  3.สื่อกลาง  4.ข้อมูล   5.โปรโตคอล

3.พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้กี่ยุค

ตอบ    3 ยุค  1.การสื่อสารในยุคเกษตรกรรม  2.การสื่อสารในยุคอุตสาหกรรม  3.การสื่อสารในยุคปัจจุบัน

4.รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

ตอบ   3ประเภท 1.การสื่อสารแบบทิศทางเดียว  2.การสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทาง  3.การสื่อสารแบบสองทิศทาง

5.อธิบายสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลได้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง

ตอบ   2ลักษณะ  1.สื่อกลางประเภทสายสัญญาณ   2.สื่อกลางประเภทไร้สาย

6.บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

ตอบ   3ชนิด  1.เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน     2.เครือข่ายระดับเมือง    3.เครือข่ายระยะไกลหรือเครือข่ายแวน

7.บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ  1.การ์ดแลนหรือนิก  2.ฮับ  3.สวิตช์ฮับ  4.เราเตอร์  5.โมเด็ม  6.บริดจ์  7.เกตเวย์

8.บอกโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้กี่รูปแบบ

ตอบ   4รูปแบบ 1.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว  2.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส                                                                                  3.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน   4.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม

9.บอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ   1.การใช้ฐาน ข้อมูลร่วมกัน    2.การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย  3.การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบน                                                          เครือข่าย  4.สำนักงานอัตโนมัติ

10.ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

ตอบ   facebook   line    Instagram     

ด.ช.นรเศรษฐ์ มีประดิษฐ์ ม.2/1 เลขที่13

ใบงานที่2

แบบฝึกหัด การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.การสื่อสารข้อมูล หมายถึง และประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

ตอบ กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสารเช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล ประโยชน์เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

2.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง

ตอบ การสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบ5ประการ 1.ผู้ส่งข้อมูล 2.ผู้รับข้อมูล 3.สื่อกลาง 4.ข้อมูล 5.โปรโตคอล

3.พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้กี่ยุค

ตอบ 3 ยุค 1.การสื่อสารในยุคเกษตรกรรม 2.การสื่อสารในยุคอุตสาหกรรม 3.การสื่อสารในยุคปัจจุบัน

4.รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

ตอบ 3ประเภท 1.การสื่อสารแบบทิศทางเดียว 2.การสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทาง 3.การสื่อสารแบบสองทิศทาง

5.อธิบายสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลได้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง

ตอบ 2ลักษณะ 1.สื่อกลางประเภทสายสัญญาณ 2.สื่อกลางประเภทไร้สาย

6.บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

ตอบ 3ชนิด 1.เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน 2.เครือข่ายระดับเมือง 3.เครือข่ายระยะไกลหรือเครือข่ายแวน

7.บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ 1.การ์ดแลนหรือนิก 2.ฮับ 3.สวิตช์ฮับ 4.เราเตอร์ 5.โมเด็ม 6.บริดจ์ 7.เกตเวย์

8.บอกโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้กี่รูปแบบ

ตอบ 4รูปแบบ 1.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว 2.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส 3.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน 4.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม

9.บอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ 1.การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน 2.การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย 3.การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบน เครือข่าย 4.สำนักงานอัตโนมัติ

10.ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

ตอบ facebook line Instagram

ด.ช.กีรติ เอี่ยมสอาด ม.2/1 เลขที่3

ใบงานที่2

แบบฝึกหัด  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.การสื่อสารข้อมูล หมายถึง  และประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

ตอบ      กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสารเช่น  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์  เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล  ประโยชน์เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

2.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง

ตอบ   การสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบ5ประการ 1.ผู้ส่งข้อมูล  2.ผู้รับข้อมูล  3.สื่อกลาง  4.ข้อมูล   5.โปรโตคอล

3.พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้กี่ยุค

ตอบ    3 ยุค  1.การสื่อสารในยุคเกษตรกรรม  2.การสื่อสารในยุคอุตสาหกรรม  3.การสื่อสารในยุคปัจจุบัน

4.รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

ตอบ   3ประเภท 1.การสื่อสารแบบทิศทางเดียว  2.การสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทาง  3.การสื่อสารแบบสองทิศทาง

5.อธิบายสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลได้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง

ตอบ   2ลักษณะ  1.สื่อกลางประเภทสายสัญญาณ   2.สื่อกลางประเภทไร้สาย

6.บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

ตอบ   3ชนิด  1.เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน     2.เครือข่ายระดับเมือง    3.เครือข่ายระยะไกลหรือเครือข่ายแวน

7.บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ  1.การ์ดแลนหรือนิก  2.ฮับ  3.สวิตช์ฮับ  4.เราเตอร์  5.โมเด็ม  6.บริดจ์  7.เกตเวย์

8.บอกโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้กี่รูปแบบ

ตอบ   4รูปแบบ 1.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว  2.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส                                                                                  3.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน   4.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม

9.บอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ   1.การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน    2.การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย  3.การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบน                                                          เครือข่าย  4.สำนักงานอัตโนมัติ

10.ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

ตอบ   facebook   line    Instagram      

ด.ช.กันตวัฒน์ สนองวงค์ ม.2/1 เลขที่ 2

ใบงานที่ 2

แบบฝึกหัด  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.การสื่อสารข้อมูล หมายถึง  และประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

ตอบ      กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสารเช่น  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์  เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล  ประโยชน์เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

2.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง

ตอบ   การสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบ5ประการ 1.ผู้ส่งข้อมูล  2.ผู้รับข้อมูล  3.สื่อกลาง  4.ข้อมูล   5.โปรโตคอล

3.พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้กี่ยุค

ตอบ    3 ยุค  1.การสื่อสารในยุคเกษตรกรรม  2.การสื่อสารในยุคอุตสาหกรรม  3.การสื่อสารในยุคปัจจุบัน

4.รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

ตอบ   3ประเภท 1.การสื่อสารแบบทิศทางเดียว  2.การสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทาง  3.การสื่อสารแบบสองทิศทาง

5.อธิบายสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลได้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง

ตอบ   2ลักษณะ  1.สื่อกลางประเภทสายสัญญาณ   2.สื่อกลางประเภทไร้สาย

6.บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

ตอบ    3ชนิด  1.เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน     2.เครือข่ายระดับเมือง    3.เครือข่ายระยะไกลหรือเครือข่ายแวน

7.บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ  1.การ์ดแลนหรือนิก  2.ฮับ  3.สวิตช์ฮับ  4.เราเตอร์  5.โมเด็ม  6.บริดจ์  7.เกตเวย์

8.บอกโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้กี่รูปแบบ

ตอบ   4รูปแบบ 1.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว  2.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส                                                                                  3.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน   4.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม

9.บอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ   1.การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน    2.การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย  3.การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบน                                                          เครือข่าย  4.สำนักงานอัตโนมัติ

10.ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

ตอบ   facebook   line   MSN   Instagram   Twitter    

ด.ญ.ณัฐณิชา ณรงค์ชัยวิวัฒน์ ม.2/1 เลขที่ 23

ใบงานที่ 2

แบบฝึกหัด  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.การสื่อสารข้อมูล หมายถึง  และประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

ตอบ      กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสารเช่น  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์  เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล  ประโยชน์เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

2.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง

ตอบ   การสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบ5ประการ 1.ผู้ส่งข้อมูล  2.ผู้รับข้อมูล  3.สื่อกลาง  4.ข้อมูล   5.โปรโตคอล

3.พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้กี่ยุค

ตอบ    3 ยุค  1.การสื่อสารในยุคเกษตรกรรม  2.การสื่อสารในยุคอุตสาหกรรม  3.การสื่อสารในยุคปัจจุบัน

4.รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

ตอบ   3ประเภท 1.การสื่อสารแบบทิศทางเดียว  2.การสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทาง  3.การสื่อสารแบบสองทิศทาง

5.อธิบายสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลได้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง

ตอบ   2ลักษณะ  1.สื่อกลางประเภทสายสัญญาณ   2.สื่อกลางประเภทไร้สาย

6.บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

ตอบ    3ชนิด  1.เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน     2.เครือข่ายระดับเมือง    3.เครือข่ายระยะไกลหรือเครือข่ายแวน

7.บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ  1.การ์ดแลนหรือนิก  2.ฮับ  3.สวิตช์ฮับ  4.เราเตอร์  5.โมเด็ม  6.บริดจ์  7.เกตเวย์

8.บอกโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้กี่รูปแบบ

ตอบ   4รูปแบบ 1.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว  2.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส                                                                                  3.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน   4.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม

9.บอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ   1.การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน    2.การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย  3.การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบน                                                          เครือข่าย  4.สำนักงานอัตโนมัติ

10.ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

ตอบ   facebook   line   MSN   Instagram   Twitter    

ด.ญ.ณัฐณิชา ณรงค์ชัยวิวัฒน์ ม.2/1 เลขที่ 23

ใบงานที่ 2

แบบฝึกหัด  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.การสื่อสารข้อมูล หมายถึง  และประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

ตอบ      กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสารเช่น  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์  เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล  ประโยชน์เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

2.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง

ตอบ   การสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบ5ประการ 1.ผู้ส่งข้อมูล  2.ผู้รับข้อมูล  3.สื่อกลาง  4.ข้อมูล   5.โปรโตคอล

3.พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้กี่ยุค

ตอบ    3 ยุค  1.การสื่อสารในยุคเกษตรกรรม  2.การสื่อสารในยุคอุตสาหกรรม  3.การสื่อสารในยุคปัจจุบัน

4.รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

ตอบ   3ประเภท 1.การสื่อสารแบบทิศทางเดียว  2.การสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทาง  3.การสื่อสารแบบสองทิศทาง

5.อธิบายสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลได้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง

ตอบ   2ลักษณะ  1.สื่อกลางประเภทสายสัญญาณ   2.สื่อกลางประเภทไร้สาย

6.บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

ตอบ    3ชนิด  1.เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน     2.เครือข่ายระดับเมือง    3.เครือข่ายระยะไกลหรือเครือข่ายแวน

7.บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ  1.การ์ดแลนหรือนิก  2.ฮับ  3.สวิตช์ฮับ  4.เราเตอร์  5.โมเด็ม  6.บริดจ์  7.เกตเวย์

8.บอกโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้กี่รูปแบบ

ตอบ   4รูปแบบ 1.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว  2.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส                                                                                  3.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน   4.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม

9.บอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ   1.การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน    2.การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย  3.การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบน                                                   เครือข่าย  4.สำนักงานอัตโนมัติ

10.ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

ตอบ   facebook   line    

ด.ญ. ดารินทร์ พรหมบุตร ม.2/1 เลขที่ 24

ใบงานที่ 2

แบบฝึกหัด  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.การสื่อสารข้อมูล หมายถึง  และประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

ตอบ      กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสารเช่น  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์  เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล  ประโยชน์เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

2.องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง

ตอบ   การสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบ5ประการ 1.ผู้ส่งข้อมูล  2.ผู้รับข้อมูล  3.สื่อกลาง  4.ข้อมูล   5.โปรโตคอล

3.พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้กี่ยุค

ตอบ    3 ยุค  1.การสื่อสารในยุคเกษตรกรรม  2.การสื่อสารในยุคอุตสาหกรรม  3.การสื่อสารในยุคปัจจุบัน

4.รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

ตอบ   3ประเภท 1.การสื่อสารแบบทิศทางเดียว  2.การสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทาง  3.การสื่อสารแบบสองทิศทาง

5.อธิบายสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลได้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง

ตอบ   2ลักษณะ  1.สื่อกลางประเภทสายสัญญาณ   2.สื่อกลางประเภทไร้สาย

6.บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

ตอบ    3ชนิด  1.เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน     2.เครือข่ายระดับเมือง    3.เครือข่ายระยะไกลหรือเครือข่ายแวน

7.บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ  1.การ์ดแลนหรือนิก  2.ฮับ  3.สวิตช์ฮับ  4.เราเตอร์  5.โมเด็ม  6.บริดจ์  7.เกตเวย์

8.บอกโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้กี่รูปแบบ

ตอบ   4รูปแบบ 1.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว  2.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส                                                                                  3.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน   4.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม

9.บอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ตอบ   1.การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน    2.การแบ่งปันทรัพยากรในเครือข่าย  3.การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบน                                                   เครือข่าย  4.สำนักงานอัตโนมัติ

10.ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล

ตอบ   facebook   line    

ด.ญ. ดารินทร์ พรหมบุตร ม.2/1 เลขที่ 24

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์